งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน (Elasticity of Demand and Supply)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน (Elasticity of Demand and Supply)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน (Elasticity of Demand and Supply)

2  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่ เกี่ยวข้อง (Cross Elasticity of Demand)

3  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) : การวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณซื้อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าชนิดนั้น Price Elasticity Demand (ED) = % change in quantity % change in price

4  การวัดความยืดหยุ่นของ D & S มี 2 วิธี 1. Point Elasticity ( แบบจุด ) : คำนวณจากจุดๆ เดียวบนเส้น Demand หรือ Supply ใช้ในกรณีที่ราคามีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก 2. Arc Elasticity ( แบบช่วง ) : คำนวณจากจุด 2 จุดบนเส้น Demand หรือ Supply ใช้ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง มาก

5  สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Q = dQ/q = dQ. P 2. Arc Elasticity = % Q = dQ / ((Q1+Q2)/2 ) = dQ. (P1+P2) % P dP/P dP Q % P dP / ((P1+P2)/2 ) dP (Q1+Q2)

6  ลักษณะของความยืดหยุ่นของ อุปสงค์ต่อราคา อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นมาก (Ed > 1) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นน้อย (Ed < 1 ) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ หนึ่ง (Ed = 1) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นมากที่สุด (Ed = ) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Ed = 0) 

7  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อ รายได้ (Income Elasticity Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Ey) : เป็นการวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณซื้อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ Ey = % การเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณซื้อ % การเปลี่ยนแปลงของ รายได้

8  ลักษณะความยืดหยุ่นของอุป สงค์ต่อรายได้ Ey > 0, สินค้าปกติ (Normal Goods) รูป ( ก ) Ey < 0, สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) รูป ( ข ) Y 0 D Q รูป ก Y 0 Q D รูป ข

9  สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Q = dQ/q = dQ. Y 2. Arc Elasticity = % Q = dQ / ((Q1+Q2)/2 ) = dQ. (Y1+Y2) % Y dY/Y dY Q % Y dY / ((Y1+Y2)/2 ) dY (Q1+Q2)

10  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ (Ec) : วัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ซื้อที่มีต่อเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของ ราคาสินค้าอื่น Ec = % การเปลี่ยนแปลงปริมาณ ซื้อ % การเปลี่ยนแปลงของ ราคาสินค้าอื่น

11  ลักษณะความยืดหยุ่นของอุป สงค์ไขว้ Ec < 0, กรณีสินค้าสอง ชนิดใช้ประกอบ กัน รูป ( ก ) Ec > 0, กรณีสินค้าสองชนิดใช้ทดแทนกัน รูป ( ข ) 0 Pb Qa D รูป ( ก ) รูป ( ข ) 0Qa D Pb

12  สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Qa = dQa/Qa = dQa. Pb 2. Arc Elasticity = % Qa = dQa / ((Qa1+Qa2)/2 ) = dQa. (Pb1+Pb2) % Pb dPb/Pb dPb Qa % Pb dPb / ((Pb1+Pb2)/2 ) dPb (Qa1+Qa2)

13  ปัจจัยที่กำหนดความยืดหยุ่นของ Demand สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมี Ed มาก เมื่อ สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมี Ed น้อย เมื่อ 1. เป็นสินค้าแพง, ฟุ่มเฟือย 2. มีสินค้าอื่นใช้แทนได้มาก 3. เป็นสินค้าคงทน 1. เป็นสินค้าจำเป็น เช่น ปัจจัย 4 2. เป็นสินค้าที่มีราคาน้อย 3. เป็นสินค้าที่หาสินค้าอื่นทดแทนได้ยาก

14  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ รายรับ รายรับรวม (Total Revenue : TR) = P x Q - Ed > 1, TR P - Ed < 1, TR P - Ed = 1, TR ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคา เปลี่ยน

15  ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply) ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Es) : การวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของ ปริมาณขายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา ขาย Es = % การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ขาย % การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย

16 ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปทาน P 0 Q Es=0 Es<1 Es=1 Es>1 Es= 

17  การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล การแทรกแซงราคา - การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค - การกำหนดราคาขั้นต่ำ (Floor Price) เป็น มาตรการเพื่อช่วย เหลือผู้ผลิต

18  การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) P Pe Pc 0 QeQ2 E S B D Q1 Excess Demand

19  การแก้ปัญหากรณีเกิดอุปสงค์ ส่วนเกิน การจัดสรรปันส่วนสินค้า เช่นการแจกคูปอง

20  การกำหนดราคาขั้นต่ำ (Floor Price) การกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือการประกันราคา 0 P Pe P1 E BA Q1 Qe Q2 Q Excess Supply

21  การแก้ปัญหากรณีเกิดอุปทาน ส่วนเกิน Q P Pf Pe 0 Q1Qe Q2 A B E S รัฐรับซื้อส่วนเกิน 0 P Pf Pe Qe D S A E Q รัฐจ่ายเงิน อุดหนุน

22  การเก็บภาษีและการผลักภาระ ภาษี การเก็บภาษีจากผู้ขาย - ภาษีต่อหน่วย (Specific Tax) รูป ( ก ) - ภาษีคิดเป็นร้อยละของราคา (Ad Valorem Tax) รูป ( ข ) P 0 Q Q0 Tax Pt P0 S St รูป ( ก ) 0 Tax P Q Q0 S St รูป ( ข )

23  การเก็บภาษีจากผู้ขายและ ภาระภาษี P E’ G D S St Tax P1 Pe P2 Q 0 Q1Q0 E P3

24  การเก็บภาษีจากผู้ซื้อ การเก็บภาษีจากผู้ซื้อ - ภาษีต่อหน่วย (Specific Tax) รูป ( ก ) - ภาษีคิดเป็นร้อยละของราคา (Ad Valorem Tax) รูป ( ข ) 0Q P P0 Tax D Dt Q1Q0 Specific Tax รูป ( ก ) D Dt Tax Q1 Q0 Advalorem Tax P0 P รูป ( ข )

25  การเก็บภาษีจากผู้ซื้อและภาระ ภาษี 0 P P1 P0 Pt P3 E’ E D Dt Q Qt Q0 S a b


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ อุปทาน (Elasticity of Demand and Supply)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google