งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการปฐมนิเทศ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการปฐมนิเทศ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการปฐมนิเทศ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 31 พฤษภาคม 2553

2 2

3 3

4 4

5 5 ► คณะก่อตั้งเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ► นิสิตรุ่นปีการศึกษา 2553 = Gear 17 ► สีประจำคณะ = สีแดงเลือดหมู

6 6 ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

7 7 พระวิษณุกรรม

8 8 พระวิษณุกรรม ► ► พระวิษณุกรรม หรือเรียกได้อีกหลายชื่อว่า พระวิศวกรรม พระ วิสสุกรรม พระเวสสุกรรม หรือ พระเพชรฉลูกรรม ► ► เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็น ผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับ มนุษย์สืบมา ► ► ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครู ช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลอง องค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน

9 9 ► การสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม บูชาด้วยดอกไม้ ธูปเทียนเครื่องหอม จุดธูป 8 ดอก ► อธิษฐานขอพร บูชาและถวายเครื่องบวงสรวง จุดธูป 16 ดอก (แก้บน 32 ดอก)

10 ปรัชญาคณะ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

11 11 มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการ สู่การผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพและคุณธรรม ความรู้สู่สังคมไทย เป็นผู้นำด้านวิจัยและเทคโนโลยี เลิศล้ำค่าความเป็นไทย ดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรม

12 12 วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นแหล่งรวมและเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้าน เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ สังคมไทยให้นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการ แข่งขันได้ในระดับสากล

13 13 ปรัชญาคณะ

14 14 โครงสร้างการบริหารงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา วิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรม ไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ สำนักงาน เลขานุการคณะฯ ศูนย์วิจัย สิ่งแวดล้อม

15 15 สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ► ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ► ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขา วัสดุศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

16 16 สาขาวิชาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี ► ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขา วิศวกรรมเครื่องกล ► ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

17 17 ► ทุกหลักสูตรที่เป็น “วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” ได้รับการรับรองจาก “สภาวิศวกร” ► นิสิตที่ศึกษาจนจบตามแผนการเรียน สามารถไป สอบขอรับ “ใบประกอบวิชาชีพ” ได้เลย

18 18

19 19

20 20 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาโยธา

21 21 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล

22 22 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาไฟฟ้ากำลัง

23 23 ตัวอย่างวิศวกรรมควบคุมสาขาอุตสาหการ

24 24 คณบดี หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโยธา รองหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมโยธา หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ รองหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหการ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล รองหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล ผู้อำนวยการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรม ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ รองหัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต รองคณบดีฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษาโครงสร้างตำแหน่งบริหาร

25 25 คณะผู้บริหาร คณบดี รศ. ดร. พรศักดิ์ พุทธพงษ์ศิริพร

26 26 รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร. ภาณุ พุทธวงศ์ ผู้ช่วย คณบดีฝ่ายบริหาร อ.บุญพล มีไชโย

27 27 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ. ดร. สรัณกร เหมะวิบูลย์

28 28 ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย วิจัย ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์ ผู้ช่วย คณบดีฝ่าย วิชาการ อ.วรางลักษณ์ ซ่อนกลิ่น

29 29 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ การศึกษา ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล

30 30 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ. ศิษฐ์ภัณฑ์ แคนลา

31 31 เลขานุการคณะ คุณจำรัส ปลากัดทอง

32 32 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดร.ภาณุ บูรณจารุกร

33 33 หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.ปฐมศก วิไลพล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห

34 34 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงศ์

35 35 EE IE & ME EN CE Shop EE Shop CE Shop ME Shop IE สถานที่

36 36 อาคารวิศวกรรมโยธา (CE) ► สำนักงานเลขานุการคณะ อยู่ ชั้น 1 ► สำนักงานเลขานุการภาคฯ โยธา อยู่ชั้น 4

37 37 สำนักงานเลขานุการคณะ วิศกรรมศาสตร์ ที่ตั้ง บริเวณชั้น 1 อาคารวิศวกรรมโยธา  งาน บริ การ การศึกษา  งานกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์  งานการเงิน แ ละพัสดุ  งานสารบ รรณ

38 38 อาคารเรียนรวม (EN) ► ชั้น 1: ห้องสมุดคณะ, ห้องstudy, ชมรมต่างๆ ► ชั้น 6: ห้องคอมพิวเตอร์

39 39 อาคารวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ► สำนักงานเลขานุการภาคฯไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อยู่ชั้น 3 ► คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช้อาคารฝั่งซ้ายทั้งหมด EE‘ถาปัด

40 40 อาคารวิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ ► สำนักงานเลขานุการภาคฯเครื่องกลอยู่ชั้น 3, ภาค ฯอุตสาหการอยู่ชั้น 4 ► ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (NUBI) ชั้น 5-6 ฝั่งอุตสา หการ MEIE

41 41 บุคคลากรและนิสิต

42 42 บุคคลากร

43 43 นิสิต

44 44 ติดต่อประสานงาน ► เลขานุการคณะ คุณจำรัส (ป้ากุ้ง) 055 – 964013 หมายเลขภายใน 4013 ► หัวหน้างานบริการการศึกษา (งานวิชาการ) คุณทศพร (พี่ฝน) 055 - 964009 – 10 หมายเลขภายใน 4009 – 4010 ► หัวหน้างานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณอัจฉราภรณ์ (พี่ซิ้ม) 055 – 964018 หมายเลขภายใน 4018

45 45 เว็บไซต์คณะ www.eng.nu.ac.th

46 46 เพิ่มเติม ► ผู้ปกครองควรรู้จัก  เพื่อนของบุตรหลานท่าน ( ที่คณะ และ ที่หอพัก )  อาจารย์ที่ปรึกษา เลขานุการภาค  การเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเกรดของนิสิต www.acad.nu.ac.th  การเข้าเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบเกรดของนิสิต เว็บไซต์กองบริการการศึกษา www.acad.nu.ac.th

47 47

48 48


ดาวน์โหลด ppt แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการปฐมนิเทศ นิสิตปี 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิตปี 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google