งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาสาสมัครพิทักษ์ พระพุทธศาสนา โดย นพ. ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจ. บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาสาสมัครพิทักษ์ พระพุทธศาสนา โดย นพ. ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจ. บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาสาสมัครพิทักษ์ พระพุทธศาสนา โดย นพ. ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจ. บุรีรัมย์

2 เป็นมิตร คิดช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อทุกงาน เผยแผ่ พระพุทธศาสนา อาสาป้องกันภัย มาร คุณสมบัติของอาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนา จิตวิญญาณของอาสาสมัคร

3 วิธีทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น 1. เป็นผู้เสียสละ 2. สร้างความสามัคคี 3. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 4. บำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี 5. เป็นผู้ยึดมั่นในหลักธรรม สังคหวัตถุ 4 6. รู้จักเป็นผู้ให้

4 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. เป็นผู้มีเกียรติ 2. มีความสุขกาย 3. มีความสุขใจ 4. เป็นคนมีราคา 5. เกิดสันติสุขในสังคม

5 ฆราวาสธรรม 4 สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ

6 สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา

7 นาถกรณธรรม 10 ธรรมที่ทำตนเป็นที่พึ่ง ได้ หรือพหุการธรรม ธรรมมีอุปการะมาก 1. สีล มีศีล 2. พหุสัจะ ได้ศึกษาสดับตรับฟังมาก 3. กัลยาณมิตตตา มีมิตรดีงาม 4. โสวจัสสตา เป็นคนพูดง่าย ฟัง เหตุผล 5. กิงกรณีเยสุ ทักขตา ขนขวาย กิจกรรมของหมู่ 6. ธัมมกามตา เป็นผู้ใคร่ธรรม 7. สันตุฎฐี มีความสันโดษ 8. วิริยะรัมภะ มีตวามขยันหมั่นเพียร 9. สติ มีสติมั่นคง 10. ปัญญา มีปัญญาเหนืออารมณ์

8 อปริหานิยธรรม ธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญ 1. หมั่นประชุม 2. ประชุมพร้อมกัน เลิกประชุมพร้อมกัน 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้ 4. สักการะ เคารพ นับถือ เชื่อฟังผู้เป็นหัวหน้า 5. คุ้มครองป้องกันกุลสตรี 6. เคารพบูชาปูชนียสถานสำคัญ 7. ให้ความอารักขา บำรุงคุ้มครองบรรพชิต

9 สัปปุริสธรรม 7 1 ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ 2 อัตถัญญุตา รู้จักผล 3 อัตตัญญุตา รู้จักตน 4 มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ 5 กาลัญญุตา รู้จักกาล 6 ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน 7 ปุคคลโรปรัญญุตา รู้จักบุคคล

10 มงคลสูตร ๓๘

11 มงคล คือ เหตุอันนำมาซึ่งความ เจริญ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๓๘ ประการ มงคลที่ ๑ - ๑๘ เป็นข้อปฏิบัติ ใน การสร้างชีวิตให้เป็นคนดี พึ่งตนเอง และช่วยเหลือสังคม มงคลที่ ๑๙ - ๓๘ เป็นข้อปฏิบัติ ในการฝึกใจเพื่อกำจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน

12 หมู่ที่ ๑ ทำความเห็น ให้ถูกต้อง ๑. อะเสวะนา จะ พา ลานัง : ไม่คบคนพาล ๒. ปัณฑิตานัญจะ เส วะนา : คบบัณฑิต ( ผู้ มีปัญญา ) ๓. ปูชา จะ ปูชะนียะ นัง : บูชาบุคคลที่ควร บูชา

13 หมู่ที่ ๒ มอง ปัจจัยพื้นฐาน ๔. ปะฎิรูปะเทสะ วาโส จะ : อยู่ในถิ่น ที่เหมาะสม ๕. ปุพเพ จะ กะตะ ปุญญะตา : เคย ทำบุญมาก่อน ๖. อัตตะสัมมาปะณิธิ : ตั้งตนชอบ

14 หมู่ที่ ๓ รู้งานดีมีวินัย ๗. พาหุสัจจัง จะ : มีความรู้ ( พหูสุต ) ๘. สิปปัง จะ : ทำงานดี ( มี ศิลปะ ) ๙. วินะโย จะ สุสิกขิโต : มี วินัย ๑๐. สุกาสิตา จะ ยา วาจา : พูดดี ( วาจาสุภาษิต )

15 หมู่ที่ ๔ ทำให้ครอบครัว อบอุ่น ๑๑. มาตาปิตุอุปัฎฐานัง : บำรุงบิดามารดา ๑๒. ปุตตะสังคะโห : สงเคราะห์บุตร ๑๓. ทารัสสะ สังคโห : สงเคราะห์ภรรยา ( สามี ) ๑๔. อะนากุสา จะ กัมมันตา : การงานไม่คั่งค้าง

16 หมู่ที่ ๕ เกื้อหนุนต่อสังคม ๑๕. ทานัง จะ : การให้ ( สิ่ง ของ, อภัย, ความรู้ ) ๑๖. ธัมมะจะริยา จะ : ประพฤติธรรม ๑๗. ญาตะกานัญจะ สังคะโห : สงเคราะห์ญาติ ๑๘. อะนะวัชชานิ กัมมานิ : ทำงานไม่มีโทษ

17 หมู่ที่๖ ปฏิบัติธรรมะขั้น พื้นฐาน ๑๙. อาระตี วิระตี ปาปา : งด เว้นบาป ( ความชั่ว ) ๒๐. มัชชะปานา จะ สัญญะโม : สำรวมในการเสพของมึนเมา ๒๑. อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ : ไม่ประมาทในพระธรรม

18 หมู่ที่๗ ปฏิบัติธรรมะขั้นต้น ๒๒. คาระโว จะ : มีความเคารพ ๒๓. นิวาโต จะ : มีความถ่อมตน ๒๔. สันตุฎฐิ จะ : มีความสันโดษ ( ความยินดี ในของของตน ) ๒๕. กะตัญญุตา : มีความกตัญญู ( รู้คุณที่ผู้อื่นทำไว้ ) ๒๖. กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง : ฟัง ธรรมตามเวลาที่สมควร

19 หมู่ที่ ๘ ปฏิบัติธรรมะขั้นกลาง ๒๗. ขันติ จะ : มีความอดทน ๒๘. โสวะจัสสสะตา : เป็นคนว่า ง่าย ๒๙. สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง : เห็นผู้สงบ ( สมณะ ) ๓๐. กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา : สนทนาธรรมตามเวลาที่สมควร

20 หมู่ที่ ๙ ปฏิบัติธรรมะขั้นสูง ( ดับกิเลส ) ๓๑. ตะโป จะ : พยายาม ลดละกิเลส ๓๒. พรหมมะจะริยัง จะ : ประพฤติอย่างพรหม ( อยู่คน เดียว ) ๓๓. อิริยะสัจจานะ ทัสสะนัง : เห็นความจริงที่ประเสริฐ ๓๔. นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ : ดับกิเลสภายในใจ

21 หมู่ที่๑๐ รับผลจากการปฏิบัติ ธรรมะ ๓๕. ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิต ตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ : จิตไม่ หวั่นไหวในโลกธรรม ๓๖. อะโสกัง : จิตไม่โศกเศร้า ๓๗. วิรชัง : จิตไม่มีมลทิน ๓๘. เขมัง : จิตสงบ

22 คติสำหรับนักพัฒนา ต้องมองตนเอง รีบเร่งแก้ไข ใส่ใจสามัคคี มีความรู้คู่คุณธรรม

23 คนดี ตราบใดที่ตะวันยังไม่ทิ้งฟ้า จันทรายังไม่ทิ้งราตรี ตราบนั้นคนดียังมีอยู่ในสังคม เรามาช่วยกันสั่งสมคุณธรรมกันเถิด โดย ณัฐพัชร์ อินทุภูติ


ดาวน์โหลด ppt อาสาสมัครพิทักษ์ พระพุทธศาสนา โดย นพ. ศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจ. บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google