งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ASP [# 8] ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการตัดคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการค้นหาคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการสลับตำแหน่ง อักษร ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการแทนที่คำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ASP [# 8] ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการตัดคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการค้นหาคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการสลับตำแหน่ง อักษร ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการแทนที่คำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ASP [# 8] ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการตัดคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการค้นหาคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการสลับตำแหน่ง อักษร ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการแทนที่คำ

2 2 ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการตัดคำ Function Left เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับตัดคำใน String จาก ทางซ้ายตามจำนวนที่ต้องการมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ Left(string, lenght) string หมายถึงข้อความที่เราจะตัด lenght หมายถึงจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ A=“THAILAND” B=Left(A,4)

3 3 Function Right เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับตัดคำใน String จาก ทางขวาตามจำนวนที่ต้องการมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ Right(string, lenght) string หมายถึงข้อความที่เราจะตัด lenght หมายถึงจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ A=“THAILAND” B=Right(A,4)

4 4 Function Mid เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับตัดคำใน String โดยระบุ ตำแหน่งเริ่มต้นและจำนวนที่ต้องการมีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ Mid(string, start[, lenght]) string หมายถึงข้อความที่เราจะตัด start หมายถึงตำแหน่งเริ่มต้นของตัวอักษรที่ต้องการ lenght หมายถึงจำนวนตัวอักษรที่ต้องการ A=“THAILAND” B=Mid(A,2,3)

5 5 ตัวอย่างการใช้งาน Function Left, Right, Mid <% Dim AnyString Dim MyStr1 Dim MyStr2 Dim MyStr3 AnyString="ASPThai.Net" MyStr1=Left(AnyString, 1) MyStr2=Right(AnyString,3) MyStr3=Mid(AnyString, 4, 10) Response.Write(MyStr1&" ") Response.Write(MyStr2&" ") Response.Write(MyStr3&" ") %> ผลลัพธ์ที่ได้ A Net Thai.Net

6 6 ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการค้นหาคำ Function InStr เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการค้นหาตำแหน่งของคำที่กำหนด ภายใน String มีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ InStr([start, ]string1, string2[, compare]) Start หมายถึงตำแหน่งที่เริ่มต้นค้นหา ถ้าไม่ระบุจะถือว่าเป็น ตำแหน่งแรกสุด String1 หมายถึงข้อความที่จะให้ค้น String2 หมายถึงคำที่ต้องการค้นหา Compare หมายถึงค่าคงที่ ที่ใช้ระบุประเภทของการเปรียบเทียบ 0 : vbBinaryCompare เป็นการเปรียบเทียบแบบ Binary 1 : vbTextCompare เป็นการเปรียบเทียบแบบ Text 2 : vbDatabaseCompare เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่จัดเก็บ ไว้ในฐานข้อมูล ถ้าไม่กำหนดจะถือให้เป็น 1

7 7 ตัวอย่างการใช้งาน Function InStr <% Dim AnyString Dim FindString Dim MyStr1 Dim MyStr2 Dim MyStr3 Dim MyStr4 AnyString="ASPThai.Net Site for ASP" FindString="t" MyStr1=InStr(12, AnyString,FindString, 1) MyStr2=InStr(1, AnyString,FindString, 0) MyStr3=InStr(AnyString,FindString) MyStr4=InStr(1, AnyString,"D") Response.Write(MyStr1&" ") Response.Write(MyStr2&" ") Response.Write(MyStr3&" ") Response.Write(MyStr4&" ") %> ผลลัพธ์ที่ได้ 15 ในข้อความมี "t" อยู่ 2 ตำแหน่งที่ 11 และ 15 ดังนั้นจึงได้ตำหน่งที่ 15 เพราะเริ่มค้นหา จากตำแหน่งที่ 12 11 ในข้อความมี "t" อยู่ 2 ตำแหน่งที่ 11 และ 15 ดังนั้นจึงได้ตำหน่งที่ 11 เพราะเริ่มค้นหา จากตำแหน่งที่ 1 11 ในข้อความมี "t" อยู่ 2 ตำแหน่งที่ 11 และ 15 ดังนั้นจึงได้ตำหน่งที่ 11 เพราะเริ่มค้นหา จากตำแหน่งที่ 1 0 ได้เป็น 0 เพราะไม่พบคำที่ค้นหา

8 8 Function Len เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการนับจำนวนของ String มี รูปแบบดังนี้ รูปแบบ Len(string) string หมายถึงข้อความที่ต้องการจะนับ A=“THAILAND” B=Len(A)

9 9 การประยุกต์ใช้งาน เราสามารถนำการค้นหาคำนี้ไปใช้จับผิดการกรอกรูปแบบ Email ได้ซึ่งมาพิจารณารุปแบบ Email กัน 1. เครื่องหมาย @ อยู่อย่างน้อยสุดคือตำแหน่งที่ 2 ( ถ้านับตัวแรก เป็นตำแหน่งที่ 1 ) เพราะคงไม่มี Email ที่ไหนขึ้นด้วย @ 2. เครื่องหมาย. อยู่อย่างน้อยสุดก็เป็นตำแหน่งที่ 4 เช่น d@d.net ซึ่งคงไม่มีใครมี Email d@.net แน่นอน 3. ความยาวหรือจำนวนรวมของตัวอักษร อย่างน้อยก็ไม่น่าจะ ต่ำกว่า 5 แน่ เมื่อทราบหลักการเราก็มาใช้คำสั่ง InStr เพื่อเช็ครูปแบบ Email ดีกว่า If InStr(strEmail,"@") < 2 or InStr(strEmail,".") < 4 or len(strEmail) < 5 Then

10 10 ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการสลับ ตำแหน่งอักษรจากหลังมาหน้า Function StrReverse เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับสลับตำแหน่งของตัวอักษร จากหลังมาหน้า มี รูปแบบดังนี้ รูปแบบ StrReverse(string) string หมายถึงข้อความที่เราต้องการจะสลับตำแหน่ง ตัวอย่างการใช้งาน Function StrReverse <% Dim AnyString Dim MyStr AnyString="ASPThai.Net Site for ASP" MyStr=StrReverse(AnyString) Response.Write(MyStr&" ") %> ผลลัพธ์ที่ได้ PSA rof etiS teN.iahTPSA

11 11 ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการแทนที่คำ Function Replace เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้สำหรับการแทนที่คำใน String โดยจะทำการค้นหาคำที่ ต้องการ แล้วแทนที่ด้วยคำที่กำหนด โดยสามารถระบุตำแหน่งเริ่มต้นของ ตัวอักษร และจำนวนครั้งที่ต้องการให้แทนที่ได้ มีรูปแบบดังนี้ รูปแบบ Replace(string, find, replace[, start[, count[, compare]]]) String หมายถึงข้อความที่ต้องการแทนที่ Find หมายถึงคำที่ต้องการเปลี่ยน Replace หมายถึงคำที่ต้องการแทนที่ Start หมายถึงตำแหน่งเริ่มต้นที่ต้องการแทนที่ Count หมายถึงจำนวนครั้งที่ต้องการแทนที่ ถ้าต้องการแทนที่ไม่จำกัด ครั้งให้ใส่ -1 Compare หมายถึงค่าคงที่ ที่ใช้ระบุประเภทของการเปรียบเทียบ 0 : vbBinaryCompare เป็นการเปรียบเทียบแบบ Binary 1 : vbTextCompare เป็นการเปรียบเทียบแบบ Text 2 : vbDatabaseCompare เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน ฐานข้อมูล ถ้าไม่กำหนดจะถือให้เป็น 1

12 12 ตัวอย่างการใช้งาน Function Replace <% Dim AnyString Dim FindString Dim ReplaceString Dim MyStr1 Dim MyStr2 Dim MyStr3 Dim MyStr4 AnyString="XXXTTTXXXTTTXXXTTTXXXTTT" FindString="TTT" ' คำที่จะค้นหา ReplaceString="XXX" ' คำที่จะเอาไปแทนที่คำที่ค้นหา MyStr1=Replace(AnyString, FindString, ReplaceString, 1, 1, 1) MyStr2=Replace(AnyString, FindString, ReplaceString, 1, 2, 1) MyStr3=Replace(AnyString, FindString, ReplaceString, 1, 3, 1) MyStr4=Replace(AnyString, FindString, ReplaceString, 1, -1, 1) Response.Write(MyStr1&" ") Response.Write(MyStr2&" ") Response.Write(MyStr3&" ") Response.Write(MyStr4&" ") %> ผลลัพธ์ที่ได้ XXXXXXXXXTTTXXXTTTXXXTTT XXXXXXXXXXXXXXXTTTXXXTTT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13 13 แบบฝึกหัด [ ตัดคำหยาบ ] Submit สมชาย นายโคตรหล่อเลยว่ะ Detail : Name : Detail : สมชา ย นาย **** หล่อเลย *** Form8.asp Result8.asp เก็บคำหยาบไว้ ในอะเรย์ โคตร ว่ะ แม่ง โว้ย Som-hotmail.com Email : ไม่ ถูกต้อง


ดาวน์โหลด ppt 1 ASP [# 8] ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการตัดคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการค้นหาคำ ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการสลับตำแหน่ง อักษร ฟังก์ชั่นที่ใช้เกี่ยวกับการแทนที่คำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google