งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจาก ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขต 17 โดย ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SPATIAL ANALYSIS OF DENGUE HAEMORRHAGIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจาก ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขต 17 โดย ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SPATIAL ANALYSIS OF DENGUE HAEMORRHAGIC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจาก ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขต 17 โดย ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SPATIAL ANALYSIS OF DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER RISK HOUSE INDEX IN REGIONS 17 USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM นายทวีศักดิ์ ทองบู่ กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

2 อัตราป่วยไข้เลือดออกรายจังหวัด พื้นที่สาธารณสุขเขต 17 พ.ศ. 2545 – 2553 2

3 อัตราตายไข้เลือดออกรายจังหวัด พื้นที่สาธารณสุขเขต 17 พ.ศ. 2545 – 2553 3

4 จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกรายเดือน เปรียบเทียบ Median 5 ปี พื้นที่สาธารณสุขเขต 17 (ม.ค.2550 – พ.ค.2554) 4

5 ความเป็นมาของปัญหา GIS เพื่อสนับสนุนการบริหารและตัดสินใจ

6 เปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศให้ มองเห็นเป็นภาพแผนที่ได้ การจำแนกปัญหาด้วยมุมมองใหม่ๆ การทดลองสร้างแบบจำลอง หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของข้อมูล หลีกเลี่ยงการตั้งสมมุติฐานผิด ๆ ความเป็นมาของปัญหา

7 โจทย์การวิจัย การใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สามารถ นำมาใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงพื้นที่ และ เชื่อมโยงผสมผสานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงบรรยาย เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงการเกิดโรค ไข้เลือดออก แต่ยังไม่แน่ชัด

8 เพื่อหาพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรค ไข้เลือดออกจากค่าดัชนีความชุกของ ลูกน้ำยุงลาย (House Index :HI) จุดมุ่งหมายของงานวิจัย

9 กรอบแนวคิด ดัชนีความ ชุกลูกน้ำ ยุงลาย (HI) ปี 2551-2553 พื้นที่เสี่ยง (หมู่บ้าน) โรค ไข้เลือดออ ก ปี 2554 GIS (Spatial Analysis) GIS (Spatial Analysis)

10 วิธีการ คัดเลือกหมู่บ้านที่ ดำเนินการสุ่มสำรวจ ดำเนินการ สำรวจ วิเคราะห์ทางสถิติโดย - ร้อยละ - ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ทางสถิติโดย - ร้อยละ - ค่าเฉลี่ย การแปลผลการสำรวจ (HI) -HI > 10 เสี่ยงสูง -HI ≤ 10 เสี่ยงต่ำ การแปลผลการสำรวจ (HI) -HI > 10 เสี่ยงสูง -HI ≤ 10 เสี่ยงต่ำ วิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) - Interpolation : (IDW) Interpolation : (IDW) - Overlay วิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) - Interpolation : (IDW) Interpolation : (IDW) - Overlay พื้นที่เสี่ยง (หมู่บ้าน) โรค ไข้เลือดออกจากค่า HI Program GIS รง.506 นอก เขต ในเขต เทศบาล ชุมชน แออัด ชุมชนที่พัก อาศัย ชุมชน พาณิชน์ มีค.,พค., กค. Visual larva survey (WHO)

11 Inverse Distance Weighted Interpolation (IDW) โดย Zi เป็นค่าของจุดที่ทราบค่า dij เป็นระยะทางจากจุดที่ทราบ ค่า Zj เป็นจุดที่ไม่ทราบค่า n เป็นเลขยกกำลังที่ผู้ใช้เลือก (1, 2 หรือ 3) Interpolated point Known point 30 Known point 50 52 Known point d1=4 d1=2 d1=6 = 3434

12 วิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) Interpolation : (IDW) Overlay Analysis (HI) Overlay Analysis Risk area Village HI 51 HI 52 HI 53 แผนที่ (point) การแปลผล การสำรวจ

13 ผลการศึกษา

14 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 จุดหมู่บ้านที่สำรวจและผลของค่าดัชนีความชุก ลูกน้ำยุงลาย (HI). ≤ 10.00 > 10.00

15 = หมู่บ้านที่สุ่มสำรวจ HI ปี 51 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากค่า HI ปี 51 เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง. ≤ 10.00 > 10.00 หมู่บ้านที่สุ่มสำรวจ HI ปี 52 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากค่า HI ปี 52 หมู่บ้านที่สุ่มสำรวจ HI ปี 53 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากค่า HI ปี 53 ค่าดัชนีความชุก (HI) ลูกน้ำยุงลาย ปี 2551-2553

16 เสี่ยงต่ำเสี่ยงสูง ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 พื้นที่เสี่ยงจากค่าดัชนีความชุก (HI) ลูกน้ำยุงลาย ปี 2551-2553

17 Overlay Analysis

18 พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจากค่าดัชนีความชุก ลูกน้ำยุงลาย (2554) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจากค่าดัชนีความชุก ลูกน้ำยุงลาย (2554) ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

19 ตารางแสดงพื้นที่เสี่ยงไข้เลือดออกจากดัชนี ความชุกลูกน้ำยุงลายปี 2554 จังหวัด พื้นที่ สคร.9พื้นที่เสี่ยงสูงปี 2554 อำเภอตำบลหมู่อำเภอตำบลหมู่ พิษณุโ ลก 991957983 592 (14.03) เพชรบู รณ์ 111151,3731053344 (8.15) ตาก 96352051649 (1.16) อุตรดิต ถ์ 964533--- สุโขทัย 984834--- รวม474174,21724152985 (23.36)

20 จังหวัดอำเภอตำบลหมู่อำเภอตำบลหมู่ พิษณุโลกชาติตระการ 3บางระกำท่านางงาม3 สวนเมี่ยง10 คุยม่วง2 บ้านดง1พรหมพิราม 12 ท่าสะแก7 ท่าช้าง5 นครไทย 13 วงฆ้อง10 หนองกระ ท้าว27 มะตูม4 บ้านแยง13 หอกลอง6 เนินเพิ่ม17 ศรีภิรมย์4 นาบัว5 ตลุกกระเทียม1 นครชุม5 วังวน1 ยางโกลน10 หนองแขม9 บ่อโพธิ์13 มะต้อง11 บ้านพร้าว10 ทับยายเชียง2 ห้วยเฮี้ย5 ดงประคำ7 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์รายหมู่บ้าน

21 หมู่บ้าน จังหวั ดอำเภอforecastingtrue ร้อยละความ แม่นยำ พิษณุโ ลกเนินมะปราง38821.05 บางกระทุ่ม10220.00 วังทอง1061615.09 เมืองพิษณุโลก1293728.68 บางระกำ75810.67 พรหมพิราม721622.22 วัดโบสถ์17211.76 ชาติตระการ21419.05 นครไทย1183126.27 58612421.16 ความแม่นยำในการวิเคราะห์

22 การคาดคะเนการระบาด จุดกำเนิดหรือจุด แพร่กระจายของโรค การนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้ในการ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและการทำนาย แนวโน้ม (Trend) การเกิดโรคไข้เลือดออก ผู้บริหารสามารถตัดสินใน วางแผนการดำเนินได้ ทันเวลา และใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาการใช้ GIS เพื่อช่วยเหลือในการ วิเคราะห์ การทำให้เห็นภาพ (Visualization) การ จัดการและการพัฒนานโยบาย ข้อเสนอแนะและการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์

23 * การติดตามความแม่นยำในการ วิเคราะห์ระยะยาว * การนำปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มา วิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยง เช่น > ปริมาณน้ำฝน > ความหนาแน่นของประชากร > พฤติกรรม > อุณหภูมิ > จำนวนผู้ป่วย ฯลฯ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

24 Thank You

25 ความสัมพันธ์ชิงเส้น ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

26 การแปลค่าดัชนีทางกีฏวิทยา Pant and Self (WHO,1993) ได้ให้แนวทางเกี่ยวกับการ แปลงค่าดัชนียุงลายและลูกน้ำยุงลาย ดังนี้ BI>50 มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่โรค BI<5 มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่โรค HI>10 มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่โรค HI<1 มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการแพร่โลก จิติและคณะ (2536) BI > 100 เป็นพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ไข้เลือดออก BI < 50 เป็นพื้นที่ไม่มีรายงานผู้ป่วย ไข้เลือดออก


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออกจาก ดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เขต 17 โดย ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ SPATIAL ANALYSIS OF DENGUE HAEMORRHAGIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google