งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Web Application Framework with MVC. Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Outline Framework Web Application Framework MVC คืออะไร ส่วนประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Web Application Framework with MVC. Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Outline Framework Web Application Framework MVC คืออะไร ส่วนประกอบของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Web Application Framework with MVC

2 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Outline Framework Web Application Framework MVC คืออะไร ส่วนประกอบของ MVC การทำงานร่วมกันของ MVC ตัวอย่าง Web App. Framework เปรียบเทียบ Web App. Framework Ruby On Rails คือ อะไร Ruby On Rails with MVC การทำงานของ Ruby On Rails Flow MVC ของ Ruby On Rails

3 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Framework เป็นโครงสร้างที่สนับสนุน Software ซึ่งถูกสร้าง ด้วยนักพัฒนา หรือองค์กร ประกอบไปด้วย program, code library, scripting language หรือ Software อื่นที่ช่วย ในการพัฒนา Software เหล่านี้มีหน้าที่แตกต่างกัน แต่ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง

4 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Web Application Framework เป็นกลุ่มของ Sofeware ที่ช่วยในการพัฒนา Web Application ให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยได้มีการรวบรวมโปรแกรมหลักที่จำเป็นใน การพัฒนาไว้ด้วยกัน เช่น การเข้าถึงฐานข้อมูล (Database Access), การสร้าง template หรือ การจัดการ session เป็นต้น

5 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat MVC (Model-View- Controller) คืออะไร เป็นสถาปัตยกรรมซอฟแวร์ (software architecture) ที่มีการแบ่งแยกระบบออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ data model, user interface, and control logic ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้มีการทำงาน ร่วมกัน การพัฒนางานด้วยรูปแบบ MVC นี้มักพบในการ พัฒนางานประเภท framework เนื่องจากมีการ แยกส่วนการทำงาน จึงง่ายต่อการนำไปพัฒนา ต่อ หาก programmer รู้และเข้าใจ concept ของ MVC

6 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat ส่วนประกอบของ MVC Model เป็นส่วนที่ทำงานติดต่อกับ database จัดการ ข้อมูลเข้า - ออก เพื่อนำไปประมวลผลต่อไป View เป็นส่วนของการแสดงผลทาง Web browser อยู่ในรูปแบบของ HTML ซึ่งนำข้อมูล ที่ได้มาจาก Model มาแสดงผลที่นี่ Controller เป็นส่วนของการประมวลผลหลักของระบบ ติดต่อกับ Web browser (user action) เพื่อส่ง ต่อให้ Model หรือ View ทำงานต่อไป

7 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat การทำงานร่วมกันของ MVC จะเห็นว่า controller จะ เป็นส่วนที่คอยรับคำสั่ง จาก web browser (user) หากต้องการ query ข้อมูล จาก DB. Controller จะส่งต่อให้ Model ไปดึงข้อมูล ออกมา Model ดึงข้อมูล ออกมา ส่งไปที่ view เพื่อแสดงผลออกทาง web browser ตามลำดับ

8 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat ตัวอย่าง Web Application Framework with MVC ภาษา Web Application Framework JAVASpring, Struts, Tapestry PHPsymfony, Cake, Canvas, Biscuit, CodeIgniter, Php on Trax PYTHONTurboGears, Django, Zope PERLCatalyst, Maypole RUBYRubyOnRails

9 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat เปรียบเทียบ Web Application Framework with MVC Web App. Frame work Ruby On Rails (Ruby) Catalyst (Perl) TurboG ears (Pytho n) Model Active RecordDBIx::Class, Class::DBI, Plucene SQLObjec t View Action PackTemplate Toolkit, Mason, HTML::Template kid Control ler Action PackCatalystCherryPy Javascr ipt PrototypeN/AMochikit Suppor t Ajax 

10 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Ruby On Rails คืออะไร Ruby คืออะไร เป็นภาษา script object oriented ที่มีลักษณะเป็น โปรแกรมแปลภาษา (interpreter) เหมือนกับ Perl, Python,Java เป็นภาษาที่มี Syntax ที่สั้น กระชับ ไม่ซับซ้อน Ruby On Rails คืออะไร เป็นโอเพนซอร์ส web application framework ที่ พัฒนาด้วยภาษา Ruby พัฒนาด้วย MVC architecture

11 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Ruby On Rails with MVC การเขียนโปรแกรมด้วย Ruby On Rails มีการใช้ Concept ของ MVC ดังนี้ Model มีการติดต่อกับ Active Record เพื่อช่วยจัดการงาน ด้าน Database ดูแลในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระหว่าง Object และ Database โดยที่ ผู้พัฒนาไม่ต้องยุ่งยากกับ การใช้ SQL command เป็นงานด้านการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล มีผลกับฐานข้อมูล Handles validation( ตรวจสอบความถูกต้อง ), association( ความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล ), transactions, and more…

12 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat View เป็นส่วนที่ต้องแสดงผลผ่าน web browser เขียนด้วยพื้นฐานของ HTML(.rhtml), แทรกด้วย script ของ ruby คล้าย PHP,JSP,ASP การทำงานสัมพันธ์อยู่กับ controller นำ component มาใช้ใหม่ได้ (Reusable) Ruby On Rails with MVC

13 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Controller เป็นส่วนที่ทำงานเป็นอันดับแรกเมื่อมีโปรแกรมถูก เรียก จาก Web browser เป็นส่วนที่ติดต่อการทำงานระหว่างผู้ใช้และโปรแกรม มีการติดต่อกับ Database( ฐานข้อมูล ) ด้วย Model และแสดงผลข้อมูลผ่านทาง View เป็นส่วนที่มีการประมวลผลหลัก ของโปรแกรม Ruby On Rails with MVC

14 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat การทำงานของ Ruby On Rails

15 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Layo uts store.r html … index.rh tml … View s Flow MVC ของ Ruby On Rails http://127.0.0.1:30 00/store/index Database Table : produc ts Models (Active Records) - SQL - Validation - Association - Callback Produ ct.rb Databa se.yml store_contro ller.rb def index … end Controlle rs - CSS - JS - Image - XML Layouts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat เอกสารอ้างอิง www.rubyonrails.org http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/01 /20... http://www.onlamp.com/pub/a/onlamp/2005/01 /20... http://www.isriya.com/node/908 http://www.isriya.com/node/908 http://www.catalystframework.org/ http://en.wikipedia.org/wiki/Framework http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_applica tion_frameworks http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_web_applica tion_frameworks http://www.phpit.net/article/ten-different-php- frameworks http://www.phpit.net/article/ten-different-php- frameworks http://wiki.nectec.or.th/giti/Knowledge/RubyOnR ails http://wiki.nectec.or.th/giti/Knowledge/RubyOnR ails


ดาวน์โหลด ppt Web Application Framework with MVC. Create By Charinya Klakhang And Jaru Tangpoonpholwiwat Outline Framework Web Application Framework MVC คืออะไร ส่วนประกอบของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google