งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Modeling Laws Dimensionless Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Modeling Laws Dimensionless Analysis"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Modeling Laws Dimensionless Analysis
Affinity Law Modeling Laws Dimensionless Analysis

2 Geometrical similarity
Rp α b Vrp Vp Vp cos a Bp Rm α 1 b 1 Bm Vm Vm cos a

3 Hydraulic Similarity Vp Vp cos a Vrp Vm Vm cos a Vrm

4 Hydraulic Similarity (2)

5 Hydraulic Similarity power relationship

6 Hydraulic Similarity Head relationship

7 ทำให้ D ตัดกันหายไป

8 Specific speed Ns = speed ของ turbine สกุลเดียวกัน ที่ให้ กำลัง หนึ่งหน่วย จาก head หน่วย ต้องระวัง ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ใช้ เช่น หน่วย P เป็นกิโลวัต H เป็นเมตร หรือ แรงม้ากับ ฟุต มีความสับสนกันในการระบุค่า specific speed รุปที่ 8-34 Roberson หน่วยเป็น rpm, hp, และ feet ดู dimensionless specific speed ในสมการ 8-33

9 Example 8-10 Select the type, speed and size of a turbine where
a net head is 300 ft and Q = 4300 cfs. Head =300 ft รูปที่ 8-36 แนะนำ specific speed ให้เลือก ถ้าใช้ Ns = 45 (hp,cfs, ft) เป็น Francis turbine N = rpm

10 Synchronous speed กระแสไฟฟ้า ประเทศไทย 50 Hz หรือ 3000 rpm
N = rpm generator 36 ขั้ว สัมพันธ์กับความเร็ว rpm generator 38 ขั้ว สัมพันธ์กับความเร็ว rpm วิศวกร ตัดสินใจเลือก เท่าไร ถ้าเลือก rpm คำนวณ Ns ใหม่ =?

11 google ไปพบ chart นี้ สังเกต คำ dimensional specific speed ดูสมการ 8-32 -8-33 ใน Roberson

12 Google พบ

13 Note on cavitation Read Roberson P452-453


ดาวน์โหลด ppt Modeling Laws Dimensionless Analysis

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google