งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย

2 วิสัยทัศน์ สร้างความเป็นเลิศในงานวิจัย ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย เพื่อให้ได้อาหารที่มีมาตรฐานและ ความปลอดภัย ต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้บริโภคและ สิ่งแวดล้อม

3 พันธกิจ 1. จัดหาครุภัณฑ์สำหรับการทำงานวิจัย ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 2. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ สามารถเผยแพร่ในระดับชาติ และ นานาชาติ 3. ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและ เอกที่มีคุณภาพ 4. สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ซึ่ง สามารถพัฒนาไปสู่การผลิตเชิง พาณิชย์ รวมถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย

4 พันธกิจ ( ต่อ ) 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง นักวิจัยจากสหสาขาวิชาทั้งภายในและ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 6. แสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายในและภายนอก 7. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดและเผยแพร่ ผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ได้จาก งานวิจัยสู่ชุมชนและให้บริการทางวิชาการ แก่ชุมชน 8. เป็นศูนย์บริการในการตรวจสอบวิเคราะห์ คุณภาพ มาตรฐาน รวมไปถึงสารตกค้างในผลิตผลสดอาหาร แปรรูป และสิ่งแวดล้อม

5 หัวหน้าโครงการ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ฉาย ประสาท Ph.D. (Agricultural Science) ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์ฯ ม. นเรศวร 2. รองศาสตราจารย์ ดร. เสวียน เปรมประสิทธิ์ Ph.D (Forest Ecology) ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ ม. นเรศวร 3. ดร. อาภรณ์ จรัญรัตนศรี วท. ด. ( วิทยาศาสตร์การอาหาร ) ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ม. นเรศวร

6 ผู้ร่วมโครงการ 1. รศ. ดร. วารินทร์ พิมพาวท. ด. ( เทคโนโลยีชีวภาพ ) 2. ผศ. ดร. บุญส่ง แสงอ่อน Ph.D. (Food Science and Technology) 3. ผศ. ดร. วันดี ทาตระกูล Dr. Sc. agr. (Animal Production and Nutrition) 4. ผศ. ดร. ชนิดา หันสวาสดิ์ Ph.D. (Agricultural Chemistry : Food Biochemistry) 5. ดร. สิริรัตน์ แสนยงค์วทด. ( โรคพืช ) 6. ดร. วิภา หอมหวล Ph.D. (Plant and Soil Science) 7. ดร. อุดมพร เพ่งนคร Ph.D. (Entomology and Agronomy) 8. ดร. ธนูชัย กองแก้ว Dr.agr. (Agronomy)

7 ผู้ร่วมโครงการ ( ต่อ ) 9. ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร ( มลพิษ ทางอากาศ ) 10. ดร. กณิตา ธนเจริญชณภาส ( มลพิษทางอากาศ ) 11. อาจารย์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก ( มลพิษทางน้ำ ) 12. ดร. จรูญ สารินทร์ (Environmental Microbiology) 13. ผศ. ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต (Fungal biotechnology) 14. ผศ. ดร. มยุรี กระจายกลาง ( เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ) 15. ผศ. ดร. ดวงพร เปรมจิต (Plant Cytogenetics)

8 ผู้ร่วมโครงการ ( ต่อ ) 16. รศ. ดร. กิจการ พรหมมา ( อุทก ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ) 17. ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ( เทคโนโลยี การประมง ) 18. ดร. วาสนา ณ ฝั้น ( เทคโนโลยี เมล็ดพันธุ์ ) 19. นายดุสิต เสรเมธากุล ( ป่าไม้ ) 20. ผศ. ดร. เหรียญทอง สิงค์จานุสงค์ Ph.D.(Food Science and Technology) 21. ผศ. ดร. สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน Ph.D.(Food Science and Technology)

9 เครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 1. รศ. ดร. จริงแท้ ศิริพานิช Ph. D. (Horticulture) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. รศ. ดร. ดนัย บุญยเกียรติ Ph.D. (Horticulture) ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3. ดร. ไพโรจน์ หลวงพิทักษ์ Ph.D. (Food Nutrition) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4. ดร. ปิยศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ Ph. D. (Plant Biotechnology) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 เครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ( ต่อ ) 5. ดร. สมชาย บุญประดับ วท. ด. ( พืชไร่ ) สถานีทดลองพืชไร่ พิษณุโลก กรม วิชาการเกษตร 6. รศ. ดร. สุนทร คำยอง (Forest Ecology) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. รศ. ดร. ดร. สุระ พัฒนเกียรติ (Forestry) มหาวิทยาลัยมหิดล 8. ผศ. ดร. กาญนิถา ครองธรรมชาติ ( วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 เครือข่ายความร่วมมืองานวิจัยกับ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ( ต่อ ) 9. ดร. ชลอ จารุสุทธิรักษ์ ( วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง 10. ดร. เทพวิฑูรย์ ทองศรี ( เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 11. ดร. นิวัฒน์ นภีรงค์ ( การปรับปรุง การผลิตข้าว ) ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

12 งบประมาณรวม ในวงเงิน 10,000,000 ( สิบล้านบาทถ้วน ) รายชื่อครุภัณฑ์ราคาประเมิน ( บาท ) 1. เครื่องโครมาโทกราฟแบบของเหลว สมรรถนะสูง (HPLC) 1,300,000 2. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักแบบ คลื่นความถี่ (ICP-OES) 3,000,000 3. เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตร มิเตอร์ (GC-MS) 3,000,000 4. เครื่องวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของ อาหาร (Texture Analyzer) 1,000,000 5. เครื่องสกัดสารอินทรีย์ก่อนฉีดเข้าเครื่อง โครมาโตรกราฟ (Purge & Trap Concentrator) 1,000,000 6. เครื่องตกตะกอนโดยการหมุนเหวี่ยงแบบ ควบคุมอุณหภูมิได้ (Centrifuge) 350,000 7. ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ (Up-Right Freezer) 350,000 รวม 10,000,000

13 HPL C ICP- OES GC- MS

14 Texture analyzer Centri fuge Purge and Trap Deep Freezer

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดตั้งศูนย์แห่งความ เป็นเลิศ ด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google