งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556
ผลงานและประสบการณ์การวัดคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบ TQF ของสถาบันอุดมศึกษา: กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556

2 การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ.: กรณีวิชาศึกษาทั่วไป

3 Potential and Competent
KMUTT Student QF “Social Change Agent” Value Potential and Competent Leadership

4

5 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
KMUTT QF GE Learning Outcomes Courses Outcomes

6 กรอบแนวคิดวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.
สุขพลานามัย คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณค่าและความงาม การคิดอย่างมีระบบ เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ

7 How to learn? (method & strategies)
Educational environment Curriculum Teachers Learning resources Teaching aids, scientific instrument, etc. Supporting facilities Support What to learn? (contents) Input Outcome Do they learn? (assessment) How to learn? (method & strategies) Process ที่มา : ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล ในการประชุมหารือ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ อ้างใน จิรณี ตันติรัตนวงศ์ (2552)

8 Learning Approaches in General Education Courses
Integrated Disciplines Integrated Knowledge and Learning Process Integrated Contents and Daily Life Integration Integrated Teachers Learning Approaches in General Education Courses 8

9 การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Activities based learning Active learning Integrated courses

10 Example: GEN Courses กาย จิต รู้ คิด งาม นำ

11 กาย GEN 101 พลศึกษา Physical Education

12 GEN 111 มนุษย์กับหลักจริยศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตMan and Ethics of Living
จิต

13 รู้ GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา
Learning and Problem Solving Skills

14 คิด GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด Miracle of Thinking

15 GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต Beauty of Life

16 ครั้งที่ 3 (Mini Concert III) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการฟังคอนเสิร์ตและได้รับประสบการณ์ตรงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเบื้องต้น คอนเสิร์ต ครั้งที่ 3 (Mini Concert III) วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 เวลา – น. ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

17 GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ
GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ Modern Management and Leadership นำ

18 Performance of Learning
Assessment Authentic Assessment Performance of Learning Process of Learning Product of Learning

19 ตัวอย่าง: การประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชา GEN
METHOD INSTRUMENT Learning Outcomes LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 Exam/Quiz Multiple Choices/Essay Attendance Learning Memo Class Activity Participation Role Play Group Discussion Presentation Term Assignment Student Project Exhibition Seminar

20 ตัวอย่าง การออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ และเครื่องมือวัดในรายวิชา GEN
กิจกรรม เครื่องมือวัด การบริหารจัดการตนเอง การกำหนดเป้าหมายชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมบทบาทสมมติ Inspiration Forum แบบประเมินความต้องการภายในตนเอง การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล แบบประเมินภาวะทางการเงินส่วนบุคคล 2. ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ บทบาทสมมติ แบบประเมินความเป็นผู้นำ

21 การออกแบบการประเมิน/เครื่องมือวัดคุณลักษณะ
ผลการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลประเมิน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือและใส่ใจในทุกกิจกรรมเป็นอย่างดี นักศึกษาให้ความร่วมมือพอสมควร โดยร่วมมือในบางกิจกรรม นักศึกษา ให้ความร่วมมือบ้าง แต่ไม่ค่อยใส่ใจในการทำกิจกรรม A B C ภาวะผู้นำการทำกิจกรรม อาสาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของกลุ่ม/ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มและรับฟังความคิดเห็น/ การแลกเปลี่ยนของเพื่อนอย่างตั้งใจ อาสาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของกลุ่ม/ แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม เมื่อถูกกระตุ้นจากอาจารย์ สามารถเป็นแกนนำได้ มักจะไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่ร่วมทำกิจกรรม/ หรือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม

22 ตัวอย่าง: การรายงานผลตามกรอบ TQF
มคอ.5 รายวิชา GEN 111 มคอ.5 รายวิชา GEN 121 มคอ.5 รายวิชา GEN 351

23 My LE

24

25 THANK YOU Q & A


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ 6 กันยายน 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google