งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช. เขต 5 1. โควตา ให้ยึดตัวเลขเดิมที่ สปสช. จัดสรร (8,236 ราย ) ประเมิน 3 เดือนและ 6 เดือน วางแผนใหม่อีกครั้ง 2. การคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช. เขต 5 1. โควตา ให้ยึดตัวเลขเดิมที่ สปสช. จัดสรร (8,236 ราย ) ประเมิน 3 เดือนและ 6 เดือน วางแผนใหม่อีกครั้ง 2. การคัดกรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช. เขต 5 1. โควตา ให้ยึดตัวเลขเดิมที่ สปสช. จัดสรร (8,236 ราย ) ประเมิน 3 เดือนและ 6 เดือน วางแผนใหม่อีกครั้ง 2. การคัดกรอง สปสช. เสนอแบบท้าทายให้ทำ 100% ได้หรือไม่ ที่ประชุม บอกยังไม่พรอ้ม ( ทำ ได้เฉพาะบางพื้นที่ ) จึงขอประเมิน 6 เดือนอีก ครั้ง 3. การเข้าเชิงรุกของภาคเอกชน ( บางแห่งเสนอ ทำเฉพาะคัดกรองเชิงรุกให้ โดยไม่ได้ผ่าตัดต้อ กระจก โดยไม่คิดอะไร )... ที่ประชุมขอให้ ชะลอไว้หลัง 6 เดือนก่อน อยากให้ สธ. เดินเรื่อง service plan สักระยะก่อน

2 จังหวัด จักษุ แพทย์ ( คน ) จำนวน ประชากร อัตราส่วน ปชก. ต่อ จักษุแพทย์ จำนวน พยาบาล เวชปฏิบัติ ทางตา กาญจนบุรี 6 839,776 139,963 5 นครปฐม 31 860,246 27,250 52 ประจวบคีรีขัน ธ์ 3 509,134 254,567 4 เพชรบุรี 3 464,033 154,677 8 ราชบุรี 8 839,075 104,884 23 สมุทรสงคราม (2) 194,0572 สมุทรสาคร 14 491,887 35,135 3 สุพรรณบุรี 9 845,850 93,983 11 รวม 5,044,058

3 จังหวัด อายุ 60 ปี ขึ้นไป ผ่าตัดปี 2555 เฉลี่ยผ่าตัด 2551-2555 อัตราการ เข้าถึง ( ต่อ แสน ประชากร ) กาญจนบุรี 87,7421,1931,0551,202 นครปฐม 87,0971,4702,0502,354 ประจวบคีรีขัน ธ์ 55,4836486121,103 เพชรบุรี 54,3275307431,368 ราชบุรี 99,4591,4641,3761,383 สมุทรสงครา ม 26,5302823061,153 สมุทรสาคร 52,0491,1572,5984,991 สุพรรณบุรี 116,3072,5282,7692,381

4 จังหวัด จำนวน เบาหวาน ( คน ) ได้รับการคัด กรอง DR % DR Screening กาญจนบุรี 21,41413,30062.11 % นครปฐม 24,65611,44246.41% ประจวบคีรีขั นธ์ 10,9515,55150.68% เพชรบุรี 19,1485,74930.02% ราชบุรี 28,5639,33932.7% สมุทรสงครา ม 6,7403,79056.23% สมุทรสาคร 8,4271,21614.29% สุพรรณบุรี 29,37820,03467.73%

5 แนวทางบริหารจัดการ คัดกรอง DR เขตบริการสุขภาพที่ 5

6 ประเด็นเพื่อพิจารณา กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับ – ผู้ประสานงานระดับอำเภอ : พยาบาล NCD ของรพ. – บุคลากรทางจักษุ : จักษุแพทย์ + พยาบาลเวชฯตา – ผู้ประสานงานระดับจังหวัด : คณะทำงาน Service plan จังหวัด – ผู้ประสานงานระดับเขต : คณะทำงาน Service plan เขต วิธีการคัดกรอง – แชร์ทรัพยากร : Fundus camera วางที่ รพช. – ทางเลือก จ้างคนประจำเครื่อง ตามไปด้วย สอนจนท. รพช. ให้ถ่ายภาพ และดูแล Fundus camera ได้

7 การรายงาน : ลดความซ้ำซ้อน – DataCenter ระดับเขต งบประมาณ 2557 6.7 ล้านบาท แนวทาง จัดสรร – จัดสรรให้ตามจำนวนทะเบียน ผป. เบาหวาน ลงจังหวัด ลงรพ. ที่มีจักษุแพทย์ – ตามจำนวนที่จักษุแพทย์รับผิดชอบ ลงรพ. ทุกแห่ง เป้าหมาย : 80% – กำหนด criteria กลุ่มไหนที่ต้องตรวจ ?% – เป้าหมายแต่ละพื้นที่ให้ชัดเจน ประเด็นเพื่อพิจารณา

8 Cataract Screening – ผู้รับผิดชอบประสานงาน ระดับอำเภอ : พยาบาลสูงอายุ รพ. – ผู้ปฏิบัติ : รพ. สต. อสม. – บุคลากรจักษุ แต่ละอำเภอ : จักษุ แพทย์ พยาบาลเวชฯ Flow – นับนิ้ว 3 เมตร : อสม. – ตรวจยืนยันด้วย snellen: รพ. สต. – ตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น : รพช. แพทย์ พยาบาล นัดจักษุแพทย์ ที่รพช. นัดส่งต่อ – ตรวจยืนยัน : จักษุแพทย์

9 DR screening ทะเบียน DM ระดับอำเภอ การตรวจ 2 ระดับ – รพ. ที่มีจักษุแพทย์ ร่วมกับ DM clinic ผป. Walk in – รพช. นัดตรวจโดยทีมรพ. ที่มี Fundus camera แชร์ Fundus camera อ่านเบื้องต้นโดย พยาบาลหรือแพทย์ที่ได้รับ การอบรม

10 Walk in เชิงรุก – รพ. ที่มี fundus – รพ. ที่ไม่มี fundus ผป. จาก DM clinic ก่อนรับยา รับใบนัด ให้ มาตรวจตาก่อน ผป. ไม่เห็นความสำคัญของการตรวจ มหกรรมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ผลการประชุมทีมจักษุร่วมกับสปสช. เขต 5 1. โควตา ให้ยึดตัวเลขเดิมที่ สปสช. จัดสรร (8,236 ราย ) ประเมิน 3 เดือนและ 6 เดือน วางแผนใหม่อีกครั้ง 2. การคัดกรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google