งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 1 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม Electron & Atomic Structure อ.ศราวุทธ แสงอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 1 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม Electron & Atomic Structure อ.ศราวุทธ แสงอุไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 1 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม Electron & Atomic Structure อ.ศราวุทธ แสงอุไร

3 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 2 Democritus (460-370 BC) Originated idea of the atom

4 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 3 ดีโมครีตุส (Democritus) เป็นคนแรกที่เสนอทฤษฎีอะตอม 1.สารทุกชนิดประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งไม่ สามารถแยกต่อไปได้ อีก เรียกว่า อะตอม และ อะตอมนี้จะไม่มีการสูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ 2.อะตอมของสารทุกชนิดจะเหมือนกันหมดแต่ โครงสร้างการจับตัวของอะตอมของสารแต่ละชนิดจะ ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสารต่างชนิดกันจึงมีอะตอม เหมือนกันแต่การจับตัวของอะตอมต่างกันเท่านั้น 3.ที่ว่างระหว่างอะตอม (Void) อะตอมสามารถเคลื่อนที่ ไปมาได้อย่างอิสระในที่ว่างนี้

5 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 4 เป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีอะตอมของ ดีโมครีตุส ที่กล่าวว่าระหว่างอะตอมจะมีที่ว่าง เขาได้เสนอความคิดเห็นได้ดังนี้ สารทุกชนิด สามารถถูกแบ่งให้เล็กลงไปได้ โดยไม่มีที่สิ้นสุด และธาตุแท้ของสารทั้งหลายมีเพียงสี่อย่าง เท่านั้นคือ " ดิน น้ำ ลม ไฟ " เนื่องจากขณะนั้น อริสโตเติลมีคนเลื่อมใสมากจึงทำให้ทฤษฎี อะตอมของดีโมครีตุสซบเซาไปเกือบสองพันปี อริสโตเติล (Aristotle)

6 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 5 Dalton (1766 - 1844) 1803 Dalton’s Atomic Theory

7 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 6 ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน (Dalton) 1.สสารประกอบด้วยอะตอมซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ไม่สามารถ แบ่งแยกต่อไปได้ 2.อะตอมของธาตุต่างชนิดกันจะมีลักษณะต่างกัน อะตอมของธาตุ ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ 3.อะตอมของธาตุชนิดหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นอะตอมของธาตุชนิดอื่น ไม่ได้ 4. หน่วยย่อยของสารประกอบคือโมเลกุล จะประกอบด้วยอะตอม ของธาตุองค์ประกอบในสัดส่วนที่แน่นอน 5. ในปฏิกิริยาเคมีใดๆ อะตอมจะสูญหาย หรือ เกิดขึ้นใหม่ไม่ได้ แต่อะตอมจะเกิดการจัดเรียงตัวกันเป็นโมเลกุลใหม่เกิดเป็น สารประกอบใหม่ขึ้น

8 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 7 อิเล็กตรอน (Electron) ในปี ค.ศ.1874 G.J. Stoney ได้อธิบาย ถึงลักษณะของอนุภาคไฟฟ้าที่อยู่ในสสาร โดยกล่าวว่าอนุภาคไฟฟ้าที่อยู่ในสสารนั้น เป็นอนุภาคเล็กๆ และอนุภาคเหล่านั้นอยู่ ร่วมกันกับอะตอม Stoney ได้เสนอชื่อของ อนุภาคนั้นว่าอิเล็กตรอน(Electron ) แต่นั่นเป็นเพียงการกล่าวถึงอิเล็กตรอน เท่านั้น

9 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 8 Crookes (1837-1919) 1879 Cathode rays are negative

10 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 9 William Crookes ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อจำลอง ปรากฎการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่าประกอบด้วยหลอดแก้วที่บรรจุ gas ความดันต่ำ มีขั้วไฟฟ้าเป็นแผ่นโลหะ(Electrode) 2 ขั้ว ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง (10,000 - 20,000 volte) แผ่นโลหะด้านไฟฟ้าลบเรียกว่า ขั้ว cathode แผ่นโลหะด้านไฟฟ้าบวกเรียกว่า ขั้ว anode และยังได้วาง ฉากเรืองแสง (ZnS ซิงค์ซัลไฟด์) ขนานไปตามยาวหลอด

11 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 10

12 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 11

13 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 12 J.J. Thomson (1856-1940) 1897 Discovered the electron (“plum pudding” model)

14 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 13 Sir Joseph John Thomson เมื่อนำสนามไฟฟ้าภายนอกมาล่อ จุดสว่างบน ฉากเรืองแสงจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวกเสมอ

15 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 14 หลอดรังสีแคโทดของ Thomson ดัดแปลงเพื่อใช้ทำการ ทดลองหาค่าประจุต่อมวล e / m = 1.759 x 10 8 คูลอมบ์ต่อกรัม

16 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 15 การทดลองของทอมสัน (J.J. Thomson) ในปี ค. ศ.1897 J.J. Thomson ได้ทำการทดลองเพื่อหาค่า อัตราส่วนของประจุต่อมวลของอนุภาครังสีคาโธด แสดงการเครื่องมือของทอมสัน

17 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 16

18 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 17 Millikan (1868-1953) 1909 Discovered mass of electron

19 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 18 เครื่องมือทดลองวัดประจุในหยดน้ำมัน MillikanOil –Drop Experiment ในปี ค. ศ.1909 (R.A. Milikan) ได้ทำการทดลองวัดหาค่า ประจุและมวลของ อิเล็กตรอนได้สำเร็จ เครื่องมือที่ใช้ทำ การทดลองเป็นกล่องมิดชิด

20 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 19 การทดลองเราสามารถส่องดูหยดน้ำมันได้ จากกล้องจุลทรรศน์ โดยการมองผ่าน กระจกที่กล้อง จากรูปเมื่อหยดน้ำมันหยุด นิ่งแสดงว่าแรงลัพธ์ที่หยดน้ำมันเป็นศูนย์ ทำให้ได้สมการ

21 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 20

22 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 21 หลอดรังสีแคโทดของ Eugen Goldstein ( การค้นพบ Proton ) การที่อะตอมทุกชนิดมี electron เป็น องค์ประกอบ แต่อะตอมมีคุณสมบัติเป็น กลางทางไฟฟ้า ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อ ว่าจะต้องมีอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก เป็นองค์ประกอบ ในปี ค. ศ. 1889 ( พ. ศ. 2429) Eugen Goldstrin นักฟิสิกส์ชาว เยอรมัน ได้ดัดแปลงหลอดรังสี cathode

23 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 22 รังสีนี้จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับ cathode ray เรียกรังสีที่ พบใหม่ว่า positive ray หรือ anode ray หรือ canal ray เปลี่ยนชนิดของ gas ในหลอด พบว่าอนุภาคที่มีประจุบวก เหล่านี้มีอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ และจะขึ้นอยู่กับชนิด ของ gas ที่บรรจุในหลอด แต่ถ้าใช้ gas ชนิดเดิมแล้วเปลี่ยน ชนิดขั้วโลหะที่ทำ anode พบว่า อัตราส่วนประจุต่อมวลมีค่าคง เดิม Goldstien ได้สรุปผลการทดลองว่า อัตราส่วนประจุต่อมวล ขึ้นอยู่กับชนิดของ gas (gas ต่างชนิดกันจะมีมวล ต่างกัน)

24 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 23 หาค่า e /m ของ hydrogen gas หรือ proton ได้เท่ากับ 9.58 x 10 4 coulomb/ g e = 1.6 x 10 -19 จะได้ค่ามวลproton = 1.66 x 10 -24 g เมื่อเปรียบเทียบมวลของ proton กับมวลของ electron พบว่ามวลของ protonจะมีค่า มากกว่ามวลของ electron ประมาณ 1800 เท่า

25 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 24 Rutherford (1871-1937) 1911 Discovered the nucleus (gold foil experiment)

26 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 25 Hans Geiger (1882-1945) Rutherford’s associate

27 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 26 Lord Ernest Ruthetford นักวิทยาศาสตร์ชาวนิวซีแลนด์ได้ทำ การการศึกษาธรรมชาติของรังสีที่เกิดจากสารกัมมันตรังสี พบว่ามี 3 ชนิด คือ 1. รังสี เอลฟา (  -ray) ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเป็น บวก (+2) เป็นนิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม คือ ประกอบด้วย Proton 2 ตัว และ Neutron 2 ตัว ( ) อำนาจผ่าน ทะลุวัตถุได้น้อยมาก ถูกกั้นโดยกระดาษเพียงแผ่นเดียวหรือ สองแผ่น 2. รังสีเบตา (  -ray) ประกอบด้วยอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง มี อำนาจการผ่านทะลุสูงกว่ารังสีเเอลฟา ถูกกั้นโดยใช้แผ่นโลหะ บางๆ 3. รังสีแกมมา (  -ray) แสดงสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มี ความยาวคลื่นสั้นมากคล้าย X-ray รังสีแกมมาไม่มีมวลไม่มี ประจุ มีอำนาจผ่านทะลุสูง ถูกกั้นได้โดยแผ่นตะกั่วหนา

28 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 27

29 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 28

30 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 29

31 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 30 การทดลอง A A B B C C

32 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 31

33 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 32

34 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 33 James Chadwick 1932 ในปีค. ศ. 1930 ( พ. ศ. 2473) W. Bothe และ H. Becker นักเคมี ชาวเยอรมันได้ทดลองใช้ อนุภาคแอลฟายิงแผ่นโลหะแบ ริเลี่ยม (Be) ปรากฎว่าเกิดรังสี ชนิดหนึ่งที่มีอำนาจทะลุผ่าน ได้ดี

35 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 34 123123

36 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 35 Since opposite charges attract each other, why don’t the electrons fall into the nucleus?

37 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 36

38 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 37 ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเขียนได้ดังสามการ 9 Be + 4 He -------> 12 C + 1 n Electron ค้นพบ โดย Thomson Proton ค้นพบโดย Glodstien Neutron ค้นพบโดย Chadwick

39 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 38 ไอโซโทป คือธาตุที่มีเลขอะตอมเหมือนกัน แต่มีเลข มวลต่างกัน หรือธาตุที่มีจำนวน Proton เท่ากัน แต่มี จำนวน neutron ต่างกัน 1 1 H (โปรเทียม, สัญลักษณ์ H) 1 2 H (ดิวทีเรียม, สัญลักษณ์ D) 1 3 H (ทริเทียม, สัญลักษณ์ T) H 2 OD 2 O (heavy water) T 2 O

40 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 39 การหาไอโซโทป จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Mass spectrometer แผนผังแสดงหลักการของ เครื่อง Mass Spectrometer

41 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 40 Niels Bohr (1885-1962) 1913 proposed Planetary model

42 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 41

43 โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 42 Based upon the work of several men, a new model was developed 1926 quantum-mechanical model Louis de Broglie (1892-1987) Werner Heisenberg (1901-1976) Erwin Schrodinger (1887-1961)


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างอะตอม ชุดที่ 1 อ. ศราวุทธ 1 อิเล็กตรอนและโครงสร้างอะตอม Electron & Atomic Structure อ.ศราวุทธ แสงอุไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google