งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผศ. ดร. ริเรืองรอง รัตน วิไลสกุล

3 สมาชิกในกลุ่ม KFC 1. นายภัทรภณโภโค 44214507 2. นายกัมพลอนุตรโชติ 45214503 3. นางสาวจุฑารัตน์เชิงสมอ 45214510 4. นายชยสรศรีประเสริฐศักดิ์ 45214514 5. นางสาวเนตรนิภาไพบูลย์พลาย้อย 45214527 6. นางสาวประกายกานต์ประคุณสุขใจ 45214530 7. นายประพันธ์ประพันธะโกมล 45214531 8. นายนายปิติพงศ์พิมพ์พิเศษ 45214533 9. นางสาวปิยะพรพงษ์หิรัญเจริญ 45214535

4 สมาชิกในกลุ่ม KFC 10. นางสาวพนมพรกิตติประภารัชต์ 45214537 11. นายพรเทพเลี้ยงเจริญทรัพย์ 45214538 12. นางสาวพัชรินทรทองคำ 45214540 13. นายภูวนิตย์คำทับทิม 45214545 14. นางสาวลักขณาทองไชย 45214549 15. นางสาววรัณศณางค์บุณฑริก 45214551 16. นางสาววลัยภรณ์โตนวล 45214552 17. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ชินภักดี 45214558 18. นายสรรเสริญวิภาวิวัฒน์ 45214562

5 สมาชิกในกลุ่ม KFC 19. นางสาวสรัญยาวิมลศรีสุภาพ 45214563 20. นางสาวสุจิตราสุทธารักษ์ 45214566 21. นางสาวสุธิชาแสวงทอง 45214569 22. นางสาวสุพิมลเลี่ยวศิริชัย 45214570 23. นางสาวสุวลีบัวสุวรรณ์ 45214571 24. นางสาวสุวิมลตั้งจิตพรหม 45214572 25. นางสาวเสริมพรศรีสุวรรณ 45214573 26. นางสาวอุษาแก้วพิทักษ์คุณ 45214580

6 ที่มา / ความสำคัญของ การศึกษา การรับน้องถือเป็นพฤติกรรมที่มีมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนเหมือนกับ เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออก ถึงการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยจุดเด่นของการรับน้องเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อน รุ่น พี่ และรุ่นน้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และรู้จัก กันมากยิ่งขึ้น จากข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับน้องที่ปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆ จะ เป็นไปในเชิงลบที่เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการรับน้องที่ไม่เหมาะสม และเป็น ประเด็นพูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับความเหมาะสมว่า สมควรให้มีต่อไปหรือไม่ และทำแล้วได้ประโยชน์อะไร ซึ่งความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่ เห็นด้วยแตกต่างกันออกไป คณะผู้ศึกษา จึงเห็นว่า หากได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีกิจกรรมรับน้องทุกปี และ นักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษาปัจจุบัน (2548) เกี่ยวกับกิจกรรมรับ น้อง ใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านรูปแบบกิจกรรม 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน – เพื่อน 4. ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมรับน้อง 5. ด้านการเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมรับน้องในปีต่อไป

7 วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องใน มหาวิทยาลัย

8 ประชากรเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 3 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาที่ ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีนี้ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็น นักศึกษากลุ่มที่จัดกิจกรรมรับน้องโดยตรง 2. กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา มจธ. โดยใช้วิธีการสุ่ม อย่างง่าย โดยกำหนดจำนวน 220 คน ซึ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ชั้นปีละ 110 คน 3. สถานที่ศึกษาคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าธนบุรี 4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์และการ ใช้แบบสอบถาม

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมรับน้อง ต่อไป 2. เพื่อให้รู้ถึงความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการรับ น้อง 3. เพื่อให้พ่อ - แม่, ผู้ปกครอง และครอบครัวของ นักศึกษาเกิด ความเข้าใจ ในกิจกรรมรับน้องมากขึ้น 4. สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ไข และ ป้องกันปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมรับน้องในปีต่อๆ ไป เช่น ปัญหาความเครียด, ปัญหา การฆ่า ตัวตาย และการทำกิจกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

10 http://arts.kmutt.ac.th/sscri/News2549/ VCD_Student/index.html ให้คลิปดูใน wedsite


ดาวน์โหลด ppt “ การสำรวจความคิดเห็นของ นักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google