งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

2 ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 เมนู ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ 3 ส่วนประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบ วัดคุณสมบัติ ประกาศสอบ ประมวลความรู้ ส่วนที่ 4 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Link ที่เกี่ยวข้อง

3 ส่วนที่ 1 เมนู ประกอบด้วย เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
ส่วนที่ 1 เมนู ประกอบด้วย เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย บริการคณาจารย์และนิสิต งานแผนและสารสนเทศ สำนักพิมพ์ม.นเรศวร ระบบสารสนเทศ ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน ข้อมูลการศึกษาต่อ เว็บบอร์ด English Version Sitemap

4 เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย, ผู้บริหารและบุคลากร, ปฏิญญาบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิญญาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร

5 เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย, โครงสร้างการบริหารตามมติคณะสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 176 (10/2555) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารตามมติคณะสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 176 (10/2555) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

6 เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย,รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

7 เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย
E-Office ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในบัณฑิตวิทยาลัย

8 บริการคณาจารย์และนิสิต
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ ปฏิทินการศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ สอบภาษาอังกฤษ แบบฟอร์ม Plannerdiary 2013 รูปแบบสารนิพนธ์ ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา วิจัยในมนุษย์/วิจัยในสัตว์/ความปลอดภัยทางชีวภาพ(กองบริหารงานวิจัย) คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

9 บริการคณาจารย์และนิสิต
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ/ประกาศ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต บัณฑิตศึกษา เช่น หลักเกณฑ์การเทียบโอน หน่วยกิต เป็นต้น

10 บริการคณาจารย์และนิสิต
การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) นิสิตระดับปริญญาเอก แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ปฏิทินการสอบ กลุ่มเนื้อหาสาระ การสอบวัดคุณสมบัติและการตัดสินผล

11 บริการคณาจารย์และนิสิต
การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นิสิตระดับปริญญาโท แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ปฏิทินการสอบ กลุ่มเนื้อหาสาระ การสอบประมวลความรู้และการตัดสินผล

12 บริการคณาจารย์และนิสิต
แบบฟอร์ม Download แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตรหัส 54 เป็นต้นไป ปริญญาโทภาคปกติ/ภาคพิเศษ ปริญญาเอก สมุดให้คำปรึกษา IS / วิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ/สอบประมวลความรู้ การจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

13 บริการคณาจารย์และนิสิต
Planner Diary 2013 รูปแบบสารนิพนธ์ (เกี่ยวกับคู่มือสารนิพนธ์)

14 บริการคณาจารย์และนิสิต
ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย

15 บริการคณาจารย์และนิสิต
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

16 Finish


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google