งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรัทธาความสำเร็จ ของผู้นำ โดย นายพิษณุ ตุลสุข ผอ. สำนักงานพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติกร ผู้ค้นคว้า นางฬิเอ โคตรมุงคุณ รหัส ประจำตัว 53921251 นิสิตปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรัทธาความสำเร็จ ของผู้นำ โดย นายพิษณุ ตุลสุข ผอ. สำนักงานพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติกร ผู้ค้นคว้า นางฬิเอ โคตรมุงคุณ รหัส ประจำตัว 53921251 นิสิตปริญญาโท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรัทธาความสำเร็จ ของผู้นำ โดย นายพิษณุ ตุลสุข ผอ. สำนักงานพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติกร ผู้ค้นคว้า นางฬิเอ โคตรมุงคุณ รหัส ประจำตัว 53921251 นิสิตปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา 430532 ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership)

2 สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ มากกว่า ครึ่ง เป็นผลมาจาก ผู้ นำ

3 ศรัทธา หมายความว่า ความเชื่อ ความเลื่อมใส แต่ หลักแห่งภาวะผู้นำ ศรัทธา คือ ความเชื่อ ที่ผู้อยู่ใต้การนำ มอบให้แก่ผู้นำ พร้อมที่จะให้ ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำสั่ง หรือการชี้นำ ของผู้นำ ความศรัทธาที่ผู้นำจะได้ จากความเชื่อของผู้อยู่ ใต้การนำมอบให้ผู้นำอยู่ ๔ ประการ คือ ความ เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ และเชื่อใจ ศรั ทธา ๑ เชื่อ มั่น ๒ เชื่อ มือ ๓ เชื่อ ถือ ๔ เชื่อ ใจ

4 เชื่อมั่น ๑ เกิด จาก เกียรติประวัติ ของผู้นำ ชื่อเสี ยง เกียร ติภูมิ ภูมิ รู้ ภูมิ ปัญญ า

5 เชื่อมือ ๒ เกิด จาก ทำจริงด้วย ความกล้า เด็ด เดี่ยว

6 เชื่อถือ ๓ เกิด จาก การรักษา คำพูด พูดแล้วต้อง ปฏิบัติตาม พฤติกรรมและคำพูดต้องสอดคล้อง เป็นไปในทางเดียวกัน

7 เชื่อใจ ๔ เกิด จาก ไม่เป็นผู้ผูกพยาบาท อาฆาตลูกน้อง เป็นผู้รักษา ความลับได้ดี ไม่มีจิต ริษยา ไม่คิดคต ทรยศหักหลัง พฤติกรรมต่อหน้าและลับ หลังเป็นเช่นเดียวกัน

8 ปาฏิหาริย์มีจริงเสมอสำหรับผู้นำที่ ได้รับความศรัทธา ความสำเร็จที่เกิดขึ้นใน วันนี้ ย่อมอยู่ที่ศรัทธาอัน ยิ่งใหญ่ เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ขอรับไว้ด้วยสำนึกใน บุญคุณ


ดาวน์โหลด ppt ศรัทธาความสำเร็จ ของผู้นำ โดย นายพิษณุ ตุลสุข ผอ. สำนักงานพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคลและนิติกร ผู้ค้นคว้า นางฬิเอ โคตรมุงคุณ รหัส ประจำตัว 53921251 นิสิตปริญญาโท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google