งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 หัวข้อการบรรยาย ประเภทของโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ ประเภทของSoftware 4 ปัจจัยหลักของโครงการ 7 ระยะในโครงการSoftware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 หัวข้อการบรรยาย ประเภทของโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ ประเภทของSoftware 4 ปัจจัยหลักของโครงการ 7 ระยะในโครงการSoftware."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 หัวข้อการบรรยาย ประเภทของโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ ประเภทของSoftware 4 ปัจจัยหลักของโครงการ 7 ระยะในโครงการSoftware 9 กลุ่มความรู้ที่นักบริหารโครงการต้องมี เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ การป้องกันข้อผิดพลาดในโครงการ

3 3 What’s a project? PMI - “A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service” การสร้างสินค้าหรือบริการขึ้นมาตามข้อตกลงในช่วง ระยะเวลาหนึ่งๆ

4 4 Software Project Management

5 5 สภาวะการของโครงการ Average cost overrun: 45% Time overrun: 63% Functionality delivered on average: 67% Standish Group 2000 28%23%49% SucceededChallengedFailed Source: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc., 2000

6 6 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ Executive Support18 User Involvement16 Experienced Project Manager14 Clear Business Objectives12 Minimized Scope10 Standard Software Infrastructure8 Firm Basic Requirements6 Formal Methodology6 Reliable Estimates5 Other5 Source: The Standish Group International, The Standish Report, 2001

7 7 Lifecycle Relationships

8 8 ประเภทของโครงการ  In-house Development พัฒนาโดยหน่วยงานภายในองค์กร  Outsource Development พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก  Partnership Development เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและ ภายนอก  Commercial Product Development เป็นการสร้างSoftware Package เพื่อจำหน่าย

9 9 Information Technology Organization Chart Client Support Services  Consulting Unit Help Desk Call Center Departmental Consultants ---------------------------------------------- ------------  Training & Instruction Unit Training and Instruction Documentation Software Development Services  Project Management  Analysis  Design  Development  Implement/Maintenance Telecommunication & Systems Services  Network Internet Access Data Network (hardware) Remote Access (DSL, modems, wireless)  Security Office Network Security Server Security Firewalls, VPN, IDS Investigations ---------------------------------------------------- Office of the CIO ---------------------------------------------------- Assistant to the Vice President Budget Oversight Strategic Planning Policies & Procedures Administration External Relations Planning Projects Assessment and Reporting Business Services  Computer Maintenance ------------------------------------  Operations ------------------------------------  Web Design Computer Environment Backup/Restore Job Scheduling Disaster Planning/Recovery

10 10 Career Path  Software Tester  Software Developer  Business Analyst  System Analyst  Quality Assurance  Implementer  Project Manager

11 11 Quiz 1

12 12 ประเภทของSoftware  Software Package (Commercial-Off the Shelf: COTS) สำเร็จรูป สามารถซื้อมาแล้วใช้งานได้ทันที  Trailer Made สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด  Customize (COTS-Extension) กึ่งสำเร็จรูป แต่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ งาน เช่น Oracle Package, SAP,

13 13 4 ปัจจัยหลักของโครงการ บุคลากร - People กระบวนการ - Process ผลผลิต - Product เทคโนโลยี - Technology

14 14 ปัจจัยด้านบุคลากร  การคัดเลือกผู้ร่วมทีมที่ดี  การจัดสรรและการวางตำแหน่ง  แรงจูงใจในการทำงาน  ความก้าวหน้าในอาชีพ  การสื่อสารระหว่างกัน

15 15 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีกระบวนการที่ชัดเจน กระบวนการที่รองรับทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิค การพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง การวางแผนขั้นตอนในกระบวนการพัฒนา ความเอาใจใส่และไม่ละเลยแต่ละขั้นตอน ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง หลีกเลี่ยงกระบวนการที่ซ้ำซ้อน

16 16 ปัจจัยด้านตัวผลิตภัณฑ์ ทำSoftwareให้สามารถจับต้องได้ เข้าใจถึงลักษณะของงานและความต้องการ การจัดการไม่ให้ระบบมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ควบคุมFeatureให้พอเหมาะพอควร

17 17 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ติดตามและศึกษาเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด การเลือกใช้ภาษาและเครื่องมือที่เหมาะสม คำนึงถึงคุณค่าและต้นทุนของการนำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable)

18 18 Tipple Constraint of Project

19 19 Quiz 2

20 20 การสร้างมาตรฐาน  Document Formatting  มาตรฐานการCoding เช่น การตั้งชื่อโปรแกรม,การตั้งชื่อตัวแปร  มาตรฐานการวางPage Layout (User Interface)  ลำดับการทำงานของโปรแกรม (User Interface)

21 21 การวางแผน การกำหนดScopeงาน เลือกแบบแผนวงจรการพัฒนา(SDLC Model) แผนงบประมาณ กำลังคน เวลา แผนการผลิต แผนการส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน แผนการบำรุงรักษา

22 22 การติดตามงาน (Tracking) เพื่อลดความเสี่ยงในโครงการ เพื่อรับมือและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อตรวจสอบว่างานที่มอบหมายยังอยู่ในขอบเขต เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในขั้นถัดไป Cost, effort, schedule แผนงาน VS ความเป็นจริง Gantt Chart จะมีวิธีการอย่างไรเมื่องานไม่เป็นไปตามแผน????

23 23 Tools: Gantt Chart

24 24 Communication การสื่อสารในทีมงาน เพื่อลดช่องว่าง(GAP) เพื่อลดภาระงาน เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า เพื่อสื่อความเข้าใจให้ตรงกัน เพื่อลดความผิดพลาดTools Meeting Discussion Document Telecom E-mail, MSN, Web Board

25 25 การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority) Pareto Rule (80:20) Network Diagram สำคัญ เร่งด่วน

26 26 Tools: Network Diagram

27 27 Quiz 3

28 28 Seven Core Project Phases

29 29 Input-Process-Output ของแต่ละPhase

30 30 S/W Requirement Spec (SRS) Software Development Plan (SDP) Analyze Function Baseline System Requirement

31 31 S/W Requirement Review S/W Design Spec. S/W Test Plan Critical Design Review Design Allocated Baseline Established Preliminary Design Review

32 32 Source Code Test Description Test Readiness Review Coding Preliminary Design Review S/W Design Spec. Critical Design Review

33 33 Test Report Change Request Spec. Complete System or Application Test Source Code S/W Test Plan Test & Integration Procedure

34 34 Product Baseline Established Implement Product Delivery Plan System Diagram Training Material

35 35 Requirement Spec. Change Request Spec. Maintenance Maintenance Plan System Manual System Diagram

36 36 Quiz 4

37 37 As Engineering designed it. © 1984-1994 T/Maker Co. As Operations made it. © 1984-1994 T/Maker Co. As Marketing interpreted it. © 1984-1994 T/Maker Co. As the customer wanted it. © 1984-1994 T/Maker Co.

38 38

39 39 การทดสอบระบบ  Unit Test  Integration Test  System Test  User Acceptance Test (UAT)

40 40 Low High Level of Detail Requirements Analysis Design Detail Design Acceptance Test System Test Integration Test Unit Test

41 41 9 Knowledge Areas 4 Core Functions Scope Time Cost Quality 1 Integration Management Stakeholders 4 Core Function 4 Facilitating Functions Tools and Techniques 4 Facilitating Functions Human Resource Communication Risk Procurement

42 42 KA (Knowledge Area) Tools & Techniques Integration Mgt.Stakeholder analysis Projects plan Project management software Change control boards Configuration management Project review meetings Project leadership Executive sponsorship

43 43 KATools & Techniques Scope Mgt.Project charters Business case Work breakdown structures Statement of work Requirements analysis Scope change control

44 44 KATools & Techniques Time Mgt.Gantt charts Network diagrams Critical path analysis Milestone reviews

45 45 KATools & Techniques Cost Mgt.Earned value management Cost estimates Cost management plan Financial software

46 46 KATools & Techniques Quality Mgt.CMM, CMMI Six sigma Pareto diagrams Fishbone or Ishikawa diagrams Quality audits Statistical methods

47 47 KATools & Techniques Human Resource Mgt. Motivation techniques Team contract Responsibility assignment matrices Resource loading Team building exercises

48 48 KATools & Techniques Communication Mgt. Communication management plan Conflict management plan Status reports Meeting Virtual communications Templates Project Website

49 49 Knowledge AreaTools & Techniques Procurement Mgt.Make or Buy analysis Contracts Request for Proposals or Quotes (RFP) Source selection Negotiation

50 50 Knowledge AreaTools & Techniques Risk Mgt.Risk management plan Probability/impact matrix Risk ranking Top-Ten risk item tracking

51 51 Quiz 5

52 52 Planning Processes and Outputs KnowledgeProcessOutputs IntegrationProject plan development Project Plan  Long Term Plan  Monthly Plan  Weekly Plan ScopeScope PlanningScope Management Plan Scope DefinitionWBS

53 53 Planning Processes and Outputs KnowledgeProcessOutputs TimeActivity DefinitionActivity List Activity SequencingProject Network Diagram Activity Duration Estimate Schedule DevelopmentSchedule management plan CostResource Planning Cost Estimating & Budgeting Cost estimates & Management Plan

54 54 KnowledgeProcessOutputs QualityQuality PlanningQuality Management Plan Checklist Human ResourceOrganizational Planning Role and responsibility assignments CommunicationsCommunications Planning Communication Management Plan

55 55 Planning Processes and Outputs KnowledgeProcessOutputs RiskRisk Management Planning Risk Management Plan Overall Risk Ranking for the Project List of prioritized Risks Risk Response Plan ProcurementProcurement Planning Procurement Management Plan Statements of Work Evaluation Criteria

56 56 Quiz 6

57 57 Planning Processes and Outputs


ดาวน์โหลด ppt 2 หัวข้อการบรรยาย ประเภทของโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ โครงสร้างองค์กร บทบาทและหน้าที่ ประเภทของSoftware 4 ปัจจัยหลักของโครงการ 7 ระยะในโครงการSoftware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google