งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คลื่นน้ำขึ้นน้ำลง - เกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูด ของ ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ที่มีต่อ น้ำในมหาสมุทร - คาบ 12 ( น้ำคู่ ) หรือ 24 ชั่วโมง ( น้ำเดี่ยว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คลื่นน้ำขึ้นน้ำลง - เกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูด ของ ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ที่มีต่อ น้ำในมหาสมุทร - คาบ 12 ( น้ำคู่ ) หรือ 24 ชั่วโมง ( น้ำเดี่ยว )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คลื่นน้ำขึ้นน้ำลง - เกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูด ของ ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ที่มีต่อ น้ำในมหาสมุทร - คาบ 12 ( น้ำคู่ ) หรือ 24 ชั่วโมง ( น้ำเดี่ยว ) - ความยาวคลื่นหลายพันกิโลเมตร ( ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบ วงโลก ) มีความสำคัญใกล้ฝั่ง

2 2 น้ำขึ้นน้ำลง Absolute-Short Term Tides Absolute-Long Term Long Term Changes Tectonics - Spreading Rate Ice Ages

3 3 Sea Level Short-term Changes- Tides Origin

4 4 Sea Level Short-term Changes- Tides Observa- tions Tarbuck & Lutgens (1997)

5 5 Sea Level Long Term Changes Tectonics Dott & Prothero (1994)

6 6 Sea Level Long Term Changes Ice Ages Skinner & Porter (1994)

7 7 What are Tides?

8 8

9 9

10 10 http://www.meted.ucar.edu/marine/mod1_wv_type_cha r/p_02_03a.htm

11 11 Tides

12 12 Tides

13 13 Tides

14 14

15 15

16 16 Spring Tides แรงจะมากที่สุดเมื่อดวงอาทิตย์ ดวง จันทร์ และโลกอยู่ในแนวเดียวกัน เช่น ในช่วงดวงจันทร์เต็มดวงและมืดสนิท ทำให้เกิดน้ำใหญ่หรือน้ำเกิด (spring tide)

17 17 Neap Tides Neap tides are especially weak tides. They occur when the gravitational forces of the Moon and the Sun are perpendicular to one another (with respect to the Earth). Neap tides occur during quarter moons.

18 18 Neap Tides ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ใน แนวตั้งฉาก แรงที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำ ลงจะน้อยที่สุด ทำให้เกิดน้ำน้อยหรือ น้ำตาย (neap tide) เกิดในรอบ 15 วัน

19 19 Tide levels in the port of Brest (France) in Dec 2000. The illustration shows the alternating high and low tides and, over a month, the variations in amplitude due to the respective positions of the Moon and Sun.

20 20

21 21 FIG.6 Principal Types of Tides Showing the Moon's declina- tional effect in production of semidiurnal, mixed, and diurnal tides.

22 22 This map shows the geographic distri- bution of different tidal cycles along the earth's coastlines.

23 23 Tidal Bore

24 24 Tidal Bore น้ำใหญ่หรือน้ำเกิดเดินทางมาถึงชายฝั่ง ที่ลาดเอียงเล็กน้อย และมีปากแม่น้ำ แคบๆ กระแสน้ำขึ้นน้ำลงอาจแรงมาก พอที่จะดันน้ำหลากจากแม่น้ำ และ สูงขึ้น เกิดเป็นกำแพงน้ำเคลื่อนที่อย่าง รวดเร็วมากไปสู่ต้นน้ำ มีคลื่นลูกเดียว หรือหลายลูกนำหน้า เรียกกำแพงน้ำ (bore)

25 25 Tidal Bore

26 26 Waves คลื่น

27 27 Origin of waves Most waves wind-driven Moving energy along ocean/air interface –Wind main disturbing force –Boundary between and within fluids with different densities Air/ocean interface (ocean waves) Air/air interface (atmospheric waves) Water/water interface (internal waves)

28 28 Wind Generation of Waves The type of wave generated by wind is determined by: –Wind velocity (how fast) –Wind duration (how long) –Fetch (distance over which wind blows) Simply put, wave size increases as the strength and duration of the wind, and distance over which it blows increases.

29 29 Internal waves Fig. 8.1a Associated with pycnocline Associated with pycnocline Larger than surface waves Larger than surface waves Caused by tides, turbidity currents, winds, ships Caused by tides, turbidity currents, winds, ships Possible hazard for submarines Possible hazard for submarines

30 30 Internal waves form within the water column on the pycnocline.

31 31 Internal waves:

32 32

33 33 Other types of waves Splash wave –Coastal landslides, calving icebergs Seismic sea wave or tsunami –Sea floor movement Tides –Gravitational attraction among Moon, Sun, and Earth Wake –Ships

34 34 Types of ocean waves Fig. 8.2

35 35 Wave motion Waves transmit energy Cyclic motion of particles in ocean –Particles may move Up and down Back and forth Around and around Particles in ocean waves move in orbital paths

36 36 Fig. 8.3

37 37 Orbital waves Wave characteristics –Wave steepness = H/L If wave steepness > 1/7, wave breaks –Wave period (T) = time for one wavelength to pass fixed point –Wave frequency = inverse of period or 1/T

38 38 Circular orbital motion Water particles move in circle Movement up and down and Back and forth Fig. 8.4

39 39 Orbital motion Diameter of orbital motion decreases with depth of water Wave base = ½ L Hardly any motion below wave base due to wave activity Fig. 8.5

40 40 Orbital motion

41 41 Deep-water waves Water depth is greater than wave base (>1/2L) Wave speed (celerity) proportional to wavelength Fig. 8.6a

42 42 Shallow-water wave Water depth is < 1/20L Celerity proportional to depth of water Fig. 8.6b

43 43 Transitional waves Characteristics of both deep and shallow-water waves Celerity depends on both water depth and wavelength Fig. 8.6c

44 44 Wave development Fig. 8.8

45 45

46 46

47 47

48 48 Wave development

49 49 Wave energy Factors that control wave energy –Wind speed –Wind duration –Fetch ( ระยะที่ได้รับแรงกระทำจาก ลม )


ดาวน์โหลด ppt 1 คลื่นน้ำขึ้นน้ำลง - เกิดจากอิทธิพลของแรงดึงดูด ของ ดวงจันทร์ และ ดวงอาทิตย์ ที่มีต่อ น้ำในมหาสมุทร - คาบ 12 ( น้ำคู่ ) หรือ 24 ชั่วโมง ( น้ำเดี่ยว )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google