งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร
บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 11TH EDITION THOMAS L. WHEELEN J. DAVID HUNGER Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

2 ปัจจัยภายในเชิงยุทธศาสตร์ (Internal strategic factors)
การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) ปัจจัยภายในเชิงยุทธศาสตร์ (Internal strategic factors) - เป็นจุดอ่อนจุดแข็งที่องค์กรสามารถใช้โอกาสให้ เป็นประโยชน์ในขณะที่สามารถหลีกเหลี่ยงภาวะ คุกคามได้ Critical strengths and weaknesses that are likely to determine if the firm will be able to take advantage of opportunities while avoiding threats Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

3 ความสามารถ (ทำอะไรได้บ้าง) (Capabilities)
การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) ทรัพยากร (Resources) ความสามารถ (ทำอะไรได้บ้าง) (Capabilities) ความสามรถ (เก่ง) (Competency) แก่นความสามารถ (Core competency) ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive competency) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

4 กรอบ VRIO (VRIO Framework)
แก่นความสามารถและความสามารถที่โดดเด่น (Core and Distinctive Competencies) กรอบ VRIO (VRIO Framework) คุณค่า (Value) หาอยาก (Rareness) ความสามารถที่ถูกลอกเลียนแบบ (Imitability) การจัดองค์การ (การจัดระเบียบ) (Organization) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

5 5 ขั้นตอนที่ใช้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (5-Step Approach Strategy Analysis)
การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) 5 ขั้นตอนที่ใช้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (5-Step Approach Strategy Analysis) ระบุและจำแนกทรัพยากรองค์กร (เรามีอะไรบ้าง) นำจุดแข็งมารวมกันที่นำไปสู่ความสามารถ ประเมินศักยภาพที่จะทำกำไรจากความสามารถ เลือกยุทธศาสตร์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด หาจุดด้อยของทรัพยากรเพื่อพัฒนา Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

6 เส้นความยั่งยืน (Continuum of Sustainability)
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

7 ความคงทน (Durability) - เป็นอัตรา(ระยะเวลา)ที่ทรัพยากรและ
ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) ความคงทน (Durability) - เป็นอัตรา(ระยะเวลา)ที่ทรัพยากรและ ความสามารถลดลงและกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย Rate at which a firm’s underlying resources and capabilities depreciate or become obsolete Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

8 ความยาก/ง่ายที่จะถูกลอกเลียนแบบ (Imitability)
ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) ความยาก/ง่ายที่จะถูกลอกเลียนแบบ (Imitability) - ความยาก/ง่ายในการที่ถูกลอกเลียนแบบ Rate at which a firm’s underlying resources and capabilities can be duplicated by others Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

9 แก่นความสามารถสามารถลอกเลียนแบบได้ (Core Competency can be imitated)
ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) แก่นความสามารถสามารถลอกเลียนแบบได้ (Core Competency can be imitated) ความโปร่งใส/ระดับความเปิดเผย (Transparency) การถ่ายโอน (Transferability) การเรียนแบบได้ (Replicability) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

10 วิธีการที่ธุรกิจสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจปัจจุบัน
รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) วิธีการที่ธุรกิจสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมเชิงธุรกิจปัจจุบัน Company’s method for making money in the current business environment. Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

11 รูปแบบ (Types of Models)
รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) รูปแบบ (Types of Models) Customer Solutions Model Profit Pyramid Model Multi-Component System/Installed Base Model Advertising Model Switchboard Model Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

12 รูปแบบของธุรกิจ (Types of Models)
รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) Business Models รูปแบบของธุรกิจ (Types of Models) Time Model Efficiency Model Blockbuster Model Profit Multiplier Model Entrepreneurial Model De Facto Standard Model Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

13 การวิเคราะห์สายโซ่คุณค่า (Value-Chain Analysis)
สายโซ่คุณค่าคือกิจกรรมที่สร้างคุณค่าโดยเริ่มจากวัตถุดิบและท้ายสุดการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค Linked set of value-creating activities beginning with basic raw material and ending with distributors getting final goods into hands of customers Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

14 สายโซ่คุณค่าของการผลิต
Value-Chain Analysis สายโซ่คุณค่าของการผลิต Typical Value Chain for a Manufactured Product Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

15 กิจกรรมหลัก (Primary activities) กิจกรรมเสริม (Support activities)
Corporate Value-Chain Analysis กิจกรรมหลัก (Primary activities) กิจกรรมเสริม (Support activities) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

16 Corporation’s Value Chain
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

17 โครงสร้างองค์กร (Basic Organizational Structures)
การสำรวจหน้าที่ของทรัพยากรและความสามารถ (Scanning Functional Resources & Capabilities) โครงสร้างองค์กร (Basic Organizational Structures) แบบ Simple structure แบบ Functional structure แบบ Divisional structure แบบ Strategic business units (SBU’s) แบบ Conglomerate structure Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

18 Basic Organizational Structures
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

19 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
ความเชื่อ ความคาดหวัง คุณค่า ที่มีการแบ่งปันให้กับสมาชิกและได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง Collection of beliefs, expectations, and values learned and shared by a corporation’s members and transmitted from one generation of employees to another Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

20 การวางตัวในตลาด & การแบ่งตลาด (Market Position & Segmentation)
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการตลาด (Strategic Marketing Issues) การวางตัวในตลาด & การแบ่งตลาด (Market Position & Segmentation) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วงจรชีวิตของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ตราสินค้า & และชื่อเสียงขององค์กร (Brand & Corporate Reputation) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

21 วงจรชีวิตของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

22 พลังทางการเงิน (Financial leverage) การงบประมาณเงินทุน (Capital
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการเงิน (Strategic Financial Issues) พลังทางการเงิน (Financial leverage) การงบประมาณเงินทุน (Capital budgeting) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

23 การวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity)
ยุทธศาสตร์วิจัย & ประเด็นพัฒนา (Strategic Research & Development Issues) การวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity) ความสามารถเชิงเทคโนโลยี (Technological Competence) ความสามารถในการถ่ายเทเทคโนโลยี (Technology Transfer) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

24 ความไม่ต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยี (Technological Discontinuity)
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

25 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management Issues) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การใช้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น (Increasing use of teams) ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน (Union relations) พนักงานชั่วคราว (Temporary workers) คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of work life) ความหลากหลายของมนุษย์ (Human diversity) Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006

26 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภายใน (Internal Factor Analysis Summary Table)
Prentice Hall, Inc. © 2008 Prentice Hall 2006


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google