งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน (Elasticity of Demand and Supply)

2 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity of Demand) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง (Cross Elasticity of Demand)

3 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา (Price Elasticity of Demand) : การวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าชนิดนั้น Price Elasticity Demand (ED) = % change in quantity % change in price

4 การวัดความยืดหยุ่นของ D & S มี 2 วิธี
1. Point Elasticity (แบบจุด) : คำนวณจากจุดๆ เดียวบนเส้น Demand หรือ Supply ใช้ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก 2. Arc Elasticity (แบบช่วง) : คำนวณจากจุด 2 จุดบนเส้น Demand หรือ Supply ใช้ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงมาก

5 สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Q = dQ/q = dQ . P 2. Arc Elasticity = % Q = dQ / ((Q1+Q2)/2 ) = dQ . (P1+P2) % P dP/P dP Q % P dP / ((P1+P2)/2 ) dP (Q1+Q2)

6 ลักษณะของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา
อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นมาก (Ed > 1) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นน้อย (Ed < 1 ) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ หนึ่ง (Ed = 1) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นมากที่สุด (Ed = ) อุปสงค์มีค่าความยืดหยุ่นน้อยที่สุด (Ed = 0)

7 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income Elasticity Demand)
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Ey) : เป็นการวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้ Ey = % การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อ % การเปลี่ยนแปลงของรายได้

8 ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้
Ey > 0 , สินค้าปกติ (Normal Goods) รูป (ก) Ey < 0 , สินค้าด้อยคุณภาพ (Inferior Goods) รูป (ข) Y D Q รูป ก Y Q D รูป ข

9 สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Q = dQ/q = dQ . Y 2. Arc Elasticity = % Q = dQ / ((Q1+Q2)/2 ) = dQ . (Y1+Y2) % Y dY/Y dY Q % Y dY / ((Y1+Y2)/2 ) dY (Q1+Q2)

10 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้ (Ec) : วัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณซื้อที่มีต่อเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอื่น Ec = % การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ % การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าอื่น

11 ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้
Ec < 0 , กรณีสินค้าสอง ชนิดใช้ประกอบกัน รูป (ก) Ec > 0 , กรณีสินค้าสองชนิดใช้ทดแทนกัน รูป (ข) Pb Qa D รูป (ก) รูป (ข) Qa D Pb

12 สูตรในการคำนวณ 1. Point Elasticity = % Qa = dQa/Qa = dQa . Pb 2. Arc Elasticity = % Qa = dQa / ((Qa1+Qa2)/2 ) = dQa . (Pb1+Pb2) % Pb dPb/Pb dPb Qa % Pb dPb / ((Pb1+Pb2)/2 ) dPb (Qa1+Qa2)

13 ปัจจัยที่กำหนดความยืดหยุ่นของ Demand
สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมี Ed มาก เมื่อ 1. เป็นสินค้าแพง , ฟุ่มเฟือย 2. มีสินค้าอื่นใช้แทนได้มาก 3. เป็นสินค้าคงทน สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจะมี Ed น้อย เมื่อ 1. เป็นสินค้าจำเป็น เช่น ปัจจัย 4 2. เป็นสินค้าที่มีราคาน้อย 3. เป็นสินค้าที่หาสินค้าอื่นทดแทนได้ยาก

14 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และรายรับ
รายรับรวม (Total Revenue : TR) = P x Q - Ed > 1 , TR P - Ed < 1 , TR P - Ed = 1 , TR ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคาเปลี่ยน

15 ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Elasticity of Supply)
ความยืดหยุ่นของอุปทาน (Es) : การวัดเปอร์เซนต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขายที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาขาย Es = % การเปลี่ยนแปลงของปริมาณขาย % การเปลี่ยนแปลงของราคาขาย

16 ลักษณะความยืดหยุ่นของอุปทาน
P Q Es=0 Es<1 Es=1 Es>1 Es=

17 การแทรกแซงราคาโดยรัฐบาล
- การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling) เป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค - การกำหนดราคาขั้นต่ำ (Floor Price) เป็นมาตรการเพื่อช่วย เหลือผู้ผลิต

18 การกำหนดราคาขั้นสูง (Price Ceiling)
S E Excess Demand Pe B Pc D Q1 Qe Q2

19 การแก้ปัญหากรณีเกิดอุปสงค์ส่วนเกิน
การจัดสรรปันส่วนสินค้า เช่นการแจกคูปอง

20 การกำหนดราคาขั้นต่ำ (Floor Price)
การกำหนดราคาขั้นต่ำ หรือการประกันราคา P Pe P1 E B A Q1 Qe Q2 Q Excess Supply

21 การแก้ปัญหากรณีเกิดอุปทานส่วนเกิน
P Pf Pe Qe D S A E Q รัฐจ่ายเงินอุดหนุน Q P Pf Pe Q1 Qe Q2 A B E S รัฐรับซื้อส่วนเกิน

22 การเก็บภาษีและการผลักภาระภาษี
การเก็บภาษีจากผู้ขาย - ภาษีต่อหน่วย (Specific Tax) รูป (ก) - ภาษีคิดเป็นร้อยละของราคา (Ad Valorem Tax) รูป (ข) Tax P Q Q0 S St รูป (ข) P Q Q0 Tax Pt P0 S St รูป (ก)

23 การเก็บภาษีจากผู้ขายและภาระภาษี
St P P3 Tax S E’ P1 Pe E P2 G D Q Q1 Q0

24 การเก็บภาษีจากผู้ซื้อ
- ภาษีต่อหน่วย (Specific Tax) รูป (ก) - ภาษีคิดเป็นร้อยละของราคา (Ad Valorem Tax) รูป (ข) D Dt Tax Q1 Q0 Advalorem Tax P0 P รูป (ข) Q P P0 Tax D Dt Q1 Q0 Specific Tax รูป (ก)

25 การเก็บภาษีจากผู้ซื้อและภาระภาษี
P S P1 a E P0 b Pt E’ P3 D Dt Qt Q0 Q


ดาวน์โหลด ppt ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ (Elasticity of Demand)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google