งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2/2550A. Yaicharoen1 Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักสัญญาณดิจิตอล  รู้จักฟังก์ชันการทำงานของลอจิกเกตแบบ ต่างๆ  สามารถเขียนตารางค่าความจริงเพื่ออธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2/2550A. Yaicharoen1 Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักสัญญาณดิจิตอล  รู้จักฟังก์ชันการทำงานของลอจิกเกตแบบ ต่างๆ  สามารถเขียนตารางค่าความจริงเพื่ออธิบาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2/2550A. Yaicharoen1 Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักสัญญาณดิจิตอล  รู้จักฟังก์ชันการทำงานของลอจิกเกตแบบ ต่างๆ  สามารถเขียนตารางค่าความจริงเพื่ออธิบาย การทำงานของเกตได้  สามารถเขียนการทำงานของเกตในรูป Boolean function  รู้จัก universal gate

2 2/2550A. Yaicharoen2 Digital Signals 5 V 3.5 V 5 V 3.5 V 1 V 0 V 1 V 0 V Low High Positive Logic Negative Logic

3 2/2550A. Yaicharoen3 Gates and Combination Networks Gate เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ ในการสร้างสัญญาณออก ให้มี ความสัมพันธ์กับสัญญาณเข้าเหมือนกับ Boolean function สถานะของวงจรไฟฟ้าที่นำมาใช้เป็นเกตจะ มีเพียง 2 สถานะ วงจร combination เป็นวงจรที่มีเกตเป็น ส่วนประกอบโดยที่จะไม่มีการป้อน สัญญาณย้อนกลับ

4 2/2550A. Yaicharoen4 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง AND gateOR gateNOT gate

5 2/2550A. Yaicharoen5 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง NAND gate

6 2/2550A. Yaicharoen6 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง NOR gate

7 2/2550A. Yaicharoen7 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง Exclusive-OR gate

8 2/2550A. Yaicharoen8 Universal gate Universal gate เป็นเกตที่สามารถใช้ในการสร้างเกตอื่นๆ ได้ เช่น NAND gate และ NOR gate การสร้างเกตต่างๆ จาก NAND และ NOR gate จะแสดง วิธีการในชั้นเรียน


ดาวน์โหลด ppt 2/2550A. Yaicharoen1 Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน  รู้จักสัญญาณดิจิตอล  รู้จักฟังก์ชันการทำงานของลอจิกเกตแบบ ต่างๆ  สามารถเขียนตารางค่าความจริงเพื่ออธิบาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google