งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Mineral & Rock. 2 Composition of the Earth 3 Element An element is a substance that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Mineral & Rock. 2 Composition of the Earth 3 Element An element is a substance that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Mineral & Rock

2 2 Composition of the Earth

3 3 Element An element is a substance that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical means. The smallest part of an element that has all the properties of that element is an atom.

4 4 Mineral A mineral is a naturally occurring inorganic solid definite chemical composition crystal structure. **It must have all five of the characteristics described in this definition.**

5 5 Rocks A rock is a hard substance composed of one or more minerals. A rock can also be made of or contain naturally occurring substances that do not perfectly fit the definition of a mineral. Rocks can be composed of volcanic glass or of opal. Both of these substances lack a crystalline structure.

6 6 Rocks หินออบซีเดียน (Obsidian) SiO 2 ที่มีมลทินสูง (impurities )

7 7 Bonding Ionic bond Covalent bond Metal bond

8 8 Lattices Atoms in crystals form a repeating pattern called a Lattice

9 9 Identifying Minerals Color -Sometimes Distinctive Often Unreliable Affected By: –Chemical Impurities –Surface Coating –Grain Size –Weathering Fluorite

10 10 Identifying Minerals (Continued) We Need Properties Directly Linked to Atomic Structure: Hardness Streak Density Luster Cleavage Crystal Form

11 11 สีผงละเอียด (Streak) ขีดบนแผ่นกระเบื้องที่ไม่เคลือบ หรือ แผ่นขูดสี (streak plate) แร่ฮีมาไทต์ สีน้ำตาล แดง สีดำ แคลโคไพ ไรต์ ไพโรลู ไซต์ สีขาว ทัลก์ฟลูออไรต์ สีเหลือง ออร์พิ เมนต์ ซัลเฟอร์

12 12 Hardness Resistance to Scratching Directly related to relative strength of atomic bonds Scratch Test (Mohs) Indentation Test (Knoop)

13 13 Hardness Talc Gypsum Calcite Fluorite Apatite Feldspar Quartz Topaz Corundum Diamond 4 2 3 6 5 1 7 8 9 10

14 14 Mohs vs. Knoop Scales 1.Talc: very small 2.Gypsum, Fingernail: 30 3.Calcite, Penny: 135 4.Fluorite: 163 5.Apatite: knife 430 6.Feldspar, Glass: 560 7.Quartz: 820 8.Topaz: 1340 9.Corundum: 2100 10.Diamond: 7000

15 15 Mohs and Knoop scale http://www.themeter.net/durezza_e.htm

16 16 Density Aluminum: 2.7 Pyrite, Hematite, Magnetite: 5.0 Galena: 7.5 Iron: 7.9 Copper: 9 Lead: 11.4 Mercury: 13.6 Uranium: 19 Gold: 19.3 Platinum: 21.4 Iridium: 22.4 (densest material on Earth)

17 17 Luster Metallic or Nonmetallic is the most important distinction Resinous, waxy, silky, etc. are self- explanatory. Vitreous is often used for glassy luster

18 18 ควอตซ์ วาว แก้ว กาลีนา วาว โลหะ ความวาว (Luster) เป็นลักษณะที่สามารถพบได้บนผิวแร่เนื่องจากการตก กระทบและเกิดการสะท้อนของแสง แสงตก กระทบ แสงสะท้อน วาวแบบอโลหะ (Non - metallic luster) วาวแบบโลหะ (Metallic luster)

19 19 แนวแตกเรียบ (Cleavage) ไมกา เป็นลักษณะรอยแตกของแร่ที่เกิดขื้นในแนว ระนาบเรียบเนื่องจากโครงสร้างอะตอมภายใน ผลึก รอยแตก แบบนี้จะขนานไปตามผิวหน้าของ แร่ ออร์โทเคลส กาลีนา ฟลูออไรต์ แคลไซต์

20 20 รอยแตก (Fracture) รอยแตกของแร่ที่ไม่มีทิศทางแน่นอน และ พื้นผิวรอยแตกไม่เป็นระนาบเรียบ แต่มีลักษณะต่างๆ กัน 1. รอยแตกโค้งเว้า (Conchoidal) 2. รอยแตกแบบ เสี้ยน (Splintery) 3. รอยแตกหยัก แหลม (Hackly) 4. รอยแตกขรุขระ (Uneven) 5. รอยแตก เรียบ (Even) ควอตซ์ยิปซั ม ทองแ ดง โรโดโคร ไซต์ คาลซิ โดนี

21 21 Crystal Form Takes Luck & Practice Well-formed crystals are uncommon Crystal Classification is somewhat subtle From solutions, melts, and vapors Evaporation of solvent, cooling, reduction of pressure

22 22 Precipitation of crystals from vapor

23 23 The Crystal Classes

24 24

25 25 Geologic Setting S ome minerals occur in all geologic settings: quartz, feldspar, pyrite S ome minerals occur mostly in sedimentary settings: calcite, dolomite S ome minerals occur mostly in igneous settings: olivine S ome minerals occur mostly in metamorphic settings: garnet, kyanite

26 26 Special Properties Some minerals can be identified by special properties. Magnetite is naturally magnetic. Fluorite glows under ultraviolet light. Halite tastes salty. Sulfur smells like rotten eggs. Calcite fizzes when hydrochloric acid is added to. Uraninite is radioactive.

27 27 Minerals By Class Minerals can be organized, mainly according to their chemistry

28 28 Minerals By Class (1) Elements ClassElements Class: The Metals and their alloys and the Nonmetals. Sulfides ClassSulfides Class: The Sulfides, the Selenides, the Tellurides, the Arsenides, the Antimonides, the Bismuthinides and the Sulfosalts. Halides ClassHalides Class: The Fluorides, the Chlorides and the Iodides. Oxides ClassOxides Class: The Oxides and the Hydroxides. Carbonates ClassCarbonates Class: The Carbonates, the Nitrates and the Borates.

29 29 Minerals By Class (2) Sulfates ClassSulfates Class: The Sulfates, the Sulfites, the Chromates, the Molybdates, the Selenates, the Selenites, the Tellurates, the Tellurites and the Tungstates (or the Wolframates). Phosphates ClassPhosphates Class: The Phosphates, the Arsenates, the Vanadates and the Antimonates. Silicates ClassSilicates Class: The Silicates (the largest class). The Organics Class:The Organics Class: The "Minerals" composed of organic chemicals! The MineraloidsThe Mineraloids: The "Minerals" that lack crystal structure!

30 30 Major Mineral Suites Elements Metallic:Au, Ag, Cu Not Al, Pb, Zn, Fe, etc. Nonmetallic: C - Diamond, Graphite Sulfur

31 31 Major Mineral Suites SULFIDES: Dense, Usually Metallic Many Major Ores Pyrite FeS 2 Chalcopyrite CuFeS 2 Galena PbS Sphalerite ZnS 2 Molybdenite MoS 2 Major Cause of Acid Rain

32 32 Major Mineral Suites HALIDES: Usually Soft, Often Soluble Halite NaCl Fluorite CaF 2 SULFATES: Soft, Light Color Gypsum CaSO 4 Barite BaSO 4

33 33 Major Mineral Suites OXIDES: Often Variable, Some Ores Hematite Fe 2 O 3 Bauxite Al(OH) 3 (a hydroxide) Corundum Al 2 O 3 (Ruby, Sapphire) CARBONATES: Fizz in Acid, Give off CO 2 Calcite CaCO 3 Dolomite CaMg (CO 3 ) 2

34 34 Carbonates Principal Components of limestone and dolostone Storehouse for CO 2

35 35 Oxide: Hematite

36 36 Hydroxide: Bauxite

37 37 Most Important Mineral Suites : The Silicate Minerals Si + O = 75% of Crust Silicates make up 95% + of all Rocks SiO4: -4 charge Link Corner-To-Corner by Sharing Oxygen atoms

38 38 Silica Structures

39 39 Asbestos

40 40 Silicates

41 41 Tectosilicates - 3-D Networks Quartz Feldspars

42 42 Quartz

43 43 Reference http://mineral.galleries.com/minerals/by_cl ass.htmhttp://mineral.galleries.com/minerals/by_cl ass.htm http://www.johnbetts- fineminerals.com/jhbnyc/minname.htmhttp://www.johnbetts- fineminerals.com/jhbnyc/minname.htm http://www.geo.sc.chula.ac.th/Knowledge/ Rock%20and%20Mineral.htmhttp://www.geo.sc.chula.ac.th/Knowledge/ Rock%20and%20Mineral.htm


ดาวน์โหลด ppt 1 Mineral & Rock. 2 Composition of the Earth 3 Element An element is a substance that cannot be separated into simpler substances by ordinary chemical.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google