งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบต่อมไร้ท่อ. ต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) เป็นต่อมที่ ทำหน้าที่ในการลำเลียงฮอร์โมน และปล่อยสู่ กระแสเลือด เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากต่อม ไร้ท่อ จึงมีความสำคัญมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบต่อมไร้ท่อ. ต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) เป็นต่อมที่ ทำหน้าที่ในการลำเลียงฮอร์โมน และปล่อยสู่ กระแสเลือด เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากต่อม ไร้ท่อ จึงมีความสำคัญมาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบต่อมไร้ท่อ

2 ต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) เป็นต่อมที่ ทำหน้าที่ในการลำเลียงฮอร์โมน และปล่อยสู่ กระแสเลือด เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากต่อม ไร้ท่อ จึงมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวนำ ฮอร์โมนจากต่อม

3 การจำแนกต่อมไร้ท่อตาม ความสำคัญต่อชีวิต 1.Essential endocrine gland เป็นต่อมไร้ ท่อที่จำเป็นมากและมีความสำคัญ ถ้า ขาดแล้วทำให้ตายได้ ได้แก่ ต่อม ดังต่อไปนี้ 1.1) ต่อมพาราไทรอยด์ ( parathyroid ) 1.2) ต่อมหมวกไตชั้นนอก ( adrenal cortex ) 1.3) ต่อมตับอ่อน ( islets of Langerhans )

4 2. Non - Essential endocrine gland เป็น ต่อมทีมีจำเป็นหรือจำเป็นน้อยมากต่อ ร่างกาย ถ้าผิดปกติอาจทำให้เกิดความ ผิดปกติของร่างกายหรือของระบบต่างๆ ได้แก่ ต่อมดังต่อไปนี้ 2.1) ต่อมใต้สมอง ( pituitary ) 2.2) ต่อมไทรอยด์ ( thyroid ) 2.3) ต่อมหมวกไตชั้นใน ( adrenal medulla ) 2.4) ต่อมไพเนียล ( pineal ) 2.5) ต่อมไทมัส ( thymus ) 2.6) ต่อมเพศ ( gonads )

5 ไฮโพทาลามัส (Hypothalamus) เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบประสาท และทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อผลิต ฮอร์โมน กระตุ้นให้ท่อไตดูดน้ำกลับสู่ กระแสเลือด ในเพศหญิงกระตุ้นการบีบตัวของมดลูก ขณะใกล้คลอดและให้น้ำนมไหลจาก ต่อมน้ำนม ในเพศชายจะช่วยในการหลั่งอสุจิ และ การเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ

6 ต่อมใต้สมอง ( pituitary ) ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ เช่น 1) Growth Hormone เป็นฮอร์โมนควบคุม การเจริญเติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะ กระดูกและกล้ามเนื้อ 2) Thyroid Stimulating Hormone เป็น ฮอร์โมนกระตุ้นต่อมไทรอยด์ให้สร้าง ไท ร็อกซินเพิ่มขึ้น 3) Gonadotrophic Hormone เป็นฮอร์โมน กระตุ้นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ 4) Antidiuretic Hormone เป็นฮอร์โมนช่วย ในการดูดน้ำกลับของท่อไต เพื่อรักษา ระดับน้ำของร่างกาย 5) Melatonin เป็นฮอร์โมนกระตุ้นให้เซลล์ เม็ดสีสร้างเม็ดสีเพิ่มมากขึ้น

7 ต่อมไทรอยด์ ( thyroid ) ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ คือ ไทร็อกซิน โดยใช้ไอโอดีนเป็นวัตถุดิบในการ สร้างฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมน ไทร็อกซินมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้ 1) ช่วยในการเจริญเติบโตของ กระดูก สมอง และระบบประสาท 2) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อ เป็นผู้ใหญ่ 3) ช่วยควบคุมอัตราเมตาบอลิซึมใน ร่างกาย

8 ต่อมพาราไทรอยด์ ( Parathyroid ) ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญชื่อพาราธอร์ โมน ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการ ควบคุมเมตาบอลิซึมของแคลเซียม และฟอสฟอรัสในร่างกาย การสร้าง กระดูกและควบคุมบทบาท ของ วิตามินดีในร่างกาย โดยวิตามินดีจะ รวมกับฮอร์โมนพาราธอร์โมนในการ สลายแคลเซียมออก จากกระดูกเพื่อ รักษาระดับปกติของแคลเซียมใน พลาสมา

9 ต่อมไทมัส ( thymus ) สร้างฮอร์โมน ไทโมซิน ไปอวัยวะ เป้าหมาย คือ เนื้อเยื่อของต่อมไทมัส ไปกระตุ้นการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ต่อม ไทมัส เจริญเต็มที่ตั้งแต่ทารกยังอยู่ ในครรภ์มารดาและจะเสื่อมสภาพ และฝ่อไปเรื่อยๆตามอายุตั้งแต่เข้าสู่ วัยรุ่น

10 ตับอ่อน ( islets of Langerhans ) ส่วนที่เป็นต่อมไร้ท่อ จะผลิตฮอร์โมน ที่สำคัญ ดังนี้ 1) อินซูลิน เป็นฮอร์โมนที่ทำให้ระดับ น้ำตาลในเลือดต่ำลง โดยช่วยให้ กลูโคสผ่าน เข้าเซลล์และเปลี่ยนส่วน หนึ่งเป็นไกลโคเจนเก็บไว้ที่ตับ ทำให้ ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับปกติ 2) กลูคากอน เป็นฮอร์โมนที่ทำงาน ตรงข้ามกับอินซูลิน คือ ทำให้ระดับ น้ำตาลใน เลือดสูงขึ้น

11 ต่อมหมวกไต ( adrenal gland ) ผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ ดังนี้ 1. Glucocorticoid hormone ทำหน้าที่ ควบคุมเมแทบอลิซึมของ คาร์โบไฮเดรต โดยเปลี่ยนไกลโค เจนในตับ และกล้ามเนื้อให้เป็น กลูโคส 2. Mineralocorticoid hormone ทำ หน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือ แร่ 3. Sex hormone ฮอร์โมนเพศช่วย ควบคุมลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์ทั้ง ชายและหญิง 4. Adrenalin hormone ควบคุมของ sympathetic ถูกกระตุ้นในขณะตกใจ เครียด กลัว โกรธ

12 ต่อมเพศ ( gonads ) ในเพศชายคือ อัณฑะ ในเพศหญิง คือรังไข่ ซึ่งมีหน้าที่สร้างเซลล์ สืบพันธุ์ และสร้างฮอร์โมน ดังนี้ 1) ฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสทอสเตอ โรน ซึ่งทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น ควบคุมการ เจริญเติบโตของอวัยวะ สืบพันธุ์ ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน ของเพศชาย

13 2) ฮอร์โมนเพศหญิง คือ เอสโตรเจน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของ อวัยวะ สืบพันธุ์ และลักษณะต่างๆ ของ ความเป็นเพศหญิง ฮอร์โมนโปรเจสเตอ โรน จะทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโต ของมดลูก ระงับไม่ให้ไข่สุกระหว่าง ตั้งครรภ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีประจำเดือน ระหว่างตั้งครรภ์


ดาวน์โหลด ppt ระบบต่อมไร้ท่อ. ต่อมไร้ท่อ ( endocrine gland ) เป็นต่อมที่ ทำหน้าที่ในการลำเลียงฮอร์โมน และปล่อยสู่ กระแสเลือด เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากต่อม ไร้ท่อ จึงมีความสำคัญมาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google