งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “ การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชด้วยเทคนิคการกลั่น ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านสารสกัดจากพืชและน้ำมันหอมระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “ การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชด้วยเทคนิคการกลั่น ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านสารสกัดจากพืชและน้ำมันหอมระเหย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “ การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชด้วยเทคนิคการกลั่น ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านสารสกัดจากพืชและน้ำมันหอมระเหย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน

2 น้ำมันหอมระเหย (Plant Essential Oil) รองศาสตราจารย์ ดร. อรพิน เกิดชูชื่น / รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 49 ถนนเทียนทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150 www.crdc.kmutt.ac.th 27 สิงหาคม 2555

3 น้ำมันหอมระเหย 1. ความหมาย 2. โครงสร้างทาง เคมี 3. การสกัด 4. น้ำมันหอม ระเหยและการ ใช้ประโยชน์ http://www.tortuerouge.co.uk/organic-essential- oils http://en.wikipedia.org/wiki/Essential_oil http://www.thailabonline.com/aromatherapy5.ht m

4 1. ความหมาย  น้ำมันหอมระเหย คือสารธรรมชาติที่พืชสร้างขึ้นมา ซึ่งสะสมในส่วน ต่างๆของพืช เช่น ต่อมน้ำมัน, ขนอ่อน และเก็บในเซลล์พืช หรือส่วนที่ เก็บสะสมอาหาร  น้ำมันหอมระเหย หมายถึงสารที่ซับซ้อน มีกลิ่น (สารหอม) ระเหยได้ ที่สกัดมาจากส่วนของพืช ได้แก่ เมล็ด (seeds) ใบ (leaves) ลำต้น (stems) เปลือก (bark ) และราก (roots) ของพืชสมุนไพร (herbs) พืชเป็นพุ่ม (bushes) ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก (shrubs) และไม้ยืนต้น (trees)  ทางเคมี: น้ำมันหอมระเหย คือสารที่ประกอบด้วย โมโน และเสสควิ เทอร์ปีน (mono- และ sesquiterpenes)  น้ำมันหอมระเหย เป็นสารที่มีบทบาทในการให้กลิ่นและรสชาติของ พืชสมุนไพร เครื่องเทศ และกลิ่นหอมในพืช (สมุนไพร เครื่องเทศ) บางครั้งอาจเรียกว่า สารหอมระเหย  กระบวนการสังเคราะห์น้ำมันหอมระเหยในพืชค่อนข้าง เฉพาะเจาะจง และใช้เป็นแหล่งของพลังงานเพื่อการเจริญเติบโตของ พืช

5 ตัวอย่าง การผสมสารให้กลิ่นสตอร์เบอร รี่ สำหรับมิลค์เช็ค (milk shake) ของ Burger King มี สาร 59 ชนิด : amyl acetate, amyl butyrate, amyl valerate, anethol, anisyl formate, benzyl acetate, benzyl isobutyrate, butyric acid, cinnamyl isobutyrate, cinnamyl valerate, cognac essential oil, diacetyl, dipropyl ketone, ethyl acetate, ethyl amyl ketone, ethyl butyrate, ethyl cinnamate, ethyl heptanoate, ethyl heptylate, ethyl lactate, ethyl methylphenylglycidate, ethyl nitrate, ethyl propionate, ethyl valerate, heliotropin, amyl acetate, amyl butyrate, amyl valerate, anethol, anisyl formate, benzyl acetate, benzyl isobutyrate, butyric acid, cinnamyl isobutyrate, cinnamyl valerate, cognac essential oil, diacetyl, dipropyl ketone, ethyl acetate, ethyl amyl ketone, ethyl butyrate, ethyl cinnamate, ethyl heptanoate, ethyl heptylate, ethyl lactate, ethyl methylphenylglycidate, ethyl nitrate, ethyl propionate, ethyl valerate, heliotropin, neryl isobutyrate, orris butter, phenethyl alcohol, rose, rum ether, g-undecalactone, vanillin, and solvent.

6 กลไกการสังเคราะห์น้ำมันหอมระเหยในพืช การ สร้าง น้ำมัน หอม ระเหย การสังเคราะห์ แสง

7 2. องค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหย น้ำมันหอมเป็นสารผสมที่มีความซับซ้อน มี การจำแนกสารประกอบออกเป็น 4 กลุ่มหลัก 1. อะลิฟาติค (Aliphatic compounds) 2. เทอร์ปีน (Terpene derivatives) 3. เบนซีน (Benzene derivatives) 4. กลุ่มอื่นๆ (Other compounds)

8 Aliphatic compound เป็นสารอินทรีย์ที่จัดเรียงกันเป็นสายโซ่ยาว อาจมีกิ่งและการเชื่อมต่อของคาร์บอนบางจุด อาจมีพันธะคู่ เช่น 1,3-tran-5-cis- undecatriene เป็นต้น แบ่งตามหมู่ได้ ดังนี้ Aliphatic Alcohol เช่น cis-3-hexen-1-ol มีกลิ่น คล้ายหญ้าตัดใหม่ พบในใบหม่อน ชาเขียว cis-2-hexen-1-ol มีกลิ่น หอมหวาน พบในผลไม้หลายชนิด 1-octen-3-ol มีกลิ่น earthy-forest พบในเห็ด

9 ตัวอย่างน้ำมันหอม ระเหย เช่น n-octanal ในน้ำมันผิวส้ม trans-2-hexanal ในใบพืชหลายชนิด มีกลิ่น sharp-herbal-green n-octanal trans-2-hexanal

10 3-hydroxy-2-butanone (acetoin) และ diacetyl (2,3-butanedione) มีกลิ่น buttery aroma ใช้ในการปรุงแต่งอาหาร 3-hydroxy-2-butanone 2,3-butanedione

11 สารที่มีซัลเฟอร์ (S) เป็นองค์ประกอบหลัก พบในพืชไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะได้จากสัตว์ ตัวอย่างพืชที่ให้น้ำมันหอม เช่น กระเทียม มัสตาร์ด หัวหอม ในทางอุตสาหกรรมกลิ่นของ ซัลเฟอร์ จะในการปรุงแต่งน้ำมัน บูชู (buchu), แบล็คเคอร์ เร้นท์ (blackcurrant) และ น้ำมันดอกกุหลาบ (rose oil)

12 3. การสกัดน้ำมันหอมระเหย มี 3 แบบ 1. การสกัดด้วยสารที่เป็นตัวทำละลาย 1.1 ใช้ไขมันเป็นตัวดูดซับ (enfleurage) วางดอกไม้ในถาดหนา 1 ชั้น ที่มีไขเคลือบ ไว้บางๆ ทำหน้าที่ดูดซับสารระเหยจากดอก มีการเรียงถาดซ้อนกันหลายชั้นเพื่อให้ไขมัน ดูดซับสารที่มีความหอมไว้ทั้งหมด ใช้เวลา ดูดซับนาน 1-3 วัน เปลี่ยนดอกไม้จนกว่า ไขมันจะอิ่มตัว เรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้ว่า โปเมท (pomade) สามารถนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เมื่อนำมาล้างด้วยแอลกอฮอล์ ของเหลวที่ ได้จะเรียกว่า แอพโซลุท เดอ โปเมท (absolute de pomade)

13 1.2 ตัวทำละลายในการสกัด (solvent extraction) แอลกอฮอล์ เฮกเซน ไซโคลเฮกเซน เป็นต้น 1.3 การสกัดแบบวิกฤตยิ่งยวด (supercritical extraction)

14 2. การบีบและคั้น

15 3. การกลั่น การต้มในน้ำ กลั่นด้วยไอน้ำ กลั่นที่อุณหภูมิและความดันต่ำ (hydrodiffusion)

16 4. Essential Oil Plants น้ำมันหอม พบในพืชชั้นสูง 108 วงศ์ ให้น้ำมันหอม มากกว่า 2,000 ชนิด วงศ์พืชที่มีความสำคัญทาง เศรษฐกิจในการผลิตน้ำมันหอม ได้แก่ Gramineae ( วงศ์หญ้า ), Labiatae ( วงศ์กะเพรา ), Lauraceae ( วงศ์อบเชย ), Myrtaceae ( วงศ์หว้า ), Oleaceae ( วงศ์มะลิ ), Pinaceae ( วงศ์สนเขา ), Rosaceae ( วงศ์กุหลาบ ), Rutaceae ( วงศ์ส้ม ), Santalaceae ( วงศ์กระท้อน ), Umbelliferae ( วงศ์ผักชี ) http://www.panmai.com/Family/FamilyTable.shtml

17 สกัด ได้จากส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ผล เมล็ด เปลือกลำต้น เนื้อไม้ เหง้า ใบ ยาง ดอก เปลือกผล และราก

18 Basil (Ocimum basilicum L.) ใบแมงลัก ทำให้สดชื่น กระชุ่มกระชวย ผ่อน คลาย ให้ความรู้สึกร้อน eugenoleugenol, citral limonene, camphene anethole, cinnamate citronellol geraniol, linalool, methyl chavicol,myrcene, pinene, ocimene, terpineolcitrallimonene campheneanethole cinnamatecitronellol geraniollinaloolmethyl chavicolmyrcenepinene ocimeneterpineol Basil: methyl chavicol 70-88%, linalol, cineol, camphor, eugenol, limonene, citronellol

19 มะกรูด ทำให้กระชุมกระชวย ที่มี กลิ่นหวานๆของผลไม้ Components : linalyl acetate 30-60%, linalool 11-22% + alcohols, sesquiterpenes, terpenes, alkanes, furocoumarins ( bergapten 0.3-0.39% )

20 น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ ( ต้มกลั่น ) ใช้เป็นยาลดไข้ แก้อักเสบ แก้ไข้หวัด ไล่แมลง กำจัดแบคทีเรียในอากาศ ผสมในน้ำยาทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้

21 Citronella, ตะไคร้หอม สูดดมแล้วทำให้สดชื่อน ระงับกลิ่นไม่พึง ประสงค์ ( น้ำยาระงับกลิ่นกาย ) มีกลิ่นหวาน กลิ่นมะนาว และยังเป็นสาร ( ลดการเสีย เหงื่อ ). คุณสมบัติ มีน้ำมัน 0.25-1.3% น้ำมันที่สกัดได้เมีสีเหลืองจางๆ Top note มีกลิ่น freash และ sweet rosy Body note มีกลิ่น note of rose และ lemon Dry-out มีกลิ่น sweet somewhat woody องค์ประกอบทางเคมีหลัก แก่ citronellol, geraniol geranial geranic acid

22 การใช้ประโยชน์ ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ ผลิตภัณฑ์นวดและสปา น้ำหอม น้ำหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเส้นผม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับใบหน้า และดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเด็กและเด็กทารก

23

24 The End


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง “ การสกัดน้ำมันหอมระเหย จากพืชด้วยเทคนิคการกลั่น ” วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านสารสกัดจากพืชและน้ำมันหอมระเหย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google