งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศศิธร สุวรรณเทพ 1 บทที่ 3 ระดับรายได้ประชาชาติดุลย ภาพ และการเปลี่ยนแปลง 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศศิธร สุวรรณเทพ 1 บทที่ 3 ระดับรายได้ประชาชาติดุลย ภาพ และการเปลี่ยนแปลง 2/2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศศิธร สุวรรณเทพ 1 บทที่ 3 ระดับรายได้ประชาชาติดุลย ภาพ และการเปลี่ยนแปลง 2/2550

2 ศศิธร สุวรรณเทพ 2 ๏ รายได้ประชาชาติดุลยภาพ รายได้ประชาชาติที่อยู่ในระดับ เดียวกับความต้องการใช้จ่ายมวลรวมเป็น ระดับรายได้ประชาชาติที่ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง ตราบเท่าที่ส่วนประกอบของ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมยังคงสภาพ เดิม ๏ แนวทางการวิเคราะห์รายได้ดุลยภาพ แบ่งได้ 2 แนวทาง ๏ แนวทางอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทาน รวม ๏ แนวทางส่วนรั่วไหลเท่ากับส่วนอัดฉีด

3 ศศิธร สุวรรณเทพ 3 แนวทางอุปสงค์รวมเท่ากับอุปทานรวม (AD = AS) อุปสงค์รวมประกอบด้วย C+ I + G + ( X - M ) = AD อุปทานรวม (AS) คือผลิตภัณฑ์ประชาชาติ (Y) ดังนั้น รายได้ประชาชาติอยู่ในดุลยภาพเมื่อ อุปสงค์รวม = อุปทานรวม C + I + G + ( X - M ) = Y

4 ศศิธร สุวรรณเทพ 4 ๏ การวิเคราะห์จากกราฟ Y2YEYE Y1 0 AD>Y AD E AD, AS AS = Y AD { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/8/2101204/slides/slide_4.jpg", "name": "ศศิธร สุวรรณเทพ 4 ๏ การวิเคราะห์จากกราฟ Y2YEYE Y1 0 AD>Y AD E AD, AS AS = Y ADY AD E AD, AS AS = Y AD

5 ศศิธร สุวรรณเทพ 5 แนวทางส่วนรั่วไหล (Leakage) เท่ากับ ส่วนอัดฉีด (Injection) ส่วนรั่วไหลคือส่วนที่ทำให้รายได้ประชาชาติลดลง เมื่อตัวแปร ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย S, T, M ส่วนอัดฉีดคือส่วนที่ทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น เมื่อตัวแปร ดังกล่าวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วยรายจ่ายอิสระ Ia, G, X รายได้ประชาชาติจะอยู่ในระดับดุลยภาพเมื่อ S + T + M = Ia + G + X สมมติให้ Ia : เป็นการลงทุนอิสระ

6 ศศิธร สุวรรณเทพ 6 ๏ การวิเคราะห์จากกราฟ Y E Ye I+G+X 0 S+T+M=I+G+X S + T + M Ia

7 ศศิธร สุวรรณเทพ 7 ๏ การเปลี่ยนแปลงระดับดุลยภาพ รายได้ประชาชาติดุลยภาพจะเปลี่ยนแปลง เมื่อ ตัวกำหนดรายได้ เปลี่ยนแปลง ซึ่งตัวกำหนดรายได้ดุลยภาพคือ อุปสงค์รวมและอุปทานรวม เปลี่ยนแปลง เช่น ๏ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ C, I, G, ( X - M ) ตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยน หรือ ๏ ทุกตัวเปลี่ยนพร้อมกัน จะทำให้รายได้ดุลย ภาพเปลี่ยนแปลงไปด้วย หรือ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงของส่วนรั่วไหล (S,T,M) และส่วนอัด ฉีด (I,G,X)

8 ศศิธร สุวรรณเทพ 8 ๏ การวิเคราะห์จากกราฟ กำหนดรายจ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น AD1 AD2 AS = Y AD Y Y1 Y20 I+G’+X I+G+X Y1Y2 S+T+M=I+G+X Y S+T+M 45 0 เมื่อ G

9 ศศิธร สุวรรณเทพ 9 ๏ ตัวทวี ( multiplier ) คือค่าที่เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในรายจ่ายอิสระ แล้ว ระดับรายได้ประชาชาติจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดของ รายจ่าย อิสระ เช่น ถ้าการลงทุนอิสระเพิ่มขึ้น Y = k Ia เมื่อ Y: การเปลี่ยนแปลงของรายได้ประชาชาติ Ia : การเปลี่ยนแปลงของการลงทุนอิสระ k : ตัวทวี ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 / 1 - MPC = 1 / MPS

10 ศศิธร สุวรรณเทพ 10 ช่วงห่างการเฟ้อ และช่วงห่างการฝืด รายได้ประชาชาติดุลยภาพที่เกิดขึ้นในขณะใด ขณะหนึ่ง อาจจะมี ค่าไม่เท่ากับรายได้ประชาชาติ ณ ระดับที่มีการจ้าง งานเต็มที่ (full employment income หรือ potential income ) เมื่อไม่เท่ากันส่วนต่างดังกล่าวเรียกว่า ช่วงห่าง รายได้ ( income gap ) ซึ่งมี 2 ชนิดคือ  ช่วงห่างการเฟ้อ  ช่วงห่างการฝืด

11 ศศิธร สุวรรณเทพ 11 ช่วงห่างการเฟ้อ และช่วงห่างการฝืด ช่วงห่างการเฟ้อ ( Inflationary gap ) : สภาวะที่ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เกิดขึ้นจริงมีค่า มากกว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่มีการจ้าง งานเต็มที่ ช่วงห่างการฝืด ( Deflationary gap ) : สภาวะที่ ความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่เกิดขึ้นจริงมีค่าต่ำ กว่าความต้องการใช้จ่ายมวลรวมที่มีการจ้างงาน เต็มที่

12 ศศิธร สุวรรณเทพ 12 ๏ การพิจารณาช่วงห่างการเฟ้อและช่วงห่างการฝืดจากกราฟ ช่วงห่างการฝืด ช่วงห่างการเฟ้อ A E2 Ef E1 0 AD, AS Y Y1 YFYF Y2 AD2 AD F AD1 AS = Y 45 o F : ระดับที่มีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment)


ดาวน์โหลด ppt ศศิธร สุวรรณเทพ 1 บทที่ 3 ระดับรายได้ประชาชาติดุลย ภาพ และการเปลี่ยนแปลง 2/2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google