งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 3 Solution by Series. Introduction Complementary Function Particular Integral  Chapter 2 If F(x),G(x) are constant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 3 Solution by Series. Introduction Complementary Function Particular Integral  Chapter 2 If F(x),G(x) are constant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 3 Solution by Series

2 Introduction Complementary Function Particular Integral  Chapter 2 If F(x),G(x) are constant

3 Infinite Series: 3.2.4 Alternating series  convergence 3.3.2 Exponential series  convergence 3.3.4 Trigonometric series  convergence

4 3.3.6 Taylor’s Theorem 3.3.7 L’Hopital Rule

5 3.4 Method of Frobenius 3.19 3.20

6 3.26

7 3.27 Indicial equation n =0 Solving for c

8 n = 1 or x c+1 3.28 If the difference of c is integer

9 ค่าสัมประสิทธิ์ของ ในครั้งแรกที่ปรากฏ จะเป็นศูนย์ จึงไม่มี General solution คำตอบจะแยกออกเป็น 4 กรณี ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของ roots ของ indicial equation

10 3.4.1 Case I Roots diff but not Integer

11

12

13

14

15

16

17 Case II Roots of Indicial Equation Equal

18

19

20

21

22 Case III a Roots of Indicial Equation Differing by an Integer

23

24 repeated root

25

26 Case III b. Roots of Indicial Equation Differing byan Integer

27

28 คำตอบที่ได้จากรากของคำตอบที่มีค่าน้อยกว่า จะเป็น complete solution

29 3.4.6 Temperature Distribution in Transverse Fin b =20 cm. x a = 8 cm. k =380 W/m C. H = 12 W/m 2 C. T A = 16 o C  =5 o T B = 100 o C Heat Loss = ? Convection area = Conduction area =

30 Input Output

31 B.C. Frobenius

32 Indicial Equation Case III มี ln x ที่ x = 0 y = finite คำตอบที่ 2 ไม่มีความหมาย Equate

33 Recurrence Relation มี 3 ค่า แทนค่าตัวเลข และประมาณ

34 Solution B. C. at x =0.12 y =100-16 = 84

35 3. Bessel Equation indicial

36 Diff is 2k i)Non integer ii) Zero Iii a&b) Integer

37

38

39

40 Bessel function Of Fisrt kind Order k

41 Case 1 2k is not integer Case 2 k=0

42 Second

43 Bessel function Of Second kind Order k

44 Case 3a 2k is an even integer Must to diff U(x,c) as in Case II The form of solution is same as Case II 0

45 Case 3b 2k is an odd integer But a 1 a 3 a 5 = 0 so it follow as case IIIb in Frobenius 00

46 Modified Bessel MATLAB

47 Heat loss through pipe flanges

48 Input Output

49

50 Heat Loss=…


ดาวน์โหลด ppt Chapter 3 Solution by Series. Introduction Complementary Function Particular Integral  Chapter 2 If F(x),G(x) are constant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google