งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมิน รศ. ดร. เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมิน รศ. ดร. เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมิน รศ. ดร. เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (kunyada@swu.ac.th)

2 การประเมินโครงการ ตัวโครงการ การบริหาร โครงการ ผลที่ได้รับจาก โครงการ โครงการ : ความสมบูรณ์ ความชัดเจน ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับ แผน บริบท และความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย Context and input evaluation การบริหาร : การทำงานตามแผน การ กำกับติดตาม การประสานงานภายใน และภายนอกโครงการ ก่อนโครงการ : Needs Assessment, Feasibility Study

3 การประเมินโครงการ การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคการวิจัย เพื่อหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพื่อ ตัดสินคุณค่าของโครงการ (Suchman 1967) การกำหนดคุณค่าหรือข้อดีของบางสิ่งอย่างเป็นระบบ กระบวนการบรรยาย เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมาย การ วางแผน การดำเนินการ ผลกระทบ เพื่อเป็นแนวทางใน การตัดสินใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจในสถานการณ์ของโครงการ (Stufflebeam et al. 1990) การเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการตัดสินใจ เกี่ยวกับ โครงการ (Cronbach 1987)

4 การประเมินผลโครงการ การตอบคำถาม... ที่นำไปสู่... การตัดสินใจ ความเหมาะสมของสิ่งที่ดำเนินการ ? ปัญหา อุปสรรคที่พบ ? ประสบความสำเร็จตามมุ่งหวัง ? ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วน ได้เสีย ? ความคืบหน้าของการดำเนินการ ? ตรงตามแผน ? ความต้องการ ทรัพยากรเพิ่ม ? ควรดำเนินการต่อ ? ควรปรับปรุง ? ควรยุติ ? ควรขยาย ? ควรเลือกรูปแบบ ใด ?

5 ขั้นตอนการ ประเมินผลโครงการ ศึกษารายละเอียด โครงการ ( การวิเคราะห์ โครงการ ) ศึกษาความ ต้องการของ ผู้ใช้ผลการ ประเมิน กำหนดประเด็นการ ประเมิน การพัฒนาตัวชี้วัด : การกำหนดตัวชี้วัด กำหนดเกณฑ์หรือมาตรฐานตัวชี้วัด แหล่งข้อมูลและเครื่องมือ ออกแบบการประเมิน และกลุ่ม ตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือและเก็บ ข้อมูล เก็บข้อมูล วิเคราะห์ แปล ผล สรุปผล การเขียนรายงานและ การนำเสนอ

6 การวิเคราะห์โครงการและ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมิน ความมุ่งหมายของโครงการ และความมุ่ง หมายของการประเมิน ข้อมูลที่ต้องการคืออะไร จะถูกนำไปใช้โดย ใคร อย่างไร

7 ความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ผู้ใช้ผลการประเมินความคาดหวัง / ความต้องการที่ เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ต้องการ / ประเด็นการประเมิน ผู้กำหนดนโยบาย ระดับต่างๆ ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหาร โรงพยาบาล ผู้สั่งใช้ยา สื่อมวลชน

8 การวิเคราะห์โครงการและ การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมิน ความมุ่งหมายของโครงการ และความมุ่ง หมายของการประเมิน รู้วัตถุประสงค์ / เป้าหมายของโครงการ รวมทั้งเป้าประสงค์ของการดำเนินโครงการ ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ตั้งประเด็นเนื้อหาในการประเมินได้ ( คำถาม การวิจัย )

9 Conceptual Model of Health Promoting Project Health Promoting Project/Intervention Health Potential: Health resources & policies Health-related behaviors Health promoting processes Measurement/Evaluation Health การกำหนดประเด็นการประเมินผลโครงการ

10 การกำหนดประเด็นการ ประเมิน Health: biomedical, psychological and sociological health, and morbidity, mortality, disability and survival rates Health potential: resources/policies, related behaviors, and/or promoting processes

11 Health Potential: Resources - เป้าประสงค์ ขอบเขต การบังคับใช้นโยบายที่ เกี่ยวข้อง - การตัดสินใจเชิงนโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากร - การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามเชิงนโยบาย - การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง กายภาพและชีวภาพ - ทรัพยากรและการบริการสุขภาพ / สาธารณสุข - ลักษณะและปริมาณของ social support

12 Health Potential: Related Behaviors - ความตระหนัก ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติด้านสุขภาพ - ลีลาชีวิต วัฒนธรรมด้านสุขภาพ - ความรู้ วิธีปฏิบัติ ทักษะ ความสามารถที่ เกี่ยวกับสุขภาพ

13 Health Potential: Promoting processes - ลักษณะและจำนวนของกิจกรรม / บริการที่ให้ และที่ถูกใช้ และลักษณะและจำนวนของผู้ร่วม กิจกรรม - ชนิดและระดับของการมีส่วนร่วมของกลุ่ม / บุคคลเป้าหมาย - เนื้อหาและจำนวนของวัสดุอุปกรณณืที่ เกี่ยวข้องที่แจกจ่ายสู่กลุ่มเป้าหมาย - ความครอบคลุมของสื่อสาธารณะ - ความถี่ของการติดตามและ / หรือตรวจสอบ

14 การกำหนดประเด็นการ ประเมิน Health and Health Potential: How much/many? วัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการใช้ผลการประเมิน เวลา ทรัพยากร ( เงิน ) ประสบการณ์

15 การกำหนดตัวชี้วัด ต้องการวัดอะไร (WHAT) วัดได้อย่างไร (HOW) เพื่อให้ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับการ รักษาโรคเป้าหมาย ตัวชี้วัด ? ตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในประเด็นที่สนใจศึกษา

16 การกำหนดตัวชี้วัด ต้องการวัดอะไร (WHAT) วัดได้อย่างไร (HOW) เพื่อให้ประชาชนนำ ความรู้ที่ได้รับไปใช้ ประโยชน์เมื่อ เจ็บป่วย ตัวชี้วัด ?

17 ลักษณะที่ดีของตัวชี้วัด - บ่งบอกในสิ่งที่ต้องการวัดจริง - มีความเป็นรูปธรรม เป็นที่เข้าใจ - เป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ใช้ผลการประเมิน - สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ - ไม่ก่อผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์

18 เกณฑ์ / มาตรฐานของ ตัวชี้วัด ระดับที่พึงประสงค์ของตัวชี้วัด เกณฑ์สัมบูรณ์หรือมาตรฐาน (Absolute criteria) ระดับที่ควรจะเป็นที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน กำหนดจากเกณฑ์สากล หรือโดย ผู้เชี่ยวชาญ / เจ้าของโครงการ เกณฑ์สัมพัทธ์ (Relative criteria) การเปรียบเทียบกับโครงการที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกัน

19 แหล่งข้อมูลสำหรับ ตัวชี้วัด ข้อมูลปฐมภูมิ ต้องการเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ซึ่งอาจ ต้องพัฒนาขึ้น ข้อมูลทุติยภูมิ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล

20 ตัวอย่างตารางสรุปการออกแบบการประเมิน ประเด็นตัวชี้วัดข้อมูลที่ ต้องการ เครื่องมือการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เกณฑ์ ผู้สั่งใช้ยา เปลี่ยน พฤติกรรมใน การจ่ายยา ให้แก่ผู้ป่วย โรคเป้าหมาย 1. ร้อยละของ ปริมาณการ ใช้ยา ABO ที่ เปลี่ยนแปลง 2. สัดส่วน คนไข้ที่ไม่ได้ รับ ABO เปรียบเทียบ กับพื้นที่ที่ไม่มี โครงการ 1a. ปริมาณ ABO ที่จ่ายไป ก่อนการ ดำเนิน โครงการ 1b. ปริมาณ ABO ที่จ่ายไป หลังการ ดำเนิน โครงการ 2a. จำนวน คนไข้ เป้าหมายที่ ไม่ได้รับ ABO 2 พท. 2b. จำนวน คนไข้ เป้าหมาย ทั้งหมดใน 2 พท. แบบบันทึก ปริมาณยาที่ ใช้แต่ละขนาน แบบบันทึก รายการยาที่ ผู้ป่วย เป้าหมาย ได้รับ เก็บรายเดือน ก่อน : มค - พค 51 หลัง : มค - พค 52 เก็บรายวันเริ่ม หลังดำเนิน โครงการ คือมค - พค 52 ทั้ง 2 จังหวัด - ปริมาณรวม ABO แต่ละ ขนานที่ใช้เป็น รายเดือน - การ เปลี่ยนแปลง = ปริมาณรวม หลังลบ ปริมาณรวม ก่อน *100 - คำนวณ 2a/2b สำหรับแต่ละ จังหวัด - ไคสแควร์ เปรียบเทียบ สัดส่วน 2 พท. - ลดลงอย่าง น้อย 20% - สัดส่วน มากกว่าจว. ที่ ไม่มีโครงการ อย่างมี นัยสำคัญทาง สถิติ

21 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ประเมิน - วางแผนก่อนการดำเนินโครงการ - เน้นการมีส่วนร่วมของ users ในการวาง แผนการประเมิน - ใช้วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นหลักในการ คิด ในขณะที่มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยน - ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ วิจัย - ไม่ละทิ้งความเป็นกลาง และจริยธรรมวิจัย - ลงพื้นที่เองบ้าง เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อการ ประเมิน รศ. ดร. เภสัชกรหญิง กัญญดา อนุวงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google