งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552
งานแพทย์แผนไทย การให้บริการนวดไทย ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552 จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภด

2 สรุปงบประมาณบริการแพทย์แผนไทย ปี 2552
ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ(ต.ค.51-ต.ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้บริการ จำนวนเงิน รพ.พระจอมเกล้าฯ 200 10,000 117 5,850 110 5,500 สอ.โพไร่หวาน 516 25,800 216 10,800 สอ.หัวสะพาน 297 14,850 140 7,000 83 4,150 สอ.ช่องสะแก 445 22,250 205 10,250 225 11,250 สอ.ไร่ส้ม 449 22,450 74 3,700 313 15,650 สอ.บ้านกุ่ม 619 30,950 403 20,150 452 22,600 สอ.บางจาน 866 43,300 สอ.สำมะโรง 90 4,500 155 7,750 235 11,750 รพ.บ้านแหลม 126 6,300 208 10,400 194 9,700 188 9,400 รพ.ชะอำ 13 650 1 50 34 1,700 69 3,450 รพ.ท่ายาง 106 5,300 170 8,500 275 13,750 361 18,050 สอ.มาบปลาเค้า 253 12,650 175 8,750 286 14,300 305 15,250 รพ.เขาย้อย 76 3,800 86 4,300 91 4,550 116 5,800

3 สรุปงบประมาณบริการแพทย์แผนไทย ปี 2552
ชื่อหน่วยบริการ จำนวนผู้มารับบริการ(ต.ค.51-ต.ค.52) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ผู้มาใช้บริการ จำนวนเงิน รพ.บ้านลาด 164 8,200 234 11,700 1,178 58,900 3,351 167,550 สอ.ถ้ำรงค์ 122 6,100 132 6,600 96 4,800 157 7,850 สอ.สมอพลือ 212 10,600 136 6,800 77 3,850 205 10,250 สอ.ห้วยลึก 130 6,500 28 1,400 16 800 รพ.หนองหญ้าปล้อง 1 50 6 300 33 1,650 สอ.ท่าตระคร้อ 20 1,000 32 1,600 25 1,250 รพ.แก่งกระจาน 67 3,350 45 2,250 64 3,200 57 2,850 รวม 574 28,700 2,540 127,000 1,857 92,850 7,151 357,550 *หมายเหตุ จำนวนตัวเลขของไตรมาส 1-2 เนื่องจากทาง สปสช.ไม่ได้แยกจำนวนตัวเลขมาให้จึงยกมารวมกับไตรมาส 2

4 สรุปยอดผู้ใช้บริการแพทย์แผนไทย ปี 2552
สรุปยอดการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ ผู้มาใช้บริการแพทย์เแผนไทย รวม 1/52 2/52 3/52 4/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 2,616 1,310 2,284 6,210 โรงพยาบาลบ้านแหลม 126 208 194 188 716 โรงพยาบาลชะอำ 13 1 34 69 117 โรงพยาบาลท่ายาง 359 345 561 666 1,931 โรงพยาบาลเขาย้อย 76 86 91 116 369 โรงพยาบาลบ้านลาด 628 530 1,367 3,713 6,238 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 26 60 58 145 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 67 45 64 57 233 1,270 3,857 3,681 7,151 15,959

5 สรุปงบประมาณบริการแพทย์แผนไทย ปี 2552
สรุปยอดงบประมาณการโอนเงินการให้บริการนวดไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ชื่อสถานบริการ งบประมาณแพทย์เแผนไทย รวม 1/52 2/52 3/52 4/52 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 130,800 65,500 114,200 310,500 โรงพยาบาลบ้านแหลม 6,300 10,400 9,700 9,400 35,800 โรงพยาบาลชะอำ 650 700 1,700 3,450 6,500 โรงพยาบาลท่ายาง 17,950 17,250 28,050 33,300 96,550 โรงพยาบาลเขาย้อย 3,800 4,300 4,550 5,800 18,450 โรงพยาบาลบ้านลาด 31,400 26,500 68,350 185,650 311,900 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 63,500 62,050 3,000 2,900 131,450 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 3,350 2,250 2,850 13,000 126,950 254,250 185,400 357,550 924,150


ดาวน์โหลด ppt ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ปีงบประมาณ 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google