งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 4 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป Link ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ส่วน ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบ วัด คุณสมบัติ ประกาศสอบ ประมวลความรู้ ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 4 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป Link ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ส่วน ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบ วัด คุณสมบัติ ประกาศสอบ ประมวลความรู้ ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ส่วนที่ 4 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป Link ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ส่วน ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบ วัด คุณสมบัติ ประกาศสอบ ประมวลความรู้ ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ / กิจกรรมที่จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ 1 เมนู

3 ประกอบด้วย เกี่ยวกับบัณฑิตวิทยาลัย บริการคณาจารย์และนิสิต งานแผนและสารสนเทศ สำนักพิมพ์ม. นเรศวร ระบบสารสนเทศ ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน ข้อมูลการศึกษาต่อ เว็บบอร์ด English Version Sitemap

4 เกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร ปฏิญญาบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย, ผู้บริหาร และบุคลากร, ปฏิญญาบัณฑิตวิทยาลัย

5 เกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัย โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย โครงสร้างการบริหารตามมติคณะสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 176 (10/2555) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 โครงสร้างองค์กรของบัณฑิตวิทยาลัย, โครงสร้างการบริหารตามมติคณะสภา มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 176 (10/2555) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2555

6 เกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัย รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต วิทยาลัย, รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร รายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร

7 เกี่ยวกับบัณฑิต วิทยาลัย ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภายในบัณฑิตวิทยาลัย E-Office

8 บริการ คณาจารย์และ นิสิต ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ ปฏิทินการศึกษา การสอบวัดคุณสมบัติ การสอบประมวลความรู้ สอบภาษาอังกฤษ แบบฟอร์ม Plannerdiary 2013 รูปแบบสารนิพนธ์ ข่าวทุนการศึกษา / ทุนวิจัย สโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษา วิจัยในมนุษย์ / วิจัยในสัตว์ / ความ ปลอดภัยทางชีวภาพ ( กองบริหาร งานวิจัย ) คำถาม - คำตอบเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

9 บริการ คณาจารย์และ นิสิต เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ / แนวปฏิบัติ / ประกาศ / คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต บัณฑิตศึกษา เช่น หลักเกณฑ์การเทียบโอน หน่วยกิต เป็นต้น ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ

10 บริการ คณาจารย์และ นิสิต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ปฏิทินการ สอบ กลุ่มเนื้อหาสาระ การสอบวัดคุณสมบัติและการตัดสิน ผล การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) นิสิต ระดับปริญญาเอก

11 บริการ คณาจารย์และ นิสิต แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ปฏิทินการ สอบ กลุ่มเนื้อหาสาระ การสอบประมวลความรู้และการตัดสิน ผล การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) นิสิตระดับปริญญาโท

12 บริการ คณาจารย์และ นิสิต แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตรหัส 54 เป็นต้นไป ปริญญาโทภาคปกติ / ภาคพิเศษ ปริญญาเอก สมุดให้คำปรึกษา IS / วิทยานิพนธ์ แบบฟอร์มใบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ / สอบประมวลความรู้ การจัดทำหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์ม Download

13 บริการ คณาจารย์และ นิสิต Planner Diary 2013 รูปแบบสารนิพนธ์ ( เกี่ยวกับคู่มือสารนิพนธ์ )

14 บริการ คณาจารย์และ นิสิต ข่าว ทุนการศึกษา / ทุนวิจัย

15 บริการ คณาจารย์และ นิสิต คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์

16 Finish


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 4 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ทั่วไป Link ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 ส่วน ประชาสัมพันธ์ ประกาศสอบ วัด คุณสมบัติ ประกาศสอบ ประมวลความรู้ ส่วนที่ 2 ประชาสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google