งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Project Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Software Project Management
: BY : Paripat Sangprasert

2 หัวข้อการบรรยาย ประเภทของโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ ประเภทของSoftware 4 ปัจจัยหลักของโครงการ 7 ระยะในโครงการSoftware 9 กลุ่มความรู้ที่นักบริหารโครงการต้องมี เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การป้องกันข้อผิดพลาดในโครงการ

3 การสร้างสินค้าหรือบริการขึ้นมาตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
What’s a project? PMI - “A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service” การสร้างสินค้าหรือบริการขึ้นมาตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

4 Software Project Management

5 สภาวะการของโครงการ Average cost overrun: 45% Time overrun: 63%
2000 28% 23% 49% Succeeded Challenged Failed Source: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000 Average cost overrun: 45% Time overrun: 63% Functionality delivered on average: 67% Standish Group

6 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ
Executive Support 18 User Involvement 16 Experienced Project Manager 14 Clear Business Objectives 12 Minimized Scope 10 Standard Software Infrastructure 8 Firm Basic Requirements 6 Formal Methodology Reliable Estimates 5 Other 3 อันดับแรกเป็นเรื่องของคน Source: The Standish Group International, The Standish Report, 2001

7 Lifecycle Relationships

8 ประเภทของโครงการ In-house Development พัฒนาโดยหน่วยงานภายในองค์กร
Outsource Development พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก Partnership Development เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก Commercial Product Development เป็นการสร้างSoftware Package เพื่อจำหน่าย

9 Information Technology Organization Chart
Office of the CIO Assistant to the Vice President • Budget Oversight • Strategic Planning • Policies & Procedures • Administration • External Relations • Planning • Projects • Assessment and Reporting Business Services Computer Maintenance Operations Web Design • Computer Environment • Backup/Restore • Job Scheduling • Disaster Planning/Recovery Client Support Services Consulting Unit • Help Desk Call Center • Departmental Consultants Training & Instruction Unit • Training and Instruction • Documentation Software Development Services Project Management Analysis Design Development Implement/Maintenance Telecommunication & Systems Services Network • Internet Access • Data Network (hardware) • Remote Access (DSL, modems, wireless) Security Office • Network Security • Server Security • Firewalls, VPN, IDS • Investigations

10 Career Path Software Tester Software Developer Business Analyst
System Analyst Quality Assurance Implementer Project Manager

11 Quiz 1 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

12 ประเภทของSoftware Software Package (Commercial-Off the Shelf: COTS)
สำเร็จรูป สามารถซื้อมาแล้วใช้งานได้ทันที Trailer Made สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด Customize (COTS-Extension) กึ่งสำเร็จรูป แต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น Oracle Package, SAP,

13 4 ปัจจัยหลักของโครงการ
บุคลากร - People กระบวนการ - Process ผลผลิต - Product เทคโนโลยี - Technology

14 ปัจจัยด้านบุคลากร การคัดเลือกผู้ร่วมทีมที่ดี การจัดสรรและการวางตำแหน่ง
แรงจูงใจในการทำงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การสื่อสารระหว่างกัน

15 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีกระบวนการที่ชัดเจน
กระบวนการที่รองรับทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิค การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง การวางแผนขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา ความเอาใจใส่และไม่ละเลยแต่ละขั้นตอน ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง หลีกเลี่ยงกระบวนการที่ซ้ำซ้อน

16 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์
ทำSoftwareให้สามารถจับต้องได้ เข้าใจถึงลักษณะของงานและความต้องการ การจัดการไม่ให้ระบบมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ควบคุมFeatureให้พอเหมาะพอควร

17 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ติดตามและศึกษาเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด
การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือที่เหมาะสม คำนึงถึงคุณค่าและต้นทุนของการนำกลับมาใช้ใหม่(Reusable)

18 Tipple Constraint of Project

19 Quiz 2 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

20 การสร้างมาตรฐาน Document Formatting มาตรฐานการCoding
เช่น การตั้งชื่อโปรแกรม,การตั้งชื่อตัวแปร มาตรฐานการวางPage Layout (User Interface) ลำดับการทำงานของโปรแกรม (User Interface)

21 การวางแผน การกำหนดScopeงาน เลือกแบบแผนวงจรการพัฒนา(SDLC Model)
แผนงบประมาณ กำลังคน เวลา แผนการผลิต แผนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน แผนการบำรุงรักษา

22 การติดตามงาน (Tracking)
เพื่อลดความเสี่ยงในโครงการ เพื่อรับมือและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจสอบว่างานที่มอบหมายยังอยู่ในขอบเขต เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในขั้นถัดไป Cost, effort, schedule แผนงาน VS ความเป็นจริง Gantt Chart จะมีวิธีการอย่างไรเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน????

23 Tools: Gantt Chart

24 Communication การสื่อสารในทีมงาน
เพื่อลดช่องว่าง(GAP) เพื่อลดภาระงาน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อสื่อความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อลดความผิดพลาด Tools Meeting Discussion Document Telecom , MSN, Web Board

25 1 2 3 4 การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority) Pareto Rule (80:20)
Network Diagram สำคัญ เร่งด่วน 1 2 3 4

26 Tools: Network Diagram

27 Quiz 3 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

28 Seven Core Project Phases

29

30 Function Baseline System
Requirement Analyze S/W Requirement Spec (SRS) Software Development Plan (SDP)

31 Allocated Baseline Established
Preliminary Design Review Design S/W Requirement Review S/W Design Spec. S/W Test Plan Critical Design Review

32 Preliminary Design Review
S/W Design Spec. Critical Design Review Coding Source Code Test Description Test Readiness Review

33 Source Code S/W Test Plan Test & Integration Procedure Test Test Report Change Request Spec. Complete System or Application

34 Product Delivery Plan System Diagram Training Material Implement Product Baseline Established

35 Maintenance Plan System Manual System Diagram Maintenance Requirement Spec. Change Request Spec.

36 Quiz 4 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

37 As the customer wanted it. As Marketing interpreted it.
© T/Maker Co. As Marketing interpreted it. © T/Maker Co. As Operations made it. © T/Maker Co. As Engineering designed it. © T/Maker Co.

38 V & V GAP User GAP Analyzer Validation GAP Designer Programmer
Verification Validation GAP Analyzer Verification GAP Designer Verification Programmer

39 การทดสอบระบบ Unit Test Integration Test System Test
User Acceptance Test (UAT)

40 V-Model Level of Detail Low Requirements Acceptance Test Analysis
System Test Design Integration Test Detail Design Unit Test High

41

42 KA (Knowledge Area) Tools & Techniques Integration Mgt. Stakeholder analysis Projects plan Project management software Change control boards Configuration management Project review meetings Project leadership Executive sponsorship

43 KA Tools & Techniques Scope Mgt. Project charters Business case Work breakdown structures Statement of work Requirements analysis Scope change control

44 KA Tools & Techniques Time Mgt. Gantt charts Network diagrams Critical path analysis Milestone reviews

45 KA Tools & Techniques Cost Mgt. Earned value management Cost estimates Cost management plan Financial software

46 KA Tools & Techniques Quality Mgt. CMM, CMMI Six sigma Pareto diagrams Fishbone or Ishikawa diagrams Quality audits Statistical methods

47 KA Tools & Techniques Human Resource Mgt. Motivation techniques Team contract Responsibility assignment matrices Resource loading Team building exercises

48 KA Tools & Techniques Communication Mgt. Communication management plan Conflict management plan Status reports Meeting Virtual communications Templates Project Website

49 Knowledge Area Tools & Techniques Procurement Mgt. Make or Buy analysis Contracts Request for Proposals or Quotes (RFP) Source selection Negotiation

50 Knowledge Area Tools & Techniques Risk Mgt. Risk management plan Probability/impact matrix Risk ranking Top-Ten risk item tracking

51 Quiz 5 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

52 Project plan development Project Plan Long Term Plan Monthly Plan
Planning Processes and Outputs Knowledge Process Outputs Integration Project plan development Project Plan Long Term Plan Monthly Plan Weekly Plan Scope Scope Planning Scope Management Plan Scope Definition WBS

53 Project Network Diagram Activity Duration Estimate
Planning Processes and Outputs Knowledge Process Outputs Time Activity Definition Activity List Activity Sequencing Project Network Diagram Activity Duration Estimate Schedule Development Schedule management plan Cost Resource Planning Cost Estimating & Budgeting Cost estimates & Management Plan

54 Knowledge Process Outputs Quality Quality Planning Quality Management Plan Checklist Human Resource Organizational Planning Role and responsibility assignments Communications Communications Planning Communication Management Plan

55 Risk Management Planning Risk Management Plan
Planning Processes and Outputs Knowledge Process Outputs Risk Risk Management Planning Risk Management Plan Overall Risk Ranking for the Project List of prioritized Risks Risk Response Plan Procurement Procurement Planning Procurement Management Plan Statements of Work Evaluation Criteria

56 Quiz 6 ทดสอบระบบ สร้างTest Plan เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
วิเคราะห์และออกแบบระบบ รวบรวมความต้องการผู้ใช้งาน ประกันคุณภาพ พัฒนากระบวนการผลิต ติดตั้งระบบงาน ประเมินผลการใช้งานระบบ วางแผนงานโครงการ จักหาทรัพยากร ประสานงานStakeholder ติดตามความคืบหน้าโครงการ Skill Logic Driven IT Update Technical Skill Managerial Skill Communication Skill Analytical Skill Business Knowledge

57 Planning Processes and Outputs
Thank You Any Question?


ดาวน์โหลด ppt Software Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google