งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Carbohydrate Technology Dudsadee Uttapap. References: Key words: -Carbohydrate structure -Monosaccharide -Lecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Carbohydrate Technology Dudsadee Uttapap. References: Key words: -Carbohydrate structure -Monosaccharide -Lecture."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Carbohydrate Technology Dudsadee Uttapap

2 References: Key words: -Carbohydrate structure -Monosaccharide -Lecture

3 What is carbohydrate? Carbon + H 2 O Polyhydroxy aldehydes, ketones and their derivatives, and the polymer derived from these compounds

4

5

6 Aldose & Ketose

7 CarbonFormula/namealdoseketose 3456734567 C 3 H 6 O 3 C 4 H 8 O 4 C 5 H 10 O 5 C 6 H 12 O 6 C 7 H 14 O 6 Glyceraldehydes Erythrose Ribose xylose Glucose Galactose - Dihydroxyacetone Erythrulose Ribulose Xylulose Fructose Tagatose Sedoheptulose can be up to nine

8 Aldose

9 Ketose

10 D,L-isomers (stereochemical designation

11 isomer = 2 n n = No. of chiral center

12 Enantiomer The D enantiomers of sugars predominate in nature

13 Enantiomers and Epimers

14

15 Structural Representation Acyclic system Wedge-Slash formula Fisher projections

16 Cyclic system Fischer VS Haworth Projection

17 Cyclization “Intramolecular hemiacetals/hemiketals” Aldose containing at least 5 C or ketose containing at least 6 C

18 Cyclization of glucose

19 Cyclization of ribose

20 Glucose Fructose

21

22

23 Cyclic sugar

24 Alpha-/beta-ANOMERS New chiral center2 stereoisomer (anomers)

25 Glucose conformation Chair conformations are generally more stable than boat conformations

26 Reducing/Nonreducing sugar A reducing sugar has to have a free anomeric carbon

27

28 Reducing power

29 Reducing sugar ในสภาพสารละลายทุกตัวเป็น Optically active (rotate the plane of polarized light) เมื่อละลาย Reducing Sugar จะเห็นการเปลี่ยนแปลง Rotation กับ เวลา เรียก “Mutarotation” ตัวอย่าง น้ำตาล fructose ละลายน้ำ เริ่มต้น Specific Rotation (  ) D20 = -133  ที่จุดสมดุลย์ = -92.3  น้ำตาล glucose ละลายน้ำ เริ่มต้น Specific Rotation (  ) D20 = +112.2  ที่จุดสมดุลย์ = -52  Properties of Mutarotation

30

31

32 Open-chain < 1%

33 Glucose Derivatives

34 Amino sugar

35 Sugar acid

36 Sugar Phosphate

37 Sugar Alcohol

38 Glycoside Glycosidic/acetal linkage

39 Carbohydrate Nomenclature  (alpha)- and  (beta)-D-Glucopyranose [1,2]  (alpha)- and  (beta)-D-Glucofuranose [3,4]

40 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-  (alpha) -D-Glucopyranose [5] 4-O-acetyl-1,2-di-O-benzoyl-6-O-p-tolylsulfonyl-  (alpha) -D-galactopyranose [6]

41 4,6-O-Benzylidene-  (beta) -D-Glucopyranose [7] 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-  (alpha) -D-Glucopyranose [8] 1,6-Anhydro-  (beta)-D-Glucopyranose [14]

42 Methyl-  (alpha) -D- mannopyranoside [9] O-(6-O-Methyl-  (alpha) -D-Galactopyranosyl)-(1 4)-  (alpha) -D-Galactopyranose [19] Glycosides

43

44 Methyl-6-Deoxy-  (alpha) -D- mannopyranoside [10] 6-Amino-6-deoxy-  (alpha) -D- glucopyranose [11] 6-Deoxy-6-iodo-  (beta) -D- galactopyranose [12]


ดาวน์โหลด ppt Carbohydrate Technology Dudsadee Uttapap. References: Key words: -Carbohydrate structure -Monosaccharide -Lecture.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google