งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศรัทธาความสำเร็จของผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศรัทธาความสำเร็จของผู้นำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศรัทธาความสำเร็จของผู้นำ
โดย นายพิษณุ ตุลสุข ผอ.สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติกร ผู้ค้นคว้า นางฬิเอ โคตรมุงคุณ รหัสประจำตัว นิสิตปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา ภาวะผู้นำทางการศึกษา (Educational Leadership)

2 ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงคน ต้องนำ
สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ มากกว่าครึ่ง เป็นผลมาจาก ผู้นำ ฝูงสัตว์ต้องต้อน ฝูงคน ต้องนำ ความเป็นจริง

3 ศรัทธา หมายความว่า ความเชื่อ ความเลื่อมใส
ศรัทธา หมายความว่า ความเชื่อ ความเลื่อมใส แต่ หลักแห่งภาวะผู้นำ ศรัทธา คือ ความเชื่อที่ผู้อยู่ใต้การนำ มอบให้แก่ผู้นำ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคำสั่ง หรือการชี้นำของผู้นำ ความศรัทธาที่ผู้นำจะได้ จากความเชื่อของผู้อยู่ใต้การนำมอบให้ผู้นำอยู่ ๔ ประการ คือ ความเชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ และเชื่อใจ ศรัทธา ๑เชื่อมั่น เชื่อใจ เชื่อมือ เชื่อถือ

4 ๑ เชื่อมั่น เกิดจาก เกียรติประวัติของผู้นำ ภูมิปัญญา ชื่อเสียง ภูมิรู้
เกียรติภูมิ

5 เกิดจาก เชื่อมือ ทำจริงด้วยความกล้า เด็ดเดี่ยว

6 ๓ เชื่อถือ เกิดจาก การรักษาคำพูด พูดแล้วต้องปฏิบัติตาม
พฤติกรรมและคำพูดต้องสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน

7 ๔ เชื่อใจ เกิดจาก ไม่เป็นผู้ผูกพยาบาทอาฆาตลูกน้อง
เป็นผู้รักษาความลับได้ดี ไม่มีจิตริษยา ไม่คิดคตทรยศหักหลัง พฤติกรรมต่อหน้าและลับหลังเป็นเช่นเดียวกัน

8 ปาฏิหาริย์มีจริงเสมอสำหรับผู้นำที่ได้รับความศรัทธา
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในวันนี้ ย่อมอยู่ที่ศรัทธาอันยิ่งใหญ่ เชื่อมั่น เชื่อมือ เชื่อถือ เชื่อใจ ขอรับไว้ด้วยสำนึกในบุญคุณ


ดาวน์โหลด ppt ศรัทธาความสำเร็จของผู้นำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google