งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ

2 มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ มาตรฐานการจำแนกประเภทและรหัส (classification and coding standard) มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล (data structure standard)

3 มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล
ชุดข้อมูลและรายการข้อมูล (dataset and data elements) รูปแบบของข้อมูล (data format) ฐานข้อมูล native databases เช่น .dbf ข้อความ (text format) มาตรฐาน XML มาตรฐาน HL7

4 มาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
มาตรฐานข้อมูลบริการระดับโรงพยาบาล มาตรฐานข้อมูลบริการระดับปฐมภูมิ (สอ.และ PCU)

5 แนวทางการพัฒนามาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
พัฒนาเครื่องมือและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานใหม่ (native databases, text -> XML -> HL7) โดยใช้ชุดข้อมูลเดิม พัฒนา Training module สำหรับสถานพยาบาล ศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้มาตรฐานข้อมูล (XML, HL7) เพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล

6 แนวทางการพัฒนามาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ
พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูลบริการสุขภาพ (core standard dataset) เชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงาน (working dataset) เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพื้นที่ เพื่อการแลกเปลี่ยนและรวมข้อมูลระหว่างกองทุน เพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างพื้นที่กับส่วนกลาง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

7 พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูลบริการสุขภาพ
ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานกลาง การทบทวนโครงสร้างข้อมูลเดิม (12 แฟ้ม 18 แฟ้ม 3 กองทุน) การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล กำหนดมาตรฐานชุดข้อมูลและรายการข้อมูลกลาง โดยการตกลงร่วมกันระหว่างภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรูปแบบมาตรฐานข้อมูล (native database, XML, HL7) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง

8 พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูลบริการสุขภาพ
ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานกลาง (ต่อ) พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (utility) ส่งเสริมการใช้มาตรฐานในระดับต่างๆ ร่วมกับการฝึกอบรม พัฒนาระบบจัดการข้อมูลตามมาตรฐานกลาง พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามมาตรฐานกลาง ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานกลาง

9 ข้ออภิปราย ควรมีมาตรฐานกลางข้อมูลบริการสุขภาพ?
มาตรฐานข้อมูลกลางควรจะมุ่งสู่มาตรฐาน XML? ควรใช้มาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล? ควรใช้มาตรฐานเพื่อการจัดการฐานข้อมูลระดับชาติ? ใครบ้างควรมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำมาตรฐานข้อมูล?


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google