งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Carbohydrate Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Carbohydrate Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Carbohydrate Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School

2 Carbohydrate คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) ( มนตรี, 2542) เป็น สารชีวโมเลกุลที่ สำคัญที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตทุกชนิค คาร์บอนไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต = คาร์บอน (carbon) + ไฮเดรต (hydrate) อิ่มตัวไป ด้วยน้ำ คาร์บอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ (CH 2 O) n

3 แหล่งที่มาและหน้าที่ พบใน พืช สัตว์ และ เชื้อจุลินทรีย์ แหล่งสะสมพลังงาน ส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก โครงสร้างผนังเซลล์ โมเลกุลเล็ก เช่น น้ำตาล จนโมเลกุลใหญ่ เช่น แป้ง 3

4 การจำแนก Formula: (CH 2 O) n Aldehyde or ketone Monosaccharide: Number of sugar unit Stereochemistry 4

5 จำแนกคาร์โบไฮเดรตตาม จำนวนหน่วยของน้ำตาล มอนอแซ็กคาไรด์ (Monosaccharide) หรือน้ำตาล โมเลกุล เดียว โอลิโกแซ็กคาไรด์ (oligosaccharide) พอลิแซ็กคาไรด์ (polysaccharide)

6 แบ่งตามจำนวนคาร์บอน แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน Aldose Ketose Monosaccharide จำนวนคาร์บอนชื่อ 3 ไตรโอส 4 เทโทรส 5 เพนโทส 6 เฮกโซส

7 7

8 8

9 D-ribose D- riburose D-glucoseD-fructoseD-Galactose 9

10 Structure of monosaccharide 10

11 Cyclic forms for sugars (pyranose & Furanose) ในสารละลาย อยู่สมดุลระหว่างโครงสร้างสาย ตรงและวงแหวน เกิดปฏิกิริยาของ คาร์บอนิล ของ แอลดีไฮด์ หรือ คีโตน กับ แอลกอฮอล์ ได้ hemiacetal และ hemiketal วงแหวนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีจำนวนคาร์บอน มากกว่าหรือเท่ากับ 5 11

12 12

13 13

14 Monosacharide as reducing sugar agent ตะกอนแดง 14 Reducing sugar คือ น้ำตาลให้ตะกอนแดงใน Benedict

15 Disacharide 15

16 16 น้ำตาลโมเลกุลคู่ที่พบมากในธรรมชาติ

17 Polysaccharides Linear or branched Food storage & cell protectant Homopolysaccharide: หน่วยย่อยเดียวกัน ได้แก่ แป้ง, Glycogen, cellulose Heteropolysaccharide: หน่วยย่อยต่างกัน 17

18 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์ สะสม Starch : Amylose + Amylopectin พบในพืช ▫Amylose  Long chain homopolysaccharide of glucose with  (1-4) linkage.  Helical coil: 6 glucose units/turn  Digest with  -amylase ▫Amylopectin  Homopolysaccharide of glucose with  (1-4) linkage, branch every 25-30 units with  (1-6) linkage 18 1 6

19 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์ สะสม Glycogen ▫Homopolysaccharide of glucose ▫Similar to amylopectin with more branches with  (1-4) linkage, branched every 8- 10 units with  (1-6) linkage. 19

20 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์ โครงสร้าง Cellolose ▫ Linear chain of glucose with  (1-4) linkage เป็น ร่างแห 20

21 Homopolysaccharides : พอลิแซ็กคาไรด์ โครงสร้าง Chitin ▫Linear homopolysacharide of N-acetyllucosamine with  (1-4) linkage 21

22 The End 22


ดาวน์โหลด ppt Carbohydrate Mr. POP (Sarote Boonseng) Mahidol Wittayanusorn School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google