งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น
โครงงานวิชาสุขศึกษา พ 21102 เรื่อง การทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น อกกดกด เสนอ อาจารย์สุมน คณานิตย์

2 คณะผู้จัดทำ 1.ด.ญ.วราพร โคมทองสถิตย์ ม.1/1 เลขที่ 1
1.ด.ญ.วราพร โคมทองสถิตย์ ม.1/1 เลขที่ 1 2.ด.ญ.กุลธิดา ราษฎร์ศิริ ม.1/1 เลขที่ 4 3.ด.ช.ธาวิต พันธุมณี ม.1/1 เลขที่ 18 4.ด.ญ.นภันต์ภัทร์ ตั้งปนิธานดี ม.1/1 เลขที่ 19 5.ด.ญ.ศุภิศรา ประสิทธโศภิน ม.1/1 เลขที่ 51 6.ด.ญ.อรวรา มหาวงค์ ม.1/1 เลขที่ 57

3 แนวคิดในทำงาน เนื่องจากอากาศในฤดูหนาว มีปริมาณไอน้ำในอากาศน้อย ทำให้โลชั่นบำรุงผิวเป็นที่ต้องการของบุคคลหลายๆคน คณะผู้จัดทำจึงเกิดข้อสงสัยว่า โลชั่นยี่ห้อไหนมีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นมากที่สุด อันเป็นสาเหตุของโครงงานครั้งนี้

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้รู้ว่าโลชั่นยี่ห้อไหนดีที่สุด
2.เพื่อนำผลการทดลองไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3.เพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อโลชั่น 4.เพื่อทราบถึงคุณภาพของโลชั่น 5.เพื่อให้ผิวมีสุขภาพดีจากการใช้โลชั่นที่ดี

5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน
1.นำกระดาษa4มาตัดครึ่ง เป็น 8 ส่วน

6 2.นำโลชั่นยี่ห้อต่าง มาบีบใส่กระดาษที่เตรียมไว้พอประมาณ

7 3.นำกระดาษที่มีโลชั่นมาพับประกบกัน

8 4.รอประมาณ 5 นาที 5.บันทึกผลการทดลอง

9 ผลการดำเนินงาน

10 1.vaseLine ผลที่ได้ โลชั่น vaseLine มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่น น้อยที่สุด

11 2.Citra ผลที่ได้ โลชั่น Citra มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่2

12 3. bhaesaj body ผลที่ได้ โลชั่น bhaesaj body มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่3

13 4. PonD’s ผลที่ได้ โลชั่น bhaesaj body มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่4

14 5.garnier body ผลที่ได้ โลชั่น garnier body มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่5

15 6. ขมิ้นชันบอดี้โลชั่น ผลที่ได้
โลชั่น ขมิ้นชันบอดี้โลชั่น มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่6

16 7.Johnson ‘s body care ผลที่ได้

17 8.Nivea ผลที่ได้ โลชั่น Nivea มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่นน้อยเป็นอับดับที่8

18 9 eucerin ผลที่ได้ โลชั่น eucerin มีการปลอมปนของน้ำในโลชั่น มากที่สุด

19 ตารางสรุปผลการทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น
ลำดับที่ ยี่ห้อโลชั่นที่มีการปลอมปนของน้ำจากมากไปหาน้อย 1 โลชั่นยี่ห้อ eucerin 2 โลชั่นยี่ห้อ Nivea 3 โลชั่นยี่ห้อ Johnson ‘s body care 4 โลชั่นยี่ห้อ ขมิ้นชันบอดี้โลชั่น 5 โลชั่นยี่ห้อ garnier body 6 โลชั่นยี่ห้อ PonD’s 7 โลชั่นยี่ห้อ bhaesaj body 8 โลชั่นยี่ห้อ Citra 9 โลชั่นยี่ห้อ vaseLine

20 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.รู้ว่าโลชั่นยี่ห้อไหนมีประสิทธิภาพดีที่สุด
2.รู้วิธีการตรวจสอบ และสามารถนำไปปฎิบัติใช้ได้จริง 3.สามารถเลือกซื้อโลชั่นได้อย่างถูกต้อง 4.ทำให้มีสุขภาพผิวที่ดีเมื่อใช้โลชั่นที่มีคุณภาพ 5.สามารถรู้ถึงส่วนผสมในโลชั่น

21 ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบการปลอมปนของน้ำในโลชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google