งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to System Administration นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to System Administration นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to System Administration นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา jummumboy@hotmail.com

2 ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มี 2 ประเภท  ผู้ใช้ทั่ว ๆ ไป (Users)  ผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ (System Administrator)  คอยควบคุมดูแลให้ระบบทำงาน อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ, ดูแลผู้ใช้ให้ สามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด 22 July 2014 2

3 หน้าที่ของ SysAdmin  Account Provisioning  เพิ่มถอนผู้ใช้ในระบบ  เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ใน ระบบ  การสอบผู้ใช้ว่าผู้ใช้คนใดในระบบ หมดอายุแล้วบ้าง  จัดกลุ่มของผู้ใช้ในระบบ  กำหนดสิทธิให้ผู้ใช้แต่ละคน 22 July 2014 3

4 หน้าที่ของ SysAdmin  Adding and removing hardware  เพิ่มถอน Hardware  ดูตามความจำเป็นของระบบว่า  Performing Backups  สำรองข้อมูลของระบบ  ถ้าระบบเกิดความเสียหายจะต้องสามารถ กู้ข้อมูลที่สำรองไว้กลับมาใช้งานได้  Installing and upgrading software  ติดตั้ง Software ตัวใหม่  อัพเกรด Software ตัวใหม่  อัพเกรด Patch 22 July 2014 4

5 หน้าที่ของ SysAdmin  Monitoring the system  ตรวจสอบระบบให้สามารถทำงานได้ ตลอดเวลาโดยไม่ติดขัด  Troubleshooting  แก้ปัญหาในกรณีที่ระบบเกิดมีปัญหา  Maintaining local documentation  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบแต่ละระบบ เพื่อความสะดวกในการทำงานในครั้ง ต่อไป 22 July 2014 5

6 หน้าที่ของ SysAdmin  Fixing Bugs  แก้ไข bugs ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน  ติดตั้งโปรแกรมเพื่อแก้ bugs หรือ ติดตั้ง patch แล้วแต่กรณี  Helping Users  ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ ในด้านต่าง ๆ  System Accounting  เก็บข้อมูลของระบบแต่ละวัน เช่น การ ใช้งาน CPU ของผู้ใช้มีเท่าไหร่ การใช้ งาน printer หรือ Harddisk มากน้อย ขนาดไหน เป็นต้น 22 July 2014 6

7 หน้าที่ของ SysAdmin  Security  สร้างระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ  จำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้  Day-to-Day activities  ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนทุกวัน ๆ เพื่อให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้โดย ไม่ติดขัด 22 July 2014 7

8 Installation  สิ่งที่ต้องรู้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องแม่ข่าย  Server นั้นทำงานอะไร เช่น Database Server, Web Server  การแบ่ง Partition จะแบ่งอย่างไร  / ใช้ในการเก็บข้อมูลการบู๊ต  /usr เก็บ Application ที่ใช้ร่วมกัน ของผู้ใช้  /var เก็บ mail, log และ Library ของ ระบบ  /tmp เป็น Temporary Directory ที่ ผู้ใช้ใช้ร่วมกัน  /home ผู้ใช้ใช้ในการเก็บข้อมูล  Swap เป็น Virtual Memory ของ ระบบ 22 July 2014 8

9 ขั้นตอนการติดตั้ง  ขั้นเตรียมการ  กำหนดการใช้งานของเครื่อง Server  กำหนด Partition ที่จะติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ  เลือกระบบปฏิบัติการที่จะใช้ ขึ้นอยู่กับ Application  การติดตั้ง Hardware  Configure BIOS  Configure RAID ( ถ้ามี )  Configure Ethernet 22 July 2014 9

10 ขั้นตอนการติดตั้ง ( ต่อ )  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  แบ่ง Partition ตามที่ได้ออกแบบไว้  เลือก Package ที่จะติดตั้ง  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ  การตั้งค่าต่างๆ ของระบบ  Time Zone  IP Address  ตั้งค่าความปลอดภัย  ตั้งค่าให้กับ Service ต่างๆ 22 July 2014 10

11 ขั้นตอนการติดตั้ง ( ต่อ )  หลังการติดตั้ง  ตรวจสอบการทำงานของระบบ  ตรวจสอบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ตรวจสอบ Service  Upgrade Patch  ตั้งค่าการใช้งานของ Service เพิ่มเติม 22 July 2014 11

12 Linux Distribution 22 July 2014 12

13 Section of Manpage 22 July 2014 13

14 คำสั่งพื้นฐาน  คำสั่งพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบการ ทำงาน  sudo su - root  ifconfig  ps  netstat  ping  cat  route  shutdown  reboot 22 July 2014 14

15 End 22 July 2014 15


ดาวน์โหลด ppt Introduction to System Administration นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย บูรพา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google