งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย”
ตัวอย่าง (ส่วนแรก) “การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย”

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
ผศ.ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล

3 สมาชิกในกลุ่ม KFC 1. นายภัทรภณ โภโค 44214507
1. นายภัทรภณ โภโค 2. นายกัมพล อนุตรโชติ 3. นางสาวจุฑารัตน์ เชิงสมอ 4. นายชยสร ศรีประเสริฐศักดิ์ 5. นางสาวเนตรนิภา ไพบูลย์พลาย้อย 6. นางสาวประกายกานต์ ประคุณสุขใจ 7. นายประพันธ์ ประพันธะโกมล 8. นายนายปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ 9. นางสาวปิยะพร พงษ์หิรัญเจริญ

4 สมาชิกในกลุ่ม KFC 10. นางสาวพนมพร กิตติประภารัชต์ 45214537
10. นางสาวพนมพร กิตติประภารัชต์ 11. นายพรเทพ เลี้ยงเจริญทรัพย์ 12. นางสาวพัชรินทร ทองคำ 13. นายภูวนิตย์ คำทับทิม 14. นางสาวลักขณา ทองไชย 15. นางสาววรัณศณางค์ บุณฑริก 16. นางสาววลัยภรณ์ โตนวล 17. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ชินภักดี 18. นายสรรเสริญ วิภาวิวัฒน์

5 สมาชิกในกลุ่ม KFC 19. นางสาวสรัญยา วิมลศรีสุภาพ 45214563
19. นางสาวสรัญยา วิมลศรีสุภาพ 20. นางสาวสุจิตรา สุทธารักษ์ 21. นางสาวสุธิชา แสวงทอง 22. นางสาวสุพิมล เลี่ยวศิริชัย 23. นางสาวสุวลี บัวสุวรรณ์ 24. นางสาวสุวิมล ตั้งจิตพรหม 25. นางสาวเสริมพร ศรีสุวรรณ 26. นางสาวอุษา แก้วพิทักษ์คุณ

6 ที่มา/ความสำคัญของการศึกษา
การรับน้องถือเป็นพฤติกรรมที่มีมาต่อเนื่องอย่างยาวนาน จนเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออก ถึงการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยจุดเด่นของการรับน้องเป็นกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ทำให้ทุกคนมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น จากข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับน้องที่ปรากฏออกมาทางสื่อต่างๆ จะเป็นไปในเชิงลบที่เกี่ยวกับวิธีการและรูปแบบการรับน้องที่ไม่เหมาะสม และเป็นประเด็นพูดถึงกันอย่างมากเกี่ยวกับความเหมาะสมว่า สมควรให้มีต่อไปหรือไม่ และทำแล้วได้ประโยชน์อะไร ซึ่งความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องนี้ก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแตกต่างกันออกไป คณะผู้ศึกษา จึงเห็นว่า หากได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีกิจกรรมรับน้องทุกปี และนักศึกษาที่ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีการศึกษาปัจจุบัน (2548) เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้อง ใน 5 ด้าน คือ 1. ด้านรูปแบบกิจกรรม 2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างพี่ – น้อง 3. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน – เพื่อน 4. ด้านทัศนคติต่อกิจกรรมรับน้อง 5. ด้านการเรียน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมรับน้องในปีต่อไป

7 วัตถุประสงค์ เพื่อการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย

8 ประชากรเป้าหมาย 1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และ 3 เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมรับน้องในปีนี้ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เป็นนักศึกษากลุ่มที่จัดกิจกรรมรับน้องโดยตรง 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา มจธ. โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยกำหนดจำนวน 220 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ชั้นปีละ110 คน 3. สถานที่ศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ การสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถาม

9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดกิจกรรมรับน้องต่อไป 2. เพื่อให้รู้ถึงความรู้สึกของนักศึกษาที่มีต่อการรับน้อง 3. เพื่อให้พ่อ-แม่, ผู้ปกครอง และครอบครัวของนักศึกษาเกิด ความเข้าใจในกิจกรรมรับน้องมากขึ้น 4. สามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ไข และป้องกันปัญหาที่เกิดจากกิจกรรมรับน้องในปีต่อๆ ไป เช่น ปัญหาความเครียด, ปัญหา การฆ่าตัวตาย และการทำกิจกรรมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งทำให้ เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้

10 ตัวอย่าง VCD ให้คลิปดูใน wedsite


ดาวน์โหลด ppt “การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา มจธ. ต่อการรับน้องในมหาวิทยาลัย”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google