งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552: ประสบการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552: ประสบการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552: ประสบการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2 ศศิธร สุวรรณเทพ2 หลักการและเหตุผล  มจธ.เสนอให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยได้จัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม่ และกำหนดเนื้อหาสาระใน แต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ., กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2548  นอกจากนี้ มจธ. ยังได้พิจารณาปรับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ ละรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมี วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของ วิชา อาทิ การเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based learning PBL) การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Research-based learning) การเรียนรู้จากโครงงาน (Project-based learning) หรือการ สอดแทรกกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based learning)

3 ศศิธร สุวรรณเทพ3 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษา ทั่วไป พ. ศ. 2553  ยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปรัชญาวิชา ศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  ศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก สังคมไทย  ศึกษาแนวทางการพัฒนาและโครงสร้างหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ และเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านการปฏิบัติ (Interaction learning through action) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP)

4 ศศิธร สุวรรณเทพ4 เป้าประสงค์ บัณฑิต มจธ. เป็นผู้นำของพลเมืองโลก (Leader Global Citizen) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  บัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต  มีทักษะด้านวิชาชีพ  ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อสารและเทคโนโลยี  ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน

5 ศศิธร สุวรรณเทพ5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2552  โดยมุ่งเน้นที่ ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนซึ่งเป็น มาตรฐานขั้นต่ำเชิงคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ศศิธร สุวรรณเทพ6 ปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ. ศ. 2548  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง กว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่าง มีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อ สื่อสาร ความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของ ศิลปะ และวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม นานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

7 ศศิธร สุวรรณเทพ7 21 st Century Student Outcomes and Support System ที่มา : Partnership for 21 st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

8 ศศิธร สุวรรณเทพ8 Core Subjects and 21 st Century Themes  English, Reading or Language Arts  World Languages  Arts  Mathematics  Economics  Science  Geography  History  Government and Civics ที่มา : Partnership for 21st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

9 ศศิธร สุวรรณเทพ9 21st Century interdisciplinary themes  Global awareness Using 21st century skills to understand and address global issues Learning from and working collaboratively with individuals representing diverse cultures, religions and lifestyles in a spirit of mutual respect and open dialogue in personal, work and community contexts Understanding other nations and cultures, including the use of non-English languages ที่มา : Partnership for 21st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

10 ศศิธร สุวรรณเทพ10 21st Century interdisciplinary themes (con’t)  Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy Knowing how to make appropriate personal economic choices Understanding the role of the economy in society Using entrepreneurial skills to enhance workplace productivity and career options ที่มา : Partnership for 21st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

11 ศศิธร สุวรรณเทพ11 21st Century interdisciplinary themes (con’t)  Civic Literacy Participating effectively in civic life through knowing how to stay informed and understanding governmental processes Exercising the rights and obligations of citizenship at local, state, national and global levels Understanding the local and global implications of civic decisions ที่มา : Partnership for 21st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

12 ศศิธร สุวรรณเทพ12 21st Century interdisciplinary themes (con’t)  Health Literacy Obtaining, interpreting and understanding basic health information and services and using such information and services in ways that enhance health Understanding preventive physical and mental health measures, including proper diet, nutrition, exercise, risk avoidance and stress reduction Using available information to make appropriate health-related decisions Establishing and monitoring personal and family health goals Understanding national and international public health and safety issues ที่มา : Partnership for 21st century skill http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf

13 ศศิธร สุวรรณเทพ13 Ability and Skills in ASEAN Countries Communication Team work Problem solving Examining issues in totality Balance this with the benefits of community and individuals Creative thinking Lifelong learning Vietnam Thinking Skills Communication Leadership Civilization Lateral Thinking Well rounded graduate Writing Innovative Articulate Groomed to lead Well-trained vs Well-educated doctors Synthesize and integrate knowledge from diverse discipline to establish a connection between all human knowledge and infuse students with a concrete understanding of the process of human creation One module each from Writing Program and History Select modules from the Humanities and Social Sciences and from areas of Science and Mathematics Foreign Languages Social Sciences Humanities Natural Sciences and Mathematics National Defend Education Physical Education จุดมุ่งหมาย ลักษณะรายวิชา MalaysiaSingapore อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม. ธุรกิจบัณฑิต ตุลาคม 2552

14 ศศิธร สุวรรณเทพ14 (1) America (1) Reason and Think clearly Write and speak coherently Understand the important issues Understand the important of international affairs Understand our culture and history Appreciate the fine arts and Humanities Understand major scientific and technological influence in society Skills Math English American History and Government Math Proficiency Course Understanding Biological Science Physical Science Mathematical Science Behavioral and Social Science Humanity and / or Fine Arts Critical thinking Communication skills Quantitative literacy Lifelong learning Issue of value and belief Basic Studies English/Foreign Language Math/it/physical education Liberal Studies Scientific of Mathematical Social and Behavior Studies Literary Artistic and Philosophical Studies Historical Studies Multicultural Studies Critical thinking Written Communication Oral Communication Quantitative reason Segment 1 Basic Subjects Written/Oral Communication Critical thinking/Qualitative Reasoning Segment 2 Arts and Sciences Physical and biological science Area Behavioral and Social Sciences Area Integrative Science Humanities and Creative Arts Area University of Missoury Indiana State University San Francisco State University จุดมุ่งหมาย ลักษณะรายวิชา อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม. ธุรกิจบัณฑิต ตุลาคม 2552

15 ศศิธร สุวรรณเทพ15 Harvard University Columbia University Stanford University จุดมุ่งหมาย Writing and Speaking Aesthetic and Interpretive Understanding Culture and Belief Empirical Reasoning Ethical Reasoning Science of Living Systems Science of the Physical Universe Societies of the World The United States in the World Taught in seminars limited to approximately twenty-two students Active intellectual engagement. Intellectual relationships with their College career Shared process of intellectual inquiry Skills and habits : observation, analysis, arrangement, imagination Provide a rigorous preparation for life an intelligent citizen University Writing Contemporary Civilization Literature Humanities Art Humanities Literature Humanities Music Humanities Major Cultures Requirement Frontiers of Science Science Foreign Language Requirement Physical Education Requirement To introduce students to a broad range of fields and areas of study within the humanities, social sciences, natural sciences, applied sciences, and technology To help students prepare to become responsible members of society. The requirements are also intended to introduce students to the major social, historical, cultural, and intellectual forces that shape the contemporary world. Foundations: writing/freshman seminar Area 1 Introduction to the Humanities courses Area 2 Natural Sciences, Applied Science and Technology, and Mathematic Area 3 Humanities and Social Sciences Area 4 World Cultures, American Cultures, and Gender Studies ลักษณะรายวิชา General education prepares for civic engagement. General education teaches students to understand themselves as products of – and participants – traditions of art, ideas, and values. General education prepares students to respond critically and constructively to change. General education develops students’ understanding of the ethical dimensions of what they say and do. Interactive Pedagogy (2) America (2) อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม. ธุรกิจบัณฑิต ตุลาคม 2552

16 ศศิธร สุวรรณเทพ16 อะไรที่ใช่และไม่ใช่ การศึกษาทั่วไป ไม่ใช่วิชาเบื้องต้น Introduction to… ไม่ใช่วิชาเรียนก่อน Physics 1 ไม่ใช่วิชาพื้นฐานวิชาชีพ Economics for … ไม่ใช่วิชาเติมเต็ม History of … ไม่ใช่วิชาทดลอง Experiment in … 1. ความเป็นคนที่สมบูรณ์ ( ตามที่มหาวิทยาลัยเชื่อ ) 2. เข้าใจโลก / สังคม / ชีวิต ( อย่างดีตีให้แตก ) 3. เชื่อมโยงวิชาที่เรียนกับชีวิตประจำวัน ( มีความ รับผิดชอบ ) 4. พัฒนาคิดวิเคราะห์ สื่อความคิดได้ดี ( เหตุผล / ที่มาที่ไป ) 5. เรียนรู้ด้วยตนเองได้ / ใฝ่รู้ 6. รู้จักเลือก (Judgment) อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม. ธุรกิจบัณฑิต ตุลาคม 2552

17 ศศิธร สุวรรณเทพ17 กรอบแนวคิด  รู้กว้าง - นอกสาขา  สมดุลย์ - Glorified Technical School  บัณฑิตที่สมบูรณ์ - รู้จักสังคม  บัณฑิตที่สมบูรณ์ - แก้ปัญหาสังคม  บัณฑิตที่สมบูรณ์อุดมคติ - บัณฑิต อุดมคติ  บูรณาการ - Integration  โลกยุคใหม่ - รับรู้ / ทางเลือก / ตัวตน อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม. ธุรกิจบัณฑิต ตุลาคม 2552

18 ศศิธร สุวรรณเทพ18 Input Outcome Process How to learn? (method & strategie s) What to learn? (content s) Do they learn? (assess ment) Curriculum Teachers Learning resources Teaching aids, scientific instrument, etc. Supporting facilities Sup port ที่มา : ศ. นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ้างใน รศ. ดร. สุนทร โสตถิ พันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วช. หาดใหญ่ (18 สิงหาคม 2552)

19 ศศิธร สุวรรณเทพ19 ปรัชญาของหลักสูตรวิชาศึกษา ทั่วไปของ มจธ.  มุ่งหวังให้บัณฑิต มจธ. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยมี ปณิธานที่จะอบรมสั่งสอนนักศึกษาให้มีฐานความรู้ทาง วิชาการที่กว้างขวาง มีระบบการคิดที่มีเหตุผล มีทักษะทาง ภาษาไทย และมีความสันทัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่าง น้อย 1 ภาษา ได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในจริยธรรม และ คุณธรรม มีจิตสำนึกที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี มีวินัย รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิดกว้างที่จะ รับวิทยาการใหม่ๆ (ปรับปรุงจากวิสัยทัศน์ มจธ.)

20 ศศิธร สุวรรณเทพ20 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  เพื่อปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ รับผิดชอบต่อสังคม เคารพในความแตกต่างทางความคิด และสามารถ ดำรงชีวิตอย่างดีงาม  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล รู้เท่าทันการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในบริบทของท้องถิ่น ของประเทศ และของโลก  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และ ความงดงามตามธรรมชาติ  เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ถูกต้องและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสม  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน ในหน้าที่การงาน ชีวิต ครอบครัว และกิจกรรมทางสังคมได้ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น อันเนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

21 ศศิธร สุวรรณเทพ21 โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป พ. ศ.2553  มหาวิทยาลัยได้จัดรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะของการบูรณาการ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มวิชาบังคับ 25 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาจำนวนหน่วยกิตผู้รับผิดชอบ กลุ่มวิชาบังคับ  กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  กลุ่มวิชาบูรณาการ  กลุ่มวิชาภาษา 25 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาภาษา กลุ่มวิชาบังคับเลือก6 หน่วยกิตสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป/ คณะ/ ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มวิชาบังคับเลือก31 หน่วยกิต

22 ศศิธร สุวรรณเทพ22 เปรียบเทียบโครงสร้างวิชาศึกษาทั่วไปใหม่ กับโครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ (31 หน่วยกิต) โครงสร้างเดิม (31 หน่วยกิต) กลุ่มวิชาบังคับ  กลุ่มวิชาสุขพลานามัย  กลุ่มวิชาบูรณาการ  กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาบังคับเลือก 25 หน่วยกิต 1 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต  กลุ่มวิชา สังคมศาสตร์และ มนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ  กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

23 ศศิธร สุวรรณเทพ23 โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับ  นักศึกษา มจธ. ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 จะต้อง เรียนวิชาบังคับตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างจำนวน 25 หน่วยกิต โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ สอนรายวิชาบังคับ 2 หน่วยงานคือ สายวิชาภาษา รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาภาษาจำนวน 9 หน่วยกิต สำหรับวิชาที่เหลือสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียน การสอน

24 ศศิธร สุวรรณเทพ24 โครงสร้างกลุ่มวิชาบังคับเลือก  นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนวิชาบังคับเลือกที่ได้กำหนดไว้ ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอีก 6 หน่วยกิต ตามความ สนใจ โดยวิชาบังคับเลือก 6 หน่วยกิต ดังกล่าว จะต้องไม่ อยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี ความรู้หลากหลาย ทั้งนี้วิชาบังคับเลือกจะดำเนินการโดย สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป หรือเป็นรายวิชาที่เสนอโดย คณะอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป และสภาวิชาการแล้ว

25 ศศิธร สุวรรณเทพ25 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งกลุ่มตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับ (16 + 9 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับเลือก ( 6 หน่วยกิต) หมายเหตุ สุขพลานามัยGEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1 (0-2-2) GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบ องค์รวม (Holistic Health Development) 3 (3-0-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป คุณธรรม จริยธรรมใน การดำเนินชีวิต GEN 111 มนุษย์กับหลักจริย ศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) 3 (3-0-6) GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (The Philosophy of Sufficiency Economy) 3 (3-0-6) GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐาน วิทยาศาสตร์ (Ethics in Science Based Society) 3 (3-0-6) GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและ การพูดในที่สาธารณะ (Personality Development and Public Speaking) 3 (2-2-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป

26 ศศิธร สุวรรณเทพ26 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งกลุ่มตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ( ต่อ ) คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับ (16 + 9 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับเลือก ( 6 หน่วยกิต) หมายเหตุ การเรียนรู้ตลอดชีวิตGEN 121 ทักษะการเรียนรู้ และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3 (3-0-6) GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม (The History of Civilization) 3 (3- 0-6) GEN 421 สังคมศาสตร์บูรณาการ (Integrative Social Sciences) 3 (3- 0-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป การคิดอย่างมีระบบGEN 231 มหัศจรรย์แห่ง ความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6) GEN 331 มนุษย์กับการใช้เหตุผล (Man and Reasoning) 3 (3-0-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป

27 ศศิธร สุวรรณเทพ27 โครงสร้างหลักสูตรแบ่งกลุ่มตามคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ( ต่อ ) คุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ( 31 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับ (16 + 9 หน่วยกิต) รายวิชาบังคับเลือก ( 6 หน่วยกิต) หมายเหตุ คุณค่าและความงามGEN 241 ความงดงาม แห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6) GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (Thai Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6) GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (Culture and Excursion) 3 (2-2-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ GEN 351 การบริหาร จัดการยุคใหม่และภาวะ ผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6) GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Technology and Innovation for Sustainable Development) 3 (3-0-6) GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ (Managerial Psychology) 3 (3-0-6) จัดการเรียนการ สอนโดย สำนักงานวิชา ศึกษาทั่วไป ภาษาและการสื่อสารLNG 101-103* (หลักสูตรปกติ) LNG 105-108 (หลักสูตรนานาชาติ) LNG XXX (ขึ้นอยู่กับภาควิชาเป็นผู้ กำหนด) จัดการเรียนการ สอนโดย สายวิชาภาษา GEN XXX (หรือรายวิชาอื่นๆที่เปิดสอน) * หมายเหตุ: นักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่สายวิชาภาษากำหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษใน ระดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ขอให้ดูรายละเอียดวิชาได้จากสายวิชาภาษา

28 ศศิธร สุวรรณเทพ28 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา มหัศจรรย์แห่งความคิดความงดงามแห่งชีวิต พลศึกษา ปัญหาและการนิยามปัญหา (Mind mapping) การคิดเป็นระบบและการคิดเชิงระบบ แหล่งที่มาของความคิดที่เรียนจาก ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม/ ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด การพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ (Brain mapper diagram, Tree diagram) การคิดเชิงวิพากษ์/ การตั้งคำถาม การคิดวิเคราะห์/ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ การเชื่อมโยงความคิด/ การผูกเรื่อง (คิดให้ครบจนจบเรื่อง, คิดในภาพรวมทั้ง ระบบ) การแก้ปัญหาโดยวิธีคิดเชิงระบบ ด้าน S&T สังคม สวล. และอื่นๆ Generate ideas/ Creative thinking (Mental barriers, Brainstorming & Teamwork, Fishbone diagram, Analogy and cross-fertilization, Incubating ideas) วิธีการแสวงหาความรู้ (สืบค้น, แหล่งข้อมูล) แนะนำวิชาและมหาวิทยาลัย (ประวัติ ร.4 และมจธ.) ปรัชญาและแนวคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงาน คุณธรรมและจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม การเผชิญและการแก้ไขปัญหาในชีวิต การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต การนำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ มนุษย์กับคุณค่าความงาม แนวคิด/ ทฤษฎีเกี่ยวกับความงาม ชีวิตกับศิลปะ ชีวิตกับดนตรี ชีวิตกับจริยศาสตร์ ชีวิตกับความงดงามแห่งธรรมชาติ กิจกรรมการแสดงออกที่สะท้อนความงดงามในตัว ผู้เรียน ทบทวนทักษะกีฬาเบื้องต้น ฝึกทักษะกีฬา ฝึกทักษะกีฬาและวิธีการเล่น กติกาการแข่งขัน การจัดการแข่งขันและการตัดสิน รูปแบบการแข่งขันประเภทต่างๆ ยุทธวิธีในการแข่งขันและการ แข่งขันกีฬา มารยาทในสังคม GE- KMUTT ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์/ความรับผิดชอบ ตัวเลข/สื่อสาร/ไอที การเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการยุคใหม่และ ภาวะผู้นำ นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดการบริหารจัดการและการ จัดการองค์การ หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรแห่งการเรียนรู้ การบริหารโครงการ การบัญชีการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบรรยายพิเศษด้านการบริหาร จัดการสําหรับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี การบริหารจัดการตนเอง ภาวะผู้นําและการบริหารทีมงาน การจัดการการตลาดและตราสินค้า การบริหารคุณภาพ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การเขียน (สรุป, บทความ, เทคนิค, In text citation, ความคิดเห็น, พรรณนา) ข้อมูลและข้อเท็จจริง (สืบค้น, กลั่นกรอง, ความน่าเชื่อถือ, อ้างอิงแหล่งข้อมูล) การอ่าน (การตั้ง Obj., สรุป, จับประเด็น, อ่านเร็ว, ตีความ) การคิดเชิงขวาง (Holistic thinking, LCA) การสร้างแบบจำลอง (Qualitative modeling, Logical thinking, Quantitative modeling, What-if question) การตัดสินใจ (Situation analysis, Decision analysis) การประเมินผล (ความปลอดภัย, กม./ จริยธรรม, บริบททางสังคม/วัฒนธรรม, ผลกระทบทางศศ./ สวล.)

29 ศศิธร สุวรรณเทพ29 คำอธิบายระบบรหัสวิชา GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้ดูแล LNG หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภาษา ที่สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์เป็น ผู้ดูแล ตัวเลข 3 ตัว หลังรหัส GEN มีความหมายดังนี้ เลขลำดับที่หนึ่ง แสดงถึง ชั้นปีที่เรียน ( เช่น เลข 1 รายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ 1) เลขลำดับที่สอง แสดงถึง รายวิชาในกลุ่มคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เลข 0 แสดง กลุ่มสุขพลานามัย เลข 1 แสดง กลุ่มคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต เลข 2 แสดง กลุ่มการเรียนรู้ตลอดชีวิต เลข 3 แสดง กลุ่มการคิดอย่างมีระบบ เลข 4 แสดง กลุ่มคุณค่าและความงาม เลข 5 แสดง กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ เลขลำดับที่สาม แสดงถึง ลำดับรายวิชาที่เปิดในกลุ่มคุณลักษณะดังกล่าว ตามชั้นปี

30 ศศิธร สุวรรณเทพ30 แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป ในแต่ละชั้นปี รายวิชา ชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4 1/11/22/12/23/13/24/14/2 กลุ่มวิชาบังคับ GEN 101 พลศึกษา (Physical Education) 1 (0-2-2) GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการ ดำเนินชีวิต (Man and Ethics of Living) 3 (3-0-6) GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา (Learning and Problem Solving Skills) 3 (3-0-6) GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6) GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต (Beauty of Life) 3 (3-0-6) GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะ ผู้นำ (Modern Management and Leadership) 3 (3-0-6) กลุ่มวิชาบังคับเลือก GEN xxx 1 GEN xxx 2

31 ศศิธร สุวรรณเทพ31 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อ ผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป

32 ศศิธร สุวรรณเทพ32 ประเด็นหลักที่บูรณาการในรายวิชาศึกษาทั่วไป

33 ศศิธร สุวรรณเทพ33 แนวทางการจัดการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ มีแนวทาง ดำเนินการโดย การบูรณาการเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างศาสตร์ต่างๆ การบูรณาการระหว่างความรู้และกระบวนการเรียนรู้ การบูรณาการสิ่งที่เรียนรู้กับชีวิตประจำวัน การบูรณาการทีมอาจารย์สอนจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อสร้าง เนื้อหาวิชา กำหนดประเด็นการเรียนรู้

34 ศศิธร สุวรรณเทพ34 วิธีการวัดผลการเรียนการสอนวิชาบูรณา การ  การวัดผลการเรียนการสอนในวิชาบูรณาการของนักศึกษา เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินจาก การสังเกต บันทึกรวบรวมข้อมูลจาก ผลงาน หรือกิจกรรมที่ผู้เรียนทำ เพื่อตัดสินความสามารถ ที่แท้จริงของผู้เรียน โดยพิจารณาจากข้อมูล 3 ด้านคือ Performance of Learning Process of Learning Product of Learning

35 ศศิธร สุวรรณเทพ35 การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ รายวิชา จึงได้จัดเตรียมงบประมาณสำหรับสนับสนุนการวิจัย เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อติดตามและ ประเมินผล ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ เรียนการสอนในครั้งต่อไปมีผลสัมฤทธิผลขึ้น และดำเนินการให้ สอดคล้องกับการจัดทำ course report มคอ.5 ของ สกอ.

36 ศศิธร สุวรรณเทพ36 แนวทางการเขียน มคอ. 3 รายวิชาศึกษา ทั่วไป  จาก template มคอ.3 ของ สกอ. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา (ดูตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประกอบด้วย

37 ศศิธร สุวรรณเทพ37 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการเขียน มคอ. 3  หมวดที่ 4 มคอ. 3: การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน ต้องสอดคล้องกับ GE Mapping ของวิชานั้นๆ  หมวดที่ 5: แผนการสอนและการประเมินผล ส่วนที่ 1 จัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอนที่ระบุใน หมวดที่ 2 (บรรยาย-ปฏิบัติ/ภาคสนาม/การฝึกงาน) และเป็นตาม โครงสร้างหน่วยกิต (เช่น 3-0-6 หรือ 2-2-4) ส่วนที่ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้จาก GE Mapping

38 ศศิธร สุวรรณเทพ38 ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในการเขียน มคอ. 3  หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา อาจใช้ระบบ online หรือส่วนกลางมหาวิทยาลัยดำเนินการ การประเมินการสอน ดำเนินการโดยคณะกรรมการฯของภาควิชา โดยการ สังเกตการสอน สุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา การปรับปรุงการสอน อาจใช้แนวทางการวิจัยในชั้นเรียนเป็นเครื่องมือ การทวบสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการภาควิชาฯ โดยการสุ่มประเมินข้อสอบ การให้คะแนน หรืออาจจะสุ่มดูคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ว่าเป็นตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือไม่ การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา ดำเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการดำเนินการข้างต้นมาใช้ปรับปรุงเพื่อพัฒนา รายวิชาต่อไป (ดูตัวอย่างจากเอกสาร มคอ. 3)

39 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552: ประสบการณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google