งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Earth Science Oceanography “Water World”. 2 เนื้อหา 1. มหาสมุทรของโลก 2. สมดุลความร้อนของ โลก 3. กระแสน้ำใน มหาสมุทร 4. คลื่น 5. น้ำขึ้นน้ำลง 6. สมุทรศาสตร์ใกล้ฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Earth Science Oceanography “Water World”. 2 เนื้อหา 1. มหาสมุทรของโลก 2. สมดุลความร้อนของ โลก 3. กระแสน้ำใน มหาสมุทร 4. คลื่น 5. น้ำขึ้นน้ำลง 6. สมุทรศาสตร์ใกล้ฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Earth Science Oceanography “Water World”

2 2 เนื้อหา 1. มหาสมุทรของโลก 2. สมดุลความร้อนของ โลก 3. กระแสน้ำใน มหาสมุทร 4. คลื่น 5. น้ำขึ้นน้ำลง 6. สมุทรศาสตร์ใกล้ฝั่ง 7. เอลนินโญ ลานินญา

3 3 แรงภายนอกที่กระทำต่อมหาสมุทร เช่น  ลม ( คลื่น ความปั่นป่วน คลื่นในเสกลใหญ่ การ ไหลเวียน  การอุ่นขึ้นเนื่องมาจากดวงอาทิตย์และพลังงาน ความร้อนจากภายในโลก  การเย็นลง การระเหย เนื่องจากดวงอาทิตย์และลม  หยาดน้ำฟ้า (precipitation)  แรงจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่ทำให้เกิดการ ขึ้นลง (tidal potential)  แผ่นดินไหว แรงดึงดูดของโลก แรงเสียดทาน แรงภายในที่ต่อมหาสมุทร ?  ความแตกต่างของแรงกดดัน (pressure gradients)  ความหนืด (viscosity ) หรือ แรงเสียดทาน (friction)

4 4 1. มหาสมุทรของโลก บนผิวหน้าโลกมีน้ำปกคลุมถึง 70.8 % ในบริเวณที่มีแต่ผืนน้ำ ไม่มีแผ่นดินใน แนวขนานกับละติจูด (zonal) เลย อยู่ ระหว่าง 85-90 0 เหนือ และ 55-60 0 ใต้ ที่ละติจูด 45-70 0 เหนือ มีแผ่นดินมากกว่า แผ่นน้ำ ที่ละติจูด 70-90 0 ใต้ มีแต่เพียงแผ่นดิน ( แอนทาร์คติก้า ) zonal : แนวตะวันออก - ตะวันตก ขนานกับ ละติจูด Meridional : แนวเหนือ - ใต้ ขนานกับ ลองจิจูด

5 5 Pacific Ocean The Pacific Ocean is the largest of the world's five oceans body of water between the Southern Ocean, Asia, Australia, and the WesternHemisphere 155.557 million sq km

6 6 Atlantic Ocean The Atlantic Ocean is the second largest of the world's five oceans body of water between Africa, Europe, the Southern Ocean, and the Western Hemisphere 76.762 million sq km

7 7 Indian Ocean The Indian Ocean is the third largest of the world's five oceans body of water between Africa, the Southern Ocean, Asia, and Australia 68.556 million sq km

8 8 Arctic Ocean The Arctic Ocean is the smallest of the world's five oceans body of water between Europe, Asia, and North America, mostly north of the Arctic Circle 14.056 million sq km

9 9 Arctic Ocean Bathy- metry (NOAA image). The ocean areas are all in blue with the darker blues the deeper areas. The green indicates lowlands and the browns indicate in- creasing altitude as the browns turn darker and get to greys. All the white on Green- land is permanent ice. Image has been edited to include the tree line (yellow) and the 10 isotherm (red).

10 10 Southern Ocean The International Hydrographic Organization in the spring of 2000 delimited a fifth world ocean now the fourth largest of the world's five oceans body of water between 60 degrees south latitude and Antarctica 20.327 million sq km

11 11

12 12 OceanArea (km 2 )Ave Depth (m) Deepest Depth (m) Pacific 155,557,000 4,637Mariana Tr. 11,034 Atlantic 76,762,000 3,921Puerto Rico Tr. 8,605 Indian 68,556,000 3,963Java Tr. 7,724 Arctic 14,056,000 1,205Eurasia Basin (Molloy Deep ) 5,450 Southern20,327,000 4,500 South Sandwich Trench 7,235 The International Hydrographic Organization 2000

13 13 Geometry Distribution Tarbuck & Lutgens (1997)

14 14 Marine Morphology สัณฐานใต้ ทะเล Continental margin ขอบทวีป –Coastline ชายฝั่งทะเล –Continental shelf บ่าทวีป –Continental slope ไหล่ทวีป –Continental rise ลาดทวีป Ocean basin floor พื้นท้องสมุทร –Abyssal plain ที่ราบใต้ทะเลลึก –Sea mount เขาใต้สมุทร Mid ocean ridge สันกลางมหาสมุทร

15 15 Garrison, p.90.

16 16 Continental margin ขอบทวีป Coastline ชายฝั่งทะเล a line on a map indicating the disposition of a coast Continental shelf บ่าทวีป The width of the continental shelf varies significantly The largest shelf—the Siberian shelf in the Arctic Ocean stretches to 1500 kmSiberian shelfArctic Ocean average depth being ~130 m flat topography (0.1° gradient)

17 17 Continental slope ไหล่ทวีป separated from the continental slope by the shelfedge or shelf-break Approximately 200 m depth The gradient of the slope (4° on an average) but it can be as low as 1° or as high as 10° Continental margin ขอบทวีป

18 18 Continental rise ลาดทวีป Extending as far as 500 km from the slope consists of thick sediments deposited Its gradient is intermediate between the slope and the shelf, on the order of 0.5-1 ° Continental margin ขอบทวีป

19 19 Ocean basin floor พื้นท้องสมุทร http://www.nio.org/aroundus/Sagar/ocean_floor.jsp

20 20 http://www-aviso.cls.fr/html/applications/geophysique/geoid_uk.html

21 21 mediterranean sea mostly enclosed sea that has limited exchange of deep water with outer oceans and where the water circulation is dominated by salinity and temperature differences rather than winds ทะเลเมดิเตอเรเนียน มักมีแผ่นดินล้อมรอบเป็น ส่วนมาก มีร่องน้ำ 2-3 ช่อง บางครั้งมีชื่อว่า ทะเล ( ยุโรป ) เมดิเตอเรเนียน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่เข้ามามากทำ ให้การสมดุลของน้ำเป็นบวก ดังนั้น ด้วยคำจำกัด ความนี้ ทั้งทะเลอาร์คติคและแคริบเบียนจึงเป็น ทะเลเมดิเตอเรเนียน เรียกทะเลอาร์คติคเมดิ เตอเรเนียน และทะเลแคริบเบียนเมดิเตอเร เนียน Mediterranean sea

22 22 Mediterranean sea The mediterranean seas of the Atlantic Ocean The European Mediterranean Sea including the Black Sea, the Sea of Azov, the Aegean Sea and the Sea of Marmara Baffin Bay The Baltic Sea The mediterranean seas of the Indian Ocean The Persian Gulf The Red Sea

23 23 Marginal Seas ทะเลริมทวีป A marginal sea is a part of ocean partially enclosed by land such as islands, archipelagos or peninsulas.Unlike mediterranean seas, marginal seas have ocean currents caused by ocean winds เป็นแอ่งน้ำทะเลขนาดใหญ่ ที่ต่อกับ มหาสมุทรเปิดโดยร่องน้ำแคบๆหนึ่งแห่งหรือ มากกว่า ทะเลริมทวีปอื่นๆ ที่แยกออกจาก มหาสมุทรเปิดโดยช่องแคบ (straits) หรือ หมู่เกาะ

24 24 Marginal seas of the Pacific Ocean The Bering Sea (separated by the Aleutian Islands) The Sea of Japan (by the Japanese Archipelago) Marginal seas of the Atlantic Ocean The North Sea (separated by Great Britain) A marginal sea of the Indian Ocean The Andaman Sea (separated by the Andaman and Nicobar Islands) Marginal Seas ทะเลริม ทวีป

25 25 2. การขนส่งความร้อน การโยกย้ายความร้อนมี 3 วิธี คือ  การนำความร้อน conduction  การพาความร้อน convection  การแผ่รังสี radiation ความร้อนมี 2 ชนิด คือ ความร้อนสัมผัส Sensible heat และ ความร้อนแฝง Latent heat

26 26 Heat transfer

27 27 Heat transfer

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32 Houghton, p. 18

33 33 Fig.1.4 a,b

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 3. กระแสน้ำใน มหาสมุทร ชนิดของกระแสน้ำในมหาสมุทร  กระแสน้ำที่ถูกขับดันด้วยลม  กระแสน้ำที่ถูกขับดันด้วยความหนาแน่น ( เช่น turbidity current กับ thermohaline circulation  กระแสน้ำที่ถูกขับดันด้วยแรงดึงดูดของ โลก  กระแสน้ำขึ้นน้ำลง และ  กระแสน้ำที่ถูกขับดันด้วยคลื่น ( สองพวก นี้มีความสำคัญแถวใกล้ฝั่ง )

40 40 Six major circulation cells in the global ocean (modified from Garrison,1995).

41 41 Sargasso Sea

42 42 Currents-Horizontal Surface (Shallow Circulation) Driven by Winds Global Patterns Effect of Coriolis Force Ekman Spiral Effect of Landmasses Ekman Transport

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48 Coriolis force

49 49

50 50

51 51 Ocean Surface circulation. Tarbuck & Lutgens (1997)

52 52 Gyres Major circular bodies Result from boundary currents being deflected by winds and Coriolis Clockwise in NHM Counter-clockwise in SHM

53 53 Coriolis effect

54 54 Gyres

55 55 Western Boundary Currents

56 56 Eastern Boundary Currents

57 57

58 58 Subsurface-Patterns in the Atlantic

59 59

60 60 กระบวนการทาง มหาสมุทร 1 อัปสรสุดา ศิริพงศ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร / โทรสาร 02-218-5405 e-mail: sabsorns@chula.ac.thsabsorns@chula.ac.th การอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โลก ระดับมัธยมปลาย 4 พฤษภาคม 2548 เวลา 10.30- 12.00 น.


ดาวน์โหลด ppt 1 Earth Science Oceanography “Water World”. 2 เนื้อหา 1. มหาสมุทรของโลก 2. สมดุลความร้อนของ โลก 3. กระแสน้ำใน มหาสมุทร 4. คลื่น 5. น้ำขึ้นน้ำลง 6. สมุทรศาสตร์ใกล้ฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google