งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานและประสบการณ์การ วัดคุณลักษณะของบัณฑิตตาม กรอบ TQF ของ สถาบันอุดมศึกษา : กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานและประสบการณ์การ วัดคุณลักษณะของบัณฑิตตาม กรอบ TQF ของ สถาบันอุดมศึกษา : กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานและประสบการณ์การ วัดคุณลักษณะของบัณฑิตตาม กรอบ TQF ของ สถาบันอุดมศึกษา : กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556

2 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ มจธ.: กรณีวิชา ศึกษาทั่วไป

3 KMUTT Student QF “Social Change Agent” Value Potential and Competent Leadership

4

5 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ KMUTT QF GE Learning Outcomes Courses Outcomes

6 กรอบแนวคิดวิชาศึกษาทั่วไป มจธ. สุข พลานา มัย คุณธรรม จริยธรรม ในการ ดำเนิน ชีวิต การ เรียนรู้ ตลอด ชีวิต คุณค่าและ ความงาม การคิด อย่างมี ระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ การจัดการ

7 Input Outcome Process How to learn? (method & strategie s) What to learn? (content s) Do they learn? (assess ment) Curriculum Teachers Learning resources Teaching aids, scientific instrument, etc. Supporting facilities Sup port ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ อ้างใน จิรณี ตันติ รัตนวงศ์ (2552)

8 Learning Approaches in General Education Courses Integrated Disciplines Integrated Knowledge and Learning Process Integrated Contents and Daily Life Integration Integrated Teachers

9 การจัดการเรียนการ สอนหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป Activities based learning Active learning Integrated courses

10 กายจิต รู้ คิด งาม นำ Example: GEN Courses http://gened.kmutt.ac.th

11 GEN 101 พลศึกษา Physical Education กา ย http://gened.kmutt.ac.th

12 GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์ เพื่อการดำเนินชีวิต Man and Ethics of Living http://gened.kmutt.ac.th จิ ต

13 GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และ การแก้ปัญหา Learning and Problem Solving Skills GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และ การแก้ปัญหา Learning and Problem Solving Skills รู้ http://gened.kmutt.ac.th

14 GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง ความคิด Miracle of Thinking คิ ด http://gened.kmutt.ac.th

15 GEN 241 ความงดงาม แห่งชีวิต Beauty of Life งา ม http://gened.kmutt.ac.th

16 คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3 (Mini Concert III) วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 – 19.00 น. ณ อาคาร พระจอม เกล้าราชา นุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี พระจอม เกล้าธนบุรี เพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้ หลักการ เบื้องต้นใน การฟัง คอนเสิร์ต และได้รับ ประสบการ ณ์ตรงจาก ศิลปินที่มี ชื่อเสียง และเพื่อให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับ หลักการ ผสมผสาน ระหว่าง ดนตรีไทย กับดนตรี สากล เบื้องต้น

17 GEN 351 การบริหารจัดการยุค ใหม่และภาวะผู้นำ Modern Management and Leadership นำ http://gened.kmutt.ac.th

18 Authenti c Assessm ent Performan ce of Learning Proce ss of Learn ing Produ ct of Learni ng Assessment

19 ตัวอย่าง : การประเมินผลการเรียนรู้ใน รายวิชา GEN METHODINSTRUMENTLearning Outcomes LO1LO2LO3LO4LO5 Exam/QuizMultiple Choices/Essay AttendanceLearning Memo Class ActivityParticipation Role Play Group Discussion Presentation Term Assignment Student Project Exhibition Seminar

20 ตัวอย่าง การออกแบบการประเมินผล การเรียนรู้ และเครื่องมือวัดในรายวิชา GEN ผลการเรียนรู้กิจกรรมเครื่องมือวัด 1. การบริหาร จัดการ ตนเอง การกำหนด เป้าหมายชีวิต การสร้างแรง บันดาลใจกิจกรรม บทบาทสมมติ Inspiration Forum แบบประเมินความ ต้องการภายใน ตนเอง การบริหารจัดการ การเงินส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะ ทางการเงินส่วน บุคคล 2. ภาวะผู้นำการ ทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์ บทบาทสมมติ แบบประเมินความ เป็นผู้นำ

21 การออกแบบการประเมิน / เครื่องมือ วัดคุณลักษณะ ผลการเรียนรู้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผลประเมิน การมีส่วนร่วมใน ชั้นเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือและใส่ใจในทุก กิจกรรมเป็นอย่างดี นักศึกษาให้ความร่วมมือพอสมควร โดย ร่วมมือในบางกิจกรรม นักศึกษา ให้ความร่วมมือบ้าง แต่ไม่ค่อยใส่ ใจในการทำกิจกรรม ABCABC ภาวะผู้นำการทำ กิจกรรม อาสาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของ กลุ่ม / แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มและรับฟัง ความคิดเห็น / การแลกเปลี่ยนของเพื่อน อย่างตั้งใจ อาสาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของ กลุ่ม / แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม เมื่อถูก กระตุ้นจากอาจารย์ สามารถเป็นแกนนำได้ มักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ร่วมทำกิจกรรม / หรือร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม ABCABC

22 ตัวอย่าง : การรายงานผลตามกรอบ TQF มคอ.5 รายวิชา GEN 111GEN 111 มคอ.5 รายวิชา GEN 121GEN 121 มคอ.5 รายวิชา GEN 351GEN 351

23 http://gened.kmutt.ac.th

24

25 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ผลงานและประสบการณ์การ วัดคุณลักษณะของบัณฑิตตาม กรอบ TQF ของ สถาบันอุดมศึกษา : กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี ผศ. ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google