งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. ดร. ริเรืองรอง รัตน วิไลสกุล

3 สมาชิกในกลุ่ม KFC 1. นายภัทรภณโภโค นายกัมพลอนุตรโชติ นางสาวจุฑารัตน์เชิงสมอ นายชยสรศรีประเสริฐศักดิ์ นางสาวเนตรนิภาไพบูลย์พลาย้อย นางสาวประกายกานต์ประคุณสุขใจ นายประพันธ์ประพันธะโกมล นายนายปิติพงศ์พิมพ์พิเศษ นางสาวปิยะพรพงษ์หิรัญเจริญ

4 สมาชิกในกลุ่ม KFC 10. นางสาวพนมพรกิตติประภารัชต์ นายพรเทพเลี้ยงเจริญทรัพย์ นางสาวพัชรินทรทองคำ นายภูวนิตย์คำทับทิม นางสาวลักขณาทองไชย นางสาววรัณศณางค์บุณฑริก นางสาววลัยภรณ์โตนวล นางสาวศิรินทร์ทิพย์ชินภักดี นายสรรเสริญวิภาวิวัฒน์

5 สมาชิกในกลุ่ม KFC 19. นางสาวสรัญยาวิมลศรีสุภาพ นางสาวสุจิตราสุทธารักษ์ นางสาวสุธิชาแสวงทอง นางสาวสุพิมลเลี่ยวศิริชัย นางสาวสุวลีบัวสุวรรณ์ นางสาวสุวิมลตั้งจิตพรหม นางสาวเสริมพรศรีสุวรรณ นางสาวอุษาแก้วพิทักษ์คุณ

6 ที่มา / ความสำคัญของ การศึกษา การรับน้องถือเป็นพฤติกรรมที่มีมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนเหมือนกับ เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออก ถึงการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยจุดเด่นของการรับน้องเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อน รุ่น พี่ และรุ่นน้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และรู้จัก กันมากยิ่งขึ้น จากข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับน้องที่ปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆ จะ เป็นไปในเชิงลบที่เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการรับน้องที่ไม่เหมาะสม และเป็น ประเด็นพูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับความเหมาะสมว่า สมควรให้มีต่อไปหรือไม่ และทำแล้วได้ประโยชน์อะไร ซึ่งความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยแตกต่างกันออกไป คณะผู้ศึกษา จึงเห็นว่า หากได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีกิจกรรมรับน้องทุกปี และ นักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษาปัจจุบัน (2548) เกี่ยวกับกิจกรรมรับ น้อง ใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านรูปแบบกิจกรรม 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน – เพื่อน 4. ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมรับน้อง 5. ด้านการเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมรับน้องในปีต่อไป

7 วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องใน มหาวิทยาลัย

8 ประชากรเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 3 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาที่ ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีนี้ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็น นักศึกษากลุ่มที่จัดกิจกรรมรับน้องโดยตรง 2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา มจธ. โดยใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย โดยกำหนดจำนวน 220 คน ซึ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ชั้นปีละ 110 คน 3. สถานที่ศึกษาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์และการ ใช้แบบสอบถาม

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมรับน้อง ต่อไป 2. เพื่อให้รู้ถึงความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการรับ น้อง 3. เพื่อให้พ่อ - แม่, ผู้ปกครอง และครอบครัวของ นักศึกษาเกิด ความเข้าใจ ในกิจกรรมรับน้องมากขึ้น 4. สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ไข และ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมรับน้องในปีต่อๆ ไป เช่น ปัญหาความเครียด, ปัญหา การฆ่า ตัวตาย และการทำกิจกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

10 VCD_Student/index.html ให้คลิปดูใน wedsite


ดาวน์โหลด ppt “ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google