งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ. มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ  มาตรฐานการจำแนกประเภทและ รหัส (classification and coding standard)  มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ. มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ  มาตรฐานการจำแนกประเภทและ รหัส (classification and coding standard)  มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ

2 มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ  มาตรฐานการจำแนกประเภทและ รหัส (classification and coding standard)  มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล (data structure standard)

3 มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล  ชุดข้อมูลและรายการข้อมูล (dataset and data elements)  รูปแบบของข้อมูล (data format) – ฐานข้อมูล native databases เช่น.dbf – ข้อความ (text format) – มาตรฐาน XML – มาตรฐาน HL7

4 มาตรฐานข้อมูลบริการสุขภาพ  มาตรฐานข้อมูลบริการระดับ โรงพยาบาล  มาตรฐานข้อมูลบริการระดับปฐมภูมิ ( สอ. และ PCU)

5 แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ  พัฒนาเครื่องมือและส่งเสริมการ เรียนรู้สู่มาตรฐานใหม่ (native databases, text -> XML -> HL7) โดยใช้ชุดข้อมูลเดิม  พัฒนา Training module สำหรับ สถานพยาบาล  ศึกษาและพัฒนารูปแบบการใช้ มาตรฐานข้อมูล (XML, HL7) เพื่อ การส่งต่อข้อมูลระหว่าง สถานพยาบาล

6 แนวทางการพัฒนามาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ  พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูลบริการ สุขภาพ (core standard dataset) – เชื่อมโยงกับข้อมูลที่จัดเก็บโดยหน่วยงาน (working dataset) – เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง สถานพยาบาล – เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพื้นที่ – เพื่อการแลกเปลี่ยนและรวมข้อมูลระหว่าง กองทุน – เพื่อการส่งต่อข้อมูลระหว่างพื้นที่กับ ส่วนกลาง – เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ใน วงกว้าง

7 พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูล บริการสุขภาพ  ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานกลาง – การทบทวนโครงสร้างข้อมูลเดิม (12 แฟ้ม 18 แฟ้ม 3 กองทุน ) – การศึกษาความต้องการใช้ประโยชน์ และ ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูล – กำหนดมาตรฐานชุดข้อมูลและรายการ ข้อมูลกลาง โดยการตกลงร่วมกันระหว่าง ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – กำหนดรูปแบบมาตรฐานข้อมูล (native database, XML, HL7) – กระบวนการรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง

8 พัฒนามาตรฐานกลางข้อมูล บริการสุขภาพ  ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานกลาง ( ต่อ ) – พัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (utility) – ส่งเสริมการใช้มาตรฐานในระดับต่างๆ ร่วมกับการฝึกอบรม – พัฒนาระบบจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน กลาง – พัฒนาระบบการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ตามมาตรฐานกลาง – ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานกลาง

9 ข้ออภิปราย  ควรมีมาตรฐานกลางข้อมูลบริการ สุขภาพ ?  มาตรฐานข้อมูลกลางควรจะมุ่งสู่ มาตรฐาน XML?  ควรใช้มาตรฐานเพื่อการแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล ?  ควรใช้มาตรฐานเพื่อการจัดการ ฐานข้อมูลระดับชาติ ?  ใครบ้างควรมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพใน การจัดทำมาตรฐานข้อมูล ?


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน ข้อมูลบริการสุขภาพ. มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ  มาตรฐานการจำแนกประเภทและ รหัส (classification and coding standard)  มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google