งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19
Inorganic chemistry Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19

2 Background Orbital s orbital

3 Background Orbital p orbitals

4 Overlap concept Same wavefunction Different wavefunction antibonding
Linear Combination antibonding bonding Probability

5 s orbitals overlapping
bonding antibonding

6 Sigma bond (σ)

7 p orbitals overlapping
bonding antibonding

8 Pi bond (π)

9 Basic Molecular Orbital
Linear Combination of Atomic Orbital (LCAO) A.O. = Atomic Orbital M.O. = Molecular Orbital n atoms have n A.O. and n M.O.

10 Hydrogen M.O. H2 M.O. H A.O. H A.O.

11 More than s orbital

12 More than s orbital

13

14

15 What we can deduce from M.O.
Bond order Magnetic properties Paramagnetic = unpaired electron Diamagnetic = no unpaired electron

16 จงเปรียบเทียบความยาวพันธะ จงเปรียบเทียบพลังงานพันธะ
Problem พิจารณา O O O2- จงเปรียบเทียบความยาวพันธะ จงเปรียบเทียบพลังงานพันธะ จงทำนายสมบัติแม่เหล็ก

17 Coordination Chemistry
Central atom(metal) act as Lewis acid Ligand act as Lewis base

18 Naming Coordination Compounds
1.อ่านชื่อไอออนบวกก่อนไอออนลบ

19 Naming Coordination Compounds
2.อ่านชื่อลิแกนด์ก่อนโลหะ โดยลิแกนด์ -ide เป็น –o -ite เป็น –ito -ate เป็น –ato

20 Naming Coordination Compounds
ลิแกนด์ที่เป็นกลาง H2O อ่าน aqua NH3 อ่าน ammine CO อ่าน carbonyl

21 Naming Coordination Compounds

22 Naming Coordination Compounds
3.ถ้าจำนวนลิแกนด์มากกว่า 1 บอกด้วยเลขโรมัน mono 1 hexa 6 di 2 hepta 7 tri 3 octa 8 tetra 4 nona 9 penta 5 deca 10 โดยถ้ามีลิแกนด์มากกว่า 1 ชนิด ให้เรียงตามอักษร

23 Naming Coordination Compounds

24 Naming Coordination Compounds
4.ถ้าชื่อลิแกนด์มีเลขบอกจำนวนแล้ว บอกจำนวนลิแกนด์ด้วย

25 Naming Coordination Compounds

26 Naming Coordination Compounds
5.อ่านชื่อของโลหะ ถ้าเป็นบวก อ่านชื่อเดิม ถ้าเป็นลบ อ่านชื่อละติน(-ate)

27 Naming Coordination Compounds

28 Naming Coordination Compounds

29 Naming Coordination Compounds
6.ตามด้วยเลข oxidation ของโลหะในวงเล็บโดยไม่เว้นวรรค


ดาวน์โหลด ppt Tanawat Attachaipanich M.5/5 MWIT 19

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google