งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความสำคัญและความจำเป็น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความสำคัญและความจำเป็น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความสำคัญและความจำเป็น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการใช้งาน IPv6 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบ IPv6 ของประเทศไทย” กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 กันยายน 2550 รศ ดร สินชัย กมลภิวงศ์ สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย (CNR: Centre for Network Research) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไร?
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมายเลข IPv4 และ IPv6 สถานการณ์จำนวนหมายเลข IP ในปัจจุบัน แผนงานและการใช้งานในภาครัฐประเทศอื่น เพื่อจะตอบคำถาม … เราไม่ต้องเปลี่ยนจาก v4 เป็น v6 ได้หรือไม่? บทสรุป

3 NGN: Next Generation Network
NGI: Next Generation Internet NGN cannot happen efficiently, and in many cases at all, without IPv6. IPv6 is considered as a transport layer of NGN, Other NGN concerns: sensor networks, ambient networks, ubiquitous, eMobility, 3G and beyond

4 เลขหมาย IPv4 What is an IPv4 Address?
IPv4: 32 bits ขนาดของหมายเลข IPv4 มีขนาด 32 บิท 232 = 4,294,967,296 หมายเลข = 4.29 พันล้านหมายเลข ตัวเลขทางทฤษฎี ทางปฎิบัติเราพยายามทำให้ได้ 95% ~ 4.0 พันล้านหมายเลข

5 เราไม่ต้องเปลี่ยนจาก v4 เป็น v6 ได้หรือไม่?
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เปลี่ยน! เพราะว่าในที่สุดเราจะไม่มีหมายเลข IPv4 ให้ใช้งาน เราคงยากลำบากที่จะเชื่อมต่อกับประเทศอื่น อุตสาหกรรม ICT เราคงยากลำบาก คำถามคือจะเปลี่ยนวันใหน? ก่อนจะเปลี่ยนได้เราต้องเตรียมความพร้อม IPv6 Requires Learning Curve for Network Admins (

6 สถานการณ์จำนวนหมายเลข IP ในปัจจุบัน

7 การกระจายของหมายเลข IPv4
ขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้ว 2.5 พันล้านหมายเลข 1.4 พันล้านหมายเลข อยู่ในอเมริกา 550 ล้านหมายเลขอยู่ในยุโรป 155 ล้านหมายเลขอยู่ในญี่ปุ่น 125 ล้านหมายเลขอยู่ในจีน 20 ล้านหมายเลขอยู่ในอเมริกาใต้ 100 ล้านหมายเลขทีอื่นๆในโลก. (the US has nearly five addresses per person) ประเทศไทย M (คิดเเป็น 0.08% ของ address ที่จัดสรร) "INTERNET PROTOCOL V4 ADDRESS SPACE" (

8 Big Picture of IPv4 Address allocation
The US holds 57% (down from 60% a year ago) of the IPv4 address space in use. The other countries in the list together hold another 34% (up from 32%). The rest of the world has 9% (up from 8%). As January 2007

9 สีเขียวคือหมายเลข IPv4 ที่ยังไม่ใช้งาน (ข้อมูลเดือน มกราคม 2550)

10 โปรแกรมตรวจนับ IPv4 address แบบทันทีทันใด (IPv4 Exhaustion Counter)
Main functions of this tool are - to display the number and percentage of remaining IPv4 address blocks, - to display countdown days until X-day, and - to display realtime counter of unallocated IPv4 addresses For Mac OS For Windows Vista

11 The red line indicates the number of /8 address blocks remaining in the IANA free pool. The green line indicates the number of /8 address blocks available in RIR free address pools. The vertical line indicates today. Prediction of exhaustion date by Geoff Huston

12 จำนวนไม่ใช่ใหญ่กว่า 4 เท่า!
IPv6 Address IPv6: 128 bits หมายเลข IPv6 มีขนาด 128 บิท มีจำนวนบิทมากกว่า IPv4 4 เท่า 2128 =340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,770,000,000 ~ 340 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน IPv6 ใหญ่กว่า IPv4 กี่เท่า? 79,228,162,514,264,337,593,543,950,336 times more v6 addresses than v4 จำนวนไม่ใช่ใหญ่กว่า 4 เท่า!

13 หมายเลข IPv6 ใหญ่ขนาดใหน?
ปริมาตรจากพื้นผิวโลกอีก 20 กม. ประมาณ 1.0 x 1019 ลบ. เมตร ทุก 1 ลบ. เซนติเมตร มีหมายเลขจำนวน 3.4 x 1013 34 ล้านล้านหมายเลข น้ำทุกหยด ทรายทุกเม็ด บนพื้นโลก สามารถมีหมายเลข IPv6

14 สถานการณ์การดำเนินการและแผนงาน IPv6 ในปัจจุบัน

15 How big of IPv6 Address? 665,570,793,348,866,943,898,599 addresses per square meter of the Earth’s surface (By Theory) We can allocate 3,911,873,538,269,506,102 (v6 address) per square meter (practically)

16 US Survey 86% องค์กรของรัฐเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง IPv6 ใน Asia, Europe จะมีผลกระทบทางลบต่อ(negatively impact) ประเทศ - 85% องค์กรของรัฐ ควรร่วมในการปรับเปลี่ยนการใช้งาน IPv6 53% เชื่อว่าองค์กรของรัฐควนจะตระเตรียม คู่มือหรือคำแนะนำแก่องค์กรภาคเอกชน ในการเปลี่ยนแปลงไปใช้งาน IPv6 Juniper’s survey

17 US Survey 67% ของภาคอุตสาหกรรมเชื่อว่า การเปลี่ยนไปใช้ IPv6 ของภาครัฐจะเร่งการใช้งานของ IPv6 68% ของผู้มีอำนาจการตัดสินใจในภาครัฐ จะเลือกvendor with IPv6 capabilities 30% ยินดีที่จะจ่ายเงินเพิ่มสำหรับ IPv6 capabilities. Juniper’s survey

18 US Survey 75% หน่วยงานรัฐเชื่อว่า U.S. Government IPv6 Transition Office จะมีประโยชน์ - 70% เชื่อว่าการลดลงของ IPv4 addresses จะมีผลกระทบต่อองค์กร - 45% ของ state/local government มีความต้องการจะได้รับคำแนะนำจาก the federal government Juniper’s survey

19 importance of IPv6 in supporting federal agencies' overall IT goals
2005 2006 defense community 44% 66% civilian community 27% 49% Defense executive 12% 34% Civilian executive 4% 25% Juniper’s survey

20 IPv6 D-Day is coming up fast
If you had asked John Curran, head of the American Registry of Internet Numbers (ARIN), three years ago to pinpoint the date at which we would run out of IP address space under IPv4, he would have said Two years ago, his answer would have been This week (June 29,2007), he told an audience at the Burton Group's Catalyst Conference that the doomsday date is now That's not a scare tactic -- it's a fact based on the rapidly increasing pace at which blocks of addresses are being allocated, according to Curran.

21 Development of IPv6 in the World
Thailand

22 เอกสารฉบับเต็ม IPv6 Roadmap Vision 2010 สามารถ download ได้ที่
IPv6 Vision 2010 เอกสารฉบับเต็ม IPv6 Roadmap Vision 2010 สามารถ download ได้ที่

23 Worldwide IPv6 Roadmap

24 e-Government around the World

25 Japan IPv6 deployment in e-government systems
IT Strategic Headquarters SHALL adopt “ the new strategy” in January 2006 The draft new strategy, which will undergo the public consultation process, proposes with regard to e-government systems: “To make ICT devices of each government ministry or agency compatible with IPv6 by FY 2008 , in principle, when they are replaced.”

26 Japan Update Digital IP-TV multicasting Task Force
Shut down of analogue TV in 2011 Federal e-government net; IPv6 ready in 2008 IPv6 Buildings; more than 15 as of today

27

28 e-government in US

29 e-Government in Australia
e-Government in Australia Australian Government Information Management Office Department of Finance and Administration

30 Euro IPv6 Vision 2010

31 Malaysia’s MyICMS 886 blueprint
Launched December 19, 2005 8 Services Broadband, 3G, Mobile TV, digital multimedia broadcasting, digital home, RFID, VoIP, universal service provisioning 8 Infrastructures Three hard: Multi service convergence network, 3G telegram network, satellite 5 soft: IPv6, Information and network security, PC and internet adoption, computer development and product design and manufacturing 6 Growth areas Content development, ICT education, set talk boxes, digital radio receivers, VoIP phones and overseas investment consultancy Motivation: grow C&M from 9.7% of GDP

32 IPv6 เพื่อการทหาร

33 แสดงแผนการนำ IPv6 ใช้งานใน Department of Defense (DoD Time Line)
IPv6 in Department of Defense, US

34 US Air Force and IPv6 Transition Plan
Office of the Chief Engineer Space and Naval Warfare Systems Command, San Diego, CA Approved for public release; distribution is unlimited (20 OCTOBER 2005) US Air Force and IPv6 Transition Plan DCS, Warfighting Integration May 24, 2005

35 US Army IPv6 Plan US Army IPv6 Plan Director of Technical Architecture
Applications, Operations, Networks & Space CIO/G-6 Office of the Secretary of the Army May 24, 2005 IPv6 enabled battlefield of the future

36 NATO IPv6 Transition Planning

37 IPv6 in Department of Defence, Australia
Australian Department of Defence’s Transition to IPv6 Australian Department of Defence’s Transition to IPv6: Policy

38 บทสรุป เราต้องใช้งาน IPv6 แน่นอน
หากเป้าหมายคือ ปี 2010 การเตรียมความพร้อม ณ วันนี้เป็นสิ่งจำเป็น การทำแผนในการการเปลี่ยนจาก v4 ไปเป็น v6 (Transition Plan) ต้องดำเนินการ การเตรียมความพร้อมของคนสำคัญที่สุด สุดท้าย … เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น …แน่นอน!


ดาวน์โหลด ppt ความสำคัญและความจำเป็น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google