งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดวงอาทิตย์ The Sun. บรรยากาศของดวง อาทิตย์ ดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลก แต่ องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของระบบทั้งสอง แตกต่างกันมาก ชั้นบรรยากาศเริ่มต้นเหนือผิวของดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดวงอาทิตย์ The Sun. บรรยากาศของดวง อาทิตย์ ดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลก แต่ องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของระบบทั้งสอง แตกต่างกันมาก ชั้นบรรยากาศเริ่มต้นเหนือผิวของดวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดวงอาทิตย์ The Sun

2 บรรยากาศของดวง อาทิตย์ ดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลก แต่ องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของระบบทั้งสอง แตกต่างกันมาก ชั้นบรรยากาศเริ่มต้นเหนือผิวของดวง อาทิตย์ โดยเป็นส่วนที่มีความหนาแน่นมากที่สุดและ ค่อยๆ เบาบางลงมาเมื่อห่างออกไปเรื่อยๆ ชั้นบรรยากาศ ชั้นนอกของดวงอาทิตย์กินบริเวณกว้างมากกว่า 1.5 เท่า ของรัศมีดวงอาทิตย์ ในขณะที่บรรยากาศของโลกมีความ หนาเพียงประมาณ 0.003 เท่าของรัศมีโลกเท่านั้น

3 บรรยากาศของดวง อาทิตย์มี 3 ชั้น คือ 1. ชั้นโฟโตสเฟียร์ 2. ชั้นโครโมสเฟียร์ 3. ชั้นโคโรนา

4 1. ชั้นโฟโตสเฟียร์ ผิวของดวงอาทิตย์และบรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์เป็น ชั้นที่ส่องสว่างของดวงอาทิตย์ อีกนัยหนึ่งเมื่อเรามอง ดวงอาทิตย์ ก็เรากำลังมองแสงจากชั้นโฟโตส เฟียร์อยุ่นั่นเอง นอกจากจะเป็นชั้นที่ส่องสว่างของ ดวงอาทิตย์แล้ว ปรากฏการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในชั้นนี้ ยังมีอีกหลายอย่าง คือ จุดบนดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์ลุกจ้าบนดวงอาทิตย์ และ ปรากฏการณ์ ดอกดวงบนดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นลักษณะของผิวด้าน บนสุดของวงจรก๊าซหมุนวน อุณหภูมิทั่วไปของโฟ โตสเฟียร์ คือ ประมาณ 5,700-5,800 เคลวิน

5 ลักษะเด่นที่สังเกตุได้ บนโฟโตสเฟียร์ 1. จุดมืด 2. แฟคูเล 3. กรานูล 4. ซุปเปอร์กรานูล

6 2. ชั้นโครโมสเฟียร์ บรรยากาศชั้นนี้มีอุณหภูมิประมาณ 6,000 - 10,000 เคลวิน ปรากฏการณ์ที่สำคัญในชั้นบรรยากาศชั้นนี้ตือ เปลวสุริยะ ซึ่ง เป็นการระเบิดของก๊าซร้อน บนดวงอาทิตย์จากผิวขึ้นไปสุ่ บรรยากาศ และในบางกรณีที่การระเบิดรุนแรงมากจนก๊าซพุ่ง ไปถึงชั้นโคโรนาจะมีชื่อเรียกว่า การพุ่งของมวลโคโรนา ปรากฏการณ์นี้มีผลมากต่อสภาวะอากาศอวกาศ

7 3. โคโร นา ปัญหาทางสุริยะฟิสิกส์อย่างหนึ่งที่ยังไม่สามารถหาคำตอบ ได้คือ เหตุใดบรรยากาศชั้นโคโรนาจึงมีอุณหภูมิสูงถึง 2,000,000 เคลวิน ในขณะที่บรรยากาศชั้นโฟโตสเฟียร์และ โครโมสเฟียร์มีอุณหภูมิสูงเพียง 5,700 - 10,000 เคลวิน เท่านั้น ในปัจจุบันนักสุริยะฟิสิกส์ยังไม่สามารถหาทฤษฎีที่ สามารถอธิบายกลไก การส่งถายพลังงานจากผิวดวง อาทิตย์มาถึงชั้นโคโรนาได้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ดวงอาทิตย์ The Sun. บรรยากาศของดวง อาทิตย์ ดวงอาทิตย์มีชั้นบรรยากาศเช่นเดียวกับโลก แต่ องค์ประกอบและลักษณะทางกายภาพของระบบทั้งสอง แตกต่างกันมาก ชั้นบรรยากาศเริ่มต้นเหนือผิวของดวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google