งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ทางรอดในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ทางรอดในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ทางรอดในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

3 ขอบเขต เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข - ประวัติ และ ขอบเขต ทางรอด - ของใคร ประเทศ สังคม ประชาชน ผู้ให้บริการ กองทุน? ยุคปฏิรูประบบสุขภาพ - ปฏิรูปอะไรบ้าง ระบบสุขภาพ หรือระบบบริการสุขภาพ?

4 Special characteristics Externalities ผล ภายนอก Merit goods สินค้า คุณธรรม Public goods สินค้า สาธารณะ –Non-excludability –Non-rivalness

5 สินค้า สาธารณะ สินค้า ส่วนบุคคล การแยกแยะ คัดออก ง่ายยาก หมดยาก การแย่งชิง หมดง่าย สุขศึกษาทางสื่อมวลชน การจัดการสิ่งแวดล้อม ประปาหมู่บ้าน ฉีดวัคซีน ประปาเข้าบ้าน รักษามะเร็ง

6 Assumption for Market efficiency Information symmetry No monopoly

7 Market failure in health care Information asymmetry ข้อมูลไม่เท่ากันระหว่าง ผู้ให้และผู้รับ No freedom of entry- exit ไม่มีอิสรภาพในการ เข้า - ออกจากตลาด

8 ประกันสุขภาพในบริบทสากล WHO 1999, WHO 2000 ให้ประเทศสมาชิก พิจารณาสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal coverage, UC) WHO 2002 Commission on Macroeconomics and Health เสนอแนะให้ ลงทุนด้านสุขภาพ Barr (2001) Welfare state as a piggy bank

9 ปรัชญาของหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข มน. เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เน้นการเรียนรู้ ปรัชญาแนวคิดเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เพื่อ บรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพและความเป็น ธรรมของการกระจายทรัพยากรสุขภาพ โดย นิสิตจะได้เรียนรู้เครื่องมือในการวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และสามารถ เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ได้

10 บทบาทของระบบการคลังด้วย หลักการประกันสุขภาพ สินค้าสาธารณะ ? เกิดผลภายนอก ? รายจ่ายสูง ? เป้าหมายคนจน ? อุปสงค์เพียงพอ ? ใช้หลักการประกัน ? คุ้มทุน ? รัฐ ? เอกชน ? ไม่ใช่ ไม่คุ้มครอง ไม่ คุ้มครอง ใช่ ไม่ใช่ ไม่ ใช่ ไม่ใช่ ตลาดที่ ต้องควบคุม ไม่ WHO( 2000)

11 ระบบประกันสุขภาพ B ผู้ ให้บริการ รัฐ / องค์กร วิชาชีพ A ประชาชน / ผู้ป่วย C กองทุน DIRECT PAYMENTS HEALTH SERVICES INSURANCE COVERAGE MONEY (TAXES OR PREMIUMS) REGULATION CLAIMS MONEY PAYMENT (FEES, GLOBAL BUDGET) D

12 Health systems vs health care system Health: well being of physical, mental, social and spiritual status Health systems involve people, state, formal, informal and non-formal sectors Health care systems involve client, state, health providers (formal and folk sectors)

13 Linkages of health systems and health care system Health systems Health care system Health planning & financing Health policy & law Public policy

14 People’s health and health services Health promotion: e.g. anti-smoking, exercise, food sanitation Disease prevention and control: e.g. Pap smear, breast self examination, Thalassaemia control model Curative services: acute (outpatient, inpatient, ambulatory), chronic Rehabilitation: institutional, home and community

15 สิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลง พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการ กระจายอำนาจ 17 พ. ย.2542 พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 18 พ. ย.2545 สถานพยาบาลประจำครอบครัว (Primary care unit) ค่าธรรมเนียมแพทย์ - แพทยสภา พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 2546? มาตรา 71, WTO/TRIPS ฯลฯ

16 การสำรวจครัวเรือนประเมินผลกระทบโครงการ พย.-ธค 2544 โครงสร้างประชากร All Phuket Samut Sakhon Sukhothai Ubon

17 โครงสร้างอายุ-เพศ ประชากร บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม

18 Preventive & Promotive Services within the past 6 months, less chronic cases JICA-HSRI funded project

19 Preventive & Promotive Services within the past 6 months JICA-HSRI funded project

20 Household surveys in 4 provinces

21

22 CSMBS

23 Household surveys in 4 provinces SSS JICA-HSRI funded project

24 ความเห็นแพทย์ต่อผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยา (% ของผู้ป่วย ) จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ และคณะ (2545) Post prescribing survey โครงการ 30 บาท

25 การเข้าถึงบริการผู้ป่วยใน มะเร็งต่อเนื่อง ที่ ร.พ.มหาวิทยาลัย *** ประมาณการทั้งปี 2545 เทียบกับเฉลี่ย ปี 2542-44

26 Impact on Thalassaemia care, CMU Hospital No of cases 30 Baht Drop of beta Thal Major>> beta Thal E

27 ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คณะทำงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวรส. บัญชีบริการ สุขภาพทั่วไป : กรณีผู้ป่วยนอก บัญชีบริการ สุขภาพ ทั่วไป : กรณี ผู้ป่วยใน บัญชี ส่วนหัก ค่าบริหารจัดการและ กองทุนเงินสำรอง บัญชีสำหรับ บริการที่ต้อง เบิกจ่าย ย้อนหลัง กองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ หน่วยบริการคู่สัญญา ระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลและศูนย์ การแพทย์เฉพาะทาง บัญชีบริการ ฉุกเฉิน และข้ามเขต สถานพยาบาลที่ไม่ใช่ คู่สัญญาหรืออยู่นอก เขต Risk- adjusted capitation DRG payment Per-diem or fee schedule สถานพักฟื้นหรือบริการ ดูแลสุขภาพที่บ้าน Per-diem or fee schedule Fee schedule Global budget under national criteria ค่าบริหารจัดการและ กองทุนเงินสำรอง กองทุนหลักประกัน สุขภาพของ ประชาชน บัญชีกองทุนกระจายความ เสี่ยงระหว่างพื้น ที่ที่ Global budget by health need and year-by- year adjustment Global budget adjustment Adjustment budget Drug and medical supplies reimbursement

28 ความเสี่ยงของ DRG กับ capitation 3MHIS 2001

29 Tranplant payment Graft Failure payment Dialysis Capition Function Graft Capitation Post-Failure Cutoff Pre-Failure Cutoff Post-Transplant Cutoff Pre-Transplant Cutoff Capitation rate ( อัตราเหมาจ่าย ) Farley et al 1996

30 ประเมินผลกระทบต่อผู้ป่วยใน จากข้อมูล 12 แฟ้ม »Inclusive Exclusive จังหวัด 10 11 จังหวัด ประชากร 7.7 9.3 ล้านคน อัตรานอน ก่อน 5.7 8.0 ต่อ 100 คน อัตรานอน หลัง 6.9 9.0 ต่อ 100 คน อัตรานอนรพ. ทั้งปี 6.2 8.4 ต่อ 100 คน อัตรานอนรพ. ทั้งปี 7.9 ต่อ 100 คน ระยะนำร่อง ปีงบประมาณ 2544 ครึ่งปีงบประมาณ 2545 3 จังหวัด ( โคราช ปทุมธานี ภูเก็ต )

31 สัดส่วนการส่งต่อ ก่อน-หลัง 30 บาท Inclusive Exclusive ข้อมูลจากนำร่อง 21 จังหวัด ปี 2544 จว. Inclusive อัตราส่งต่อลดลง จว. Exclusive อัตราส่งต่อเพิ่ม โดยเฉพาะศัลยกรรม * * 3 จังหวัดปี 45 6.4 12.9

32 ผ่าตัดรอได้: DRG 39 cataract surgery Rate/100,000 before 84 80 after 101 91 ครึ่งปี 2545 ข้อมูล 3 จังหวัด 77 Proportion 42.4%

33 โรคคุกคามชีวิต: DRG 122 AMI w/o major comp discharge alive Inclusive DRG 123 AMI expired from 19% to 25% of total AMI Exclusive DRG 123 from 16% to 19% of total AMI (DRG121-123) Rate/100,000 before 13 17 121-123 after 13 18 ครึ่งปี 2545 ข้อมูล 3 จังหวัด 17 Proportion 14.1%

34 กรณีศึกษารายงานการเงินรพ.ศูนย์ รายรับเพิ่มจาก 438.1 -> 496.6 ล้านบาท (6 เดือนเปรียบเทียบ ) รายจ่ายลด จาก 521.6 -> 445.9 ล้านบาท Quick ratio จาก 1.66 ( ตค.44) -> 2.41 ( มีค.45) ยังไม่มีการจัดสรรเงินในจังหวัด เรียกเก็บต่างจังหวัด เพียง 4.7 ล้าน บาท เทียบกับ 32.3 บาทในจังหวัด

35 High tech vs High touch medicine มองเห็น “ไข้” มากกว่า “คน” จึงใช้เทคโนโลยีและมีต้นทุนสูง ถ้าสัมผัสผู้ป่วย ทั้ง “กาย” และ “ใจ” จะได้ higher effectiveness และ lower cost

36 Medical ethics Competency Velacity (telling the truth) Beneficence Non-maleficence (do the patient no harm) Justice (equity or fairness) Doctor-patient relationship reducing medical adverse events

37 Corporate ethics Leadership Transparency Evidence-based management Conflict of interest Pareto efficiency Enhancing good governance & accreditation

38 สรุป 1 ปี การบริหารโครงการ 30 บาทฯ การเฉลี่ยความเสี่ยงระดับประเทศกระจายไป เป็นความเสี่ยงของหน่วยบริการที่เล็กที่สุด (CUP) การจัดงบประมาณเกิดความเท่าเทียม (equality) แต่ไม่เป็นธรรม ไม่คำนึงถึงระบาดวิทยาภาระโรคและการมี บริการ ไม่คำนึงถึงการข้ามเขต (Cross- boundaries) ไม่คำนึงถึงต้นทุนและผลิตภาพ ผู้ให้บริการตอบสนองไวมากต่อข้อจำกัด ของงบประมาณ ดัชนีชี้วัดทางการเงินปัจจุบันไม่สะท้อนความ ยั่งยืนของโครงการ

39 ทางรอดในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ เน้นการเชื่อมโยงของระบบสุขภาพกับระบบ บริการสุขภาพ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ ให้ผลคุ้มทุน จัดระบบการคลังสุขภาพและระบบการ จ่ายเงินที่เหมาะสม ระบบข้อมูล สะท้อนผลงาน ทั้งด้านเวช ปฏิบัติครอบครัว ความเป็นเลิศ และ การ ข้ามเขต กำหนดตัวชี้วัดทางบัญชีที่สะท้อนความ ยั่งยืน ( ประสิทธิภาพ / คุณภาพ ) แพทย์เน้นรักษา “ คน ” สัมผัส “ กาย ” และ “ ใจ ” ของผู้ป่วยเพื่อสุขภาพพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข: ทางรอดในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google