งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ว 30202 ความหนืด (Viscosity) อ. กิติศักดิ์ บุญขำ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ว 30202 ความหนืด (Viscosity) อ. กิติศักดิ์ บุญขำ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ว 30202 ความหนืด (Viscosity) อ. กิติศักดิ์ บุญขำ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

2 ความหนืด (Viscosity) ของเหลวทุกชนิดมีความหนืด (viscosity) ของเหลวทุกชนิดมีความหนืด (viscosity) ของเหลวที่มีความหนืดมาก จะมีแรงต้านการ เคลื่อนที่มาก เรียกว่า ของเหลวที่มีความหนืดมาก จะมีแรงต้านการ เคลื่อนที่มาก เรียกว่า แรงหนืด (viscous force) แรงหนืด (viscous force) แรงหนืดในของเหลวแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน แรงหนืดในของเหลวแต่ละชนิดมีค่าไม่เท่ากัน

3 ความหนืด (Viscosity) ของไหลอุดมคติ ของไหลอุดมคติ การไหลเป็นแบบสายกระแสไม่มีแรงเสียดทาน ระหว่างกระแส การไหลเป็นแบบสายกระแสไม่มีแรงเสียดทาน ระหว่างกระแส ชั้นของของไหลอุดมคติเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันพน พื้นที่หน้าตัดเดียวกัน ชั้นของของไหลอุดมคติเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันพน พื้นที่หน้าตัดเดียวกัน

4 ความหนืด (Viscosity) ของไหลที่มีความหนืด (viscous fluid) ของไหลที่มีความหนืด (viscous fluid) สมบัติของของไหลที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า ความหนืด สมบัติของของไหลที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ เรียกว่า ความหนืด เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านหรือเมื่อมันไหลผ่านวัตถุใด ๆ จะ มีแรงเสียดทานกระทำต่อวัตถุโดยของไหลนั้น ๆ เสมอ เมื่อมีวัตถุเคลื่อนที่ผ่านหรือเมื่อมันไหลผ่านวัตถุใด ๆ จะ มีแรงเสียดทานกระทำต่อวัตถุโดยของไหลนั้น ๆ เสมอ แรงต้านการเคลื่อนที่ ที่เกิดจากการไหลเรียกว่า แรงหนืด (Viscous force) แรงต้านการเคลื่อนที่ ที่เกิดจากการไหลเรียกว่า แรงหนืด (Viscous force)

5 ความหนืด (Viscosity) ตัวอย่างการไหลของของไหลที่มีความหนืด ตัวอย่างการไหลของของไหลที่มีความหนืด ของไหลที่มีความหนืดอยู่ระหว่างแผ่นระนาบสอง แผ่น ของไหลที่มีความหนืดอยู่ระหว่างแผ่นระนาบสอง แผ่น การไหลแบบนี้เรียกว่า laminar flow ( การไหลแบบแผ่น บาง ) การไหลแบบนี้เรียกว่า laminar flow ( การไหลแบบแผ่น บาง ) ซึ่งจะเกิดแรงเสียดทานภายในระหว่างชั้นลามินา ซึ่งจะเกิดแรงเสียดทานภายในระหว่างชั้นลามินา อัตราเร็วของของไหลแต่ละชั้นจะแตกต่างกัน อัตราเร็วของของไหลแต่ละชั้นจะแตกต่างกัน ความเค้นเฉือนจะแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลง ความเครียด ความเค้นเฉือนจะแปรผันตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลง ความเครียด

6 ความหนืด (Viscosity) พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด (rate of change of strain หรือ strain rate) พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด (rate of change of strain หรือ strain rate) อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด อัตราการเปลี่ยนแปลงความเครียด นิยามของความหนืด คือ นิยามของความหนืด คือ อัตราส่วนของความเค้นต่ออัตราการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ความเครียด อัตราส่วนของความเค้นต่ออัตราการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ความเครียด ใช้อักษรกรีก แทนสัมประสิทธ์ของความหนืด ( เรียกสั้น ๆ ว่า ความหนืด ) ใช้อักษรกรีก แทนสัมประสิทธ์ของความหนืด ( เรียกสั้น ๆ ว่า ความหนืด ) จัดสมการใหม่ จัดสมการใหม่ แรงที่ใช้ในการทำให้ของไหล ไหล ซึ่งแปรผันตรงกับอัตราเร็ว แรงที่ใช้ในการทำให้ของไหล ไหล ซึ่งแปรผันตรงกับอัตราเร็ว หน่วยเป็น N.s/m 2 หรือ Pa.s หน่วยเป็น N.s/m 2 หรือ Pa.s

7 ความหนืด (Viscosity) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) พิจารณาอัตราการไหล ของของไหลที่มีความหนืดในท่อ ทรงกระบอกที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่ พิจารณาอัตราการไหล ของของไหลที่มีความหนืดในท่อ ทรงกระบอกที่มีพื้นที่หน้าตัดคงที่ อัตราการไหลมีค่ามากที่สุดตรงกลางท่อและอัตราเร็วเป็นศูนย์ที่ผนัง ท่อ อัตราการไหลมีค่ามากที่สุดตรงกลางท่อและอัตราเร็วเป็นศูนย์ที่ผนัง ท่อ

8 ความหนืด (Viscosity) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) พิจารณาชั้นลามินาที่มีรัศมี r จากสมการ พิจารณาชั้นลามินาที่มีรัศมี r จากสมการ จะได้สมการที่บรรยายอัตราเร็วของการไหลที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าตัดทรงกระบอก จะได้สมการที่บรรยายอัตราเร็วของการไหลที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนหน้าตัดทรงกระบอก

9 ความหนืด (Viscosity) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) กฎของปัวซอยย์ (Poiseuille’s Law) เพื่อหาอัตราการไหล (volume flow rate) เพื่อหาอัตราการไหล (volume flow rate) พิจารณาวงแหวนเล็ก ๆ ที่มีรัศมีภายใน r รัศมีภายนอก r+dr พิจารณาวงแหวนเล็ก ๆ ที่มีรัศมีภายใน r รัศมีภายนอก r+dr อัตราการไหล dV/dt จะมีค่าเป็น vdA อัตราการไหล dV/dt จะมีค่าเป็น vdA อินทิเกรตจาก r = 0 ถึง r = R จะได้ อินทิเกรตจาก r = 0 ถึง r = R จะได้ อัตราการไหลแปรผกผันกับความหนืด อัตราการไหลแปรผกผันกับความหนืด อัตราการไหลแปรผันตรงกับกำลังสี่ของรัศมีของท่อ อัตราการไหลแปรผันตรงกับกำลังสี่ของรัศมีของท่อ

10 ความหนืด (Viscosity) กฎของโต๊ก (Stokes’ Law) กฎของโต๊ก (Stokes’ Law) เมื่อของไหลที่มีความหนืดไหลผ่านวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรง กลม เมื่อของไหลที่มีความหนืดไหลผ่านวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรง กลม หรือวัตถุทรงกลมเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่มีความหนืดที่อยู่นิ่ง หรือวัตถุทรงกลมเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่มีความหนืดที่อยู่นิ่ง จะมีแรงเสียดทานกระทำต่อวงกลม ดังนี้ จะมีแรงเสียดทานกระทำต่อวงกลม ดังนี้ ดาส ดาส

11 ความหนืด (Viscosity) กฎของโต๊ก (Stokes’ Law) กฎของโต๊ก (Stokes’ Law) เมื่อของไหลที่มีความหนืดไหลผ่านวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรง กลม เมื่อของไหลที่มีความหนืดไหลผ่านวัตถุที่มีรูปร่างเป็นทรง กลม หรือวัตถุทรงกลมเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่มีความหนืดที่อยู่นิ่ง หรือวัตถุทรงกลมเคลื่อนที่ผ่านของไหลที่มีความหนืดที่อยู่นิ่ง ดาส ดาส


ดาวน์โหลด ppt ว 30202 ความหนืด (Viscosity) อ. กิติศักดิ์ บุญขำ สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google