งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน รู้จักสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน รู้จักสัญญาณดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน รู้จักสัญญาณดิจิตอล
รู้จักฟังก์ชันการทำงานของลอจิกเกตแบบต่างๆ สามารถเขียนตารางค่าความจริงเพื่ออธิบายการทำงานของเกตได้ สามารถเขียนการทำงานของเกตในรูป Boolean function รู้จัก universal gate 2/2550 A. Yaicharoen

2 Digital Signals 5 V 3.5 V 5 V 3.5 V High Low 1 V 0 V 1 V 0 V Low High
Positive Logic Negative Logic 2/2550 A. Yaicharoen

3 Gates and Combination Networks
Gate เป็นวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาใช้ในการสร้างสัญญาณออก ให้มีความสัมพันธ์กับสัญญาณเข้าเหมือนกับ Boolean function สถานะของวงจรไฟฟ้าที่นำมาใช้เป็นเกตจะมีเพียง 2 สถานะ วงจร combination เป็นวงจรที่มีเกตเป็นส่วนประกอบโดยที่จะไม่มีการป้อนสัญญาณย้อนกลับ 2/2550 A. Yaicharoen

4 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง AND gate OR gate NOT gate
2/2550 A. Yaicharoen

5 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง NAND gate 2/2550
A. Yaicharoen

6 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง NOR gate 2/2550
A. Yaicharoen

7 Logic Gates Gate พื้นฐานและตารางค่าความจริง Exclusive-OR gate 2/2550
A. Yaicharoen

8 Universal gate Universal gate เป็นเกตที่สามารถใช้ในการสร้างเกตอื่นๆ ได้ เช่น NAND gate และ NOR gate การสร้างเกตต่างๆ จาก NAND และ NOR gate จะแสดงวิธีการในชั้นเรียน 2/2550 A. Yaicharoen


ดาวน์โหลด ppt Basic Logic Gates วัตถุประสงค์ของบทเรียน รู้จักสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google