งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัชชา ศรีปลั่ง Edward McNeil หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 6 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัชชา ศรีปลั่ง Edward McNeil หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 6 กรกฎาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัชชา ศรีปลั่ง Edward McNeil หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 6 กรกฎาคม 2554

2  แหล่งที่มาของข้อมูลที่จะใช้ในการ พยากรณ์สุขภาพในอนาคต  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis)  การวิเคราะห์แบบ Age-period- cohort model  Out-break detection & early warning system

3  National census  Population registration  Routine service database  Routine resource transaction database  Surveillance  Surveys & special studies

4  ทำทุก 10 ปี  ข้อมูลทุกพื้นที่ ทุกคน  รายละเอียดจำกัด เน้นเฉพาะการ เกิด การตาย ( และการย้ายถิ่น )  Interpolation statistics ใช้ สำหรับ project (extrapolate) โครงสร้างประชากรในอนาคต

5  เป็นฐานข้อมูลเพื่อความมั่นคงและ สิทธิของพลเมือง และการรักษา กฎหมาย ( กระทรวงมหาดไทย เลข สิบสามหลัก ทะเบียนบ้าน )  ขึ้นกับผู้แจ้ง ◦ ในสถานพยาบาล ◦ ที่บ้าน  มีผลต่อสิทธิประโยชน์ของเจ้าตัว อาจจะทำให้เกิด bias  ถ้าไม่เกิดประโยชน์ หรือไม่เข้าใจ สิทธิก็จะไม่แจ้ง

6  เกิดขึ้นในสถานบริการรักษาพยาบาล  กำหนดโดยกฏหมาย และ ความ ต้องการของผู้วางแผน ( สนย. สปสช ฯลฯ )  อาจจะมีผลทางการเงินต่อ สถานพยาบาล แต่ไม่มีผลทาง กฎหมาย  มาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาล อาจจะไม่เหมือนกัน ขึ้นกับความ สนใจของแพทย์และนักเวชสถิติ

7  ทรัพยากรที่จัดสรร ได้แก่ ทรัพยากร มนุษย์ การเงิน การลงทุน วัสดุ คุรุภัณฑ์ เวชภัณฑ์  ทะเบียนการเจ้าหน้าที่มีผลทาง กฎหมายระยะยาว ( สิทธิบำนาญ ฯลฯ ) แต่ส่วนอื่นมีผลทางกฎหมาย น้อย  มีการลงทุนด้านฐานข้อมูลค่อนข้าง น้อย  การเปลี่ยนแปลงของการจัดสรร ทรัพยากรขึ้นกับอิทธิพลของ นักการเมืองและข้าราชการประจำ

8  เป็นเรื่องของหน่วยงานกลางเป็น ส่วนใหญ่  อาจจะเป็นทั้งประเทศ เช่น E506 หรือเฉพาะพื้น เช่น ทะเบียนมะเร็ง  อาจจะซ้ำซ้อนภายในกรมเดียวกัน แต่ต่างสำนักโดยเฉพาะโรคติดต่อ สำคัญ เช่น วัณโรค มาลาเรีย  ได้สถิติด้านอุบัติการณ์ ( รายใหม่ ) แต่ระยะการติดตามผู้ป่วยมักจะสั้น

9  จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะ  คุณภาพข้อมูลดี แต่ความครอบคลุม หรือการเป็นตัวแทนประชากรอาจจะมี ปัญหาเนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูง  Survey ได้สถิติด้านความชุก เหมาะ สำหรับการเจ็บป่วยเรื้อรังและ พฤติกรรมระยะยาว  Cohort study แพงมาก ทำได้ยาก ต้องการนักวิจัยที่มี commitment สูง

10  พยากรณ์โครงสร้างของกลุ่มอายุและ กลุ่มเสี่ยงจากสำมะโนและฐานข้อมูล หลาย ๆ ทศวรรษ  ติดตามแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรค จากฐานข้อมูลการเฝ้าระวังเฉพาะโรค  วิเคราะห์แนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงที่ ค้นพบจากงานวิจัยต่าง ๆ  นำปัจจัยด้านการบริการสาธารณสุข เข้าไปร่วมพิจารณา

11  Age ความเสี่ยงเนื่องจากวัย เช่น ◦ วัยเด็กยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคติดต่อบางชนิดซึ่ง ผู้ใหญ่มี ◦ เมื่ออายุมากขึ้นโรคจากความเสื่อมจะเพิ่มขึ้น  Period เป็นความแตกต่างเนื่องจากยุคสมัย เช่น สมัยใหม่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ สิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน ใช้แรงงานน้อย  Cohort คือ birth cohort หรือ คนรุ่นเดียวกัน Cohort เดียวกันผ่าน period เดียวกันเมื่อวัย เดียวกัน  Interaction ของปัจจัยใด ๆ สองปัจจัยจะ เป็นผลของปัจจัยที่สาม

12  ต้องมีข้อมูลที่มีแบบฟอร์มเดียวกันซ้ำ ๆ ต่อเนื่องหลาย ๆ ทศวรรษ (period)  ผลลัพธ์เบื้องต้น คือ ◦ age-specific rate ในแต่ละ period ได้ หรือ ◦ cohort-specific rate ในแต่ละ period หรือ ◦ age-specific rate ในแต่ละ cohort แสดงด้วย cohort line  หาอิทธิพลของแต่ละ term โดยปรับ confounding ต่าง ๆ ด้วย statistical modeling

13  การพยากรณ์อนาคตโดยใช้ระบบ APC ต้องประสานกับนักประชากรศาสตร์ เพื่อให้ทราบขนาดของแต่ละ cohort ในแต่ละ period จากนี้จึงคูณด้วย สัมประสิทธิ์ของปัจจัยทั้งสองประมาณ ค่าของโรคในแต่ละระยะของอนาคต ได้

14

15 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 15 Female breast cancer in Thailand Year

16 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 16 Cervix uteri cancer in Thailand

17 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 17 Male colo-rectal cancer in Thailand Year ASR /100,000 population

18 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 18 Male colo-rectal cancer in Thailand Year ASR /100,000 population prevalent case?

19 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 19 Male colo-rectal cancer in Thailand Do regression without the first points. Year ASR /100,000 population prevalent case?

20 Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 20 Tobacco consumption and lung cancer in Australia AIHW: deloop M & Bhatia K 2001: Australian Health Trends 2001. AIHW Cat. No. PHE 24. Canberra: AIHW; the National Mortality Database. 3.0 1.5 0.0 2.0 1.0 2.5 Tobacco Kg/capita Death/100,000 population Year ~20 years

21 Pancreatic cancer incidence in Finland: relatively unchanged over time Hutcha SriplungThai Network of Cancer Registries21

22 Endometrial cancer incidence in Sweden: declining in pre-menopausal women and later cohorts Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 22

23 Breast cancer in Songkhla: increasing in all cohorts, periods, and age groups Hutcha Sriplung Thai Network of Cancer Registries 23

24

25  A variant of multiple regression dealing with time- series data  Time series data mainly consist of outcome over time.  Ordinary multiple regression is inefficient in this case due to huge number of parameters.

26  Trend: linear, curvinear, moving average  Oscillation (cosine function) ◦ Harmonic terms e.g. cos(a), cos(2a) ◦ Starting points e.g. cos(m+a), cos(n+2a)  Autoregressive effect ◦ Preceding status has effects on the current one.  Optionally other explanatory independent terms e.g. temperature, rainfalls, which are beyond the trend and cyclical effects  Random errors

27

28

29

30 Forecasting malaria in Yala

31

32  Outbreak ต่างกับ epidemic อย่างไร  Outbreak definition ◦ Any number of cases of a serious communicable disease ◦ Abnormal increase of incidence  Seasonally adjusted  Not seasonally adjusted

33  Long incubation period -> multiple point sources -> unclear increase of incidence  Rapid transportation, highly mobile population, rare infection -> meta-surveillance needed ie combining data from various geographic area

34  Long incubation period ◦ TB, HIV ◦ Hepatitis  Mobile population ◦ Leptospirosis among tourists  Rare but important infection ◦ Legionnaire pneumonia

35  All cases of hepatitis A cases have been reported, verified and registered in NISS database  Analysis showed 8% duplicated cases  Outbreaks searched by 7-day moving summation.  Nine outbreaks detected in different counties. Of these only 4 had been reported.

36  If the outbreak is undetected, the disease may continue to spread or become endemic.  The earlier the report is, the more timely the system can respond.  Tools to control outbreak may include: sanitation improvement, case isolation, quarantine, mass education & immunization etc.

37  Routine daily check immediate past few days against a certain values ◦ Long history (multi-year season adjustment) ◦ Short history (immediate preceding values in the same year)  An abnormal increase can be detected early and the signal fired.

38  Sensitivity ◦ % of outbreak preceded by an alarm  Positive predictive value ◦ % of alarms actually followed by an outbreak  Timeliness ◦ Number of days the signal would alarm after the outbreak started  Alarm benefit ◦ Number of days the signal would alarm before the outbreak was reported

39  การพยากรณ์โรคโดยวิธีการทางสถิติมีหลักการ และทฤษฎีหลายประการ แต่ละวิธีมีจุดแข็ง จุดอ่อนต่างกัน และเหมาะสมสำหรับโรคที่ไม่ เหมือนกัน  การตรวจสอบอัตราการรายงาน outbreak เป็น สิ่งที่ทำง่ายและน่าทำ  การวิเคราะห์ early warning system น่าจะพอ ทำได้ ควรประเมินสำหรับแต่ละโรคและพื้นที่ว่า ควรจะติดตั้ง alarm system หรือไม่  APC and time series analysis ทำยาก ต้องใช้ เวลานานในการเรียนรู้


ดาวน์โหลด ppt วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หัชชา ศรีปลั่ง Edward McNeil หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 6 กรกฎาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google