งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปากกาแสง (LIGHT PEN) 54230054 นางสาวพัช รินทร์ จันทร์เขียว 54230049 นางสาวพร ชนก บัณฑิตไทย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปากกาแสง (LIGHT PEN) 54230054 นางสาวพัช รินทร์ จันทร์เขียว 54230049 นางสาวพร ชนก บัณฑิตไทย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 กลุ่ม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปากกาแสง (LIGHT PEN) 54230054 นางสาวพัช รินทร์ จันทร์เขียว 54230049 นางสาวพร ชนก บัณฑิตไทย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 กลุ่ม 1

2 ปากกาแสงเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ ประเภทนำเข้า (INPUT) ชนิดหนึ่งมี ลักษณะการป้อนข้อมูลแบบ pen- based system อุปกรณ์ Input กลุ่ม นี้ป้อนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง มี ลักษณะเป็นการป้อนแบบ Graphic เช่น เมาส์ สแกนเนอร์

3 และเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่มีเซลล์ แบบ photoelectric ซึ่งมีความไวต่อแสง รวมทั้งยังสามารถ วาดลักษณะหรือรูปแบบข้อมูลให้ปรากฏ บนจอภาพแบบ Cathode ray tube (CRT) การทำงานคล้ายกับเมาส์ที่ใช้ในการ ติดต่อกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปร่าง เหมือนปากกาและมีแสงอยู่ตอนปลาย มี สายที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ได้ เมื่อผู้ใช้ชี้ปากกาแสง ลงไปบนจอภาพ เพื่อเลือกหัวข้อ หรือ เลือกคำสั่งบนจอภาพ ซึ่งเหมือนกับการ คลิกเมาส์

4 ประวัติของปากกา แสง เกิดในช่วงปี ค. ศ. 1950-1960 การใช้อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งที่รู้จักกันดี คือปากกาแสง การใช้ปากกาแสง จะต้องชี้ตำแหน่งลงไปบนจอภาพ และ ต้องยกออกจากจอภาพไปมา ทำให้ ยุ่งยากต่อการใช้และที่สำคัญคือ เทคโนโลยีของปากกาแสงต้องรอให้ จอภาพสแกนจุดสว่างวิ่งไปทั้งจอเพื่อ ซิงก์กับตัวรับที่ปากกา จึงต้องอาศัย เทคนิคที่ยุ่งยากซับซ้อนและทำให้มี ราคาแพง

5 วิธีการใช้ แตะปากกาแสงไปบนจอภาพตาม ตำแหน่งที่ต้องการ หรือเขียนด้วย มือหรือจิ้มเลือกเมนูรายการที่ ต้องการบนหน้าจอ

6 - ปากกาแสงแบบมีสายไฟ (Corded Light Pen) โดยสายไฟจะติดอยู่ ด้านหลังของปากกาเพื่อใช้เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ - Tablet ใช้วาดวัตถุบนหน้าจอ ชนิดของปากกา แสง ก. ปากกาแสง แบบมีสายไฟ ข. ปากกาแสงแบบใช้ กับ Tablet

7 หลักการทำงาน ปากกาแสงจะมี มี เลนส์รับแสง และส่ง สัญญาณไปยัง คอมพิวเตอร์ ทันทีที่ แสงถูกสร้างขึ้น คอมพิวเตอร์จะรับรู้ ลักษณะของแสงที่ไป กระทบ ในขณะที่นำ ปากกาแสงเข้าไปสัมผัส กับจอภาพ ทำให้ คอมพิวเตอร์ทราบว่า ปากกาแสงสัมผัส ณ จุด ใดของจอภาพ และ ตอบสนองการรับรู้นั้น เช่น เดียวกับการ ตอบสนองต่อเมาส์

8 ข้อดี สามารถจิ้มไปบนจอภาพโดยตรงเพื่อบอก ตำแหน่งที่ต้องการ มีความสะดวกสบายในการวาดภาพ สะดวกในการพกพา ความทนทานและความแม่นยำ ผลิตจาก วัตถุดิบที่มีความแข็งแรง ความยืดหยุ่น โดยอาจจะเป็นการวาด โดยตรงหรือเขียนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

9 ข้อเสีย มีราคาที่แพง ต้องยกออกจากจอภาพไปมา ทำให้ ยุ่งยากต่อการใช้งาน มีสายไฟ ทำให้ยุ่งยากในการใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt ปากกาแสง (LIGHT PEN) 54230054 นางสาวพัช รินทร์ จันทร์เขียว 54230049 นางสาวพร ชนก บัณฑิตไทย สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google