งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mineral & Rock.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mineral & Rock."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mineral & Rock

2 Composition of the Earth

3 Element An element is a substance that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical means. The smallest part of an element that has all the properties of that element is an atom.

4 Mineral A mineral is a naturally occurring inorganic solid
definite chemical composition crystal structure. **It must have all five of the characteristics described in this definition.**

5 Rocks A rock is a hard substance composed of one or more minerals.
A rock can also be made of or contain naturally occurring substances that do not perfectly fit the definition of a mineral. Rocks can be composed of volcanic glass or of opal. Both of these substances lack a crystalline structure.

6 Rocks หินออบซีเดียน (Obsidian) SiO2 ที่มีมลทินสูง(impurities )

7 Bonding Ionic bond Covalent bond Metal bond

8 Lattices Atoms in crystals form a repeating pattern called a Lattice

9 Identifying Minerals Color -Sometimes Distinctive Often Unreliable
Affected By: Chemical Impurities Surface Coating Grain Size Weathering Fluorite

10 Identifying Minerals (Continued)
We Need Properties Directly Linked to Atomic Structure: Hardness Streak Density Luster Cleavage Crystal Form

11 สีผงละเอียด (Streak) ขีดบนแผ่นกระเบื้องที่ไม่เคลือบ หรือ แผ่นขูดสี (streak plate) สีน้ำตาลแดง สีขาว ทัลก์ ฟลูออไรต์ แร่ฮีมาไทต์ สีดำ สีเหลือง แคลโคไพไรต์ ไพโรลูไซต์ ซัลเฟอร์ ออร์พิเมนต์

12 Hardness Resistance to Scratching
Directly related to relative strength of atomic bonds Scratch Test (Mohs) Indentation Test (Knoop)

13 Hardness 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 Talc Feldspar Gypsum Quartz Calcite
Topaz Fluorite 4 9 Corundum Apatite 5 10 Diamond

14 Mohs vs. Knoop Scales Talc: very small Gypsum, Fingernail: 30
Calcite, Penny: 135 Fluorite: Apatite: knife 430 Feldspar, Glass: 560 Quartz: Topaz: Corundum: Diamond:

15 Mohs and Knoop scale

16 Density Aluminum: Pyrite, Hematite, Magnetite: 5.0 Galena: Iron: Copper: Lead: Mercury: Uranium: Gold: Platinum: Iridium: (densest material on Earth)

17 Luster Metallic or Nonmetallic is the most important distinction
Resinous, waxy, silky, etc. are self-explanatory. Vitreous is often used for glassy luster

18 วาวแบบอโลหะ (Non - metallic luster) วาวแบบโลหะ (Metallic luster)
เป็นลักษณะที่สามารถพบได้บนผิวแร่เนื่องจากการตกกระทบและเกิดการสะท้อนของแสง วาวแบบอโลหะ (Non - metallic luster) วาวแบบโลหะ (Metallic luster) แสงสะท้อน แสงตกกระทบ กาลีนา วาวโลหะ ควอตซ์ วาวแก้ว

19 แนวแตกเรียบ (Cleavage)
เป็นลักษณะรอยแตกของแร่ที่เกิดขื้นในแนวระนาบเรียบเนื่องจากโครงสร้างอะตอมภายในผลึก รอยแตก แบบนี้จะขนานไปตามผิวหน้าของแร่ ไมกา ออร์โทเคลส แคลไซต์ กาลีนา ฟลูออไรต์

20 รอยแตก (Fracture) รอยแตกของแร่ที่ไม่มีทิศทางแน่นอน และพื้นผิวรอยแตกไม่เป็นระนาบเรียบ แต่มีลักษณะต่างๆ กัน 1. รอยแตกโค้งเว้า (Conchoidal) 2. รอยแตกแบบเสี้ยน (Splintery) 3. รอยแตกหยักแหลม (Hackly) ทองแดง ควอตซ์ ยิปซัม 4. รอยแตกขรุขระ (Uneven) 5. รอยแตกเรียบ (Even) โรโดโครไซต์ คาลซิโดนี

21 Crystal Form Takes Luck & Practice Well-formed crystals are uncommon
Crystal Classification is somewhat subtle From solutions, melts, and vapors Evaporation of solvent, cooling, reduction of pressure

22 Precipitation of crystals from vapor

23 The Crystal Classes

24

25 Geologic Setting Some minerals occur in all geologic settings: quartz, feldspar, pyrite Some minerals occur mostly in sedimentary settings: calcite, dolomite Some minerals occur mostly in igneous settings: olivine Some minerals occur mostly in metamorphic settings: garnet, kyanite

26 Some minerals can be identified by special properties.
Magnetite is naturally magnetic. Fluorite glows under ultraviolet light. Halite tastes salty. Sulfur smells like rotten eggs. Calcite fizzes when hydrochloric acid is added to . Uraninite is radioactive.

27 Minerals By Class Minerals can be organized, mainly according to their chemistry

28 Minerals By Class(1) Elements Class: The Metals and their alloys and the Nonmetals. Sulfides Class: The Sulfides, the Selenides, the Tellurides, the Arsenides, the Antimonides, the Bismuthinides and the Sulfosalts. Halides Class: The Fluorides, the Chlorides and the Iodides. Oxides Class: The Oxides and the Hydroxides. Carbonates Class: The Carbonates, the Nitrates and the Borates.

29 Minerals By Class(2) Sulfates Class: The Sulfates, the Sulfites, the Chromates, the Molybdates, the Selenates, the Selenites, the Tellurates, the Tellurites and the Tungstates (or the Wolframates). Phosphates Class: The Phosphates, the Arsenates, the Vanadates and the Antimonates. Silicates Class: The Silicates (the largest class). The Organics Class: The "Minerals" composed of organic chemicals! The Mineraloids: The "Minerals" that lack crystal structure!

30 Major Mineral Suites Elements Metallic:Au, Ag, Cu
Not Al, Pb, Zn, Fe, etc. Nonmetallic: C - Diamond, Graphite Sulfur

31 Major Mineral Suites SULFIDES: Dense, Usually Metallic Many Major Ores
Pyrite FeS2 Chalcopyrite CuFeS2 Galena PbS Sphalerite ZnS2 Molybdenite MoS2 Major Cause of Acid Rain

32 Major Mineral Suites HALIDES: Usually Soft, Often Soluble Halite NaCl
Fluorite CaF2 SULFATES: Soft, Light Color Gypsum CaSO4 Barite BaSO4

33 Major Mineral Suites OXIDES: Often Variable, Some Ores Hematite Fe2O3
Bauxite Al(OH) 3 (a hydroxide) Corundum Al2O3 (Ruby, Sapphire) CARBONATES: Fizz in Acid, Give off CO2 Calcite CaCO3 Dolomite CaMg (CO3)2

34 Carbonates Principal Components of limestone and dolostone
Storehouse for CO2

35 Oxide: Hematite

36 Hydroxide: Bauxite

37 Most Important Mineral Suites :
The Silicate Minerals Si + O = 75% of Crust Silicates make up 95% + of all Rocks SiO4: -4 charge Link Corner-To-Corner by Sharing Oxygen atoms

38 Silica Structures

39 Asbestos

40 Silicates

41 Tectosilicates - 3-D Networks
Quartz Feldspars

42 Quartz

43 Reference http://mineral.galleries.com/minerals/by_class.htm


ดาวน์โหลด ppt Mineral & Rock.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google