งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

3 หลักการและเหตุผล ไม่รู้สถานที่ ? ต้องเดินหาไปเรื่อยๆ ? สอบถามบรรณารักษ์ ? โทรถามเพื่อน ?

4 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

5 1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดเสมือน 3 มิติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้งานห้องสมุดเสมือน 3 มิติ ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์

6 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

7 1. กิตติมศักดิ์ ในจิต (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ ห้องสมุดเสมือนออนไลน์เพื่อการสืบค้นสื่อประสมและหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อสร้างระบบห้องสมุดเสมือน ออนไลน์เพื่อการสืบค้นสื่อประสมและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ว่าระบบที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้เป็น สื่อเสริมในการเรียนการสอนได้ 2. ศานติ เจริญวงศ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์บ้านเรือนไทยอีสานในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีวัตถุประสงค์ใน การศึกษาดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านเรือนไทยอีสานในรูปแบบ 3 มิติ 2) เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านเรือนไทยอีสาน 3 มิติ 3) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรือนไทยอีสานและวิธีชีวิตคนอีสาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

8 3. อนิรุทธิ์ โชติถนอม (2548 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเว็บเพจแนะนำ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในรูปแบบ 3 มิติขั้นพื้นฐาน เช่น กล่องสี่เหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอกมาประกอบกันให้เป็นแบบจำลอง 3 มิติ ของ อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย 4. Enji Sun และคณะ (2009) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการติดตามการ ดำเนินงานในการทำเหมืองแร่โดยใช้ Google Earth 3D ในการจำลอง ภาพเสมือนสามมิติ ซึ่งสามารถระบุพิกัดและสามารถติดตามในเวลาจิรง ได้และสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือและลดความไม่แน่นอนในการ ดำเนินการทำพื้นผิวเหมืองแร่ทำให้สามารถเตือนอัตรายจากการทำงาน และเห็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงอันตรายได้ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

9 5. Haifeng Huang (2011 : ieee) ได้ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบดิจิตอล สามมิตินำเสนอการท่องเที่ยวโดยใช้ Google Earth API ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์ในโลกเสมือนดิจิตอลและแพลตฟอร์ม Google Earth (GE) ได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านต่างๆรวมถึงการ ท่องเที่ยวในรูปแบบดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัวของ ปลั๊กอิน GE Plug-in และ API ที่ทำให้เป็นไปได้ที่จะสร้างความ ซับซ้อนในการใช้งานแผนที่เว็บ 3D งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

10 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

11 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 สำรวจโครงสร้างภายในอาคารสำนักวิทยบริการตามแผนผัง ชั้น 3 โดยปรึกษาจากผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการ เจ้าหน้าที่งานบริการและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกส่วน

12 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 สำรวจโครงสร้างภายในอาคารสำนักวิทยบริการ แล้วสร้างโมเดลสามมิติโดยใช้ โปรแกรม Google Sketch up

13 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ทำการศึกษา Google Earth API สำหรับแสดงโมเดลสามมิติ บนเว็บไซต์จากนั้นใช้ภาษา Java script ทำการควบคุมการเหตุการณ์ที่ผู้ใช้สืบค้นข้อมูล สารสนเทศ

14 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 2 ทำการออกแบบจำลองโมเดล 3 มิติเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจัดเก็บข้อมูล Bookmark ที่ได้จากการสำรวจโดยใช้โปรแกรม Google Earth บนพีซีดังภาพประกอบ

15 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 3 นำแบบจำลอง 3 มิติเข้าสู่เว็บเพจ ดังภาพ

16 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 ออกแบบหน้าเว็บเพจสำหรับการแสดงผลโดย ผู้เชี่ยวชาญด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสมพงษ์ เจริญศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2) นางจีรกาญจน์ เต็มพรสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนัก วิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อโสตทัศน์จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ 1) นายอารยะ เสนาคุณ นักวิชาการโสตทัศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 4 (ต่อ) เครื่องมือในการเก็บรวบรวม ได้แก่ แบบสอบถามประมาณค่า (Rating scale) จำนวน 2 ฉบับ 1. ฉบับแรกสำหรับผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 ข้อ 2. ฉบับที่สองสำหรับ ผู้ใช้บริการ จำนวน 10 ข้อ จากนั้นผู้วิจัยเก็บ รวบรวมข้อมูลโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้ระบบ

18 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งานออนไลน์ที่ http://metal.msu.ac.th/upload3d และสามารถเชื่อมโยงกับ Web Opac ได้ ดังภาพ http://metal.msu.ac.th/upload3d

19 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบระบบจากผู้ใช้บริการที่มาเข้าในสำนักวิทยบริการของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 300 คน ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 30 คนโดยใช้วิธี คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการทดสอบกับแบบประเมิน ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลระบบโดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2556 จากนั้นนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน

20 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

21 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 1) ระบบปฏิบัติการ Windows 7 2) โปรแกรม Apache 2.5.10 สำหรับจำลองเครื่องแม่ข่าย 3) โปรแกรม Macromedia DreamweaverCS6 4 ) โปรแกรม Google Earth 5) โปรแกรม Google Sketchup

22 หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอขั้นตอนวิธีเครื่องมือที่ใช้สรุปผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะ หัวข้อนำเสนอ

23 สรุปผลการวิจัย 1. การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือนสามมิติโดยใช้ Google API สามารถจำลอง สภาพแวดล้อมของตำแหน่งสารสนเทศชั้น 3 สำนักวิทยบริการ(A) มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ 2. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นตำแหน่งสารสนเทศด้วยเลขเรียกหนังสือได้ 3. ระบบสามารถเชื่อมโยงกับเว็บสืบค้น Web Opac ปัจจุบันได้ระบบจะเพิ่มเมนู Go to SHELF ในแต่ละรายการที่ผู้ใช้สืบค้นจาก Web Opac 4. สามารถบ่งชี้ไปยังตำแหน่งของสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการที่ไม่คุ้นเคยกับสำนักวิทยบริการและ สามารถทราบถึงบริการที่มีต่างๆได้ 5. ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก 6. ผู้ปฏิบัติงานได้ประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด

24 ข้อเสนอแนะ 1. ควรเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งสถานที่ของ สารสนเทศได้ในอนาคต 2. พัฒนาระบบให้ครอบคลุมทุกส่วนบริการภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้น

25 การนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถประยุกต์ใช้ในการนำพาไปยังตำแหน่งจัดเก็บสารสนเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถประยุกต์เพิ่มสื่อได้หลากหลายประเภทเพื่อแนะนำ สารสนเทศห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้อย่างน่าสนใจ

26 การนำไปใช้ประโยชน์ 1. สามารถบ่งชี้พิกัดตำแหน่งที่จัดเก็บสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. สามารถประยุกต์ใช้เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสารสนเทศที่มีใน ห้องสมุดมหาวิทยาลัยได้

27 วีดีโอสาธิตการใช้งาน

28 จบการนำเสนอ ขอบพระคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบห้องสมุดเสมือน 3 มิติ โดยใช้ Google API นายสุขสันต์ พรมบุญเรือง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google