งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช.เขต 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช.เขต 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช.เขต 5
1.โควตา ให้ยึดตัวเลขเดิมที่ สปสช.จัดสรร (8,236 ราย) ประเมิน3เดือนและ 6 เดือน วางแผนใหม่อีกครั้ง 2.การคัดกรอง สปสช. เสนอแบบท้าทายให้ทำ100% ได้หรือไม่ ที่ประชุม บอกยังไม่พรอ้ม(ทำได้เฉพาะบางพื้นที่) จึงขอประเมิน 6 เดือนอีกครั้ง 3.การเข้าเชิงรุกของภาคเอกชน (บางแห่งเสนอทำเฉพาะคัดกรองเชิงรุกให้ โดยไม่ได้ผ่าตัดต้อกระจก โดยไม่คิดอะไร ) ... ที่ประชุมขอให้ชะลอไว้หลัง6เดือนก่อน อยากให้ สธ. เดินเรื่องservice planสักระยะก่อน

2 จังหวัด จักษุแพทย์ (คน) จำนวนประชากร อัตราส่วน ปชก.ต่อจักษุแพทย์
จำนวนพยาบาล เวชปฏิบัติทางตา กาญจนบุรี 6 839,776 139,963 5 นครปฐม 31 860,246 27,250 52 ประจวบคีรีขันธ์ 3 509,134 254,567 4 เพชรบุรี 464,033 154,677 8 ราชบุรี 839,075 104,884 23 สมุทรสงคราม (2) 194,057 2 สมุทรสาคร 14 491,887 35,135 สุพรรณบุรี 9 845,850 93,983 11 รวม 5,044,058

3 อัตราการเข้าถึง (ต่อแสนประชากร)
จังหวัด อายุ 60 ปี ขึ้นไป ผ่าตัดปี 2555 เฉลี่ยผ่าตัด อัตราการเข้าถึง (ต่อแสนประชากร) กาญจนบุรี 87,742 1,193 1,055 1,202 นครปฐม 87,097 1,470 2,050 2,354 ประจวบคีรีขันธ์ 55,483 648 612 1,103 เพชรบุรี 54,327 530 743 1,368 ราชบุรี 99,459 1,464 1,376 1,383 สมุทรสงคราม 26,530 282 306 1,153 สมุทรสาคร 52,049 1,157 2,598 4,991 สุพรรณบุรี 116,307 2,528 2,769 2,381

4 กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
จังหวัด จำนวนเบาหวาน (คน) ได้รับการคัดกรอง DR % DR Screening กาญจนบุรี 21,414 13,300 62.11 % นครปฐม 24,656 11,442 46.41% ประจวบคีรีขันธ์ 10,951 5,551 50.68% เพชรบุรี 19,148 5,749 30.02% ราชบุรี 28,563 9,339 32.7% สมุทรสงคราม 6,740 3,790 56.23% สมุทรสาคร 8,427 1,216 14.29% สุพรรณบุรี 29,378 20,034 67.73%

5 แนวทางบริหารจัดการ คัดกรอง DR
เขตบริการสุขภาพที่ 5

6 ประเด็นเพื่อพิจารณา กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ วิธีการคัดกรอง
ผู้ประสานงานระดับอำเภอ : พยาบาล NCD ของรพ. บุคลากรทางจักษุ : จักษุแพทย์ + พยาบาลเวชฯตา ผู้ประสานงานระดับจังหวัด : คณะทำงาน Service plan จังหวัด ผู้ประสานงานระดับเขต : คณะทำงาน Service plan เขต วิธีการคัดกรอง แชร์ทรัพยากร : Fundus camera วางที่รพช. ทางเลือก จ้างคนประจำเครื่อง ตามไปด้วย สอนจนท.รพช.ให้ถ่ายภาพ และดูแล Fundus camera ได้

7 ประเด็นเพื่อพิจารณา การรายงาน : ลดความซ้ำซ้อน
การรายงาน : ลดความซ้ำซ้อน DataCenter ระดับเขต งบประมาณ ล้านบาท แนวทางจัดสรร จัดสรรให้ตามจำนวนทะเบียน ผป.เบาหวาน ลงจังหวัด ลงรพ.ที่มีจักษุแพทย์ ตามจำนวนที่จักษุแพทย์รับผิดชอบ ลงรพ.ทุกแห่ง เป้าหมาย : 80% กำหนด criteria กลุ่มไหนที่ต้องตรวจ ?% เป้าหมายแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน

8 Cataract Screening Flow
ผู้รับผิดชอบประสานงาน ระดับอำเภอ : พยาบาลสูงอายุ รพ. ผู้ปฏิบัติ : รพ.สต. อสม. บุคลากรจักษุ แต่ละอำเภอ : จักษุแพทย์ พยาบาลเวชฯ Flow นับนิ้ว 3 เมตร : อสม. ตรวจยืนยันด้วย snellen : รพ.สต. ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น : รพช. แพทย์ พยาบาล นัดจักษุแพทย์ ที่รพช. นัดส่งต่อ ตรวจยืนยัน : จักษุแพทย์

9 DR screening ทะเบียน DM ระดับอำเภอ การตรวจ 2 ระดับ รพ.ที่มีจักษุแพทย์
ร่วมกับ DM clinic ผป. Walk in รพช. นัดตรวจโดยทีมรพ.ที่มี Fundus camera แชร์ Fundus camera อ่านเบื้องต้นโดย พยาบาลหรือแพทย์ที่ได้รับการอบรม

10 ผป.จาก DM clinic ก่อนรับยา รับใบนัด ให้มาตรวจตาก่อน
Walk in เชิงรุก รพ.ที่มี fundus รพ.ที่ไม่มี fundus ผป.จาก DM clinic ก่อนรับยา รับใบนัด ให้มาตรวจตาก่อน ผป.ไม่เห็นความสำคัญของการตรวจ มหกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช.เขต 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google