งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Matrix Structure In Graph Theory. สมาชิกในกลุ่ม น. ส. ภารดี ธรรมาภิชัย เลขที่ 7 ชั้น ม. 6/7 น. ส. มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/7 น. ส. วัลย์ธิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Matrix Structure In Graph Theory. สมาชิกในกลุ่ม น. ส. ภารดี ธรรมาภิชัย เลขที่ 7 ชั้น ม. 6/7 น. ส. มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/7 น. ส. วัลย์ธิภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Matrix Structure In Graph Theory

2 สมาชิกในกลุ่ม น. ส. ภารดี ธรรมาภิชัย เลขที่ 7 ชั้น ม. 6/7 น. ส. มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/7 น. ส. วัลย์ธิภา จริงจิตร เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/7

3 ก่อนอื่นใด มาทบทวน matrix กัน เถอะ

4 - Incidence matrix - Degree matrix - Adjacency matrix - Laplacian matrix หรือ Kirchhoff matrix -Distance matrix Type of Matrix Graph แมทริกซ์เป็นหนึ่งในรูปแบบของการเก็บ ข้อมูลกราฟในรูปของตัวเลขเพื่อให้ง่ายต่อการ รวบรวมข้อมูล แต่มีข้อเสียคือ ใช้พื้นที่ หน่วยความจำค่อนข้างเยอะ

5 กราฟถูกแทนด้วย matrix ที่มีสมาชิก 0 และ 1 โดยซึ่งเส้นเชื่อม (edge) คือ column( แนวตั้ง ) และ จุดยอด (vertex) คือ row( แนวนอน ) สมาชิกใน matrix - ถ้ามีเส้นเชื่อมจะได้ 1 - ถ้าไม่มีเส้นเชื่อมจะได้ 0 Incidence matrix

6 Example

7 ข้อดี - ข้อเสีย - รู้ว่าเส้นเชื่อมใดเกิดกับจุดใด - สามารถใช้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมขนาน และวงวนได้ โดยกราฟที่มีเส้นเชื่อมขนาน จะมีเลข 2 สำหรับจุดยอด ที่เกิดเส้นเชื่อมขนาน หรือเลข 0 สำหรับ จุดยอดและเส้นเชื่อมอื่น ๆ ข้อดี ข้อเสีย - กราฟที่มีเส้นเชื่อมขนานจะหาเส้นเชื่อมลำบาก ต้องใช้แมทริกซ์แบบอื่นประกอบ

8 Degree matrix Matrix จัตุรัส สมาชิก คือ ดีกรีของ จุดยอดแต่ละจุด โดยแต่ละ row แต่ ละ column แทนจุดยอด

9

10 ข้อดี - หาดีกรีและจำนวนเส้นเชื่อมของกราฟได้ จาก ทฤษฎีบท “ ผลรวมดีกรีของจุดยอดทุกจุด ในกราฟเท่ากับสองเท่าของจำนวนเส้นเชื่อม ในกราฟ ” ข้อเสีย - ไม่รู้ว่าเส้นเชื่อมใดเกิดกับจุดยอดใด

11 Adjacency matrix กราฟถูกแทนด้วย matrix จัตุรัส และขนาดจะเท่ากับจำนวนจุดยอด ถ้ามี เส้นเชื่อมระหว่างจุดยอดใด ๆ จะได้ สมาชิกในเมทริกซ์เป็น 1 ถ้าไม่มีเส้น เชื่อมจะได้ 0 ดังนั้นบริเวณเส้นทแยง มุมของ matrix ถ้าเป็น 1 แสดงว่าจุด ยอดนั้นมีวงวน (loop)

12

13 ข้อดี - หากราฟเชิงเดียวได้ง่าย ข้อเสีย - ใช้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมขนานไม่ได้

14 Laplacian matrix or Kirchhoff matrix ถูกนิยามโดย degree matrix ลบ adjacency matrix และบอกข้อมูลเกี่ยวกับดีกรีของจุดยอดและเส้นเชื่อม ซึ่งนิยามโดย

15

16 ข้อดี - บอกดีกรีของจุดยอดแต่ละจุด - บอกได้ว่าเส้นเชื่อมใดเกิดกับจุดยอดใด ข้อเสีย - ใช้กับกราฟที่มีเส้นเชื่อมขนานไม่ได้

17 Distance matrix. เป็น matrix จัตุรัสสมมาตร สมาชิกในแมทริกซ์ คือ ความยาวที่สั้นที่สุดระหว่างจุดยอด

18 abcdef a b c d e f

19 ข้อดี - หาวิถีที่สั้นที่สุดได้ - หาจำนวนจุดยอดได้ - บอกได้ว่าเส้นเชื่อมใดเกิดกับจุดยอดใด

20 การประยุกต์ใช้ นำไปใช้ทาง bioinformatics นำไป แทนสูตรโครงสร้าง โปรตีนระหว่างลำดับ สองลำดับ NMR or X- ray crystallography.NMRX- raycrystallography

21 Reference


ดาวน์โหลด ppt Matrix Structure In Graph Theory. สมาชิกในกลุ่ม น. ส. ภารดี ธรรมาภิชัย เลขที่ 7 ชั้น ม. 6/7 น. ส. มณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล เลขที่ 8 ชั้น ม. 6/7 น. ส. วัลย์ธิภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google