งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี ( ต่อ ) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี ( ต่อ ) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี ( ต่อ ) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

2 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 2 VSEPR Background ความรู้เดิมที่เราทราบคือลักษณะของ อิเล็กตรอนคู่ในโครงสร้างลิวอิสสามารถแบ่ง ได้เป็นสองลักษณะคือ electron pairs: bonding and lone. The Lewis Dot Structure สามารถบอกเราถึงพันธะภายใน โมเลกุล แต่ไม่ได้บอกถึงลักษณะโรงสร้างทาง geometry? Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR). 3D structure is determined by minimizing repulsion of electron pairs.

3 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 3 Example: CH 4 Must consider both bonding and lone pairs in minimizing repulsion. Lewis Structure VESPR Structure VSEPR Background

4 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 4 Example: NH 3 (both bonding and lone pairs). Lewis Structure VSEPR Structure VSEPR Background

5 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 5 The previous examples illustrate the strategy for applying VSEPR to predict molecular structure: 1. Construct the Lewis Dot Structure 2. Arranging bonding/lone electron pairs in space such that repulsions are minimized. VSEPR Background

6 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 6 Linear Structures: angle between bonds is 180° Example: BeF 2 180° VSEPR Background

7 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 7 Trigonal Planar Structures: angle between bonds is 120° Example: BF 3 120° VSEPR Background

8 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 8 Pyramidal: Bond angles are <120°, and structure is nonplanar: Example: NH 3 107° VSEPR Background

9 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 9 Tetrahedral: Any (and every) HCH angle between bonds is ~109.5° Example: CH 4 109.5° VSEPR Background

10 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 10 Tetrahedral: angle may vary from 109.5° (exactly) due to size differences between bonding and lone pair electron densities (implies orbitals). bonding pair lone pair Takes up more space than a bonding pair. VSEPR Background

11 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 11 Classic example of tetrahedral angle shift: from perfect tetrahedral (109.5°) to real water: VSEPR : Tetrahedral

12 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 12 The molecules are not tetrahedral (only CH 4 is); However, in all cases the electrons (octet) are ~tetrahedrally arranged about the central atom Tetrahedral (trigonal) pyramidalbent VSEPR Comparison of CH 4, NH 3, and H 2 O

13 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 13 VSEPR shape (PCl 5 ) Trigonal Bipyramidal, 120° in plane, and two orbitals at 90° to plane: Example, PCl 5 : 90° 120°

14 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 14 VSEPR and Octahedral Shape Octahedral: all angles are 90°: Example, SCl 6 : 90°

15 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 15 Advanced VSEPR Square Planar versus “See Saw” See Saw Square Planar No dipole moment

16 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 16 Driving force for last structure was to maximize the angular separation of the lone pairs. Lone Pairs need to have more room and be further from other pairs than bonding pairs. Advanced VSEPR

17 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 17 Advanced VSEPR VESPR and resonance structures. Must look at VESPR structures for all resonance species to predict molecular properties.

18 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 18 Provide the Lewis dot and VESPR structures for CF 2 Cl 2. Does it have a dipole moment? 32 e - Tetrahedral VSEPR

19 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 19 VSEPR and more molecules

20 พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 20 แหล่งอ้างอิง Martin S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, McGraw-Hill Higher Education, 2004 Raymond Chang, Chemistry, Williams College, McGraw-Hill Higher Education, 2002


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี อ. ศราวุทธ แสงอุไร 1 ว 30131 เคมีพื้นฐาน พันธะเคมี ( ต่อ ) 1 นายศราวุทธ แสงอุไร ครูวิชาการสาขาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google