งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการปฐมนิเทศ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 พฤษภาคม 2553

2

3

4

5 คณะก่อตั้งเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537
นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2553 = Gear 17 สีประจำคณะ = สีแดงเลือดหมู

6 ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 พระวิษณุกรรม

8 พระวิษณุกรรม พระวิษณุกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่า พระวิศวกรรม พระวิสสุกรรม พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน

9 การสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องหอม จุดธูป 8 ดอก
อธิษฐานขอพร บูชาและถวายเครื่องบวงสรวง จุดธูป 16 ดอก (แก้บน 32 ดอก)

10 ปรัชญาคณะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

11 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ
สู่การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม ความรู้สู่สังคมไทย เป็นผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี เลิศล้ำค่าความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

12 วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งรวมและเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมไทยให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการแข่งขันได้ในระดับสากล

13 ปรัชญาคณะ

14 โครงสร้างการบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

15 สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวัสดุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

16 สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17 ทุกหลักสูตรที่เป็น “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ได้รับการรับรองจาก “สภาวิศวกร”
นิสิตที่ศึกษาจนจบตามแผนการเรียน สามารถไปสอบขอรับ “ใบประกอบวิชาชีพ” ได้เลย

18

19

20 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา

21 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล

22 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง

23 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

24 โครงสร้างตำแหน่งบริหาร

25 คณะผู้บริหาร คณบดี รศ.ดร.พรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

26 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภาณุ พุทธวงศ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อ.บุญพล มีไชโย

27 ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์

28 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วรางลักษณ์ ซ่อนกลิ่น
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.วรางลักษณ์ ซ่อนกลิ่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์

29 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล

30 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อ.ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

31 เลขานุการคณะ คุณจำรัส ปลากัดทอง
เลขานุการคณะ คุณจำรัส ปลากัดทอง

32 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร

33 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ.ดร.ปฐมศก วิไลพล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

34 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงศ์
ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงศ์

35 สถานที่ EN EE CE IE & ME Shop EE Shop IE Shop ME Shop CE

36 อาคารวิศวกรรมโยธา (CE)
สำนักงานเลขานุการคณะ อยู่ชั้น 1 สำนักงานเลขานุการภาคฯโยธา อยู่ชั้น 4

37 สำนักงานเลขานุการคณะวิศกรรมศาสตร์
ที่ตั้ง บริเวณชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโยธา งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานการเงินและพัสดุ งานสารบรรณ

38 อาคารเรียนรวม (EN) ชั้น 1: ห้องสมุดคณะ, ห้องstudy, ชมรมต่างๆ
ชั้น 6: ห้องคอมพิวเตอร์

39 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
‘ถาปัด EE สำนักงานเลขานุการภาคฯไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อยู่ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้อาคารฝั่งซ้ายทั้งหมด

40 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล-อุตสาหการ
IE ME สำนักงานเลขานุการภาคฯเครื่องกลอยู่ชั้น 3, ภาคฯอุตสาหการอยู่ชั้น 4 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (NUBI) ชั้น 5-6 ฝั่งอุตสาหการ

41 บุคคลากรและนิสิต

42 บุคคลากร

43 นิสิต

44 ติดต่อประสานงาน เลขานุการคณะ คุณจำรัส (ป้ากุ้ง) 055 – หมายเลขภายใน 4013 หัวหน้างานบริการการศึกษา (งานวิชาการ) คุณทศพร (พี่ฝน) – 10 หมายเลขภายใน 4009 – 4010 หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณอัจฉราภรณ์ (พี่ซิ้ม) 055 – หมายเลขภายใน 4018

45 เว็บไซต์คณะ www.eng.nu.ac.th

46 เพิ่มเติม ผู้ปกครองควรรู้จัก
เพื่อนของบุตรหลานท่าน (ที่คณะ และ ที่หอพัก) อาจารย์ที่ปรึกษา เลขานุการภาค การเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเกรดของนิสิต เว็บไซต์กองบริการการศึกษา

47

48


ดาวน์โหลด ppt แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google