งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prentice Hall, Inc. © 20085-1 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 11 TH EDITION THOMAS L. WHEELEN J. DAVID HUNGER บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prentice Hall, Inc. © 20085-1 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 11 TH EDITION THOMAS L. WHEELEN J. DAVID HUNGER บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prentice Hall, Inc. © 20085-1 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 11 TH EDITION THOMAS L. WHEELEN J. DAVID HUNGER บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร

2 Prentice Hall, Inc. © 20085-2 การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) ปัจจัยภายในเชิงยุทธศาสตร์ (Internal strategic factors) - เป็นจุดอ่อนจุดแข็งที่องค์กรสามารถใช้โอกาสให้ เป็นประโยชน์ในขณะที่สามารถหลีกเหลี่ยงภาวะ คุกคามได้ – Critical strengths and weaknesses that are likely to determine if the firm will be able to take advantage of opportunities while avoiding threats

3 Prentice Hall, Inc. © 20085-3 การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) ทรัพยากร (Resources) ความสามารถ (ทำอะไรได้บ้าง) (Capabilities) ความสามรถ (เก่ง) (Competency) แก่นความสามารถ (Core competency) ความสามารถที่โดดเด่น (Distinctive competency)

4 Prentice Hall, Inc. © 20085-4 แก่นความสามารถและความสามารถที่โดดเด่น (Core and Distinctive Competencies) กรอบ VRIO (VRIO Framework) – คุณค่า (Value) – หาอยาก (Rareness) – ความสามารถที่ถูกลอกเลียนแบบ (Imitability) – การจัดองค์การ (การจัดระเบียบ) (Organization)

5 Prentice Hall, Inc. © 20085-5 การวิเคราะห์องค์กรจากมุมมองของฐานทรัพยากรองค์กร (Resource-Based Approach to Organizational Analysis) 5 ขั้นตอนที่ใช้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ (5-Step Approach Strategy Analysis) 1.ระบุและจำแนกทรัพยากรองค์กร (เรามี อะไรบ้าง) 2.นำจุดแข็งมารวมกันที่นำไปสู่ความสามารถ 3.ประเมินศักยภาพที่จะทำกำไรจากความสามารถ 4.เลือกยุทธศาสตร์ที่จะได้ประโยชน์สูงสุด 5.หาจุดด้อยของทรัพยากรเพื่อพัฒนา

6 Prentice Hall, Inc. © 20085-6 เส้นความยั่งยืน (Continuum of Sustainability)

7 Prentice Hall, Inc. © 20085-7 ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) ความคงทน (Durability) - เป็นอัตรา(ระยะเวลา)ที่ทรัพยากรและ ความสามารถลดลงและกลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย – Rate at which a firm’s underlying resources and capabilities depreciate or become obsolete

8 Prentice Hall, Inc. © 20085-8 ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) ความยาก/ง่ายที่จะถูกลอกเลียนแบบ (Imitability) - ความยาก/ง่ายในการที่ถูกลอกเลียนแบบ – Rate at which a firm’s underlying resources and capabilities can be duplicated by others

9 Prentice Hall, Inc. © 20085-9 ความยั่งยืนของความได้เปรียบ (Sustainability of Advantage) แก่นความสามารถสามารถลอกเลียนแบบได้ (Core Competency can be imitated) – ความโปร่งใส/ระดับความเปิดเผย (Transparency) – การถ่ายโอน (Transferability) – การเรียนแบบได้ (Replicability)

10 Prentice Hall, Inc. © 20085-10 รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) วิธีการที่ธุรกิจสร้างรายได้ในสภาพแวดล้อมเชิง ธุรกิจปัจจุบัน Company’s method for making money in the current business environment.

11 Prentice Hall, Inc. © 20085-11 รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) รูปแบบ (Types of Models) – Customer Solutions Model – Profit Pyramid Model – Multi-Component System/Installed Base Model – Advertising Model – Switchboard Model

12 Prentice Hall, Inc. © 20085-12 รูปแบบเชิงธุรกิจ (Business Models) Business Models รูปแบบของธุรกิจ (Types of Models) – Time Model – Efficiency Model – Blockbuster Model – Profit Multiplier Model – Entrepreneurial Model – De Facto Standard Model

13 Prentice Hall, Inc. © 20085-13 การวิเคราะห์สายโซ่คุณค่า (Value-Chain Analysis) สายโซ่คุณค่าคือกิจกรรมที่สร้างคุณค่าโดยเริ่ม จากวัตถุดิบและท้ายสุดการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการให้กับผู้บริโภค Linked set of value-creating activities beginning with basic raw material and ending with distributors getting final goods into hands of customers

14 Prentice Hall, Inc. © 20085-14 Value-Chain Analysis สายโซ่คุณค่าของการผลิต Typical Value Chain for a Manufactured Product

15 Prentice Hall, Inc. © 20085-15 Corporate Value-Chain Analysis กิจกรรมหลัก (Primary activities) กิจกรรมเสริม (Support activities)

16 Prentice Hall, Inc. © 20085-16 Corporation’s Value Chain

17 Prentice Hall, Inc. © 20085-17 การสำรวจหน้าที่ของทรัพยากรและความสามารถ (Scanning Functional Resources & Capabilities) โครงสร้างองค์กร (Basic Organizational Structures) – แบบ Simple structure – แบบ Functional structure – แบบ Divisional structure – แบบ Strategic business units (SBU’s) – แบบ Conglomerate structure

18 Prentice Hall, Inc. © 20085-18 Basic Organizational Structures

19 Prentice Hall, Inc. © 20085-19 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ความเชื่อ ความคาดหวัง คุณค่า ที่มีการแบ่งปัน ให้กับสมาชิกและได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีก รุ่นหนึ่ง Collection of beliefs, expectations, and values learned and shared by a corporation’s members and transmitted from one generation of employees to another

20 Prentice Hall, Inc. © 20085-20 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการตลาด (Strategic Marketing Issues) – การวางตัวในตลาด & การแบ่งตลาด (Market Position & Segmentation) – ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) – วงจรชีวิตของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) – ตราสินค้า & และชื่อเสียงขององค์กร (Brand & Corporate Reputation)

21 Prentice Hall, Inc. © 20085-21 วงจรชีวิตของธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle)

22 Prentice Hall, Inc. © 20085-22 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการเงิน (Strategic Financial Issues) – พลังทางการเงิน (Financial leverage) – การงบประมาณเงินทุน (Capital budgeting)

23 Prentice Hall, Inc. © 20085-23 ยุทธศาสตร์วิจัย & ประเด็นพัฒนา (Strategic Research & Development Issues) – การวิจัยและพัฒนา (R&D Intensity) – ความสามารถเชิงเทคโนโลยี (Technological Competence) – ความสามารถในการถ่ายเทเทคโนโลยี (Technology Transfer)

24 Prentice Hall, Inc. © 20085-24 ความไม่ต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยี (Technological Discontinuity)

25 Prentice Hall, Inc. © 20085-25 ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Human Resource Management Issues) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) – การใช้การทำงานเป็นทีมมากขึ้น (Increasing use of teams) – ความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงาน (Union relations) – พนักงานชั่วคราว (Temporary workers) – คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of work life) – ความหลากหลายของมนุษย์ (Human diversity)

26 Prentice Hall, Inc. © 20085-26 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ภายใน (Internal Factor Analysis Summary Table)


ดาวน์โหลด ppt Prentice Hall, Inc. © 20085-1 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY 11 TH EDITION THOMAS L. WHEELEN J. DAVID HUNGER บทที่ 5 การสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและการวิเคราะห์องค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google