งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด
แอลกอฮอล์ แบบสัมภาษณ์ โครงการ สำรวจครัวเรือน 2550 ประมาณการจำนวน คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน แะปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

2 แบบเก็บข้อมูล ปี 2550 ประมาณการ สุรา-สารเสพติด

3 สมาชิกภายในครัวเรือน ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว
1 แบบสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือน ประมาณการ สุรา-สารเสพติด ลักษณะครัวเรือนและการเข้าถึง บ้านเลขที่/ที่ตั้งครัวเรือน จำนวนสมาชิกครัวเรือน บันทึกการเข้าพบ สภาพบ้าน/วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง สภาพแวดล้อมรอบบ้าน สมาชิกภายในครัวเรือน ความสัมพันธ์กับหัวหน้าครอบครัว เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพปัจจุบัน การสูบบุหรี่ในปัจจุบัน การดื่มเหล้าในปัจจุบัน ครั้งที่เข้าถึง ความร่วมมือ

4 2 แบบสัมภาษณ์สมาชิกครัวเรือน
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด ประสบการณ์ใช้สารเสพติด บุหรี่/ยาเส้น กระท่อม กัญชา ฝิ่น ยาอี / ยาเลิฟ ยาเค โคเคน ผงขาว / เฮโรอิน สารระเหย ยากระตุ้น ยาบ้า ไอซ์ ลักษณะประชากร สุขภาพทั่วไป ประสบการณ์ใช้ยา ยาแก้ไข้แก้ปวด ยาแก้ไอ ยาคลายเครียด ยานอนหลับ ความรู้และทัศนคติต่อสารเสพติด การรู้จัก/เคยเห็นของจริง การรับรู้ต่อการเลิกใช้ ผลเสียต่อสุขภาพ รังเกียจ การหา/ซื้อสาร

5 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด วัตถุประสงค์ Patterns of alcohol consumption Drinking indices Frequency, quantity Drinking intensity Binge drinking Drinking status Abstainer Social / responsible drinker Ex-drinker Current drinker Drinking environment Prevalence of hazardous-hamful drinkers Consequences of drinking Treatment seeking behaviour

6 หมวดที่ 3 ผลกระทบจากการดื่ม หมวดที่ 4 การบำบัดรักษาสุรา
แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณการ สุรา-สารเสพติด หมวดที่ 2 AUDIT 10 ข้อ หมวดที่1 แบบแผนการดื่ม อายุที่เริ่มดื่มครั้งแรก ประเภทสุราที่เคยดื่ม ปริมาณ-ความถี่ของการดื่ม การดื่มหนักต่อครั้ง สถานที่ โอกาส เวลา เพื่อนที่ดื่ม การซื้อหา ค่าใช้จ่าย 19 ข้อ หมวดที่ 3 ผลกระทบจากการดื่ม 14 ข้อ หมวดที่ 4 การบำบัดรักษาสุรา 5 ข้อ

7 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Lifetime drinking Age onset of drinking

8 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด ประเภทสุราที่เคยดื่ม

9 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Drinking status: current drinker non-current drinker (ex-drinker)

10 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Quantity-Frequency for annual consumption

11

12 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Tri-level method หาปริมาณแอลกอฮอล์ที่เรียกว่า ดื่มมากที่สุด ดื่มปานกลาง ดื่มน้อยที่สุด และจำนวนวันต่อปีที่ดื่มแต่ละลักษณะ

13 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด

14 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Conversion factor for frequency of drinking ทุกวัน = 365 วันต่อปี X365 5-6 วันต่อสัปดาห์ = 5.5x52 = 286 วันต่อปี X286 3-4 วันต่อสัปดาห์ = 3.5x52 = 182 วันต่อปี X182 1-2 วันต่อสัปดาห์ = 1.5x52 = 78 วันต่อปี X78 2-3 วันต่อเดือน = 2.5x12 = 18 วันต่อปี X18 เดือนละวัน = 1x12 = 12 วันต่อปี X12 7-11 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 9 วันต่อปี X9 4-6 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 5 วันต่อปี X5 2-3 วันใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 2.5 วันต่อปี X2.5 1 วันเท่านั้น ใน 12 เดือนที่ผ่านมา = 1 วันต่อปี X1 Annual consumption = sum of [ (volume x alc. Conc. x spgt.) x frequency ]

15 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Place of drinking Binge drinking

16 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Drinking company Drinking time

17 แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์
ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Drinking occasion Source of beverage Drinking expenses

18 Alcohol Use Disorder Identification Test
แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Alcohol Use Disorder Identification Test AUDIT

19 Consequences of Drinking
แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Consequences of Drinking

20 Treatment for alcohol problems
แบบสัมภาษณ์การดื่มแอลกอฮอล์ ประมาณการ สุรา-สารเสพติด Treatment for alcohol problems


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google