งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 การบริหารความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ส่วนที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 การบริหารความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ส่วนที่ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 การบริหารความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ส่วนที่ 1

2 Page 2 ความสำคัญ  PMQA หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ รหัส SP7 กำหนดให้ส่วนราชการนำระบบ การบริหารความเสี่ยงมาใช้ควบคู่กับการ จัดการเชิงยุทธศาสตร์  ส่วนราชการต้องทำแผนบริหารความเสี่ยง ตามหลักธรรมาภิบาลมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission)

3 Page 3 COSO ERM Framework 8 องค์ ประ กอบ 4 วัตถุประสงค์ หน่วยงาน ในระดับ ต่างๆ

4 Page 4 นิยามความเสี่ยง ความเสี่ยงในการบริหารองค์กร หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบในด้านลบ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ขององค์กร

5 Page 5 วัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง  เพื่อให้ผลการดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจถึง ความเสี่ยงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นกับองค์กร และหาวิธีจัดการที่เหมาะสมในการลดความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  สร้างกรอบและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่ บุคลากรในองค์กรเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างเป็น ระบบและมีประสิทธิภาพ

6 Page 6 เหตุแห่งความเสี่ยง (Risk Driver) เทคโนโ ลยี กลยุทธ์ องค์กร คู่ แข่งขัน ผู้ใช้บริกา ร การ ลงทุน งบประม าณ บุคลาก ร เศรษฐกิ จ ความ เสี่ยง

7 Page 7 ประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยง ด้าน กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติงาน (Operation al Risk) ความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยง ด้านการ ปฏิบัติตาม กฏระเบียบ (Complianc e Risk)

8 Page 8 ประเภทความเสี่ยงกระบวนการ / กิจกรรมความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านการ ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงาน - ขาดทักษะ, ความชำนาญ และความรู้เฉพาะทาง ความปลอดภัย - เกิดอุบัติเหตุ หรือได้รับอันตราย จากการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี / นวัตกรรม - เทคโนโลยีล้าสมัย - ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ สิ่งแวดล้อม - สร้างมลพิษแก่ชุมชนรอบ ข้าง - สร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชน ตัวอย่างความเสี่ยง

9 Page 9 ประเภทความเสี่ยงกระบวนการ / กิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านการเงินงบประมาณ - เบิกจ่ายงบประมาณไม่ ทันตามกำหนดเวลา - งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการดำเนินงาน หนี้สิน - องค์กรขาดสภาพคล่อง ในการชำระหนี้ - เกิดหนี้สูญจากลูกหนี้ ตลาดสินค้าและการเงิน - การเปลี่ยนแปลงของ ราคาวัตถุดิบ, อัตรา แลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ย ฯลฯ ตัวอย่างความเสี่ยง

10 Page 10 ตัวอย่างความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยงกระบวนการ / กิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การบริหารงาน - กำหนดกลยุทธ์ผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ขององค์กร การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ - กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุ วัตถุประสงค์องค์กรได้ การแข่งขันทางกลยุทธ์ - กลยุทธ์ขององค์กรขาดการ พัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ จนไม่สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งได้

11 Page 11 ประเภทความเสี่ยงกระบวนการ / กิจกรรมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบการละเมิดสัญญา - ดำเนินงานไม่เสร็จตาม กำหนดในสัญญา - กระบวนการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามข้อตกลง การเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบ - ผู้เสียผลประโยชน์หรือ บุคลากรในองค์กรต่อต้าน กฏระเบียบใหม่ - องค์กรได้รับความเสียหาย ในทางใดทางหนึ่งจากการ เปลี่ยนแปลงกฏหมาย ตัวอย่างความเสี่ยง

12 Page 12 ระบบงบประมาณภาครัฐ ประเทศไทย ส่วนที่ 2

13 Page 13 งบประมาณ (Budgeting ) - ความหมายทั่วไป งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนงานอันเกี่ยวกับการ จัดสรรทรัพยากรการเงินให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของ องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนงานอันเกี่ยวกับการ จัดสรรทรัพยากรการเงินให้แก่ หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานของ องค์การให้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

14 Page 14 งบประมาณ (Budgeting ) - ความหมายตามกฎหมาย จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตาม วัตถุประสงค์และภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้ จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ ตาม วัตถุประสงค์และภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ. ศ.2502

15 Page 15 " ปีงบประมาณ " หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของ ปี หนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ. ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อ สำหรับ ปีงบประมาณนั้น " ปีงบประมาณ " หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของ ปี หนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ. ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อ สำหรับ ปีงบประมาณนั้น มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิธีการ งบประมาณ พ. ศ.2502 ปีงบประมาณ (Fiscal year/ Budget year )

16 Page 16 " ส่วนราชการ " หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ เทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของ รัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น " ส่วนราชการ " หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ เทียบเท่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของ รัฐ แต่ไม่รวมตลอดถึงรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น มาตรา 4 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ. ศ.2502 ส่วนราชการ - หน่วยรับ งบประมาณ

17 Page 17 ตั้งแต่ปี2547-ปัจจุบัน ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting :SPBB) ระบบงบประมาณภาครัฐ

18 Page 18  เน้นหลักการธรร มาภิบาล การแบ่งหน้าที่และ ความรับผิดชอบใน แต่ละระดับ มีระบบการติดตาม ประเมินผลและการ รายงานผลการ ดำเนินงานที่โปร่งใส และตรวจสอบได้ SPBB : องค์ประกอบที่สำคัญ มุ่งเน้นผลสำเร็จ ของงานตาม ผลผลิต ผลลัพธ์ เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ เป้าหมายการ ให้บริการระดับ กระทรวง ผลผลิตและ ตัวชี้วัด การมอบอำนาจ การบริหารจัดการ งบประมาณ เน้นให้กระทรวงมี อำนาจในการบริหาร จัดการงบประมาณ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ มากกว่าเน้น กฎระเบียบ การประมาณ การงบประมาณรายจ่าย ล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) การเพิ่ม ขอบเขต ความ ครอบคลุ มของ งบประมา ณ

19 Page 19 งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณรายจ่าย จำแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

20 Page 20 1.งบบุคลากร -เงินเดือน -ค่าจ้างประจำ -ค่าจ้างชั่วคราว -ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2.งบดำเนินงาน -ค่าตอบแทน -ค่าใช้สอย -ค่าวัสดุ -ค่าสาธารณูปโภค

21 Page 21 3.งบลงทุน -ค่าครุภัณฑ์ -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.งบเงินอุดหนุน -เงินอุดหนุนทั่วไป -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5.งบรายจ่ายอื่น -เงินราชการลับ -เงินค่าปรับที่จ่ายคืนผู้ขาย -ค่าจ้างที่ปรึกษา -ค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

22 Page 22 “ งบกลาง "– รายจ่ายใดที่ไม่ สามารถจัดสรรเป็นรายจ่ายใน รายการใดได้ ให้จัดสรร ไว้ใน รายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้อง แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการ กำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง นั้นด้วย “ งบกลาง "– รายจ่ายใดที่ไม่ สามารถจัดสรรเป็นรายจ่ายใน รายการใดได้ ให้จัดสรร ไว้ใน รายการรายจ่ายงบกลาง โดยต้อง แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการ กำหนดงบประมาณรายจ่ายงบกลาง นั้นด้วย มาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญฯ 50 งบกลาง

23 Page 23 รายการงบกลางที่สำคัญ 1. เงินสวัสดิการข้าราชการ 2. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 3. เงินเลื่อนขั้นเงินปรับวุฒิ 4. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 5. เงินราชการลับ 6. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

24 Page 24 เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค  เงินโครงการช่วยเหลือ  เงินกู้  เงินบูรณะทรัพย์สิน  เงินรายรับสถานพยาบาล สถานศึกษา สาธารณประโยชน์  เงินผลพลอยได้  เงินจำหน่าย / ซื้อหุ้น

25 Page 25 งบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (งบประมาณ UC )

26 Page 26 -เป็นงบประมาณประเภทหนึ่ง เรียกว่า“งบกองทุนหมุนเวียน” -พ.ร.บ.งบประมาณUC แยกจาก งบประมาณปกติของราชการ -มีระยะเวลาแยกต่างหากจากงบปกติ เงินงบประมาณ UC

27 Page 27 -อำนาจการใช้จ่าย อยู่ที่ คกก. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -ใช้จ่ายได้ภายใต้วัตถุประสงค์ ของกองทุน -ใช้ต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ -เงินเหลือไม่ต้องคืนสำนักงบประมาณ -ดอกผลให้เป็นรายได้ของกองทุน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ UC

28 Page 28 โครงสร้างเงินงบประมาณ UC กองทุนแยกประเภท 4 กองทุน บริการทาง การแพทย์เหมา จ่ายรายหัว บริการผู้ติดเชื้อ HIV/AIDs บริการผู้ป่วย ไตวายเรื้อรัง บริการควบคุม ป้องกัน และ รักษาโรคเรื้อรัง ปี 2556 กองทุนย่อย 11 กองทุน กองทุนย่อย 2 กองทุน กองทุนย่อย 2 กองทุน กองทุนย่อย 1 กองทุน

29 Page 29 โครงสร้างเงินงบประมาณ UC บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว มี 11 กองทุนย่อย บริการผู้ป่วยนอกบริการผู้ป่วยในหน่วยบริการที่มี ต้นทุนสูง บริการกรณี เฉพาะ(คชจ. สูง/อุบัติเหตุ) ปี 2556 ส่งเสริมและ ป้องกันโรค ฟื้นฟู สมรรถภาพ ค่าเสื่อม แพทย์แผนไทย มาตรา 41 คุณภาพ ผลงานบริการ ช่วยเหลือ/ชดเชย ผู้ให้บริการ

30 Page 30 โครงสร้างเงินงบประมาณ UC กองทุนย่อยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) มี 5 กองทุนย่อยเฉพาะด้าน NPP&Central procurement PPEPPD (ทันตกรรมส่งเสริม) ปี 2556 PPS(สนับสนุนและ ส่งเสริมการ จัดบริการ) PPA(ส่งเสริมและป้องกันโรคสำหรับ เขตพื้นที่)

31 Page 31 การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม ปี 2556

32 Page 32 งบค่าเสื่อมปี 2556 ระดับประเทศ 10 % ระดับเขต 20% ระดับจังหวัด 20% ระดับหน่วยบริการ 50% **หน่วยบริการต้องรู้ว่า -รายการที่ได้รับจัดสรรเป็นงบระดับใด -สสจ./สสอ. ไม่มีสิทธิใช้(ไม่ใช่หน่วยบริการ)

33 Page 33 ไม่ควรปรากฏ

34 Page 34 ไม่ควร ปรากฏ

35 Page 35 ไม่ควร ปรากฏ

36 Page 36 การจัดทำแผนงบค่าเสื่อมปี 2556 ระดับประเทศ 10 % (กระทรวงสาธารณสุข-อนุมัติรายการ) ระดับเขต 20% (อป.สข.-อนุมัติ) ระดับจังหวัด 20% (อป.สจ.-อนุมัติ) ระดับหน่วยบริการ 50% (อป.สจ.-อนุมัติ)

37 Page 37 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ /มีเงินเหลือจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการ และ/หรือ การอนุมัติ ใช้วงเงินเหลือจ่าย ให้เป็นไปตามมติของคณะ กรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานผู้ พิจารณาอนุมัติ แผนในแต่ละระดับ ยกเว้น กรณีเงินเหลือจ่ายระดับเขต ให้ผอ.สป.สช.เขต สามารถพิจารณาอนุมัติได้

38 Page 38 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 1.ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามฯ สป.สช. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สป.สช.เขต สสจ. 2.รายงานผลการจัดซื้อ/จัดหา ผ่าน Website สป.สช. 3.กรณีที่หน่วยบริการไม่สามารถดำเนินการตามแผน ได้ สป.สช.อาจพิจารณาเรียกคืนเงินค่าเสื่อม

39 Page 39 การตรวจสอบของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนที่ 3

40 Page 40 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมี ฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

41 Page 41 โครงสร้างองค์กรการตรวจเงิน แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงาน ตรวจสอบ การเงินที่ 1-8 สำนักงาน ตรวจสอบ พัสดุและสืบสวน ที่ 1-4 สำนักงาน ตรวจสอบ ดำเนินงาน ที่ 1-2 สำนักงานการ ตรวจเงิน แผ่นดินภูมิภาค ที่ 1-15

42 Page 42 1. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม 2.หน่วยงานราชการภูมิภาค 3.หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยรับ ตรวจ ได้แก่

43 Page 43 4. หน่วยงานอื่นของรัฐ 5. หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ได้รับ เงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (1) (2) (3 ) (4) 6. หน่วยงานอื่นใด หรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้ สตง.เป็นผู้ ตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ (ต่อ)

44 Page 44 ผู้รับตรวจ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ

45 Page 45 ลักษณะ งานที่ตรวจสอบ 1.การตรวจสอบ งบการเงิน 2.การตรวจสอบ การจัดเก็บ รายได้ 3.การตรวจสอบ การซื้อ จัดจ้าง 4.การตรวจสอบ การดำเนินงาน 5.การตรวจสอบ สืบสวน 6.การตรวจสอบ ลักษณะอืน

46 Page 46 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีแบบแผนการปฏิบัติราชการ  อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร การเงินของรัฐ  เป็นมาตรการป้องกันการทุจริต  ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอื่นอันจำเป็น แก่การตรวจสอบ

47 Page 47 47 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ ของ สตง.

48 Page 48 เงินที่ตรวจสอบ  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินกู้  เงินอุดหนุน  เงินบริจาค และเงินช่วยเหลือจากแหล่งในประเทศ หรือต่างประเทศ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ

49 Page 49 การรายงานผลการตรวจสอบ รายงาน หัวหน้า ส่วนราชการ 1. ไม่มีข้อสังเกต

50 Page 50 2.มีข้อสังเกต (ข้อทักท้วง) รายงาน ส่วนราชการ กระทรวง สตง

51 Page 51 มาตรา 44 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรี  หน่วยรับตรวจแจ้งผลการดำเนินการให้ คณะกรรมการทราบภายใน 60 วัน  กรณีหน่วยรับตรวจไม่ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ โดยไม่มีเหตุอันสมควร

52 Page 52 มาตรา 45 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีข้อบกพร่องเนื่องจากไม่มีข้อกำหนดให้ หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติตาม

53 Page 53 มาตรา 46 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้ อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่เงินหรือทรัพย์สินของราชการ  แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี  แจ้งต่อ ป.ป.ช.  แจ้งหน่วยรับตรวจ หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุมกำกับ

54 Page 54 มาตรา 47 พิจารณาผลการตรวจสอบ กรณี  มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมีผู้กระทำ การโดยมิชอบ  สตง. มีอำนาจประเมินความเสียหาย

55 Page 55 มาตรา 61 ผู้ว่าการและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (มีอำนาจสอบสวน) เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา (มีอำนาจสอบสวน)

56 Page 56 มาตรา 63 – 65 กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตาม ผลการแจ้งตามรายงานการตรวจสอบ  ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย (ม.63)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.64)  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.65)

57 Page 57 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบเงินกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

58 Page 58 ความเป็นมา 1. สตง.มีแผนการตรวจสอบงบประมาณ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุกเขต จำนวน 12 เขต 2. เป้าหมาย ตรวจปีละ 4 เขต (ตรวจครบในระยะ 3 ปี) 3. ปี2556 ตรวจเขต 4,5,6,13(กรุงเทพฯและปริมณฑล) 4. ปี2557 เริ่มประมาณ ตุลาคม 2556 (กำหนดตรวจเขต 10 อุบลฯ และเขต เชียงใหม่ ) เขต 10 อุบลฯ ประกอบด้วย อุบลราชธานี/ศรีสะเกษ/ ยโสธร/อำนาจเจริญ/มุกดาหาร

59 Page 59 กำหนดการเข้าตรวจสอบ 1. เขตละประมาณ 10 วัน 2. ตรวจที่สป.สช.เขต ประมาณ ครึ่ง -1 วัน 3.ตรวจที่สสจ.ประมาณ 3 วัน 4.ตรวจที่หน่วยบริการโดยการคัดเลือก (ไม่ใช่สุ่ม) -รพ.จังหวัด มีโอกาสตรวจทุกจังหวัด -รพช./รพ.สต. ขึ้นกับจำนวนและประเด็น/ หัวข้อ/โครงการ ที่สตง.สนใจ/ให้ความสำคัญ

60 Page 60 เครื่องมืออ้างอิงในการตรวจ  ยึดระเบียบ คู่มือ ตรวจตามแนวทาง/หนังสือ สั่งการ(มีอำนาจสั่งหรือไม่)  มติ อปสจ./ รายงานการประชุม/ระเบียบ/ ประกาศ / คำสั่ง /หนังสือสั่งการ

61 Page 61 กองทุน/สิ่งที่ตรวจ เงินกัน รง.บัญชี 6,7 มาตรา 41 กองทุนไตวาย P&P OP Indiv งบค่าเสื่อม

62 Page 62 สิ่งที่ตรวจพบและเป็นคำถาม (สสจ.ตราด) 1. งบค่าเสื่อม นำเข้า อปสจ. ภายหลัง เงินโอน 2. งบ P&P สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในวันรับเสด็จ : โครงการรับเสด็จฯ.........(ใช้ได้หรือไม่) 3. งบ PPA ควรทำกับกลุ่มเป้าหมายประชาชนอย่างเดียว ไม่ควร จัดอบรมบุคลากรสาธารณสุข (ในโครงการมี 2 กิจกรรม ทั้งประชาชนและบุคลากร สาธารณสุข)

63 Page 63 สิ่งที่ตรวจพบและเป็นคำถาม (สสจ.ตราด) 4.จังหวัดมีการบูรณาการงบประมาณทุกแหล่งงบ และ เร่งรัดการใช้งบให้ทันเวลา มีการปรับแหล่งงบหลายครั้ง ทำให้ไม่ได้นำเข้า อปสจ. ทุกครั้ง (สรุปแจ้งให้ทราบ ภายหลัง) 5. ไม่รายงานการใช้เงิน บัญชี 6,7......ให้ อปสจ. ทราบ ทุกไตรมาส (มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากการแจ้งของ หนังสือ สปสช.๓๖/ว.๐๒๔๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ให้ทำรายงานทางอินเตอร์เนต ประกอบกับการ บันทึกข้อมูลมีปัญหาจึงมีความเข้าใจว่ายกเลิกการ รายงาน)

64 Page 64 จังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลที่เข้าตรวจสอบ เน้นที่ปีงบประมาณ 2555 บางเรื่องขอดู ปีงบประมาณอื่นๆ ตามที่จะขอตรวจสอบ (แจ้งเป็นทางการว่าจะดูเฉพาะปี 2555) สาขาจังหวัดสิงห์บุรี รับการตรวจสอบ 2 ปี (2555-2556)

65 Page 65 วิธีการตรวจของ สตง. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) มีแผนที่การ เดินทางของเงินใช้ประกอบการเริ่มต้นการตรวจสอบ และไล่ตาม Flow ของเงิน จะขอข้อมูลแยกราย กองทุนย่อย (จะถูกนำไปสอบทานกับที่ได้รับจาก ส่วนกลาง/เขต) สุ่มดูจากการเบิกจ่าย แล้วไล่ขึ้นมาที่กองทุนย่อย เพื่อดูว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือไม่

66 Page 66 เรื่องที่เข้าตรวจสอบ งบค่าเสื่อม เงินกันที่จังหวัด งบส่งเสริมป้องกัน งบค่าตอบแทนโรคไตวายเรื้อรัง ทำรายงานรับ – จ่ายเงินกองทุนของ สำนักงานสาขา จังหวัด

67 Page 67 การบริหารงบค่าเสื่อม ตรวจสอบโดยสอบถามตามคู่มือแนวทางการบริหาร งบค่าเสื่อมของปีนั้นๆ และขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง ว่ามีหรือปฏิบัติตามคู่มือบริหารงบฯหรือไม่ ขอรายงานการประชุม (มติ อปสจ. ) ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารต้องเป็นเอกสารทางราชการเท่านั้น พร้อมขอคำยืนยัน

68 Page 68 การบริหารเงินกันที่จังหวัด ตรวจสอบโดยดูว่ามีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ เกลี่ยเงิน การกันเงินอย่างไรและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือหนังสือสั่งการ ใด ขอรายงานการประชุม (มติ อปสจ. ) ขอเอกสารประกอบคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร (คำยืนยัน)

69 Page 69 การบริหารจัดการ งบสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P) ดูจากบัญชีคุมงบแล้วไล่ตามไปที่แผนงาน/โครงการ กิจกรรมการดำเนินการเป็นไปตามแนวทางการบริหาร เงินของแต่ละกองทุนย่อยหรือระเบียบราชการหรือไม่ ดูจากหลักฐานการเบิกจ่าย แล้วไล่ขึ้นมาที่แหล่งเงิน ที่โอนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ พร้อมนี้ได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในรายกิจกรรมตามที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)(การจัดซื้อ/จ้าง, ตรวจสอบด้านการเงิน ฯลฯ)

70 Page 70 การจัดทำรายงานรับ – จ่ายเงินกองทุน ของสนง.สาขาจังหวัด รายงานการเงิน ( บัญชี 6 ) เป็นไปตามประกาศ สนง.ฯ หมวด 4 ข้อ 23 หรือไม่ รายงานการงบบริหารจัดการ (บัญชี 7)เป็นไปตาม ประกาศ สนง.ฯ หมวด 3 รายงานการเงินข้อ 16 หรือไม่ บันทึกบัญชีอย่างไร ปฏิบัติตามคู่มือการบันทึกบัญชีใด ให้ชี้แจงเป็นเอกสารด้วย(คำยืนยัน)

71 Page 71 ข้อสังเกตของจังหวัด ความเข้าใจในการบริหารเงินกองทุนฯ ของ สตง. (บางท่าน)น่าจะยังมีไม่มาก ดูได้จาก ข้อคำถามที่ ซ้ำๆ หลายรอบ และการที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารการเงิน ผู้รับตรวจสอบพูดถึงอะไร จะขอหลักฐานนั้นๆ ทันที (ได้รับการกระซิบมาจาก สปสช. เขต ) นอกจากการดูเอกสารแล้ว สตง. จะใช้การสังเกตด้วย

72 Page 72 เสนอแนะจังหวัด ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ เตรียมเอกสาร หลักฐาน คู่มือ/แนวทาง/ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ประกาศ/เอกสารทางการ/มติ อปสจ. ฯ,ฯ กรณีที่ใช้งบเหลือจ่าย ต้องมี มติ ฯ รองรับ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากข้อตกลงที่ทำกับ สปสช. ต้องมีหลักฐานขอเปลี่ยนแปลง เมื่อขอเอกสาร ควรให้ด้วยความรวดเร็ว (แต่ต้องกลั่นกรอง/ตรวจสอบให้รอบคอบ) แสดงความเป็นกัลยาณมิตร ***ถามค่อยตอบ ขอค่อยให้ ***

73 Page 73 จังหวัดราชบุรี ตรวจเรื่องอะไรบ้าง 1. เงินกัน การใช้จ่ายเงินกันหลักเกณฑ์ในการกัน เงิน แนวทางการดำเนินงานโดยเฉเพาะเงินเหลือ จ่ายที่อยู่จังหวัด 2. ตรวจเงินส่งเสริมป้องกัน (PP)Area Base 3. งบค่าเสื่อม (ตรวจที่หน่วยบริการ) 4. ตรวจการใช้จ่ายเงิน ค่าภาระงานไตวายเรื้อรัง ระยะสุดท้าย 5. การจัดทำบัญชีทางการเงิน (บัญชี 6)

74 Page 74 คำถามเรื่องเงินกัน 1. ในปีงบประมาณ 2553 ถึง2555 สปสช.สาขาจังหวัด ราชบุรี ได้กันเงินไว้บริหารจัดการระดับจังหวัดหรือไม่แต่ ละปีเป็นเงินเท่าใด การกันเงินในแต่ละปีรับอนุมัติจาก อป สจ.ราชบุรี หรือไม่ อย่างไร แต่ละปีมีหลักเกณฑ์หรือวิธี ปฏิบัติ และวัตถุประสงค์ในการกันเงิน อย่างไรเป็นไปตาม คำสั่ง ข้อกำหนด หรือหนังสือสังการใด 2. สปสช.สาขาจังหวัดราชบุรี ได้เบิกเงินที่กันไว้บริหาร จัดการระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 หรือไม่ แต่ละปีเบิกจ่ายเงินไปแล้วเท่าใด และขอให้จัดส่ง รายละเอียดการใช้เงินพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานเบิก จ่ายเงินดังกล่าว

75 Page 75 คำถามเรื่องเงินส่งเสริมป้องกัน 1. ในปีงบประมาณ 2555 สำนักงาน ฯ สาขาจังหวัดราชบุรี ใช้งบประมาณ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ใช้จ่าย โครงการใดบ้าง ขอรายละเอียดโครงการ และ รายละเอียดการส่งงานให้ สปสช. 2. ในปีงบประมาณ 2555 สำนักงาน ฯ สาขาจังหวัดราชบุรี ใช้จ่ายเงินสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคหรือไม่ จำนวนเท่าใด และคงเหลือเงินอยู่เท่าใด และขอให้จัดส่ง รายละเอียดการใช้เงินพร้อมสำเนาเอกสารหลักฐานเบิก จ่ายเงินดังกล่าว

76 Page 76 คำถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี สำนักงาน ฯ สาขาจังหวัดราชบุรี มีการจัดทำรายงาน รับ – จ่ายเงินกองทุน ประจำเดือน/ไตรมาส มีการเสนอต่อ สปสช. และอปสจ. หรือไม่

77 Page 77


ดาวน์โหลด ppt Page 1 การบริหารความเสี่ยงตาม หลักธรรมาภิบาล ส่วนที่ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google