งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 10 Treatment of Experimental result. Propagation of Errors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 10 Treatment of Experimental result. Propagation of Errors."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 10 Treatment of Experimental result

2 Propagation of Errors

3

4

5

6 ตัวอย่าง หาค่าความผิดพลาดสัมพัทธ์ของ เมื่อ

7 การอินทีเกรทเชิงเลข การอินทีเกรทเชิงเลขของข้อมูลตัวแปรตามเทียบกับตัว แปรอิสระ กระทำได้ด้วยการประมาณว่า ความสัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนั้น มีลักษณะเป็น polynomial อันดับต่างๆ

8 Trapezium Rule วิธีการแบบ Trapezium ใช้การประมาณว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระนั้นมี ลักษณะเป็น polynomial อันดับหนึ่ง หรือคือสมการ เส้นตรง ดังแสดงในสมการที่ (1) เส้นตรงที่ลากเชื่อมระหว่างจุด กับจุด จะ มีค่าจุดตัดและความชันดังนี้

9

10 อินทีเกรตสมการ (1) แทนค่า

11 การแบ่งช่วงย่อยเพื่ออินทีเกรทจะช่วยให้ผลลัพธ์ที่ได้มี ความแม่นยำมากขึ้น เช่นถ้าแบ่งช่วงย่อยออกเป็น 4 ช่วง ด้วยกัน จะได้ว่า ในสมการนี้ค่าเฉลี่ยความสูงไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ยปกติ แต่ให้ ความสำคัญกับจุดภายในมากว่าจุดขอบสองเท่า

12 Simson’s Rule ประมาณว่าเส้นที่ลากผ่านจุดสามจุดใดๆ ที่มีระยะห่าง เท่ากัน โดยระยะห่างนั้นมีค่าเท่ากับ h นั้น สามารถแทน ได้ด้วยสมการโพลีโนเมียลจำนวนสี่เทอม เมื่ออินทีเกรทและแทนค่าคงที่แล้วจะได้ผลลัพธ์เป็น ถ้าแบ่งช่วงการอินทีเกรตออกเป็น 3 ช่วง แต่ละช่วงใช้ 3 จุด

13 Gauss Method ประมาณว่าเส้นที่ลากผ่าน 3 จุดใด นั้นแทนได้ด้วย polynomial หก เทอม ปรับค่าตัวแปรทั้งสอง โดยให้มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 อินทีเกรทและแทนค่า จะได้ว่า โดยค่า y 1 y 2 y 3 ได้มาจากค่าที่ x = -0.7764, 0, 0.7764

14 ถ้าใช้ 4 จุด จะได้ว่า y 1 y 2 y 3 y 4 ได้มาจากค่าที่ x = -0.8611,-0.3400,0.3400,0.8611

15 หาค่า เมื่ออินทีเกรทโดยตรง

16 หาค่าของฟังก์ชันที่ค่า ต่างๆดังตาราง X 00.511.522.533.54 y 10.89440.7070.554 7 0.44720.37140.31620.27470.2425 Trapezium rule 9 จุด จะได้ว่า = 2.0936 Simpson's rule 9 จุด = 2.0941

17 เมื่อใช้ Gauss method 4 จุด ปรับช่วงการอินทีเกรทจาก 0 ถึง 4 เป็น -1 ถึง 1 โดยใช้ค่า ณ = -0.8611, -0.3400, 0.3400, 0.8611 X 0.27779996 4 1.319999932.680000073.72219992 Y 0.96351242 1 0.6038577560.349590510.259457976 = 2.0944 MATLAB ex10_3.m

18


ดาวน์โหลด ppt Chapter 10 Treatment of Experimental result. Propagation of Errors.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google