งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา
โดย นพ.ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจ.บุรีรัมย์

2 จิตวิญญาณของอาสาสมัคร
คุณสมบัติของอาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา เป็นมิตร คิดช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อทุกงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา อาสาป้องกันภัยมาร

3 วิธีทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
เป็นผู้เสียสละ สร้างความสามัคคี ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 รู้จักเป็นผู้ให้

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.เป็นผู้มีเกียรติ 2.มีความสุขกาย 3.มีความสุขใจ
4.เป็นคนมีราคา 5.เกิดสันติสุขในสังคม

5 ฆราวาสธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

6 สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

7 นาถกรณธรรม 10 ธรรมที่ทำตนเป็นที่พึ่งได้
นาถกรณธรรม ธรรมที่ทำตนเป็นที่พึ่งได้ หรือพหุการธรรม ธรรมมีอุปการะมาก สีล มีศีล พหุสัจะ ได้ศึกษาสดับตรับฟังมาก กัลยาณมิตตตา มีมิตรดีงาม โสวจัสสตา เป็นคนพูดง่าย ฟังเหตุผล กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขนขวายกิจกรรมของหมู่ ธัมมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม สันตุฎฐี มีความสันโดษ วิริยะรัมภะ มีตวามขยันหมั่นเพียร สติ มีสติมั่นคง ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์

8 อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ
อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ หมั่นประชุม ประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้ สักการะ เคารพ นับถือ เชื่อฟังผู้เป็นหัวหน้า คุ้มครองป้องกันกุลสตรี เคารพบูชาปูชนียสถานสำคัญ ให้ความอารักขา บำรุงคุ้มครองบรรพชิต

9 สัปปุริสธรรม 7 ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้จักผล
ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ อัตถัญญุตา รู้จักผล อัตตัญญุตา รู้จักตน มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ กาลัญญุตา รู้จักกาล ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ปุคคลโรปรัญญุตา รู้จักบุคคล

10 มงคลสูตร ๓๘

11 มงคล คือ เหตุอันนำมาซึ่งความเจริญ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ - ๑๘ เป็นข้อปฏิบัติ ในการสร้างชีวิตให้เป็นคนดี พึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคม มงคลที่ ๑๙ - ๓๘ เป็นข้อปฏิบัติ ในการฝึกใจเพื่อกำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน

12 หมู่ที่ ๑ ทำความเห็นให้ถูกต้อง ๑. อะเสวะนา จะ พาลานัง : ไม่คบคนพาล ๒
หมู่ที่ ๑ ทำความเห็นให้ถูกต้อง ๑. อะเสวะนา จะ พาลานัง : ไม่คบคนพาล ๒. ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา : คบบัณฑิต (ผู้มีปัญญา) ๓. ปูชา จะ ปูชะนียะ นัง: บูชาบุคคลที่ควรบูชา

13 หมู่ที่ ๒ มองปัจจัยพื้นฐาน ๔
หมู่ที่ ๒ มองปัจจัยพื้นฐาน ๔. ปะฎิรูปะเทสะวาโส จะ : อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๕. ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา : เคยทำบุญมาก่อน ๖. อัตตะสัมมาปะณิธิ : ตั้งตนชอบ

14 หมู่ที่ ๓ รู้งานดีมีวินัย ๗. พาหุสัจจัง จะ : มีความรู้ (พหูสุต) ๘
หมู่ที่ ๓ รู้งานดีมีวินัย ๗. พาหุสัจจัง จะ : มีความรู้ (พหูสุต) ๘. สิปปัง จะ : ทำงานดี (มีศิลปะ) ๙. วินะโย จะ สุสิกขิโต : มีวินัย ๑๐. สุกาสิตา จะ ยา วาจา : พูดดี (วาจาสุภาษิต)

15 หมู่ที่ ๔ ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ๑๑
หมู่ที่ ๔ ทำให้ครอบครัวอบอุ่น ๑๑. มาตาปิตุอุปัฎฐานัง : บำรุงบิดามารดา ๑๒. ปุตตะสังคะโห: สงเคราะห์บุตร ๑๓. ทารัสสะ สังคโห : สงเคราะห์ภรรยา (สามี) ๑๔. อะนากุสา จะ กัมมันตา : การงานไม่คั่งค้าง

16 หมู่ที่ ๕ เกื้อหนุนต่อสังคม ๑๕
หมู่ที่ ๕ เกื้อหนุนต่อสังคม ๑๕. ทานัง จะ : การให้ (สิ่งของ,อภัย,ความรู้) ๑๖. ธัมมะจะริยา จะ : ประพฤติธรรม ๑๗. ญาตะกานัญจะ สังคะโห : สงเคราะห์ญาติ ๑๘. อะนะวัชชานิ กัมมานิ : ทำงานไม่มีโทษ

17 หมู่ที่๖ ปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐาน ๑๙
หมู่ที่๖ ปฏิบัติธรรมะขั้นพื้นฐาน ๑๙. อาระตี วิระตี ปาปา : งดเว้นบาป (ความชั่ว) ๒๐. มัชชะปานา จะ สัญญะโม : สำรวมในการเสพของมึนเมา ๒๑. อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ : ไม่ประมาทในพระธรรม

18 หมู่ที่๗ ปฏิบัติธรรมะขั้นต้น ๒๒. คาระโว จะ : มีความเคารพ ๒๓
หมู่ที่๗ ปฏิบัติธรรมะขั้นต้น ๒๒. คาระโว จะ : มีความเคารพ ๒๓. นิวาโต จะ : มีความถ่อมตน ๒๔. สันตุฎฐิ จะ : มีความสันโดษ (ความยินดี ในของของตน) ๒๕. กะตัญญุตา : มีความกตัญญู (รู้คุณที่ผู้อื่นทำไว้) ๒๖. กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง : ฟังธรรมตามเวลาที่สมควร

19 หมู่ที่ ๘ ปฏิบัติธรรมะขั้นกลาง ๒๗. ขันติ จะ : มีความอดทน ๒๘
หมู่ที่ ๘ ปฏิบัติธรรมะขั้นกลาง ๒๗. ขันติ จะ : มีความอดทน ๒๘. โสวะจัสสสะตา : เป็นคนว่าง่าย ๒๙. สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง : เห็นผู้สงบ (สมณะ) ๓๐. กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา : สนทนาธรรมตามเวลาที่สมควร

20 หมู่ที่ ๙ ปฏิบัติธรรมะขั้นสูง (ดับกิเลส) ๓๑
หมู่ที่ ๙ ปฏิบัติธรรมะขั้นสูง (ดับกิเลส) ๓๑. ตะโป จะ : พยายามลดละกิเลส ๓๒. พรหมมะจะริยัง จะ : ประพฤติอย่างพรหม(อยู่คนเดียว) ๓๓. อิริยะสัจจานะ ทัสสะนัง : เห็นความจริงที่ประเสริฐ ๓๔. นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ : ดับกิเลสภายในใจ

21 หมู่ที่๑๐ รับผลจากการปฏิบัติธรรมะ ๓๕
หมู่ที่๑๐ รับผลจากการปฏิบัติธรรมะ ๓๕. ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ : จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖. อะโสกัง : จิตไม่โศกเศร้า ๓๗. วิรชัง : จิตไม่มีมลทิน ๓๘. เขมัง : จิตสงบ

22 คติสำหรับนักพัฒนา ต้องมองตนเอง รีบเร่งแก้ไข
ต้องมองตนเอง รีบเร่งแก้ไข ใส่ใจสามัคคี มีความรู้คู่คุณธรรม

23 คนดี ตราบใดที่ตะวันยังไม่ทิ้งฟ้า จันทรายังไม่ทิ้งราตรี
ตราบนั้นคนดียังมีอยู่ในสังคม เรามาช่วยกันสั่งสมคุณธรรมกันเถิด โดย ณัฐพัชร์ อินทุภูติ


ดาวน์โหลด ppt อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google