งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 มีนาคม 2551

2 มารู้จักกับ ACS มารู้จักกับ ACS มารู้จักกับ ACS จะสืบค้นข้อมูลจาก ACS ได้อย่างไร ? จะสืบค้นข้อมูลจาก ACS ได้อย่างไร ? จะสืบค้นข้อมูลจาก ACS ได้อย่างไร ? หน้าแรกของ ACS หน้าแรกของ ACS หน้าแรกของ ACS หน้าแรกของ ACS รูปแบบการสืบค้น รูปแบบการสืบค้น รูปแบบการสืบค้น การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การแสดงผลการสืบค้นข้อมูล การแจ้งเตือน (Alerts) การแจ้งเตือน (Alerts) การแจ้งเตือน (Alerts) การแจ้งเตือน (Alerts) TipsTipsTips เมนู หลัก

3 มารู้จักกับ ACS เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมบทความจากวารสารและนิตยสาร ทางด้านเคมี และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักพิมพ์ ACS (American Chemical Society) โดยสามารถเข้าดูวารสารย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 1996- ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการ ทางบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสาร ฉบับเต็ม HTML และ PDF

4 จะสืบค้นข้อมูลจาก ACS ได้อย่างไร ? ช่องทางในการสืบค้นฐานข้อมูล ACS สามารถเข้าได้โดย ผ่านหน้าเว็บไซต์ที่สำนักหอสมุดจัดทำขึ้น ตาม URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp แล้วเลือกไอคอน ของ ACS จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ของ ACS ตาม URL: http://pubs.acs.org/ http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp http://pubs.acs.org/

5 เมนู หลัก ของ ACS เมนูที่ น่าสนใ จ ช่องทางการ สืบค้นแบบ Quick Search ส่วนต่างๆ ที่ น่าสนใจ ที่ ACS ต้องการ นำเสนอ หน้าแรกของ ACS

6 Browse JournalsBrowse Journals : เป็นการสืบค้นแบบไล่เรียง ตามลำดับตัวอักษร (Alphabetically) ของรายชื่อ สิ่งพิมพ์หรือกลุ่มสาขาวิชาBrowse JournalsBrowse Journals Citation Finder :Citation Finder : เป็นการสืบค้นจากข้อมูล อ้างอิงCitation FinderCitation Finder Full-Text SearchFull-Text Search : เป็นการสืบค้นจากเอกสาร ฉบับเต็มFull-Text SearchFull-Text Search รูปแบบการสืบค้น

7 Browse Journals คลิก ACS Journ als A- Z 1 2 คลิกไล่ เรียง สิ่งพิมพ์ จาก Alphabe tically หรือ Subject Areas 3 คลิกเลือก รายชื่อ สิ่งพิมพ์ที่ ต้องการ

8 Browse Journals (Continue) 4 5 7. คลิก Browse by Issue เพื่อค้นหา วารสารฉบับย้อนหลัง แล้วเลือกอ่านเนื้อหา ภายในรูปแบบ สาระสังเขป (Abstract) หรือ เอกสารฉบับเต็ม (Full: HTML/PDF) 7 1 4 4. คลิกเลือก All Articles ASP เพื่อดู วารสารฉบับล่วงหน้า 5 5. คลิกเลือก Current Issues เพื่อดูวารสาร ฉบับปัจจุบัน 6 6. คลิกเลือก Supporting Infor เพื่อดูดรรชนีชื่อผู้แต่งใน แต่ละฉบับ

9 Citation Finder คลิกแถบเมนู Advance Article Search 1

10 Citation Finder (Continue) 4. คลิกปุ่ม Search 4 2 2. เลือกสิ่งพิมพ์จาก Select a Journal ใส่เลข Volume ในช่อง Vol และใส่ เลขหน้าแรกของบทความที่ต้องการในช่อง First Page เช่น J. AM. Chem. SOC, Vol. 122, page 12411 3 3. หรือใส่เลขประจำบทความวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (DOI) ในช่อง Digital Object Identifier เช่น 10.1021/ja0048174

11 Full Text Search คลิกแถบเมนู Advance Article Search 1

12 Full Text Search (Continue) 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ สืบค้น -Title : ชื่อบทความ -Author : ชื่อผู้แต่ง -Title or Abstract : ชื่อ บทความหรือสาระสังเขป -Anywhere in article : ทุก ส่วนของบทความ 3. ใส่คำค้นหรือวลีลงในช่องว่าง 4. ระบุคำเชื่อม And, Or, หรือ Not 5. เลือกค้นจากวารสารทุกชื่อ หรือชื่อใดชื่อหนึ่ง 6. ระบุระยะเวลาตีพิมพ์ 7. เลือกรูปแบบการแสดงผล 8. คลิกปุ่ม Search 2 34 5 6 7 8

13 การแสดงผลการสืบค้น ข้อมูล 3. ปรับปรุงการสืบค้น (Modify Search) หรือ เริ่มการสืบค้น ใหม่ (New Search) 31 1. จำกัดผลการสืบค้น ให้แคบลง 2 2. เลือกอ่านเนื้อหา เอกสารฉบับ เต็มได้ 2 รูปแบบ คือ HTML และ PDF

14 การแจ้งเตือน (Alerts) เป็นบริการแจ้งข่าวสารทันสมัยให้ผู้ใช้บริการได้ทราบเกี่ยวกับการ Update บทความใหม่ๆ ที่นำเข้ามาไว้ในฐานข้อมูล ACS คลิกเลือกเมนู E-mail Alert & RSS Feeds 1 2 คลิกเลือก บอกรับบริการ Alerts แบบ E-mail Alerts หรือ RSS Feeds

15 Tips การสืบค้นชื่อผู้แต่ง ต้องใส่ตัวแรกของชื่อหรือนามสกุล เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ เช่น ต้องการสืบค้นผู้แต่งชื่อ Paul กรณีใส่คำค้นเป็น Paul จะพบบทความที่แต่งโดย Paul เท่านั้น กรณีใส่คำค้นเป็น paul อาจจะพบบทความที่แต่งโดย Paul, Pauling, หรือ Pauline


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้ฐานข้อมูล American Chemical Society (ACS) จัดทำโดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรับปรุงครั้งล่าสุด 5 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google