งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School
Carbohydrate Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School

2 Carbohydrate คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) (มนตรี, 2542) เป็นสารชีวโมเลกุลที่ สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิค คาร์โบไฮเดรต = คาร์บอน (carbon) + ไฮเดรต (hydrate) อิ่มตัวไป ด้วยน้ำ คาร์บอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ (C•H2O)n

3 แหล่งที่มาและหน้าที่
พบใน พืช สัตว์ และ เชื้อจุลินทรีย์ แหล่งสะสมพลังงาน ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก โครงสร้างผนังเซลล์ โมเลกุลเล็ก เช่น น้ำตาล จนโมเลกุลใหญ่ เช่น แป้ง

4 การจำแนก Formula: (CH2O)n Aldehyde or ketone
Monosaccharide: Number of sugar unit Stereochemistry

5 จำแนกคาร์โบไฮเดรตตามจำนวนหน่วยของน้ำตาล
มอนอแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide) หรือน้ำตาลโมเลกุล เดียว โอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide)

6 Monosaccharide แบ่งตามจำนวนคาร์บอน แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน Aldose Ketose
ชื่อ 3 ไตรโอส 4 เทโทรส 5 เพนโทส 6 เฮกโซส

7

8

9 D-ribose D-riburose D-glucose D-fructose D-Galactose

10 Structure of monosaccharide

11 Cyclic forms for sugars (pyranose & Furanose)
ในสารละลาย อยู่สมดุลระหว่างโครงสร้างสายตรงและวงแหวน เกิดปฏิกิริยาของ คาร์บอนิล ของ แอลดีไฮด์ หรือ คีโตน กับ แอลกอฮอล์ ได้ hemiacetal และ hemiketal วงแหวนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีจำนวนคาร์บอนมากกว่าหรือเท่ากับ 5

12

13

14 Monosacharide as reducing sugar agent
ตะกอนแดง Reducing sugar คือ น้ำตาลให้ตะกอนแดงใน Benedict

15 Disacharide

16 น้ำตาลโมเลกุลคู่ที่พบมากในธรรมชาติ

17 Polysaccharides Linear or branched Food storage & cell protectant
Homopolysaccharide: หน่วยย่อยเดียวกัน ได้แก่ แป้ง, Glycogen, cellulose Heteropolysaccharide: หน่วยย่อยต่างกัน

18 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์สะสม
Starch : Amylose + Amylopectin พบในพืช Amylose Long chain homopolysaccharide of glucose with a(1-4) linkage. Helical coil: 6 glucose units/turn Digest with a-amylase Amylopectin Homopolysaccharide of glucose with a(1-4) linkage, branch every units with a(1-6) linkage 1 6

19 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์สะสม
Glycogen Homopolysaccharide of glucose Similar to amylopectin with more branches with a(1-4) linkage, branched every units with a(1-6) linkage.

20 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง
Cellolose Linear chain of glucose with b(1-4) linkage เป็นร่างแห

21 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์โครงสร้าง
Chitin Linear homopolysacharide of N-acetyllucosamine with b(1-4) linkage

22 The End


ดาวน์โหลด ppt Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google