งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พยานผู้เชี่ยวชาญ ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พยานผู้เชี่ยวชาญ ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พยานผู้เชี่ยวชาญ ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 2 Expert Witness ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการพิเศษ ผู้ชำนาญการพิเศษ ป. วิ. แพ่ง ป. วิ. อาญา

3 3 ผู้เชี่ยวชาญ Expert Witness ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปตามที่บัญญัติไว้ เป็นกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะ ไม่ มีการฝึกอบรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Specialist : ผ่านการฝึกอบรม – สอบ Board of Specialist ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อย - Sub board ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาย่อย - Sub board

4 4 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1. การขึ้นทะเบียน 2. การยอมรับทางวิชาชีพ 3. ผู้พิพากษาสมทบ

5 5 ผู้เชี่ยวชาญ Expert Witness Pathology - Forensic Pathology - Pediatric Pathology - Pediatric Pathology - Neuro Pathology - Neuro Pathology Psychiatry- General - Child Psychiatry - Forensic Psychiatry

6 6 ข้อเท็จจริง การค้นหาข้อเท็จจริงในทาง วิชาการ – ความชำนาญเฉพาะ การค้นหาข้อเท็จจริงในทาง วิชาการ – ความชำนาญเฉพาะ การเสนอรายงาน การเสนอรายงาน การแสดงหลักฐานของ ข้อเท็จจริง การแสดงหลักฐานของ ข้อเท็จจริง

7 7 ความเห็น 1. เหตุผล 1. เหตุผล 2. การอ้างอิงทางวิชาการ 2. การอ้างอิงทางวิชาการ 3. การใช้ถ้อยคำ 3. การใช้ถ้อยคำ 4. วิชาสถิติ 4. วิชาสถิติ


ดาวน์โหลด ppt 1 พยานผู้เชี่ยวชาญ ศ. นพ. วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์กฎหมายสุขภาพและจ ริยศาสตร์ คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google