งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PATCHARAPORN INRIRAI ID. 53402618 ET 694 Solar Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PATCHARAPORN INRIRAI ID. 53402618 ET 694 Solar Energy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PATCHARAPORN INRIRAI ID. 53402618 ET 694 Solar Energy

2 Outline  Carbon Footprint ความเป็นมา มาตรฐานสำหรับ Carbon footprint การวิเคราะห์ Carbon footprint ฉลากคาร์บอน ประโยชน์  Water Footprint ความเป็นมา การวิเคราะห์ Water footprint Nation water footprint

3

4 Global Warming การปลดปล่อย Greenhouse Gases เนื่องจากกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสาเหตุของปัญหา สภาวะโลกร้อน ได้มีการลงนามพิธีสาร เกียวโตเกิดขึ้น เพื่อร่วมมือ การลดการปลดปล่อย CO 2

5 Total GHG emissions by Region ที่มา : http://epa.gov/climatechange/emissions/globalghg.html

6 Carbon footprint Carbon footprint หมายถึง ปริมาณ ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจาก ผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักร ชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มา ซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบ ชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดย คำนวณออกมาในรูปของ คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดย จะแสดงบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ในรูป ฉลากคาร์บอน

7 สาธารณรัฐฝรั่งเศส พัฒนาวิธีการคำนวณ และ ซอฟแวร์ตารางการทำงาน เรียก “Bilan Carbone®” (Carbon balance) นับตั้งแต่ พ. ศ.2547 สหราชอาณาจักร พัฒนามาตรฐาน “PAS 2050: 2008” -Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services” ซึ่งประกาศใช้นับตั้งแต่ วันที่ 29 ตุลาคม 2551 มาตรฐานสำหรับ Carbon footprint

8 ญี่ปุ่น ร่างแนวทางเชิงปฏิบัติ “Draft of Japanese Technical Specification – General principles for the assessment and labelling of Carbon Footprint of Products” (“CFP”) ประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2552 ในระดับสากล ได้มีการประชุมครั้งแรกที่ประเทศ มาเลเซีย ในเดือนมกราคม 2552 เกี่ยวกับการ พัฒนามาตรฐาน ISO 14067 Carbon Footprint of Products มาตรฐานสำหรับ Carbon footprint

9 การวิเคราะห์ Carbon footprint กำหนดวัตถุประสงค์เลือกผลิตภัณฑ์ขอความร่วมมือจากผู้ค้าปัจจัยสร้างแผนผังกระบวนการรวบรวมข้อมูลคำนวณ Carbon footprint

10 Life Cycle Assessment: LCA การคำนวณ Carbon footprint ที่มา : http://www.mtec.or.th

11 conversion table ที่มา : http://www.carbontrust.co.uk ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

12 ที่มา : http://www.carbontrust.co.uk ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

13 ที่มา : http://www.carbontrust.co.uk ค่าศักยภาพการก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

14 ตัวอย่างการประเมิน : Innocent ที่มา : Carbon trust Life cycle innocent smoothie และ ปริมาณ carbon footprint

15 ตัวอย่างการประเมิน : Walkers crips Life cycle walkers crips และ ปริมาณ carbon footprint ที่มา : Carbon trust

16 ฉลากคาร์บอน การแสดงข้อมูล Carbon footprint ทำได้ โดยการติดฉลากบนสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการแสดงข้อมูล ณ จุดขาย การติดฉลากคาร์บอนบนผลิตภัณฑ์ได้รับ ความสนใจในหลาย ๆ ประเทศ ตัวอย่างฉลากคาร์บอนในประเทศต่าง ๆ เกา หลี อังกฤ ษ ไทย ญี่ปุ่น ฝรั่งเ ศส สวิสเ ซอร์แ ลนด์ อเมริ กา

17 Carbon footprint: England เริ่มในอังกฤษ เดือนมีนาคม 2550 ภายใต้การกำกับดูแลของ Carbon Trust บนภาชนะ บรรจุสินค้าภายใต้ตราสินค้า Tesco ผู้บริโภค จำนวนร้อยละ 66 ต้องการทราบจำนวน Carbon footprint ที่ปล่อย จากภาคการผลิตสินค้า ปัจจุบันได้มีโปรแกรมการ คำนวณ carbon footprint วางขาย

18 ตัวอย่างสินค้าและบริษัทในอังกฤษ ที่มา : www.carbon-label.co.uk

19 ตัวอย่างสินค้าและบริษัทในฝรั่งเศส ที่มา : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf

20 ตัวอย่างสินค้าและบริษัทในญี่ปุ่น ที่มา : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf

21 Carbon footprint: South Korea ฉลาก carbon footprint label certificate ฉลาก Low carbon certification

22 ตัวอย่างสินค้าในเกาหลีใต้ ที่มา : http://www.thailca.net/wp-content/uploads/2010/07/Athiwat.pdf

23 Carbon footprint: Thailand ได้ริเริ่มโครงการในเดือน สิงหาคม 2551 โดย สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในประเทศไทยจะแบ่งฉลากคาร์บอนออกเป็น 2 ประเภท ในช่วงแรกของโครงการจะมุ่งเน้นการออกฉลากคาร์บอน แบบที่ 2 ฉลากคาร์บอนแบบที่ 2 จะพิจารณาการประเมินการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาเฉพาะก๊าซเรือนกระจกที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเท่านั้น Carbon reduction Label

24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ Carbon reduction Label จากข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีจำนวน ทั้งสิ้น 16 บริษัท 72 ผลิตภัณฑ์ ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก

25 Carbon footprint: Thailand Carbon footprint Label ฉลากแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก

26 โรงงานนำร่องในประเทศไทย มีโรงงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 โรงงาน (25 ผลิตภัณฑ์ ) ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก

27 โรงงานนำร่องในประเทศไทย ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก

28 ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 จำนวน 22 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้น ทะเบียน Carbon footprint ที่มา : องค์การบริหารจัดการก๊าซ เรือนกระจก

29 ประโยชน์ ผู้บริโภค ทางเลือกใหม่ในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นตัวกระตุ้นให้ ผู้ผลิตปรับปรุงกระบวนการผลิต การได้มาซึ่งวัตถุดิบ และ ผลิตสินค้าที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย มีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน ผู้ผลิต ลดต้นทุนการผลิตจากการพัฒนากระบวนการผลิตให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น แสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ลดข้อกีดกันทางการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากประเทศ คู่ค้าอาทิ สหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น ฯลฯ

30

31 Water ที่มา : http://www.sunflowercosmos.orgl Introduction โลกประกอบด้วยน้ำ 3 ใน 4 ส่วน เป็นน้ำเค็ม 96.5% และ น้ำจืด 3.44%

32 ความเป็นมา World Water Forum ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในปี ค. ศ. 2008 ว่าประชากรโลกจะเพิ่มจาก 6.5 พันล้านคนใน ปัจจุบันเป็น 9 พันล้านคนในปี ค. ศ. 2050 ผู้คนราว 1 ใน 5 หรือราว 1.3 พันล้านคนขาดน้ำสะอาด สำหรับดื่มกิน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากปัญหาน้ำดื่มปีละ 27 ล้านคนหรือ 1 คนทุก 8 วินาที อัตราการเติบโตของประชากรทำให้ความต้องการน้ำ เพิ่มขึ้น แต่ละปีประชากรโลกมีความต้องการน้ำจืดเพิ่มขึ้นปี ละประมาณ 64,000 ล้านลูกบาศก์เมตร 7 องค์กรระดับโลก เช่น WWF, UNESCO, IFC และ WBCSD ได้ร่วมกันจัดตั้งเครือข่าย Water footprint

33 Water footprint “Water footprint ” ของสินค้าหรือบริการ จึงเป็น ปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการทั้ง ทางตรงและทางอ้อม โดยคำนวณปริมาณน้ำจากผลรวม ของทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่ของการผลิตสินค้าและบริการ นั้น สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท Blue Water Footprint Green Water Footprint Gray Water Footprint

34 Virtual water คือ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ปริมาณน้ำที่ใช้จริงในประเทศ แนวความคิด ประกอบด้วย 2 ส่วน  Internal water footprint  External water footprint การวิเคราะห์ water footprint National water footprint = national water use + virtual water import – virtual water export

35 Consumption Export Internal water footprint External water footprint Water footprint Water use for export Virtual water import for re-export Virtual water export + + = = Water use within country Virtual water import ++ == Virtual water budget + += = The traditional statistics on water use ที่มา : http://www.waterfootprint.org Nation Water footprint

36 ที่มา : http://www.waterfootprint.org

37 National water footprints for selected countries (after Hoekstra & Chapagain, 2007) National water footprints for selected countries (after Hoekstra & Chapagain, 2007) ที่มา : http://www.connectedwaters.unsw.edu.au/resources/articles/waterfootprints.htm Nation Water footprint The highest water footprint per capita ที่มา : http://www.waterfootprint.org

38 Water footprint inside product ที่มา : http://www.waterfootpri nt.org

39 Global Greenhouse gas data, http://epa.gov/climatechange/emissions/global ghg.html National Metal and Materials Technology Center, Thailand, http://www.mtec.or.th Carbon Trust, http://www.carbontrust.co.uk The Carbon Reduction Label, www.carbon- label.co.uk องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก, http://www.tgo.or.th http://www.sunflowercosmos.orgl Water Footprint and Virtual Water, http://www.waterfootprint.org Reference

40 Thank you for your attention your attention


ดาวน์โหลด ppt PATCHARAPORN INRIRAI ID. 53402618 ET 694 Solar Energy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google