งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด ( มหาชน ) Your Investment Partner

2 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2 หัวข้อในการนำเสนอ 1. เพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน 2. แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ใน MFC Master Fund 3. สรุปภาวะเศรษฐกิจ 4. ภาวะตลาดตราสารหนี้และ กลยุทธ์การลงทุน 5. ภาวะตลาดตราสารทุนและ กลยุทธ์การลงทุน

3 1. เพื่อทราบเกี่ยวกับ การดำเนินงานของกองทุน

4 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี เดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2556 – ธ.ค. 2556 เฉลี่ย 4 ธนาคาร ได้แก่ KBANK, BBL, SCB, KTB) ในช่วงเดือนมกราคม – เดือน ธันวาคม 2556 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ปรับลดลงจาก 2.3125% มาอยู่ที่ 1.9625%

5 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 ดัชนีผลตอบแทนรวมพันธบัตร อายุ 2 ปี เดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 ในช่วงเดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 ดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 2 ปี ปรับเพิ่มขึ้น จาก 144.50 เป็น 149.72 หรือคิดเป็น 3.61%

6 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 ดัชนีผลตอบแทนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เดือน มกราคม 2556 – ธันวาคม 2556 ในช่วงเดือน มกราคม 2556 – ธันวคม 2556 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวขึ้น จาก 1,391.93 จุด ไปอยู่ที่ 1,298.71 หรือคิดเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลง -6.69%

7 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 นโยบายการลงทุนที่ 2 Master Pool Fund 02 (“MPF 02”)

8 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 8 สถานะของกองทุน (MPF 02) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 3,3524,6261,274 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 10.9960 11.2861 2.69% 31 ธ.ค. 5531 ธ.ค.56 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธันวาคม 2556

9 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 9 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 ( นโยบายตราสารหนี้ MPF02) กลุ่ม 1: ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือตราสารหนี้ที่ ได้รับการค้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง กลุ่ม 2: เงินฝาก หรือบัตรเงินฝากธนาคาร หรือสถายบันการเงินที่ค้ำประกันโดยกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF) กลุ่ม 3: ตราสารหนี้สถาบันการเงิน กลุ่ม 4: ตราสารหนี้ออกโดยบริษัทเอกชน องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน) กลุ่ม 5: อื่น ๆ อาทิ หน่วยลงทุน ตราสาร อนุพันธ์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ตราสาร ต่างประเทศ เป็นต้น นโยบายการลงทุน ไม่จำกัด 40% -

10 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 10 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2556

11 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 11 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 02 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2556

12 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 12 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2556 (MFC Master Fund Sub Fund 2)

13 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 13 นโยบายการลงทุนที่ 3 Master Pool Fund 03 (“MPF 03”)

14 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14 สถานะของกองทุน (MPF 03) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท) 1,091 1,344253 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) 21.6283 20.0832 -7.14% 31 ธ.ค. 5531 ธ.ค. 56 เปลี่ยนแปลง ณ 31 ธันวาคม 2556

15 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 15 สัดส่วนการลงทุน ณ 31 ธันวาคม 2556 ( นโยบายผสม MPF03)

16 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2556

17 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 17 ผลประโยชน์ที่เกิดจากการจัดการกองทุน MPF 03 (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ณ 31 ธันวาคม 2556

18 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 18 อัตราผลตอบแทน ณ 31 ธันวาคม 2556 (MFC Master Fund Sub Fund 3)

19 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 19 สถานะ MFC Master Fund ณ 31 ธันวาคม 2556

20 2. แผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ใน MFC Master Fund

21 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 21 สถานะของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ 31 ธันวาคม 2556 แผนการลงทุนจำนวนสมาชิก มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ SUBFUND 2 SUBFUND 3 รวม NAV (บาท) [ 100 ]606 251,738,023.75 - [ 95 : 5 ]145 47,918,107.59 2,323,163.56 50,241,271.15 [ 85 : 15 ]387 111,965,405.71 18,233,178.63 130,198,584.34 [ 80 : 20 ]122 31,481,498.71 6,720,854.29 38,202,353.00 [ 75 : 25 ]335 77,265,857.28 22,007,691.82 99,273,549.10 รวม1,595 520,368,893.04 49,284,888.30 569,653,781.34

22 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 22 อัตราผลตอบแทนตามแผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sub Fund 2Sub Fund 3 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0-100%) 2.69%-7.14% *ณ 31 ธันวาคม 2556 แผนที่ Sub Fund 2Sub Fund 3 อัตรา ผลตอบแทน YTD นโยบายตราสาร หนี้ นโยบายผสม ( หุ้น 0-100%) 2013*201220112010 1100%-2.693.832.631.97 295%5%2.205.832.403.48 385%15%1.219.841.936.51 480%20%0.7211.841.708.02 575%25%0.2313.851.479.54

23 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 23 อัตราผลตอบแทนตามแผนการลงทุนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Sub Fund 2Sub Fund 3 นโยบายตราสารหนี้ นโยบายผสม (หุ้น 0-100%) 0.91%8.01% *ณ 14 มีนาคม 2557 แผนที่ Sub Fund 2Sub Fund 3 อัตรา ผลตอบแทน YTD นโยบายตรา สารหนี้ นโยบายผสม ( หุ้น 0-100%) 2014*2013201220112010 1100%00.912.693.832.631.97 295%5%1.262.205.832.43.48 385%15%1.971.219.841.936.51 480%20%2.330.7211.841.78.02 575%25%2.680.2313.851.479.54

24 3. สรุปภาวะเศรษฐกิจ

25 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 25 สรุปภาพรวมเศรษฐกิจโลก IMF ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก จากการเติบโต ของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจกลุ่ม G-3 ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศพัฒนาแล้วขยายตัว ต่อเนื่อง เศรษฐกิจจีนชะลอลงเล็กน้อย แต่เริ่มมีประเด็นปัญหาภาคการเงิน กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ประสบปัญหาเงินทุนไหลออก เศรษฐกิจไทยโดยภาพรวมชะลอตัว ยกเว้น การส่งออกสินค้า นโยบายการเงินโดยส่วนใหญ่ผ่อนคลาย ยกเว้น ธนาคารกลางสหรัฐที่ลดการ เข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ QE

26 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงหลัก คือ การเมืองในประเทศ ส่งผลกระทบผ่านช่องทางเความ เชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน มีผลต่อเนื่องไปยังการใช้จ่ายภายในประเทศ เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเติบโตด้านต่ำของช่วงการคาดการณ์หากปัญหาการเมืองยืดเยื้อและ ไม่สามารถแก้ไขได้ภายในครึ่งแรกของปี 2557 ในกรณีที่ยืดเยื้อเกินกว่าครึ่งแรกของปี 2557 จะทำ ให้ GDP ชะลอตัวลงต่ำกว่าช่วงล่างของคาดการณ์มาที่ประมาณ 2.2-2.6% (yoy) การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและมีแนวโน้มเป็นปัจจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความอ่อนแอของการใช้จ่ายภายในประเทศ แรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับไม่สูงนัก เนื่องจากแรงกดดันด้านต้นทุนค่อนข้างทรงตัว และการ ชะลอตัวลงของอุปสงค์ในประเทศ ภายใต้ความเสี่ยงของการเติบโตทางเศรษฐกิจและแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับต่ำ มีโอกาสที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาที่ 2.00% ต่อปี ที่มา : Consensus Economic ณ เดือนมกราคม 2557, ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT), สภาพัฒน์ฯ (NESDB), สำนักเศรษฐกิจการคลัง (FPO)

27 ภาวะตลาดตราสารหนี้และกลยุทธ์ การลงทุน

28 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 28 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ ปัจจัยบวก คาดเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ยังคงขยายตัวในระดับต่ำ อุปทานของพันธบัตรรัฐบาลในปีงบประมาณ 2557 อยู่ในระดับที่จัดการได้ การดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำของไทยและอาจจะมีการปรับลดลงได้ หากปัญหาเศรษฐกิจยืดเยื้อ ปัจจัยเสี่ยง  ความกังวลใจของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการลดการดำเนินนโยบาย QE ของ FED ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อเงินไหลออกของตลาดเกิดใหม่  แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง  แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอาจจะเป็นขาขึ้นในปี 2558

29 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 29 กลยุทธ์ตราสารหนี้สำหรับระยะต่อไป กลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย รักษาอายุเฉลี่ยของกองทุนที่ระดับ 1.5 +/- 0.5 ปี ชะลอการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุมากกว่า 5 ปี และเน้นการ ลงทุนในพันธบัตรอายุประมาณ 2-3 ปี กลยุทธ์ด้านเครดิต เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นของธนาคาร เมื่อผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรในช่วงอายุเดียวกันและแนวโน้มอัตรา ดอกเบี้ยต่ำสุดแล้ว หุ้นกู้บริษัทเอกชน : รักษาสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้เอกชน โดย เน้นตราสารหนี้ที่ผู้ออกมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ได้รับอันดับ เครดิต Rating A- ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 5 ปี

30 สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกปี 2556 และแนวโน้มปี 2557

31 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 31 Stock Market Review 2013

32 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 32 แนวโน้มตลาดตราสารทุนในไตรมาส 1/2557  การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างค่อยเป็นค่อย ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ของประเทศไทย เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป เป็นต้น : การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมายังสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มขึ้น : การฟื้นตัวของภาคการส่งออก  นโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคาร กลางทั่วโลก : การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมายังสินทรัพย์เสี่ยง เพิ่มขึ้นเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ : Carry Trade มายัง Emerging markets  การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 ที่ เติบโตในอัตรา 2.7 – 3.3% และการเติบโตของ ผลประการของบริษัทจดทะเบียนในระดับ 10- 12%  การลดขนาดการเข้าซื้อสินทรัพย์จากมาตรการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE: Quantitative Easing) : Unwind US dollar carry trade : Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นมีผลให้ง Earnings yield gap แคบลง  ปัจจัยการเมืองภายในประเทศ : การชุมนุมอย่างต่อเนื่อง และการที่ไม่สามารถ จัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ นักลงทุนลดลง และชะลอการเติบโตทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งส่งผลให้เกิดความล่าช้าของ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน : ประเด็นทางการเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อมีผล ให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม ชะลอตัวและถูกปรับลดประมาณการ ปัจจัยบวก ปัจจัยลบ

33 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 33 แนวโน้มตลาดหุ้นไทย ในระยะเวลา 6 เดือน – 12 เดือนข้างหน้า MFC คาดว่าเป้าหมายดัชนีหลักทรัพย์ ปี 2557 ที่ประมาณ 1,428 จุด จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ ฟื้นตัว, อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำเกือบทั่วโลก, สภาพคล่องที่มีอยู่สูงจากนโยบายการเงินที่ผ่อน คลายทั่วโลก, อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ 2.7-3.3% และผลประกอบการบริษัทจด ทะเบียนเติบโต ร้อยละ 10-12% ในปี 2557 ทาง MFC มองว่าทิศทางของ SET index ในกรณีต่างๆ น่าจะเป็นไปตามตารางด้านล่าง อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นไทยมีความเสี่ยงและผันผวนสูงจาก ปัจจัยการเมืองภายในประเทศที่จะมีผลกระทบเชิงลบต่อการบริโภคภายในประเทศ, การลงทุนทั้งของ ภาครัฐในโครงสร้างขนาดใหญ่ และการลงทุนภาคเอกชน รวมทั้งยังกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน การปรับลดวงเงินมาตรการ QE ของสหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างเปราะบาง และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets)

34 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34 กลยุทธ์ตราสารทุนในไตรมาส 1/2557 กลยุทธ์ด้านน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุน รักษาสัดส่วนการลงทุนอยู่ในระดับ 80% (+ 5%) ทยอยขายทำกำไรและกลับเข้าลงทุนใหม่ (Trading Strategy) เพื่อลดระดับความเสี่ยง ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน กลยุทธ์ด้านน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Overweight : Telecommunication,Transportation, Food,Healthcare, Petrochemical, Electronics Trading : Industrial estate, Contractor, Construction Material, Tourism Underweight: Residential Estate, Commerce, Media, Banking, Energy

35 นำเสนอ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 35 กลยุทธ์การลงทุนของตลาดหุ้นไทย ในระยะเวลา 6 เดือน – 12 เดือนข้างหน้า Tactical Asset Allocation: รักษาสัดส่วนการลงทุนให้อยู่ในระดับ 75-85% ของสัดส่วนการลงทุนใน หุ้นที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราการเติบโตที่ดี เพิ่มน้ำหนักการลงทุนให้หุ้นกลุ่ม Blue chip เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคล่องให้กับพอร์ตการ ลงทุนในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูงจากความไม่แน่นอนของการเคลื่อนย้ายของกระแสเงินลงทุน ต่างชาติและความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ และลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่พึ่งพา การบริโภคภายในประเทศ Core Portfolio: เน้นกลุ่มได้ที่ผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก, กลุ่มหุ้น ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง (การเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เป็น 3G และระบบทีวีดิจิตอล, โครงสร้าง ประชากรสู่สังคมผู้สูงวัยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ), กลุ่มหุ้นที่ผลประกอบการเติบโตไปกับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขยายตัวของระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีและ สารสนเทศ, กลุ่มการแพทย์, กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์, กลุ่มปิโตรเคมี, กลุ่มอาหาร, กลุ่ม อิเล็กทรอนิกส์ Trading Portfolio: กลุ่มวัสดุก่อสร้าง, กลุ่มผู้รับเหมา, กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงงานและโกดังสินค้า ให้เช่า, กลุ่มท่องเที่ยว

36


ดาวน์โหลด ppt กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เฉพาะส่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google