งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Inorganic chemistry Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Inorganic chemistry Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Inorganic chemistry Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19

2 Background Orbital s orbital

3 Background Orbital p orbitals

4 Overlap concept bonding antibonding Same wavefunctionDifferent wavefunction Linear Combination Probability

5 s orbitals overlapping bonding antibonding

6 Sigma bond (σ)

7 p orbitals overlapping bonding antibonding

8 Pi bond (π)

9 Basic Molecular Orbital Linear Combination of Atomic Orbital (LCAO) A.O. = Atomic Orbital M.O. = Molecular Orbital n atoms have n A.O. and n M.O.

10 Hydrogen M.O. H A.O. H 2 M.O.

11 More than s orbital

12

13

14

15 What we can deduce from M.O. Bond order Magnetic properties -Paramagnetic = unpaired electron -Diamagnetic = no unpaired electron

16 Problem พิจารณา O 2 + O 2 O 2 - จงเปรียบเทียบความยาวพันธะ จงเปรียบเทียบพลังงานพันธะ จงทำนายสมบัติแม่เหล็ก

17 Coordination Chemistry Central atom(metal) act as Lewis acid Ligand act as Lewis base

18 Naming Coordination Compounds 1. อ่านชื่อไอออนบวกก่อน ไอออนลบ

19 Naming Coordination Compounds 2. อ่านชื่อลิแกนด์ก่อนโลหะ โดยลิแกนด์ -ide เป็น –o -ite เป็น –ito -ate เป็น –ato

20 Naming Coordination Compounds ลิแกนด์ที่เป็นกลาง H 2 O อ่าน aqua NH 3 อ่าน ammine CO อ่าน carbonyl

21 Naming Coordination Compounds

22 3. ถ้าจำนวนลิแกนด์มากกว่า 1 บอกด้วยเลขโรมัน mono1hexa6 di2hepta7 tri3octa8 tetra4nona9 penta5deca10 โดยถ้ามีลิแกนด์มากกว่า 1 ชนิด ให้ เรียงตามอักษร

23 Naming Coordination Compounds

24 4. ถ้าชื่อลิแกนด์มีเลขบอกจำนวน แล้ว บอกจำนวนลิแกนด์ด้วย

25 Naming Coordination Compounds

26 5. อ่านชื่อของโลหะ ถ้าเป็นบวกอ่านชื่อเดิม ถ้าเป็นลบอ่านชื่อละติน (-ate)

27 Naming Coordination Compounds

28

29 6. ตามด้วยเลข oxidation ของโลหะในวงเล็บโดยไม่ เว้นวรรค


ดาวน์โหลด ppt Inorganic chemistry Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google