งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Thanitsorn Chirapornchai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Thanitsorn Chirapornchai"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Thanitsorn Chirapornchai
Chapter 0 verview EBT 603 Internet Marketing By Thanitsorn Chirapornchai Tel Mobile : Address : Homepage :

2 “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ”
Learning Strategy สาระ แนวคิด และกระบวนทัศน์ในพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทย เพื่อสร้างเด็กไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ได้ในสังคมไทย เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ใฝ่รู้ และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนา คิดได้ ทำเป็น สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา “ เรียนให้ใฝ่รู้ เรียนให้ใฝ่ดี เรียนให้มีงานทำ ” เรื่องงปม.ก็ขอตรงจากสำนักงบประมาณได้

3 Learning Strategy คุณภาพเด็กไทยในอนาคต ได้กำหนดอย่างชัดเจนเป็นเงื่อนไข
คุณภาพเด็กไทยในอนาคต ได้กำหนดอย่างชัดเจนเป็นเงื่อนไข เน้นความคิดจิตตระหนักรักชาติไทย ให้อยู่ได้เป็นคนได้ในสังคม ๑. ต้องเก่งและดีมีความสุข ต้องสนุกต้องรักเรียนเพียรสะสม มีคุณธรรมมีคุณค่าน่าชื่นชม มีความคมมั่นในจิตคิดสิ่งดี ๒. เรียนรู้หาความรู้ อยู่เป็นนิจ เป็นต้นคิดสิ่งใหม่เด่นเป็นศักดิ์ศรี แสวงหาความรู้เสริมเพิ่มทวี เป็นผู้ที่มีจิตใจใฝ่พัฒนา ๓. เตรียมพร้อมยอมรับการปรับเปลี่ยน ปรับแนวเรียนเปลี่ยนแนวคิดกิจค้นหา แม้นสังคมเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ก็รักษาปรับตัวรอดตลอดเอย ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบุรี

4 วิเคราะห์ได้ (Analysis) มีประสบการณ์ (Experience)
Learning Strategy Good Knowledge is Power กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิด อย่างต่อเนื่อง Wisdom Knowledge แก้ปัญหาได้ รู้แจ้ง – เห็นจริง (Insight) ภาวนามยปัญญา Information กำหนดได้ หมายรู้ วิเคราะห์ได้ (Analysis) ใช้ทฤษฎี (Theory) มีประสบการณ์ (Experience) จินตามยปัญญา Data จำได้ หมายรู้ อ่านมาก - ฟังมาก เห็นมาก - รู้มาก สุตมยปัญญา ความเป็นจริงที่รู้ สรรพสิ่งที่เป็นจริง เปิดใจสู่การรับรู้ สัญญา ปัญญา

5 แนวทางการสร้าง และเพิ่มพูนความรู้
to Tacit Knowledge Explicit Knowledge Socialization Externalization Tacit Knowledge Type of Knowledge Internalization Combination Explicit Knowledge to Nonaka and Takeuchi

6 กลยุทธ์ 5ย เพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
เก็บประเด็น Brain storming Gathering Keyword กระตุ้นให้เกิดประเด็น การตั้งคำถาม หยั่ง แหย่ โยนิโสมนสิการ การรู้จักคิด คิดถูกวิธี แยก ยำ กลุ่มประเด็นที่บูรณาการ กระจายประเด็นเป็นหมวดหมู่ Affinity Diagram โยง เกี่ยวโยงประเด็นที่สัมพันธ์ Relation Diagram Cause – effect Diagram

7 เมนูกลยุทธ์ เพื่อการเรียนรู้ (ธนิตสรณ์ จิระพรชัย)
เรียนแบบรวมศาสตร์ บนกระดาษแผ่นเดียว ฝึกอ่านความคิด ลิขิตในจิตใจ คิดตลอดเวลาว่าผู้พูดตั้งเจตนาว่าอย่างไร สร้างบ่อความรู้ สู่การซึมซับ แยกหมวดการจัดเก็บความรู้ให้ชัดเจน สร้างภาพในสิ่งที่ฟัง จำในสิ่งที่คิด ลิขิตในสิ่งที่ใช้ รวมข้อมูลข่าวสาร >> สู่การวิเคราะห์ >> เพื่อแก้ปัญหา เรียนในสิ่งที่เราอยากรู้ ไม่ใช่ที่คุณครูอยากสอน ฝึกตั้งคำถาม สร้างโจทย์เพื่อการเรียน เรียนรู้ภายใต้สังคมที่ใฝ่เรียนรู้ (Learning Society)

8 Course Objectives This course is concerned with the development, evaluation, and implementation of marketing management in complex environments. The course deals primarily with an in-depth analysis of a variety of concepts, theories, facts, analytical procedures, techniques, and models. The course addresses strategic issues such as: What business should we be in? What are our long-term objectives? What is our sustainable marketing competitive advantage? Should we diversify? How? What marketing opportunities and threats do we face? What are our marketing organizational strengths and weaknesses? What are our marketing strategic alternatives?

9 Course Goals Text & Reference
To further develop knowledge and skills in the essential aspects of marketing management, marketing strategy, and emerging New Economy marketing applications, with a focus on the development and execution of programs, audits, and plans. Text & Reference Philip Kotlers. “Marketing Management” 11th. Edition. by Pearson Education, Inc, Prentice Hall International Editions. Business Magazine-MBA, e-Leader, Corporate Thailand

10 Grading/Evaluation Criteria
Percent Mid Term 20 Final Term 40 Assignment Chapter Summary Marketing Strategic Plan Total 100 Activity Percent Mid Term Examination 20 Final Examination 40 Chapter Presentation (Group) 10 Chapter Summary Report (Group) Case study : Marketing strategic plan/ Workshop/Report/Presentation/ Participation (Group) 15 Web Board discussion (Individual) 5 Total 100

11 Communication Criteria
การส่งรายงาน หรือติดต่อทุกครั้ง Mobile : ในเวลาที่จำเป็น เร่งด่วนเท่านั้น ถึง Cc: และ ถึงตัวคุณเอง ช่อง Subject ให้ใส่รหัส EBT603 Group No. ในทุกครั้งที่ส่ง จะไม่พิจารณากรณีผิดเงื่อนไข

12 Communication Criteria
การแสดงความคิดเห็น หรือข้อคำถามใน Webboard EBT Download บทเรียน บทความ และ/หรือ อื่นๆ ให้เข้า Webboard ในส่วนของวิชานี้ หมั่นหาบทความสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งคำถาม พร้อมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ทฤษฎีอ้างอิง ทั้งของกลุ่มตนเอง และกลุ่มอื่น ๆ ช่องโดยใคร ในการแสดงความคิดเห็น ให้ใส่ชื่อตัวเอง เลขที่กลุ่ม และชื่อกลุ่ม ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการเชื่อสิ่งที่เพื่อนคุณแสดงความคิดเห็น

13 Course Outline Date Description Overview and Learning Strategy
29 Oct. Overview and Learning Strategy 5 Nov. Understanding Marketing Management (Chapter 1) 6 Nov. Understanding Marketing Management (Chapter 3) 12 Nov. Marketing Process (Chapter 4) 19 Nov. Analyzing Market Opportunities (Chapter 4-8) 26 Nov. Analyzing Market Opportunities (Chapter 9-10) Developing Marketing Strategies (Chapter 11-12) 18 Dec. Mid–term Examination 20 Marks (Sunday a.m.) (Information & Theories)

14 Course Outline Date Description
24 Dec. Developing Marketing Strategies (Chapter 13,15) Shaping the Market Offering (Chapter 14,16) Managing And Delivering Marketing Programs (Chapter 17-20) 7 Jan. Hot Issue in Internet Marketing I (Guest Speaker) 14 Jan. Hot Issue in Internet Marketing II (Guest Speaker) 21 Jan. Workshop – Marketing Strategic Plan 28 Jan. Hot Issue in Internet Marketing III (Guest Speaker) 4 Feb. Case Study / Group Discussions /Presentation I 11 Feb. Case Study / Group Discussions /Presentation II 19 Feb. Final Exam. (Sunday a.m.) (Experience) (Analysis)

15 Group Presentation Assignment
Date Description Group 1 19 Nov Chapter 4—winning Markets Through Market-oriented Strategic Planning Chapter 6—scanning the Marketing Environment Group 2 19 Nov Chapter 7—analyzing Consumer Markets and Buying Chapter 8—analyzing Business Markets and Business Buying Behavior Group 3 26 Nov Chapter 9—dealing With the Competition Chapter 10—identifying Market Segments and Selecting Market Targets Group 4 26 Nov Chapter 11—positioning The Market Offering Through The Product Life Cycle Chapter 12—developing New Market Offerings

16 Group Presentation Assignment
Date Description Group 5 24 Dec Chapter 13—designing and Managing Global Marketing Strategies Chapter 15—designing and Managing Services Group 6 24 Dec Chapter 14—setting the Product and Branding Strategy Chapter 16—designing Pricing Strategies and Programs Group 7 24 Dec Chapter 17—designing and Managing Value Networks and Marketing Channels Chapter 18—managing Retailing, Wholesaling, Market Logistics Group 8 24 Dec Chapter 19—designing and Managing Integrated Marketing Communications Chapter 20—managing Advertising, Sales Promotion, Public Relations, and Direct Marketing


ดาวน์โหลด ppt By Thanitsorn Chirapornchai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google